Byla eA-1543-662/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Trastas“ skundą atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Trastas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2018 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. S-(3.1)-38 „Dėl techninio projekto“ (toliau – ir Direkcijos sprendimas); 2) panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2018 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. AP3-761 „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ (toliau – ir Administracijos sprendimas); 3) įpareigoti Trakų rajono savivaldybę per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateiktam projektui: „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ), skl. kad. Nr. ( - ) ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas“ (toliau – ir Projektas).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad jis nuomos teise valdo: valstybinės žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), Trakuose, ir 47/100 dalies šiame žemės sklype esančio pastato – autobusų stoties, unikalus Nr. ( - ), taip pat nuomos teise valdo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), ir žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

93.

10Į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dokumentų elektroninės sistemos projektų tikrinimo posistemį „Infostatyba“ (toliau – ir Infostatyba) 2017 m. gruodžio 19 d. buvo įkeltas Projektas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Direkcija skundžiamu sprendimu nutarė nepritarti pareiškėjo pateiktam Projektui, nes nustatyta, kad rengiant statinio techninį projektą nesivadovauta privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais: projektiniais pasiūlymais, Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais. Be to, vyksta teisminiai procesai, kurių baigtis turės tiesioginės įtakos objektui (teritorijai) ir derinti pateikto Projekto įgyvendinimui. Administracija skundžiamu sprendimu atsisakė išduoti statybą leidžiantį dokumentą Projektui, kadangi Direkcija 2018 m. sausio 23 d. raštu Nr. S-(3.1)-38 „Dėl techninio projekto“ šiam Projektui nepritarė.

114.

12Pareiškėjas ir UAB ,,Trakų autobusai“ 2016 m. balandžio 12 d. sudarė mainų sutartį. Įgyvendinant šią sutartį buvo parengti projektiniai pasiūlymai. Direkcija 2017 m. sausio 18 d. raštu Nr. S-(3.6)-24 informavo pareiškėją, kad pateikti projektiniai pasiūlymai prieštarauja Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo (reg. Nr. 010792000005) sprendiniams. Iš projektinių pasiūlymų teritorijos buvo išimtas žemės sklypas ( - ), ir įtraukti du su žemės sklypu ( - ) besiribojantys žemės sklypai. Taigi pagal šias pastabas buvo parengti pakoreguoti projektiniai pasiūlymai: „Prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ( - ) ir automobilių stovėjimo aikštelės (skl. kad. Nr. ( - )) bei mokamos automobilių stovėjimo aikštelės (skl. kad. Nr. ( - )) projektiniai pasiūlymai“ (toliau – ir Projektiniai pasiūlymai). Direkcija, gavusi šiuos projektinius pasiūlymus derinti, 2017 m. vasario 9 d. raštu Nr. S-(3.6)-44 (toliau – ir 2017 m. vasario 9 d. raštas) pritarė Projektinių pasiūlymų sprendiniams. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir KPD) Vilniaus skyrius dar 2015 m. spalio 16 d. raštu Nr. (1.29-V)2V-1290 nurodydamas, kad sklypui ( - ) tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nenustatyti, užstatymas gali būti planuojamas, pritarė statybos darbams, t. y. autobusų stoties rekonstrukcijos darbams žemės sklype ( - ) , taip pat KPD Vilniaus skyrius 2017 m. vasario 6 d. suderino Projektinius pasiūlymus. Direkcija 2017 m. vasario 9 d. raštu patvirtino, kad, išanalizavusi ir įvertinusi pateiktų projektinių pasiūlymų atitiktį nurodytiems teisės aktams, pagal savo kompetenciją pritaria Projektinių pasiūlymų sprendiniams.

135.

14Parengtoje ir kartu su skelbimu paviešintoje parengtų Projektinių pasiūlymų medžiagoje yra šių institucijų derinimai: Administracijos Architektūros skyriaus 2017 m. vasario 6 d. derinimas Nr. 3, KPD Vilniaus skyriaus 2017 m. vasario 6 d. derinimas Nr. 02-PP, Direkcijos 2017 m. vasario 9 d. derinimas. 2017 m. kovo 6 d. įvyko viešas susirinkimas dėl parengtų Projektinių pasiūlymų. Jo metu vyko diskusija dėl Trakų autobusų stoties pastato rekonstrukcijos. Atlikus visas reikiamas procedūras Administracijos direktorius 2017 m. kovo 16 d. pritarė Projektiniams pasiūlymams.

156.

16Pareiškėjas teigia, kad nors Projektinių pasiūlymų pavadinime nėra konkrečiai nurodyta statybos rūšis – rekonstravimas, o pagal šiuos Projektinius pasiūlymus parengto galutinio Projekto pavadinime išsamiai nurodytos visos planuojamos statinių statybos rūšys – rekonstravimas ir nauja statyba, tačiau parengto Projekto sprendiniai visiškai atitinka Projektinių pasiūlymų sprendinius: statinių parametrus, tūrius, išdėstymą, architektūrinius sprendimus. Teisės aktai nereguliuoja klausimo dėl pakartotinio projektinių pasiūlymų rengimo ir jų viešinimo. Net tais atvejais, kai yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, atlikus neesminius statinio projekto sprendinių pakeitimus, nereikia atlikti visos statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros, pakanka tik naujos laidos projektinių sprendinių dokumento parengimo bei statytojo pritarimo. Nagrinėjamu atveju, kai yra tik neesminis nesutapimas tarp Projektinių pasiūlymų ir Projekto, t. y. pavadinimuose skiriasi atliekamų statybos darbų rūšys, nors pagal turinį Projektas visiškai atitinka Projektinius pasiūlymus, neturi būti reikalaujama iš naujo rengti Projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų sprendiniai, kurie buvo suderinti ir pristatyti visuomenei viešo svarstymo metu, nesikeitė rengiant Projektą. Tiek Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti statinių parametrai, statinių išsidėstymas ir kiti sprendiniai, tiek sprendiniai, nurodyti Projekte, sutampa ir yra analogiški.

177.

18Direkcija skundžiamą sprendimą grindžia tuo, kad rengiant Projektą nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais. Administracija parengė šiuos specialiuosius reikalavimus: Trakų rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 21 d. specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. 053A (toliau – ir Specialieji architektūros reikalavimai) ir Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus Nr. ST-(10.8)-17 (toliau – Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai). KPD Vilniaus skyrius parengė ir išdavė Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį apsaugos reglamentą) Nr. EV-202 (toliau – Specialieji paveldosaugos reikalavimai). Kadangi tarp šių specialiųjų reikalavimų buvo nustatytas nesuderinamumas, juos derino Administracija ir Administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. P2-372 sudaryta komisija (toliau – ir Administracijos komisija). Administracijos direktorius 2017 m. gegužės 8 d. raštu Nr. AP3-1970 perdavė ginčą nagrinėti Aplinkos ministro ir Kultūros ministro sudarytai Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijai (toliau – ir Komisija). Administracija 2017 m. liepos 28 d. raštu Nr. AP3-3162 informavo pareiškėją, kad komisijos 2017 m. liepos 20 d. posėdyje svarstant pateiktų specialiųjų architektūros, specialiųjų paveldosaugos, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų Projektui suderinamumą priimtas protokolinis sprendimas, kad Trakų rajono savivaldybės pateikti klausimai nepriskirti komisijos kompetencijai ir ji šių klausimų nenagrinės.

198.

20Kadangi Komisija 2017 m. liepos 20 d. posėdyje nesuderino specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir specialiųjų architektūros reikalavimų bei nenurodė Administracijai, kokius specialiuosius reikalavimus išduoti, pareiškėjas kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją (toliau – ir Ginčų komisija) su skundu dėl Komisijos 2017 m. liepos 20 d. protokolinio sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išnagrinėti Projektui išduotų specialiųjų reikalavimų suderinamumo klausimą. Ginčų komisija 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 3R-2619AG-208/03-2017 panaikino Komisijos 2017 m. liepos 20 d. protokolinį sprendimą ir įpareigojo ją pakartotinai išnagrinėti Administracijos teiktą informaciją bei priimti sprendimą dėl Projektui išduotų specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų.

219.

22Pareiškėjas per daugiau kaip tris mėnesius negavo Komisijos sprendimo ir nusprendė rengti Projektą be specialiųjų reikalavimų, o 2017 m. gruodžio 14 d. pateikė Administracijai prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą parengtam Projektui be specialiųjų reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalį bei 24 straipsnio 3 dalį. Direkcijos motyvas, kad rengiant Projektą nesivadovauta 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, yra nepagrįstas, kadangi tarp institucijų išduotų specialiųjų reikalavimų buvo nustatytas nesuderinamumas, kurio neišsprendė atsakingos institucijos ir atitinkamai pareiškėjui nebuvo išduoti specialieji reikalavimai. Direkcija savo priimamus sprendimus turi pagrįsti teisės aktų normomis. Šiuo atveju argumentas nepritarti Projektui, nes vyksta teisminiai procesai, yra nepagrįstas teisės aktų normomis.

2310.

24Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

2511.

26Direkcija paaiškino, kad Projektas neatitinka Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, kadangi nesivadovauta privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Rengiant Projektą nesivadovauta projektiniais pasiūlymais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – ir Reglamentas, STR 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 13 priedo „Projektiniai pasiūlymai“ 2 punkte nurodyta, jog šio priedo nuostatos taikomos rengiant projektinius pasiūlymus Reglamento 60 punkte nurodytais atvejais. Rengiant projektinius pasiūlymus minėtame punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio. Vadovaujantis Reglamento 60 punktu, projektiniai pasiūlymai turi būti rengiami numatant projektuoti Reglamento 4 priede nurodytą visuomenei svarbų statinį ar statinio dalį, taip pat numatant projektuoti statinį ar statinio dalį Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais. Pagal Reglamento 4 priedą, prekybos pastatai, kurių prekybos plotas didesnis kaip 1 000 m2, priskirtini prie visuomenei svarbių statinių (jų dalių). Nurodytos teisės aktų nuostatos taikomos ir pareiškėjo atvejui, todėl Reglamento 13 priedo reikalavimai jai yra privalomojo, o ne rekomendacinio pobūdžio.

2712.

28Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas pareiškėjo projektinių pasiūlymų rengimo užduotį suderino 2017 m. vasario 10 d. Pareiškėjas parengė prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ( - ) ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mokamos automobilių stovėjimo aikštelės Trakų m. projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai buvo parengti ir pateikti susipažinti valstybės institucijoms (įstaigoms) prieš gaunant projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, nors, pagal Reglamento 13 priedo IV skyriaus nuostatas, statytojas pirmiausia turi parengti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį ir ją suderinti su savivaldybės administracijos direktoriumi (jo įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju) (Reglamento 13 priedo 11–14 punktai). Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas projektinių pasiūlymų rengimo užduotį suderino tik 2017 m. vasario 10 d. Užduotyje nurodyta, jog projektinių pasiūlymų rengimo terminas iki 2 savaičių. Tačiau po šios datos (t. y. po 2017 m. vasario 10 d.) jokie kiti projektiniai pasiūlymai nebuvo parengti. Projektiniuose pasiūlymuose nenurodyta statybos rūšis, nors pagal Reglamento 13 priedo 8.1 punktą nurodyti statybos rūšį projektiniuose pasiūlymuose privaloma. Atsižvelgiant į tai, kad užduotyje (reg. Nr. AS2-006) pareiškėjo nurodyta statybos rūšis yra nauja statyba, darytina išvada, jog projektinius pasiūlymus pareiškėjas parengė būtent naujo statinio statybai.

2913.

30Taigi buvo parengti ir pristatyti visuomenei bei gautas Administracijos direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas Prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mokamos automobilių stovėjimo aikštelės, Trakų m., projektiniams pasiūlymams. Būtent remiantis šiais projektiniais pasiūlymais turėjo būti rengiamas statinio projektas, nes pagal Reglamento 13 priedo 4 punktą, projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas techninis projektas, techninis darbo projektas arba pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas. Projekto pavadinimą Reglamentas apibrėžia kaip statybos, rekonstravimo ar kitos rūšies statinio projekto pavadinimą, nurodomą techninėje užduotyje, visuose kituose projekto dokumentuose, statybą leidžiančiame dokumente, statybos užbaigimo dokumentuose. Kadangi šiuo atveju statinio projektas turi būti rengiamas projektinių pasiūlymų pagrindu, statybos rūšis ir dokumentų pavadinimai turi sutapti. Todėl, Direkcijos įsitikinimu, pagrįstu Statybos įstatymo ir Reglamento nuostatomis, Prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mokamos automobilių stovėjimo aikštelės projektinių pasiūlymų pagrindu turėjo būti parengtas Prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mokamos automobilių stovėjimo aikštelės, Trakų m., statybos projektas (atkreiptinas dėmesys į tai, jog būtent apie tai ir nurodoma informacija Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje). Vadovaujantis Statybos įstatymo ir Reglamento nuostatomis, projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti privaloma), esantys pagrindas naujam statinio statybos projektui rengti, negali būti tas pats pagrindas rekonstravimo projektui rengti, nes iš esmės skiriasi šios statybos rūšys.

3114.

32Rengiant rekonstravimo projektą, nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais. Pareiškėjo projektuotojas UAB „Puikus būstas“ 2017 m. vasario 9 d. Administracijai pateiktame prašyme išreiškė pageidavimą gauti specialiuosius architektūros reikalavimus rengiamam projektui. Atsižvelgiant į tai, buvo pradėta specialiųjų reikalavimų išdavimo procedūra. Direkcija 2017 m. balandžio 26 d. išdavė specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus Nr. ST-(10.8)-17. Reikalavimai buvo svarstyti aplinkos ir kultūros ministrų bendru įsakymu sudarytoje Komisijoje. Direkcijos reikalavimai nebuvo apskųsti, todėl yra galiojantys. Po Komisijos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimo, įforminto 2018 m. sausio 5 d. protokolu Nr. D4-2, Administracija turėjo arba išduoti specialiuosius reikalavimus (jų rinkinį), arba skųsti priimtus jos netenkinančius sprendimus. Tačiau Infostatyboje 2017 m. gruodžio 19 d. buvo užregistruota paraiška (reg. Nr. CP-05-171219-018390) patikrinti Projektą.

3315.

34Direkcija, tikrindama Projektą, nustatė, jog su juo pateikto UAB „SPKT“ 2017 m. gruodžio 11 d. bendrosios ekspertizės akto Nr. 427/1-17 4 punkte „Privalomieji techninio projekto rengimo dokumentai“ nėra nurodyti Direkcijos reikalavimai (jie net nebuvo pateikti su visais kitais dokumentais), rengiant Projektą jais nesivadovauta, nors 2017 m. kovo 30 d. specialieji paveldosaugos reikalavimai Nr. EV-202, išduoti KPD Vilniaus skyriaus, kurie taip pat buvo svarstyti Komisijoje, nurodyti kaip Projekto rengimo pagrindas. Kadangi Direkcijos reikalavimai yra išduoti, galiojantys ir privalomi, rengiant statinio projektą jais turėjo būti vadovaujamasi.

3516.

36Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjamos bylos Nr. eI-170-561/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01381-2017-6) bei Nr. eI-1097-789/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-04082-2017-7), Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2712-619/2018 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01011-2017-8), kurių išnagrinėjimo rezultatas neabejotinai turės įtakos teritorijai (( - )) ir derinti pateikto projekto įgyvendinimui.

3717.

38Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į pareiškėjo skundus prašė juos tenkinti.

3918.

40Administracija paaiškino, kad, remdamasi Statybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka, Administracija priėmė skundžiamą sprendimą atsisakyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą Projektui, kadangi Direkcija 2018 m. sausio 23 d. sprendimu nepritarė Projektui. Administracija nenustatė Projekto trūkumų ir jeigu per Projektui patikrinti nustatytą terminą būtų gauti visų Projektą turėjusių patikrinti subjektų pritarimai arba nebūtų gauta statinio projektą turėjusių patikrinti subjektų nepritarimų statinio projektui, t. y. jeigu nebūtų gautas Direkcijos sprendimas nepritarti Projektui, Administracija būtų išdavusi pareiškėjui statybą leidžiantį dokumentą.

4119.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo jį spręsti teismo nuožiūra.

4320.

44KPD paaiškino, kad ginčas susijęs su sklypu, esančiu ( - ), kuris nepatenka, bei su sklypu, esančiu ( - ), kuris patenka į kultūros paveldo vietovę – Trakų senamiestį (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114). KPD 2016 m. rugsėjo 29 d. pritarė prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ( - ) ir automobilių stovėjimo aikštelės su įvaža ( - ), projektiniams pasiūlymams (reg. Nr. 60-PP), o 2017 m. vasario 6 d. pritarė prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ( - ) ir automobilių stovėjimo aikštelės bei mokamos stovėjimo aikštelės statybos projektiniams pasiūlymams. 2018 m. sausio 15 d. Infostatyboje buvo pritarta Projektui (reg. Nr. CPR-180115-09917). KPD pažeidimų paveldosaugos srityje nenustatė.

4521.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo jį spręsti teismo nuožiūra.

4722.

48Aplinkos ministerija paaiškino, jog skunde nurodyta, kad nagrinėjamu atveju Administracija nustatė nesuderinamumą tarp specialiųjų architektūros, specialiųjų paveldosaugos, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir šį ginčą perdavė nagrinėti aplinkos ministro ir kultūros ministro sudarytai Komisijai. Specialiųjų reikalavimų apibrėžimą, specialiųjų reikalavimų rengimą ir išdavimą reglamentuoja Statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalis, 24 straipsnis. Komisija 2017 m. liepos 20 d. protokoliniu sprendimu Nr. D4-118 nusprendė, kad Administracijos pateiktuose dokumentuose nenurodoma, koks specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir (ar) specialiųjų architektūros reikalavimų tarpusavio nesuderinamumas yra nustatytas. Todėl Komisija balsų dauguma nutarė, kad Administracijos pateikti klausimai nepriskirti komisijos kompetencijai ir komisija šių klausimų nenagrinės. Komisijos 2017 m. liepos 20 d. sprendimas buvo apskųstas Ginčų komisijai ir panaikintas, įpareigojant Komisiją pakartotinai išnagrinėti Administracijos 2017 m. gegužės 8 d. raštu Nr. AP3-1970, 2017 m. birželio 26 d. raštu Nr. AP3-2550 ir 2017 m. liepos 19 d. raštu Nr. AP3-2896 teiktą informaciją bei priimti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį sprendimą dėl Projektui išduotų specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų. Komisija 2017 m. gruodžio 13 d. vykusiame posėdyje priėmė sprendimą (2018 m. sausio 5 d. protokolas Nr. D4-2), kad tarp architektūros ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų nesuderinamumo nėra. Nors Statybos įstatymo 24 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad komisija gali nurodyti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui išduoti specialiuosius reikalavimus, vadovaudamasi šios komisijos suderintais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais ir (ar) specialiaisiais architektūros reikalavimais, tačiau komisija nenustačiusi, kad tarp išduotų architektūros ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų būtų nesuderinamumas, ji nenurodė Administracijos direktoriui (ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti specialiuosius reikalavimus, vadovaudamasi šios komisijos suderintais specialiaisiais reikalavimais.

49II.

5023.

51Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies - panaikino Direkcijos 2018 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. S-(3.1)-38 „Dėl techninio projekto“, Administracijos 2018 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. AP3-761 „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ ir įpareigojo Administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateiktam projektui „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis, rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ), skl. kad. Nr. ( - )ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas“.

5224.

53Teismas nustatė, kad pareiškėjas į Infostatybą 2017 m. gruodžio 19 d. įkėlė Trakų rajono savivaldybei pateiktą pareiškėjos iniciatyva parengtą tokį projektą: „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis, rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ) statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ), skl. kad. Nr. ( - ) ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti; skundžiamu sprendimu Direkcija, patikrinusi Projektą, nustatė, jog jis neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, o būtent, rengiant statinio techninį projektą, nesivadovauta privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais: projektiniais pasiūlymais ir Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, rašte taip pat nurodyta, kad vyksta teisminiai procesai, kurių baigtis turės tiesioginės įtakos objektui (teritorijai) ir derinti pateiktam projektui realizuoti; remdamasi skundžiamu 2018 m. sausio 23 d. Direkcijos raštu Nr. S-(3.1)-38 „Dėl techninio projekto“ Trakų rajono savivaldybės administracija priėmė skundžiamą 2018 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. AP3-761 „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo“ atsisakyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą Projektui, kadangi Direkcija nepritarė Projektui.

5425.

55Teismas pažymėjo, jog Direkcijos nuomone, pateiktam derinti Projektui projektiniai pasiūlymai nebuvo pateikti, t. y. Projektiniai pasiūlymai, kuriems 2017 m. kovo 16 d. pritarė Trakų rajono savivaldybės administracija, parengti naujai statybai, o ne rekonstrukcijai. Tačiau teismas nustatė, kad, priešingai, nei nurodė Direkcija, nebuvo rengiamas joks kitas projektas ir jokie kiti projektiniai pasiūlymai naujos statybos darbams žemės sklype ( - ).

5626.

57Teismas išsamiai išdėstė faktines aplinkybes, susijusias su Projektinių pasiūlymų rengimo ir derinimo procedūromis Direkcijoje, KPD Vilniaus skyriuje, Administracijoje ir koregavimu pagal pateiktas pastabas. Teismas pažymėjo, kad pagal šias pastabas buvo parengti pakoreguoti projektiniai pasiūlymai – Prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ( - ) ir automobilių stovėjimo aikštelės (skl. kad. Nr. ( - )) bei mokamos automobilių stovėjimo aikštelės (skl. kad. Nr. ( - )) Trakų m. projektiniai pasiūlymai, kurių sprendiniams Direkcija 2017 m. vasario 9 d. raštu pritarė.

5827.

59Teismas nurodė, kad Administracijos direktorius 2017 m. kovo 16 d. pritarė Projektiniams pasiūlymams ir pažymėjo, kad tiek viešo susirinkimo metu, tiek atsakant į visuomenės pateiktus pasiūlymus buvo akcentuojama, kad Projektiniuose pasiūlymuose numatyta rekonstruoti esamą pastatą – Trakų miesto autobusų stotį, taigi Direkcija suderino būtent rekonstrukcijos Projektinius pasiūlymus ir po viešinimo Trakų rajono savivaldybė pritarė būtent rekonstrukcijos Projektiniams pasiūlymams. Teismo vertinimu, Direkcijos argumentai, kad pateiktam derinti Projektui projektiniai pasiūlymai nėra pateikti, o vietoje jų teikiami kito projekto projektiniai pasiūlymai, yra nepagrįsti.

6028.

61Dėl atsakovo Direkcijos skundžiamame sprendime nurodyto motyvo, kad rengiant Projektą nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas atsakingo valdymo (gero administravimo) principas. Išsamiai nurodęs Administracijos, KPD Vilniaus skyriaus ir Direkcijos parengtų specialiųjų reikalavimų, kurie buvo pateikti Administracijai, suderinamumo nagrinėjimo aplinkybes Administracijos komisijoje, o vėliau – aplinkos ir kultūros ministrų bendru įsakymu sudarytoje Komisijoje, teismas konstatavo, jog Komisija nėra įvykdžiusi Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo, kuriuo Komisija įpareigota išnagrinėti Administracijos kreipimusis dėl specialiųjų reikalavimų suderinamumo klausimo. Neišsprendus išduotų specialiųjų reikalavimų suderinamumo Statybos įstatymo 24 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, pareiškėjui nebuvo išduoti jokie specialieji reikalavimai ir ji 2017 m. gruodžio 14 d. pateikė Administracijai prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą parengtam Projektui be specialiųjų reikalavimų pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalį bei 24 straipsnio 3 dalį.

6229.

63Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė Direkcijos argumentą, kad rengiant Projektą nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, nes tarp institucijų išduotų specialiųjų reikalavimų buvo nustatytas nesuderinamumas, kurio neišsprendė atsakingos institucijos ir atitinkamai pareiškėjai nebuvo išduoti specialieji reikalavimai.

6430.

65Kaip nepagrįstą teismas atmetė Direkcijos argumentą, kad vyksta teisminiai procesai, kurių baigtis turės tiesioginės įtakos objektui (teritorijai) ir derinti pateiktam projektui realizuoti. Teismas nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. birželio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-538-602/2017, kuria panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, konstatavo, jog nėra pagrindo manyti, jog toje byloje ginčijamų sprendimų vykdymas sukels neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą.

6631.

67Teismas darė išvadą, kad Direkcija skundžiamame sprendime, kuriuo nepritarta pareiškėjo parengtam Projektui, nurodyti motyvai yra nepagrįsti, todėl Direkcijos 2018 m. sausio 23 d. sprendimą panaikino. Kadangi skundžiamas Administracijos 2018 m. kovo 1 d. sprendimas buvo priimtas Direkcijos neteisėto sprendimo pagrindu, teismas konstatavo, kad ir Administracijos 2018 m. kovo 1 d. sprendimas naikintinas, o Administracija įpareigotina per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento pateiktam Projektui išdavimo.

68III.

6932.

70Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir Apeliantas) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Trastas“ skundą atmesti.

7133.

72Direkcija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka jam Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) keliamų teisėtumo, pagrįstumo reikalavimų, sprendimo motyvuojamoji dalis iš esmės susideda tik iš faktinių aplinkybių dėstymo, nėra bylai aktualių teisės aktų analize paremto teismo sprendimo pagrindimo (teisinio argumentavimo), nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai neišnagrinėjo bylos aplinkybių, neįsigilino į bylos esmę, vertindamas byloje esančius įrodymus buvo neobjektyvus, konstatuodamas tam tikrų aplinkybių buvimą ar nebuvimą iš esmės rėmėsi tik pareiškėjo pateikta pozicija bei ją pagrindžiančiais įrodymais.

7334.

74Apelianto teigimu, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kuria nurodo, kad Direkcijos argumentai, jog pateiktam derinti Projektui projektiniai pasiūlymui nėra pateikti, o vietoje jų teikiami kito projekto projektiniai pasiūlymai, yra nepagrįsti. Direkcija pabrėžia, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas parengė Prekybos paskirties pastato su autobusų stoties administracinėmis patalpomis ( - ) ir automobilių stovėjimo aikštelės (skl. kad. Nr. ( - )) bei mokamos automobiliu stovėjimo aikštelės (skl. kad. Nr. ( - )), Trakų m.“ projektinius pasiūlymus, t. y. jie parengti būtent naujų statinių statybai. Šie projektiniai pasiūlymai buvo pristatyti viešo susirinkimo metu suinteresuotai visuomenei, iniciatorius nevienareikšmiškai įvardijo statybos rūšį – nauja statyba, o projektiniuose pasiūlymuose nėra nurodyta tokia statybos rūšis kaip statinio rekonstravimas. Direkcijai pritarimui per Infostatybą buvo pateiktas statinio projektas „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis, rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ), skl. kad. Nr. ( - ) ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas“, t. y. projektas, kurio sprendiniai jau numato Trakų autobusų stoties rekonstrukciją. Teismas visiškai nepasisakė, ar projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, projektiniuose pasiūlymuose ir statinio projekte turėtų sutapti informacija apie planuojamas statybos rūšis, nes statinio projektavimas yra vientisas procesas.

7535.

76Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir padarė visiškai nepagrįstą išvadą, jog Direkcija suderino būtent rekonstrukcijos Projektinius pasiūlymus; vadovaujantis Direkcijos suderintais Projektiniais pasiūlymais ir gautais bei priimtinais visuomenės pasiūlymais buvo parengtas Projektas.

7736.

78Direkcija nurodo, jog teismas, atmesdamas argumentą, jog rengiant Projektą nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, netyrė ir nesiaiškino, kas konkrečiai bei kokiu būdu nustatė specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos bei reikalavimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nesuderinamumą, o ši faktą tiesiog preziumavo, nes priešingai – jokio nesuderinamumo nebuvo nustatyta galutiniame Komisijos priimtame 2017 m. gruodžio 13 d. sprendime, kuris įformintas 2018 m. sausio 5 d. protokolu Nr. D4-2. Taigi Ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimas yra įvykdytas ir specialiųjų reikalavimų (ne)suderinamumo klausimas yra išspręstas, minėtas sprendimas galiojantis, kaip ir Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai.

7937.

80Direkcija atkreipia dėmesį, kad Infostatyboje paraiška patikrinti ypatingo statinio Projektą buvo užregistruota 2017 m. gruodžio 19 d., Direkcijai priimant skundžiamą sprendimą nepritarti techniniam projektui nebuvo žinoma apie tai, jog pareiškėjui nebuvo išduoti Administracijai Direkcijos pateikti 2017 m. balandžio 26 d. specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir pasaugos reikalavimai ir statytojas UAB „Trastas“ 2017 m. gruodžio 14 d. pateikė Administracijai prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalį bei 24 straipsnio 3 dalį parengtą projektą be saugomos teritorijos tvarkymo ir pasaugos reikalavimų. Apie šias aplinkybes Direkcijai Administracija pranešė tik 2018 m. vasario 9 d. raštu Nr. AP3-550 (gautas 2018 m. vasario 15 d.). Todėl Direkcijos atsisakymo pritarti techniniam projektui pagrindas, jog rengiant techninį projektą nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, yra visiškai pagrįstas.

8138.

82Direkcija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad vykstantys teisminiai procesai ir minėtų bylų išnagrinėjimo rezultatai yra nereikšmingi nagrinėjamam ginčui, nes administracinėse bylose būtent ir sprendžiami Trakų miesto bendrojo plano bei ( - ) Trakų miesto detaliojo plano koregavimo teisėtumo klausimai.

8339.

84Pareiškėjas atsiliepime į Direkcijos apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8540.

86Pareiškėjo teigimu, teisės aktai Direkciją įpareigoja tikrinti Projekto atitiktį Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo dokumentams, saugomos teritorijos apsaugos reglamentams, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir kitų veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, o ne veikti viršijant savo kompetencijos ribas ir kvestionuoti kitų institucijų atliktus veiksmus arba atlikti kitų institucijų (nagrinėjamu atveju – Administracijos) kompetencijai priskirtus veiksmus Projektinių pasiūlymų ir Projekto rengimo metu. Direkcija privalėjo vertinti Projekto atitiktį jos kuruojamos saugomos teritorijos planavimo dokumentų ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų nuostatų reikalavimams, o ne formaliai atsisakyti derinti Projektą dėl to, kad Projekto pavadinime atsirado žodis „rekonstrukcija“, t. y. Direkcija privalėjo vertinti Projekto turinį, o ne jo formą. Direkcija, skundžiamu 2018 m. sausio 23 d. sprendimu atsisakydama derinti Projektą, iš vis neatliko jai teisės aktų nustatytos pareigos tikrinti Projekto sprendinių atitiktį reikalavimams, taikomiems saugomose teritorijose.

8741.

88Pareiškėjas tvirtina, kad Projektas atitiko Projektinius pasiūlymus, pažymėdamas, jog pagal Projektinių pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrų metu galiojusio STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas projektuotojas kartu su statytoju po viešo susirinkimo turėjo surašyti viešo susirinkimo protokolą, parengti gautų pasiūlymų įvertinimą ir šiuos dokumentus pateikti savivaldybės administracijos direktoriui tikslu gauti jo pritarimą Projektiniams pasiūlymams. Tai ir buvo padaryta – buvo surašytas Projektinių pasiūlymų viešo susirinkimo protokolas ir gautų pasiūlymų įvertinimas, pateiktas atsakymas pasiūlymus pateikusiems asmenims (UAB „Trakų autobusai), gavęs minėtą medžiagą, Administracijos direktorius 2017 m. kovo 16 d. pritarė Projektiniams pasiūlymams.

8942.

90Apelianto cituojamos STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatos, numatančios, kad projektuotojas po viešo susirinkimo patikslina (jei reikia) projektinius pasiūlymus (65 punktas), įsigaliojo tik nuo 2018 m. kovo 31 d., t. y. jau po pritarimo Projektiniams pasiūlymams gavimo ir net po paties Projekto parengimo, todėl ginčo atveju yra neaktualios. Kad Projekto sprendiniai atitinka Projektinių pasiūlymų sprendinius, pareiškėjas argumentuoja tais pačiais motyvais, kuriuos buvo nurodęs skunde pirmosios instancijos teismui. Projekto turinys atitinka Projektinių pasiūlymų turinį, tačiau Direkcija, nepritardama Projektui analizavo tik Projekto pavadinimą.

9143.

92Pareiškėjas nesutinka su Direkcijos argumentais, kad pareiškėjas rengiant projektą turėjo vadovautis Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, o šių aplinkybių teismas netyrė. Teismas, įvertinęs pareiškėjo kartu su skundu pateiktus įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad tarp institucijų išduotų specialiųjų reikalavimų buvo nustatytas nesuderinamumas, kurio neišsprendė atsakingos institucijos ir atitinkamai pareiškėjui nebuvo išduoti specialieji reikalavimai. Komisijos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimas (įformintas 2018 m. sausio 5 d. protokolu Nr. D4-2) įformintas jau po to, kai pareiškėjas pateikė derinti Projektą į Infostatybą, akcentuoja, kad galimybė rengti Projektą be specialiųjų reikalavimų įtvirtinta Statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalyje bei 24 straipsnio 3 dalyje ir šia teise pasinaudojo, nes nesulaukė galutinio Komisijos sprendimo. Komisijos galutinis sprendimas nepakeitė situacijos – Administracija negalėjo išduoti specialiųjų reikalavimų, nes nematė galimybės rengiant Projektą įgyvendinti institucijų specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus. Iš apeliacinio skundo argumentų galima daryti prielaidą, kad Direkcija nebūtų šio motyvo (kad nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. išduotais specialiaisiais reikalavimais) pateikusi kaip vieno iš nepritarimo statybą leidžiančio dokumento išdavimui, jeigu būtų žinojusi, kad Projektas parengtas nesivadovaujant specialiaisiais architektūriniais reikalavimais, kadangi jie Pareiškėjai iš vis nebuvo pateikti.

9344.

94Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino situaciją dėl Projekto įgyvendinimo galimybių, kiek tai susiję su kitų bylų teisminiu nagrinėjimu, o Direkcija nepagrindžia, kuo pasireikš bylų Nr. eI-80-1047/2019 ir Nr. eI-121-789/2019 išnagrinėjimo rezultatų įtaka.

9545.

96Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į Direkcijos apeliacinį skundą prašo teismo jį nagrinėti savo nuožiūra, pažymi, kad sutinka su apelianto argumentais dėl aplinkybės, kad priešingai, nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, Ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimas buvo įvykdytas, Komisija pakartotinai išnagrinėjo Administracijos informaciją ir priėmė galutinį sprendimą 2017 m. gruodžio 13 d., įformindama jį 2018 m. sausio 5 d. posėdžio protokolu Nr. D4-2.

97Teisėjų kolegija

konstatuoja:

98IV.

9946.

100Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2018 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. S-(3.1)-38, kuriuo nepritarta „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis, rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ) skl. kad. Nr. ( - ) ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas" techniniam projektui, ir Trakų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. AP3-761, kuriuo atsisakyta išduoti statybą leidžiantį dokumentą techniniam projektui „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis, rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ), skl. kad. Nr. ( - ) ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas", teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

10147.

102Teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis sprendimas, todėl jis privalo išnaudoti visas įstatymų jam suteiktas pareigas ir teises, kad šis tikslas būtų pasiektas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-320/2008). ABTĮ 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėjai, nagrinėdami administracines bylas, privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. ABTĮ 86 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad priimtas teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas (1 d.); priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas, pareiškimas) yra tenkintinas (2 d.); teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus (3 d.); teismo sprendimas negali būti pagrįstas vien tik liudytojų, kurių konfidencialumas yra užtikrintas, parodymais (4 d.). ABTĮ 87 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad motyvuojamojoje sprendimo dalyje turi būti nurodytos teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus; įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias normas, kurios buvo taikomos. Taigi teismo sprendimas laikomas teisėtu ir pagrįstu, kai teismas įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje, taip pat kai teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje yra argumentuotai atsakyta į pagrindinius pareiškėjo reikalavimus.

10348.

104Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime yra konstatavęs, kad konstituciniai imperatyvai, jog teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip pat iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti. Iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantis teisinio aiškumo reikalavimas inter alia (liet. be kita ko) reiškia, kad teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) priėmimui. Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai nėra teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucija.

10549.

106Pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, jog byloje nustatyta, kad Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 6 d. sprendimas yra įsiteisėjęs ir galiojantis, tačiau Komisija nėra įvykdžiusi šio sprendimo ir nėra išnagrinėjusi specialiųjų reikalavimų suderinamumo klausimo. Visų pirma pažymėtina, jog kaip matyti iš bylos medžiagos, Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija, vykdydama Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą, 2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje pakartotinai išnagrinėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos kreipimąsi bei papildomai pateiktą informaciją ir priėmė sprendimą, kuris įformintas 2018 m. sausio 5 d. protokolu Nr. D4-2. Jame konstatuota, kodėl Trakų rajono savivaldybės nurodytas specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų paveldosaugos reikalavimų galimas nesuderinamumas, nelaikytinas susijusiu su atitinkamu specialiųjų reikalavimų nesuderinamumu ir nepriskirtinas šios komisijos kompetencijai. Antra, teismas visiškai nesigilino į bylos aplinkybes, netyrė ir neanalizavo, ar iš tikrųjų tarp institucijų išduotų specialiųjų reikalavimų pagrįstai nustatytas nesuderinamumas. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas šio bylos aspekto nenagrinėjo.

10750.

108Galiausiai teismas daro išvadą, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos skundžiamame sprendime, kuriuo nepritarta pareiškėjo parengtam Projektui, nurodyti motyvai yra nepagrįsti, todėl skundžiamas Direkcijos sprendimas naikintinas. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2018 m. sausio 23 d. sprendime Nr. S-(3.1)-38 "Dėl techninio projekto" išdėstyti esminiai nepritarimo „Transporto (autobusų stoties) pastato (unik. Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą su autobusų stoties patalpomis, rekonstravimo, susisiekimo komunikacijų: autobusų sustojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), statybos projektas. Susisiekimo komunikacijų: automobilių stovėjimo aikštelių ( - ), skl. kad. Nr. ( - ) ir skl. kad. Nr. ( - ), statybos projektas" techniniam projektui argumentai (projektiniai sprendiniai parengti naujai statybai, o ne rekonstrukcijai, taip pat Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2017 m. balandžio 26 d. specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų Nr. ST-(10.8)-17 1 punkto nuostatos nėra įvykdytos ir jomis nesivadovauta) pirmosios instancijos teismo liko nenagrinėti, o neatlikus teisės aktų ir bylos aplinkybių išsamios analizės padarytos kai kurios nepagrįstos išvados (statybos rūšies, projektinių pasiūlymų pateikimo bei suderinimo ir pan. klausimais).

10951.

110Pastebėtina, jog ginčijamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje atkartojami pareiškėjo skundo motyvai (bylos faktinės aplinkybės ir akcentuojamas specialiųjų reikalavimų suderinamumo aspektas). Taigi pirmosios instancijos teismas jokio savarankiško ginčo aplinkybių tyrimo neatliko. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad būtinųjų motyvuojamosios dalies elementų, nurodytų ABTĮ 87 straipsnio 4 dalyje, neatskleidimas pirmosios instancijos teismo sprendime (apsiribojimas teisės aktų išvardijimu, faktinių aplinkybių aprašymu, viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų pacitavimu ir pan.) apeliacinės instancijos teismui suteikia pagrindą konstatuoti, kad teismo sprendimas yra be motyvų ir jį panaikinti (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4-2174/2006; 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1480/2008; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1482/2010; 2011 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-388/2011).

11152.

112Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai tikrina priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o pirmosios instancijos teismas privalo išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio skundą asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai pažeisti, jei pažeisti – kokiu teisiniu būdu bei kokia apimtimi gintini (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1037-438/2017). Vien tik apeliacinės instancijos teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-374/2012).

11353.

114Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo esminių ginčo pagrindą sudarančių aplinkybių, dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla ir pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo negalima pripažinti pagrįstu, taigi atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai neištyrė bylai aktualių aplinkybių bei priėmė tinkamai nemotyvuotą sprendimą, t. y. iš esmės neišnagrinėjo kilusio ginčo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnis, 87 straipsnio 4 dalis).

11554.

116Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė visų bylai svarbių aplinkybių, visapusiškai ir objektyviai jų neištyrė. Pirmosios instancijos teismo padaryti proceso pažeidimai negali būti ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ne priimti naują sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir administracinė byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 144 str. 1 d. 4 p.).

117Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

118Atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

119Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 20 d. d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

120Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Trastas“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad jis nuomos teise valdo: valstybinės žemės... 9. 3.... 10. Į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dokumentų elektroninės sistemos... 11. 4.... 12. Pareiškėjas ir UAB ,,Trakų autobusai“ 2016 m. balandžio 12 d. sudarė... 13. 5.... 14. Parengtoje ir kartu su skelbimu paviešintoje parengtų Projektinių... 15. 6.... 16. Pareiškėjas teigia, kad nors Projektinių pasiūlymų pavadinime nėra... 17. 7.... 18. Direkcija skundžiamą sprendimą grindžia tuo, kad rengiant Projektą... 19. 8.... 20. Kadangi Komisija 2017 m. liepos 20 d. posėdyje nesuderino specialiųjų... 21. 9.... 22. Pareiškėjas per daugiau kaip tris mėnesius negavo Komisijos sprendimo ir... 23. 10.... 24. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į... 25. 11.... 26. Direkcija paaiškino, kad Projektas neatitinka Statybos įstatymo 24 straipsnio... 27. 12.... 28. Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas pareiškėjo projektinių... 29. 13.... 30. Taigi buvo parengti ir pristatyti visuomenei bei gautas Administracijos... 31. 14.... 32. Rengiant rekonstravimo projektą, nesivadovauta Direkcijos 2017 m. balandžio... 33. 15.... 34. Direkcija, tikrindama Projektą, nustatė, jog su juo pateikto UAB „SPKT“... 35. 16.... 36. Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjamos bylos Nr.... 37. 17.... 38. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose į... 39. 18.... 40. Administracija paaiškino, kad, remdamasi Statybos įstatymo 27 straipsnio 13... 41. 19.... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 43. 20.... 44. KPD paaiškino, kad ginčas susijęs su sklypu, esančiu ( - ), kuris... 45. 21.... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 47. 22.... 48. Aplinkos ministerija paaiškino, jog skunde nurodyta, kad nagrinėjamu atveju... 49. II.... 50. 23.... 51. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu... 52. 24.... 53. Teismas nustatė, kad pareiškėjas į Infostatybą 2017 m. gruodžio 19 d.... 54. 25.... 55. Teismas pažymėjo, jog Direkcijos nuomone, pateiktam derinti Projektui... 56. 26.... 57. Teismas išsamiai išdėstė faktines aplinkybes, susijusias su Projektinių... 58. 27.... 59. Teismas nurodė, kad Administracijos direktorius 2017 m. kovo 16 d. pritarė... 60. 28.... 61. Dėl atsakovo Direkcijos skundžiamame sprendime nurodyto motyvo, kad rengiant... 62. 29.... 63. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė Direkcijos argumentą, kad rengiant... 64. 30.... 65. Kaip nepagrįstą teismas atmetė Direkcijos argumentą, kad vyksta teisminiai... 66. 31.... 67. Teismas darė išvadą, kad Direkcija skundžiamame sprendime, kuriuo... 68. III.... 69. 32.... 70. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir... 71. 33.... 72. Direkcija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka... 73. 34.... 74. Apelianto teigimu, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kuria... 75. 35.... 76. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir... 77. 36.... 78. Direkcija nurodo, jog teismas, atmesdamas argumentą, jog rengiant Projektą... 79. 37.... 80. Direkcija atkreipia dėmesį, kad Infostatyboje paraiška patikrinti ypatingo... 81. 38.... 82. Direkcija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad... 83. 39.... 84. Pareiškėjas atsiliepime į Direkcijos apeliacinį skundą prašo jį atmesti,... 85. 40.... 86. Pareiškėjo teigimu, teisės aktai Direkciją įpareigoja tikrinti Projekto... 87. 41.... 88. Pareiškėjas tvirtina, kad Projektas atitiko Projektinius pasiūlymus,... 89. 42.... 90. Apelianto cituojamos STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“... 91. 43.... 92. Pareiškėjas nesutinka su Direkcijos argumentais, kad pareiškėjas rengiant... 93. 44.... 94. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino... 95. 45.... 96. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 97. Teisėjų kolegija... 98. IV.... 99. 46.... 100. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Trakų istorinio nacionalinio parko... 101. 47.... 102. Teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis... 103. 48.... 104. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime yra... 105. 49.... 106. Pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, jog byloje nustatyta,... 107. 50.... 108. Galiausiai teismas daro išvadą, kad Trakų istorinio nacionalinio parko... 109. 51.... 110. Pastebėtina, jog ginčijamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje atkartojami... 111. 52.... 112. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliacinės instancijos teismas... 113. 53.... 114. Kadangi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo... 115. 54.... 116. Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 117. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 118. Atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą... 119. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 20 d. d. sprendimą... 120. Nutartis neskundžiama....