Byla I-4766-561/2014
Dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Aplinkos projektų valdymo agentūra, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Kamesta“, UAB „Patvanka“, UAB „Bukrita“, UAB „Skirnuva“, UAB „Filtrėja“, Projprzem Eko Sp. z.o.o.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ryčio Krasausko ir Jolitos Rasiukevičienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Gintarui Černiauskui, atsakovės atstovui Vitalijui Sosunovičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei advokatei Ingai Klimašauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Kauno rajono savivaldybės administracijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Aplinkos projektų valdymo agentūra, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Kamesta“, UAB „Patvanka“, UAB „Bukrita“, UAB „Skirnuva“, UAB „Filtrėja“, Projprzem Eko Sp. z.o.o.),

Nustatė

2Pareiškėja Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėja, Savivaldybė) kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-04-16 įsakymą Nr. D1-321 (toliau – ir Įsakymas).

3Skunde pareiškėja nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Įsakymo 1 punktu sumažino UAB „Giraitės vandenys“ įgyvendinamam projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra ( - ) rajone (( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ))“ (toliau – ir Projektas) skirtą finansavimą 571 025,91 Lt, o 2 punktu pakeitė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-11-08 įsakymą Nr. D1-908 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra““.

4Pareiškėjos teigimu, Įsakymo turinys rodo, kad jo teisinį pagrindą sudaro Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2012-01-16 raštu Nr. APVA-177 pateikta informacija, 2012-01-16 pažeidimo tyrimo išvada Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056/IT03 (toliau – ir Išvada).

5Nesutiko su Agentūros teiginiais, kad viešojo konkurso laimėtojas UAB „Kamesta“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimų ir tvirtino, kad UAB „Kamesta“ pateikė išsamius paaiškinimus, susijusius su kvalifikacijos reikalavimais. Pažymėjo ir tai, kad UAB „Projektų analizės institutas“ atliko ( - ) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos, Raudondvario nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir Zapyškio nuotekų valymo įrenginių statybos projektinių pasiūlymų dalines ekspertizes.

6Pažymėjo, kad vertinant UAB „Skirnuva“ pasiūlymą, Kauno rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – ir Komisija) paprašė UAB „Skirnuva“ nurodyti tam tikrą informaciją, tačiau UAB „Skirnuva“ neatsižvelgė į Komisijos prašymą patikslinti/paaiškinti pateiktą pasiūlymą ir nenurodė, kur tiksliai buvo sėkmingai įgyvendintos siūlomos technologijos. Pareiškėjos teigimu, tiekėjas, būdamas suinteresuotas tinkamu pasiūlymo įvertinimu, turėjo pateikti išsamius paaiškinimus ir nurodyti konkrečią informaciją. Komisija, negavusi išsamaus atsakymo ar paaiškinimo, nuorodos į pasiūlymo dokumentus, kuriuose būtų tinkamai ir išsamiai nurodyta sėkmingai veikianti technologija, pripažino UAB „Skirnuva“ neatitikimą „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - )“ vykdomo pirkimo (toliau – ir Pirkimas) Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.4 priedo 1.3.1 papunkčio reikalavimams. Nurodė, kad Komisija, vertindama pateiktą UAB „Skirnuva“ pasiūlymą, nerado informacijos, kokia bus montuojama įranga, reikalinga automatiniam mechaninio valymo įrenginiui sumontuoti ir eksploatacijos metu demontuoti. Dėl neaiškiai išdėstyto pasiūlymo Komisija kreipėsi į tiekėją, prašydama paaiškinti/patikslinti Konkurso sąlygas. UAB „Skirnuva“ aiškaus atsakymo nepateikė ir nurodė, kad visa reikalinga kėlimo įranga yra nurodyta pasiūlymo apimtyse. Pabrėžė, kad lyginami jungtinės veiklos dalyviai UAB „Kamesta“ ir UAB „Filtrėja“ pateikė nuorodas į atitinkamus pasiūlymo puslapius, kuriuose pateikiama minėta informacija, kas leido jų pasiūlymą įvertinti tinkamai. Pažymėjo ir tai, kad UAB „Skirnuva“ pasiūlyme nebuvo paskaičiuotos septinio dumblo ir atvežamų nuotekų šalinimo iš talpos siurblių elektros sąnaudos, nors jas galima buvo apskaičiuoti, todėl Komisija sprendė, kad pasiūlymas neapima visų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Taip pa UAB „Skirnuva“ buvo paprašyta pateikti siurblinės ir atvežtinių nuotekų bei skeptikų turinio priėmimo talpos brėžinius, tačiau UAB „Skirnuva“ nurodė, kad siurblinės ir atvežtinių nuotekų bei skeptikų priėmimo talpos nėra pagrindinės technologinio proceso dalys, todėl šie brėžiniai bus pateikti techninio projekto rengimo metu, atsižvelgiant į sklypo reljefo ypatumus ir geologines sąlygas. Komisija, įvertinusi šiuos UAB „Skirnuva“ argumentus, darė išvadą, kad su pasiūlymu ir su prašymu patikslinti pateiktą pasiūlymą brėžiniai nėra pateikti, todėl priėmė sprendimą, kad pateiktas pasiūlymas neapima visų pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą tenkinti visą.

8Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Ministerija) nustatė, kad projekto vykdytoja UAB „Giraitės vandenys“, vykdydama Pirkimą, netinkamai įvertino konkurso laimėtojo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – ir VPĮ) 32 str. 6 dalies nuostatas, nelygiaverčiai įvertino tiekėjų pasiūlymus, pažeidė VPĮ 32 str. 5 dalį ir 3 str. 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, todėl sumažino finansavimą UAB „Giraitės vandenys“ projektui Nr. VP3- 3.1-AM-01-V-02-056 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra ( - ) rajone (( - ), ( - ), ( - ), ( - ))“.

9Pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 5.1.1 punkte buvo nustatyti reikalavimai, jog tiekėjas privalo turėti kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytą ypatingo statinio techninį projektą. Pirkimo laimėtojo jungtinės veiklos dalyvis UAB „Kamesta“ ir UAB „Filtrėja“ ir jų pasirinktas subrangovas projektavimo darbams UAB „Patvanka“ bei UAB „Bukrita“ turi teisę atlikti tik reikalaujamus statinio dalies projektavimo darbus. Atsakovės nuomone, UAB „Patvanka“ atestatas suteikė teisę atlikti tik statinio dalies projektavimo darbus.

10Pažymėjo, kad tais atvejais, kai projektą sudaro tik viena projekto dalis, nurodyta atestato dalyje „projektavimo darbų sritys“, tuomet tokia įmonė turi teisę būti viso statinio projektuotoju. Atkreipė dėmesį, kad Agentūra rekomendavo pateikti techninių projektų bendrąją ekspertizę atlikusio eksperto patvirtinimą, kad nagrinėjamu atveju nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techniniai projektai susideda iš vienos dalies, tačiau toks patvirtinimas nebuvo pateiktas. Pažymėjo, kad UAB „Statybos ekspertų biuras“ pateiktos išvados buvo ne dėl „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių statyba ( - )“ techninių projektų, o dėl „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ( - ), ( - ) sen., ( - ) r.)“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ( - ) mstl., ( - ) r.)“ techninių projektų.

11Atsakovės teigimu, tiekėjui nepateikus kvalifikacijos dokumentų, suteikiančių teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytą ypatingo statinio techninį projektą, perkančioji organizacija netinkami įvertino laimėtojo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, taip pažeisdama VPĮ 32 str. 6 dalies nuostatas.

12Nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas visiems tiekėjams konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, o vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems tiekėjams vienodai. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija iš esmės vienodus UAB „Kamesta“ ir UAB „Skirnuva“ pateiktus atsakymus vertino skirtingai, t. y. UAB „Kamesta“ pasiūlymą pripažino tinkamu, o UAB „Skirnuva“ – netinkamu. Atsakovė pateikė detalius kiekvieno tiekėjams pateikto klausimo analizę ir palyginimą ir padarė išvadą, kad perkančioji organizacija nevertino tiekėjų pasiūlymų lygiateisiškai. Rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir tvirtino, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą tapačias situacijas vertinti vienodai ir nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jeigu toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas. Atsakovės nuomone, perkančiosios organizacijos VPĮ nuostatų nesilaikymas pagrįstai laikytinas esminiu VPĮ reikalavimų pažeidimu.

13Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko, prašė jį atmesti, o savo poziciją pagrindė iš esmės analogiškais motyvais, kurie buvo nurodyti atsakovės pateiktame atsiliepime. Papildomai pažymėjo, kad pareiškėja privalėjo išsamiai ir laikydamasi viešųjų pirkimų principų įvertinti tiekėjų pasiūlymus, neturint teisės iš esmės analogiškus atsakymus vertinti skirtingai, taip pat atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad tiekėjo atsakyme į pateiktą klausimą nenurodyti konkretūs pasiūlymo puslapiai, nors tiekėjo pasiūlymo apimtyje reikalinga informacija yra nurodyta. Būtent perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti visas pirkimo sąlygas. Darė išvadą, kad perkančioji organizacija ne visą pateiktą informaciją įvertino.

15Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Agentūros atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą bei paaiškinimuose pateiktus argumentus ir prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

16Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Kamesta“, UAB „Patvanka“, UAB „Bukrita“, UAB „Skirnuva“, UAB „Filtrėja“, Projprzem Eko Sp. z.o.o. atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

17Byloje nustatyta, kad 2012-01-10 Agentūra raštu Nr. APVA-106 informavo UAB „Giraitės vandenys“ apie pažeidimo tyrimą dėl projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra ( - ) rajone (( - ), ( - ), ( - ), ( - ))“ veiklos 1.1.2 rangos darbų pirkimo „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - )“. Tuo atveju, jei įmonė nesutinkanti su tyrimo išvada, prašė pateikti paaiškinimus (t. 1, b. l. 11).

182012-01-16 Agentūra raštu Nr. APVA-177 informavo Ministeriją, kad Agentūra atliko tyrimą ir nustatė VPĮ 3 str. 1 dalies ir 32 str. 6 dalies pažeidimus vykdant projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra ( - ) rajone (( - ), ( - ), ( - ), ( - ))“ veiklos 1.1.2 rangos darbų pirkimo „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - )“ (t. 2, b. l. 13–16).

192012-04-16 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-321, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių 10.9 punktu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198.2 punktu, Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 ir 28 punktais, įvertinus Agentūros pateiktą informaciją dėl pažeidimų, UAB „Giraitės vandenys“ projektui Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra ( - ) rajone (( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ))“ sumažintas finansavimas 571 025,91 Lt (t. 2, b. l. 10).

202012-05-02 Aplinkos ministerija raštu Nr. (15-1)-D8-4008 informavo UAB „Giraitės vandenys“, kad 2012-04-16 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-321 priimtas sprendimas sumažinti finansavimą, skirtą UAB „Giraitės vandenys“ projekto įgyvendinimui, kadangi nustatyti VPĮ 3 str. 1 dalies ir 32 str. 6 dalies pažeidimai. Nuspręsta taikyti mažiausią – 5 proc. finansinę korekciją pirkimo sumai (t. 1, b. l. 8).

21Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl aplinkos ministro įsakymo, kuriuo sumažintas finansavimas UAB „Giraitės vandenys“ projektui, teisėtumo ir pagrįstumo.

22Aplinkos ministras ginčijamą įsakymą pagrindė Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637, 2012, Nr. 90-4698), 10.9 punktu (ginčui aktualiu laikotarpiu), kuriame nustatyta, kad Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, gavusios įgyvendinančiosios institucijos informaciją apie nustatytus pažeidimus ir siūlymus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, priima sprendimus dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.

23Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (redakcija, galiojusi iki 2012-05-16) (toliau – ir Taisyklės), 198 punkte nustatyta, kad Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išnagrinėja jį ir priima sprendimą: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas (198.1 punktas); sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį (198.2 punktas); išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų (198.3 punktas). Ginčijamą įsakymą atsakovė pagrindė Taisyklių 198.2 punktu.

24Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų finansų ministro 2009-05-29 įsakymu Nr. 1K-173, 26 punkte nustatyta, kad nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės (2007-11-29 galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03-LT) (toliau – ir Gairės). Jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su pirkimu pagal Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-11 įsakymu Nr. 1K-212 (Žin., 2008, Nr. 69-2641), institucija, teikdama Rekomendacijų 25 punkte nurodytus pasiūlymus, atsižvelgia į Gairių nuostatas. Tų pačių rekomendacijų 28 punkte nustatyta, kad Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, priėmusi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punkte nurodytą sprendimą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, informuoja apie jį instituciją ir projekto vykdytoją. Priėmus sprendimą pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį ir sumažinti projekto finansavimą, proporcinga susigrąžinama suma turi būti mažinamos projekto tinkamos finansuoti išlaidos, atitinkamai pakeičiamas sprendimas dėl projekto finansavimo ir projekto finansavimo ir administravimo sutartis ar trišalė visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartis. Institucija, gavusi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punkte nurodytą ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimą, nedelsdama imasi veiksmų, reikalingų sprendimui įvykdyti, – rengia projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo projektą, vykdo lėšų susigrąžinimą ir panašiai.

25Be įsakyme nurodytų teisės aktų nuostatų atsakovė ginčijamą įsakymą pagrindė ir tokiais faktiniais duomenimis: Agentūros 2012-01-16 raštu Nr. APVA-177 „Informacija apie nustatytą pažeidimą ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų“ (t. 1, b. l. 122–123) ir 2012-01-16 pažeidimo tyrimo išvada Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056/IT03 (t. 1, b. l. 118–121), kurioje buvo užfiksuota, kad Agentūra, atlikusi pažeidimo tyrimą, nustatė, jog pareiškėja, vykdydama projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-056 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra ( - ) rajone (( - ), ( - ), ( - ), ( - ))“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 dalies ir 32 str. 6 dalies nuostatas.

26Pažymėtina, kad Agentūros 2012-01-16 siūlymas yra sudėtinė 2012-04-16 įsakymo Nr. D1-321 dalis.

27VPĮ 32 str. 6 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

28Konkurso sąlygų 5.1.1 punkte buvo nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytą ypatingo statinio techninį projektą (statinių pogrupis: kiti statiniai ir (arba) hidrotechnikos statiniai ir (arba) vandenviečių statiniai ir nusodintuvai) (t. 1, b. l. 124–125). ( - ) rajono savivaldybės administracijos Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija 2011-08-10 posėdžio protokolu Nr. 29 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių statyba Zapyškio aglomeracijos“ nutarė, kad jungtinės veiklos partnerių UAB „Kamesta“ ir UAB „Filtrėja“ atviro konkurso „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių statyba Zapyškio aglomeracijos“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Jungtinės veiklos partnerių UAB „Skirnuva“ ir „Projprzem EKO Sp. z.o.o.“ pasiūlymas tam pačiam konkursui buvo atmestas (t. 1, b. l. 141–148).

29Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad Agentūra 2011-10-14 raštu Nr. APVA-4719 bei 2011-11-08 raštu Nr. APVA-5016 informavo UAB „Giraitės vandenys“ bei pareiškėją, kad, atlikusi Pirkimo pasiūlymų vertinimo dokumentų ir sutarties projekto derinimo patikrą, nustatė neatitikimus ir nurodė, kad jei neatitikimai nebus ištaisyti, išlaidos pagal pasirašytą sutartį gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas (t. 1, b. l. 104–106, 107–109). 2011-11-08 Kauno rajono savivaldybės administracija ir UAB „Giraitės vandenys“ pasirašė atviro konkurso „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių statyba Zapyškio aglomeracijos“ trišalę rangos sutartį su jungtinės veiklos partneriais UAB „Kamesta“ ir UAB „Filtrėja“ (t. 17, b. l. 54–56).

30Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė, kad pirkimo laimėtojo jungtinės veiklos dalyvis UAB „Kamesta“ bei UAB „Filtrėja“ ir UAB „Kamesta“ pasirinkti subrangovai projektavimo darbams UAB „Patvanka“ (atestato Nr. 1787) bei UAB „Bukrita“ (atestato Nr. 1949) turi teisę atlikti tik reikalaujamus statinio dalies projektavimo darbus. Agentūra, siekdama įvertinti UAB „Patvanka“ atestatų galiojimo apimtis bei laikotarpį, kreipėsi į Ministeriją, prašydama suteikti informaciją, kuris iš UAB „Patvanka“ atestatų galiojo laikotarpyje nuo 2011-03-04 iki 2011-04-14 (t. 1, b. l. 130). 2011-12-29 Ministerija pateikė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2011-12-27 raštą Nr. 10198, kuriame buvo nurodyta, kad nuo 2011-03-04 galioja UAB „Patvanka“ atestatas, suteikiantis teisę atlikti statinio dalies projektavimo darbus (t. 1, b. l. 131, 132). Teismas, įvertinęs rašytinę medžiagą, pritaria Agentūros pozicijai, kad pasiūlymų pateikimo momentu galiojo ir perkančiosios organizacijos turėjo būti vertintas UAB „Patvanka“ atestatas, suteikiantis teisę atlikti statinio dalies projektavimo darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad Ministerijos 2010-09-07 informaciniu pranešimu „Apie Ministerijos nustatyta tvarka atestuotų įmonių teisę atlikti vandentvarkos objektų statybos ir projektavimo darbus“ nurodyta, kad, jeigu atestate nurodyta, kad yra suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo darbus, tuomet atestatas įmonei suteikia teisę rengti tik atestate nurodytas projekto dalis. Tačiau tais atvejais, kai projektą sudaro tik viena projekto dalis, nurodyta atestato dalyje „projektavimo darbų sritys“, tuomet tokia įmonė turi teisę būti viso statinio projektuotoju. Pažymėtina, kad Agentūra 2011-10-14 raštu Nr. APVA-4719 (t. 1, b. l. 104–106) kreipėsi į pareiškėją ir UAB „Giraitės vandenys“, prašydama pateikti įrodymus, kad nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninį projektą sudaro tik viena projekto dalis, tačiau, Agentūros vertinimu, tokia informacija nebuvo pateikta.

31Pareiškėja skunde nurodė, kad UAB „Kamesta“ pateikė išsamius paaiškinimus, susijusius su kvalifikacijos reikalavimais bei rėmėsi UAB „Projektų analizės institutas“ pateiktu aiškinimu ir tvirtino, kad Agentūros padaryta išvada, jog viešojo konkurso laimėtojas jungtinės veiklos dalyvis UAB „Kamesta“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, yra nepagrįsta. Teismas su šiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nei UAB „Statybos ekspertų biuras“ (t. 1, b. l. 133, 137) nei UAB „Projektų analizės institutas“ (t. 1, b. l. 15) nepatvirtino, kad valymo įrenginių rekonstrukcijos ( - ), ( - ) ir nuotekų valymo įrenginių statybos ( - ) techninei projektai susideda iš vienos dalies. UAB „Statybos ekspertų biuras“ savo raštuose pasisakė ne dėl „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ( - ). Nuotekų valymo įrenginių statyba ( - )“ techninių projektų, o dėl „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ( - ), ( - ) sen., ( - ) r.) ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ( - ) mstl., ( - ) r.)“ techninių projektų. Taigi, sutiktina su atsakovės bei Agentūros įvertinimu, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog minėtą projektą sudaro viena dalis.

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėja netinkamai įvertino viešojo pirkimo laimėtojo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, tuo pažeisdama VPĮ 32 str. 6 dalies reikalavimus.

33Agentūra 2012-01-16 pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė, kad perkančioji organizacija atmetė jungtinės veiklos partnerių UAB „Skirnuva“ ir Projprzem Eko Sp. z.o.o. pasiūlymą. Kauno rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2011-08-10 protokole Nr. 29 nurodyta, kad minėtų veiklos partnerių pasiūlymas atmetamas, nes nebuvo nurodyta, kur sėkmingai naudojami įrenginiai be maišymo veikiančiuose SBR valyklose be maišyklių užtikrinamas nuotekų ir dumblo mišinio palaikymas suspensijos būklėje; neparašyta, kokia bus montuojama kėlimo įranga, reikalinga automatinio mechaninio valymo įrenginiui sumontuoti ir eksploatacijos metu demontuoti, kaip reikalaujama pirkimo dokumentų I – II sk. 3.4 priede; nepateikti siurblinės ir atvežtinių nuotekų bei skeptikų turinio priėmimo talpos brėžiniai (kaip to reikalaujama prikimo dokumentų I sk. 3.4 priede). Šie įrenginiai yra pagrindinė proceso dalis, todėl turėjo būti pateikti brėžiniai; nepateikta informacija dėl elektros energijos sąnaudų, šalinant iš siurblinės stambias mechanines priemaišas, kurių siurbliai negalės tiekti į automatines grotas (t. 1, b. l. 141–148).

34Pareiškėja 2011-07-18 raštu Nr. SD-1766 kreipėsi į UAB „Kamesta“, prašydama pateikti pasiūlymo paaiškinimą (t. 1, b. l. 16) bei tos pačios dienos raštu Nr. SD-1763 kreipėsi ir į UAB „Skirnuva“, prašydama pateikti pasiūlymo paaiškinimą (t. 1, b. l. 38). Abu tiekėjai Savivaldybei atsakė 2011-07-20 raštais (t. 1, b. l. 17–18, 39). Atsakydami į pateiktus pareiškėjos klausimus, tiekėjai nurodė: į klausimą, kaip bus užtikrinamas nuotekų maišymas septinio dumblo talpoje, išlyginimo rezervuare ir dumblo tankintuve, ir prašymą pateikti pavyzdžių, kur ir kaip veikiančiose SBR valyklose be maišyklių užtikrinamas nuotekų ir dumblo mišinio palaikymas suspensijos būklėje, UAB „Kamesta“ pateikė atsakymą, kad „Numatytas dumblo tankintuvas yra aeruojamas, todėl papildomų maišymo priemonių nenumatyta. Mūsų siūlomoje technologijoje nuotekų maišymas septinio dumblo talpoje ir išlyginamajame rezervuare nereikalingas“ (t. 1, b. l. 17 antra pusė 3 klausimo atsakymas). UAB „Skirnuva“ į atitinkamą klausimą atsakė, kad „Siūlomoje technologijoje nuotekų maišymas septinio dumblo talpoje, išlyginamajame rezervuare nereikalingas. Numatoma naudoti aeruojamą dumblo tankintuvą, todėl papildomų maišymo priemonių numatyti nėra tikslinga“ (t. 1, b. l. 39 2 punktas); į klausimą, kur techniniame pasiūlyme nurodyta, kokia bus montuojama kėlimo įranga, reikalinga automatiniam mechaninio valymo įrenginiui sumontuoti ir eksploatacijos metu demontuoti, UAB „Kamesta“ atsakė nurodydama savo pasiūlymo lapus, kur numatyta kėlimo įranga siurblinėms ir kur technologinėse schemose pavaizduota numatoma panaudoti kėlimo įranga rezervuaruose, ir nurodė, kad „Pagrindinės technologinės įrangos iškėlimui technologiniame pastate numatyta įrengti stacionarūs kėlimo mechanizmai ir tai yra įvertinta mūsų pateiktame pasiūlyme. Šie sprendiniai bus detalizuojami techninio projekto rengimo metu“ (t. 1, b. l. 17 antra pusė 6 klausimo atsakymas). UAB „Skirnuva“ į atitinkamą klausimą atsakė, kad „Visa reikalinga kėlimo įranga yra numatyta mūsų pasiūlymo apimtyse“ (t. 1, b. l. 39 4 punktas). Atsakydama į klausimą, kur pasiūlyme pateiktos siurblinės ir atvežtinių nuotekų bei septikų turinio priėmimo talpos brėžiniai, UAB „Kamesta“ nurodė savo pasiūlymo puslapius, kur pateikti siurblinės brėžiniai ir išmatavimai, ir nurodė, kad „nepagrindinių technologinio proceso dalių, tokių kaip atvežtinių nuotekų bei septinio turinio priėmimo talpų išdėstymas bei numatoma įrengimo vieta pateikta technologinėse schemose bei planuose <...> ir pagal III skyrius, Užsakovo reikalavimai, pasiūlyme įvertinta atvežtinių nuotekų bei septikų turinio priėmimo talpos bei visa su tuo susijusi įranga“ (t. 1, b. l. 17 antra pusė 7 klausimo atsakymas). UAB „Skirnuva“, atsakydama į atitinkamą klausimą, nurodė, kad „siurblinės ir atvežtinių nuotekų bei septikų priėmimo talpos nėra pagrindinės technologinio proceso dalys. Šie brėžiniai bus pateikti techninio projekto rengimo metu, atsižvelgiant į sklypo reljefo ypatumus ir geologines sąlygas“ (t. 1, b. l. 39 5 punktas).

35Teismas, įvertinęs pateiktus tiekėjų atsakymus, daro išvadą, kad iš esmės abu tiekėjai pateikė analogiškus atsakymus, tačiau pareiškėja šiuos atsakymus įvertino skirtingai, t. y. jungtinės veiklos dalyvio UAB „Kamesta“ bei UAB „Filtrėja“ pasiūlymas pripažintas tinkamu, o UAB „Skirnuva“ pasiūlymas pripažintas netinkamu. Iš pateikto UAB „Skirnuva“ pasiūlymo taip pat matyti, kad prašoma pateikti informacija ir rašytiniai įrodymai buvo pateikti pasiūlyme (t. 22, b. l. 199, t. 23, b. l. 12, 24–26). Iš pareiškėjos skunde nurodytų argumentų suprastina, kad vertinant pateiktą UAB „Skirnuva“ pasiūlymą, pareiškėja tiesiog nerado tam tikros informacijos. Atsakant į šiuos pareiškėjos argumentus pažymėtina, kad VPĮ 32 str. 1 dalyje nustatyta, kad būtent perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti sąlygas. Perkančioji organizacija privalo išsamiai išanalizuoti ir įvertinti tiekėjų pasiūlymus, ir neturi teisės atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad tiekėjo atsakyme (UAB „Skirnuva“) nenurodyti konkretūs pasiūlymo puslapiai, nors pasiūlymo apimtyje reikalinga informacija yra pateikta. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju pareiškėja minėtų veiksmų neatliko. Taigi, teigtina, kad perkančioji organizacija, nesilaikė vienodo požiūrio, lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, kurie, teismo vertinimu, sąlygojo tiekėjų diskriminacijos draudimo ir VPĮ nuostatų, vienodas situacijas vertinti vienodai, pažeidimus.

36Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra konstatavęs, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (LAT 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). LAT formuojama praktika patvirtina, kad viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principo pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

37Atkreiptinas dėmesys ir į Teisingumo Teismo jurisprudenciją, kurioje konstatuota, kad lygiateisiškumo ir su juo itin susijęs nediskriminavimo principai bendrąja prasme reiškia perkančiųjų organizacijų pareigą tapačias situacijas vertinti vienodai ir nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jeigu toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas.

38Teismas, įvertinęs pateiktus tiekėjų atsakymus į perkančiosios organizacijos klausimus bei pateiktus tiekėjų pasiūlymus, daro išvadą, kad jei UAB „Kamesta“ pasiūlymas būtų vertintas lygiaverčiai UAB „Skirnuva“ pasiūlymui, UAB „Kamesta“ pasiūlymas taip pat nebūtų buvęs pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus. Teismo vertinimu, nustatyti pažeidimai laikytini esminiais ir nepripažįstami formaliais. Pritartina ir Agentūros išdėstytais pozicijai, kad pareiškėja skundu ginčydama Įsakymą, iš esmės pateikė tik motyvus dėl neva UAB „Skirnuva“ neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, tačiau visiškai nepasisakė dėl kitų esminių Išvadoje nurodytų pažeidimų.

39Pažymėtina, jog, nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taikomos Gairės. COCOF 07/0037/03-LT numato atvejus, kai sutartys pasirašytos laikantis skelbimo taisyklių, bet sutarties sudarymo tvarka pažeidžia vienodo požiūrio į subjektus principą, taikoma 10 procentų nuo sutarties sumos korekcijos dydis, tačiau ši suma gali būti mažinama iki 5 procentų, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą.

40Atsakovė, atsižvelgdama į lengvinančias aplinkybes (kad konkurso laimėtojas pasiūlė mažiausią kainą ir kad kitu atveju korekcijos suma būtų neproporcingai didelė), taikė mažiausią 5 procentų finansinę korekciją, t. y. finansavimą buvo nuspręsta sumažinti atitinkamai 571 025,91 Lt.

41Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei teisės aktų nuostatas, teismas konstatuoja, kad atsakovė, priimdama ginčijamą įsakymą, nepažeidė teisės aktų nuostatų reikalavimų, ginčo aplinkybes vertino tinkamai, todėl Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, o pareiškėjos Kauno rajono savivaldybės administracijos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

42Vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127, 129 straipsniais, teismas

Nutarė

43Pareiškėjos Kauno rajono savivaldybės administracijos skundą atmesti.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – ir... 3. Skunde pareiškėja nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras... 4. Pareiškėjos teigimu, Įsakymo turinys rodo, kad jo teisinį pagrindą sudaro... 5. Nesutiko su Agentūros teiginiais, kad viešojo konkurso laimėtojas UAB... 6. Pažymėjo, kad vertinant UAB „Skirnuva“ pasiūlymą, Kauno rajono... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 8. Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė... 9. Pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 5.1.1 punkte buvo nustatyti reikalavimai, jog... 10. Pažymėjo, kad tais atvejais, kai projektą sudaro tik viena projekto dalis,... 11. Atsakovės teigimu, tiekėjui nepateikus kvalifikacijos dokumentų,... 12. Nurodė, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems... 13. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą... 15. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Agentūros atstovė... 16. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Kamesta“,... 17. Byloje nustatyta, kad 2012-01-10 Agentūra raštu Nr. APVA-106 informavo UAB... 18. 2012-01-16 Agentūra raštu Nr. APVA-177 informavo Ministeriją, kad Agentūra... 19. 2012-04-16 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-321, vadovaujantis Atsakomybės ir... 20. 2012-05-02 Aplinkos ministerija raštu Nr. (15-1)-D8-4008 informavo UAB... 21. Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl aplinkos ministro įsakymo, kuriuo... 22. Aplinkos ministras ginčijamą įsakymą pagrindė Atsakomybės ir funkcijų... 23. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos... 24. Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų... 25. Be įsakyme nurodytų teisės aktų nuostatų atsakovė ginčijamą įsakymą... 26. Pažymėtina, kad Agentūros 2012-01-16 siūlymas yra sudėtinė 2012-04-16... 27. VPĮ 32 str. 6 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti... 28. Konkurso sąlygų 5.1.1 punkte buvo nustatyta, kad tiekėjas privalo turėti... 29. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad Agentūra 2011-10-14 raštu Nr.... 30. Agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė, kad pirkimo laimėtojo... 31. Pareiškėja skunde nurodė, kad UAB „Kamesta“ pateikė išsamius... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėja... 33. Agentūra 2012-01-16 pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė, kad perkančioji... 34. Pareiškėja 2011-07-18 raštu Nr. SD-1766 kreipėsi į UAB „Kamesta“,... 35. Teismas, įvertinęs pateiktus tiekėjų atsakymus, daro išvadą, kad iš... 36. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra... 37. Atkreiptinas dėmesys ir į Teisingumo Teismo jurisprudenciją, kurioje... 38. Teismas, įvertinęs pateiktus tiekėjų atsakymus į perkančiosios... 39. Pažymėtina, jog, nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju... 40. Atsakovė, atsižvelgdama į lengvinančias aplinkybes (kad konkurso... 41. Įvertinęs byloje esančius įrodymus bei teisės aktų nuostatas, teismas... 42. Vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127, 129... 43. Pareiškėjos Kauno rajono savivaldybės administracijos skundą atmesti.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...