Byla 2YT-6685-400/2016
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims E. J., antstoliui A. B

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo medžiotojų būrelio „( - )“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims E. J., antstoliui A. B.,

Nustatė

2Pareiškėjas medžiotojų būrelis „( - )“ prašo panaikinti antstolio A. B. 2016-06-08 patvarkymą S – 3.5 Nr. ( - ) dėl atsisakymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Nurodo, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-07-03 išduotas vykdomasis raštas Nr. ( - ) atitinka visus reikalavimus, todėl turi būti vykdomas.

3Antstolis A. B. 2016-07-29 patvarkymu Nr. S-3.5 Nr. ( - ) pareiškėjo skundą atsisakė tenkinti, nurodydamas, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatomis, vykdomajame rašte turi būti nurodoma su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui. Nors antstoliui pateiktame vykdomajame rašte nurašyta teismo sprendimo rezoliucinė dalis, tačiau nėra aišku kokio dydžio pagrįstas bylinėjimosi išlaidas išieškotojas pagal minėtą vykdomąjį raštą turi teisę atgauti. Bylinėjimosi išlaidų išieškojimas yra turtinio pobūdžio išieškojimas, todėl vykdomajame rašte turi būti nurodyta konkreti pinigų suma, kurią reikia išieškoti, kadangi antstolis neturi kompetencijos pats nustatinėti bylinėjimosi išlaidų dydžio.

4Suinteresuotas asmuo E. J. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad antstolis pagrįstai atsisakė priimti vykdyti pareiškėjui išduotą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-07-03 vykdomąjį raštą Nr. ( - ) civilinėje byloje Nr. 2-886-488/2013, kadangi iš vykdomojo rašto turinio nėra aišku kokią pinigų sumą turi gauti pareiškėjas.

5Skundas tenkintinas.

6Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-12-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-886-488/2013 patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo E. J. ir atsakovo medžiotojų būrelio „( - )“. Pagal minėtą 2013-12-11 nutartį, 2015-07-03 Panevėžio miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. ( - ), kuriame nurodė: patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo E. J., a. k. ( - ) ir atsakovo Medžiotojų būrelio „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamo pirmininko R. B., tokiomis sąlygomis: 1. 2013-12-10 šalys yra sudariusios Susitarimą dėl galimybės medžioti kartu, todėl išnyko ginčo dalykas. Susitarimas yra taikos sutarties priedas. Susitarimu šalys susitarė: 4.4. Privačios žemės sklypo savininkas prisiima pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas, pagrįstas dokumentais, iki 2015 m. sausio 1 d.; 2. Bylinėjimosi išlaidas ieškovas atsakovui padengia iki 2015 m. sausio 1 d.

7CPK 586 str. 1 d. yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. numato, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 str. 2 d., vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, antstolis turi patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 str.); 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 str.); 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 str. 5 d.); 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 str.); 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nors šis sąrašas nėra baigtinis, tačiau pažymėtina, kad sprendimas dėl kitų CPK 651 str. 2 d. nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo faktinių konkrečios bylos aplinkybių nustatymo ir įvertinimo. Nenustatęs CPK 651 str. 2 d. nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.).

8Antstolis atsisakydamas priimti vykdyti 2015-07-03 Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) nurodo, kad iš vykdomojo rašto turinio nėra aišku kokio dydžio pagrįstas bylinėjimosi išlaidas išieškotojas turi teisę atgauti, todėl atsisakė priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-07-03 vykdomasis raštas Nr. ( - ) atitinka CPK 648 str. reikalavimus, keliamus vykdomojo rašto turiniui, konkrečiai, ar esant neaiškiam nutarties turiniui, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, tai yra akivaizdi kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

9Teismas pažymi, kad vykdomųjų raštų išdavimo pagrįstumo klausimą gali spręsti tik teismas byloje, kurioje šie vykdomieji raštai buvo išduoti, procesinės teisės normos nesuteikia antstoliui teisės tikrinti vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo, sprendimo turinio, todėl vykdomąjį raštą pateikus asmeniui, kuriam šis vykdomasis raštas išduotas, antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių jam priimti, privalo jį priimti ir pradėti vykdyti. Pareiškėjas teisingai pažymėjo, kad antstoliui, vadovaujantis 589 str. 1 d. suteikta teisė kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, todėl šiuo atveju, jei antstoliui yra neaiški teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, jis turi teisę kreiptis su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti. Kaip minėta, CPK 651 str. 2 d. 1–7 p. yra išvardytos konkrečios akivaizdžios kliūtys, kurioms esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas. Tai reiškia, jog pagal CPK 651 str. antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2007-04-06 nutartis byloje 3K-3-127/2007). Aplinkybė, kad vykdomajame rašte nėra nurodyta konkreti pinigų suma, kurią reikia išieškoti, negali būti laikoma pagrindu, suteikiančiu antstoliui teisę atsisakyti priimti vykdyti įsiteisėjusią teismo nutartį, kadangi toks antstolio veiksmas pažeistų išieškotojo teisėtus interesus ir prieštarautų esminiam vykdymo proceso tikslui kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą. Teismas antstolio prašymu turi teisę aiškinti tiek teismo procesinį sprendimą ir jo vykdymo tvarką, tiek vien vykdymo tvarką, priklausomai nuo antstolio prašymo (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009). Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-12-11 nutarties rezoliucinės dalies ir 2015-07-03 vykdomojo rašto Nr. ( - ) turinio, kiek tai liečia bylinėjimosi išlaidų priteisimą, galėjo kilti neaiškumų, todėl antstolis turėjo pagrįstą pagrindą kreiptis į teismą tiek dėl nutarties išaiškinimo, tiek dėl nutarties vykdymo tvarkos išaiškinimo.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas pripažįsta, jog aplinkybių, patvirtinančių, kad yra akivaizdžios kliūtys priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, nenustatyta, todėl pareiškėjo skundas tenkintinas, 2016-06-08 patvarkymas atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti naikintinas (Civilinio proceso kodekso 510 straipsnis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 513 str., teismas

Nutarė

12pareiškėjo medžiotojų būrelis „( - )“, į. k. ( - ) skundą dėl antstolio veiksmų patenkinti.

13Panaikinti 2016-06-08 antstolio A. B. patvarkymą Nr. S-3.5 Nr. ( - ) „Dėl atsisakymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą“.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai