Byla 2A-1430/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Papėdė“ ir atsakovo viešosios įstaigos Kauno centro poliklinikos apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2954-390/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Kauno centro poliklinikai dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Papėdė“ ir Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pateiktu ieškiniu atsakovui VšĮ Kauno centro poliklinikai prašė pripažinti negaliojančiu 2011 m. birželio 14 d. atsakovo sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „Papėdė“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. Nurodė, kad 2011 m. sausio 26 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 13 buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno centro poliklinikoje, gydymo paskirties pastato 5D3p rekonstravimas, Gedimino g. 38, Kaune“. Ieškovo manymu, atsakovo vykdomo supaprastino atviro konkurso eilės sudarymas prieštarauja skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principų reikalavimams, nes konkurso paskelbtam laimėtojui – UAB „Papėdė“ taikyti standartai prieštarauja kitų tiekėjų teisėms, imperatyviems VPĮ ir šio konkurso sąlygų reikalavimams. Ieškinyje teigiama, kad 2011 m. birželio 14 d. atsakovas raštu informavo ieškovą, jog išnagrinėjus bei tarpusavyje palyginus tiekėjų gautus pasiūlymus nustatoma pasiūlymų eilė mažiausios kainos didėjimo tvarka ir laimėtoju pripažintas UAB „Papėdė“ pasiūlymas. Ieškovas su tokia atsakovo sudaryta eile nesutiko, nes trečiasis asmuo nepateikė subrangovo UAB „Kauno liftai“ sąžiningumo deklaracijos, kai Konkurso sąlygų 26 punktas reikalauja tai atlikti, jei rangovas rekonstrukcijos darbų vykdymui numato pasitelkti subrangovus. Ieškovo manymu, pagal Konkurso sąlygų 26. 3 punktą subrangovas privalo pildyti Rangovo sąžiningumo deklaraciją parengtą pagal šio Konkurso sąlygų 3 priede patektą formą, o to neatlikus laikoma, kad pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintą tvarką, sąžiningumo deklaracija yra administracinis, o ne kvalifikacinis ar ekonominis dokumentas, tai tokio dokumento negalima pateikti papildomai, o jo pateikimas vėliau prieštarautų VPĮ organizavimo nuostatoms. Ieškinyje tvirtinama, kad trečiojo asmens UAB „Papėdė“ pasiūlymas turėjo būti atmestas ir dėl to, kad toks jo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Konkrečiai UAB „Papėdė“ pateikto pasiūlymo sąmatos pateiktos tik pinigine išraiška ir suspausta forma, kiekviename įkainyje nenurodant naudojamų medžiagų pavadinimo, jų sunaudojimo formos ir kainos, nesilaikant konkurso sąlygų 2011 m. vasario 9 d. gauto paaiškinimo per CVP IS ir tuo pažeidžiant konkurso sąlygų 82. 3 punktą. Taip pat ieškovas pažymėjo, kad sprendimas dėl pasiūlymų eilės nustatymo atsakovo buvo priimtas 2011 m. birželio 14 d., t. y. jau pasibaigus UAB „BTA draudimas“ pasiūlymo garantijai, pasiūlymo laimėtojas pasiūlymo užtikrinimo, laidavimo rašto galiojimo nepratęsė.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad supaprastintą atvirą konkursą atsakovas vykdė nepažeisdamas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Teigė, kad trečiasis asmuo – UAB „Papėdė“ laimėjusiu buvo pripažintas įvertinus ir palyginus gautus pasiūlymus bei nustačius pasiūlymų eilę mažiausios kainos didėjimo tvarka. Pripažino, kad trečiojo asmens subrangovo UAB „Kauno liftai“ sąžiningumo deklaracija nebuvo pateikta su pradiniu pasiūlymu, tačiau ji buvo pateikta papildomai paprašius patikslinti pasiūlymą. Atsakovas įsitikinęs, kad jo pozicijos teisingumą patvirtino ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. birželio 22 d. raštas Nr. 4S-2342, o ieškovas tokį išaiškinimą vertina vienpusiškai. Nurodė, kad atsakovo konkurso sąlygų 82.3 punkte buvo numatyti atvejai kuomet komisija turi atmesti pasiūlymą: 1) rangovo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų 2) nepateikta rangovo sąžiningumo deklaracija. Atsakovas tvirtino, kad rangovo sąžiningumo deklaracija buvo pateikta, o subrangovo UAB „Kauno liftai“ deklaracija buvo pateikta papildomai pareikalavus trūkstamų dokumentų. Konkurso sąlygos nustatė, kad subrangovo sąžiningumo deklaracija yra reikalaujama tik kaip papildomas tiekėjo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, tačiau nei VPĮ nenumato atvejo, kad galima būtų atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei tam tikrų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų nepateikė subrangovas, prieš tai neprašius tuos dokumentus pateikti. Atsakovas taip pat tvirtino, kad nepagrįsti ieškovo reikalavimai dėl UAB „Papėdė“ pateikto pasiūlymo lokalinių sąmatų neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. UAB „Papėdė“ pateikė objektinę sąmatą, suvestinį statybos darbų kainos skaičiavimą ir 11 sąmatų. Atsakovas teigė, kad nors ir lokalinės sąmatos skiriasi savo išraiška, tačiau yra akivaizdu, jog sąmatose yra nurodyti medžiagų pavadinimai, sunaudojami jų kiekiai atitinkamiems darbams atlikti ir kainos. Atsiliepime atsakovas taip pat teigė, kad neturėjo jokio pagrindo atmesti UAB „Papėdė“ pasiūlymo, nes UAB „Papėdė“ pasiūlymo užtikrinimo laidavimo rašte buvo nurodyta, kad draudiko įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, vienoje iš esminių laidavimo sąlygų yra nurodyta, kad jei draudėjas atsiima arba pakeičia pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, draudikas įsipareigoja sumokėti naudos gavėjui nurodytą sumą, laidavimo rašte buvo nurodyta naudos gavėjo teisė prašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir draudėjo teisė prašyti draudiko pratęsti laidavimo rašto galiojimą, atsakovas turėjo atsižvelgti į laidavimo rašto sudarymo datą ir į tai, kad buvo pratęstas terminas, pasiūlymo užtikrinimo laidavimo raštą UAB „Papėdė“ pateikė tokiam pat terminui kaip ir kiti tiekėjai, todėl tiekėjų lygiateisiškumo principas nebuvo pažeistas.

6Tretieji asmenys – UAB „Papėdė“ ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino 2011 m. birželio 14 d. VšĮ Kauno centro poliklinikos sprendimą Nr. 9-11-613 „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno centro poliklinikoje, gydymo paskirties pastato 5D3P rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 99994), kuriuo pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Papėdė“, negaliojančiu.

9Teismas nurodė, kad pagal ginčo konkurso sąlygų 43.6 punktą rangovas, dalyvaujantis pirkime, turėjo pateikti rangovo sąžiningumo deklaraciją, parengtą pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Pagal konkurso sąlygų 26.3 punktą, jei rangovas rekonstrukcijos darbų vykdymui numatė pasitelkti subrangovus, tai subrangovas privalėjo pildyti sąžiningumo deklaraciją. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB „Papėdė“, kuris buvo pripažintas laimėjęs konkursą, kartu su pasiūlymu nepateikė subrangovo UAB „Kauno liftai“ sąžiningumo deklaracijos ir pažeidė konkurso sąlygų 26.3 punkto nuostatą. Nustatė, kad perkančioji organizacija papildomai pareikalavo iš UAB „Papėdė“ pateikti subrangovo sąžiningumo deklaraciją, kuri vėliau buvo pateikta. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija galėjo pareikalauti iš kandidato UAB „Papėdė“, nepateikusio subrangovo sąžiningumo deklaracijos, tik netikslių ar neišsamių duomenų apie kandidato kvalifikaciją, tačiau taikyti jam VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatos, numatančios perkančiosios organizacijos pareigą prašyti tiekėjo papildyti ar paaiškinti neišsamius arba netikslius jo pateiktus duomenis, negalėjo, nes sąžiningumo deklaracija negali būti priskirta prie dokumentų apibūdinančių kandidato kvalifikaciją. Esant šioms aplinkybėms, teismas pripažino, kad perkančioji organizacija, leisdama pateikti trečiajam asmeniui UAB „Papėdė“ subrangovo deklaraciją, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

10Nurodė, kad UAB „Skena“ „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno centro poliklinikoje, gydymo paskirties pastato 5D3p rekonstravimas, Gedimino g. 38, Kaune“ UAB „Papėdė“ pasiūlymo įvertinimo“ ataskaitoje Nr. 11-10/05 nustatyta, kad UAB „Papėdė“ pateikto pasiūlymo sąmatų pateikimo forma neatitiko konkurso sąlygų 2011 m. vasario 9 d. 10:29 paaiškinimo, gauto per CVP IS, reikalavimų. Atkreipė dėmesį, kad šioje išvadoje nurodoma, kad pasiūlyme pateiktos neišskleistos lokalinės sąmatos, pagal kurias negalima patikrinti, kokios konkrečiai medžiagos numatytos panaudoti sąmatinamų darbų atlikimui. Taip pat pažymėjo, jog nurodytoje išvadoje buvo pripažinta, kad UAB „Papėdė“ pasiūlyme įtraukti ne visi konkurso sąlygose ir konkurso sąlygų patikslinimuose bei techninio projekto brėžiniuose numatyti darbai ir dėl to bendra pasiūlymo kaina pateikta mažesnė, lyginant su ieškovo UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pasiūlyta kaina. Teismas nenustatė pagrindo abejoti tokia specialistų išvada, todėl konstatavo, kad trečiojo asmens UAB „Papėdė“ pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų bei ieškovo pateiktas pasiūlymas atsakovo buvo atmestas pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

11Teismas pažymėjo, kad pagal ginčo konkurso sąlygų 56 punktą rangovo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turėjo būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turėjo galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Papėdė“ kartu su pasiūlymu pateikė UAB „BTA draudimas“ sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo liudijimą (polisą), kuriame nurodyta, kad laidavimas galioja nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2011 m. gegužės 15 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas savo sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir pripažinimo laimėtoju UAB „Papėdė“ priėmė 2011 m. birželio 14 d., t. y. jau pasibaigus ir nebegaliojant draudimo laidavimo garantijai. Pabrėžė, kad byloje nėra duomenų, jog draudimo garantija būtų pratęsta. Teismo vertinimu, atsakovo aiškinimas, kad laidavimo galiojimas galėjo būti pratęstas ar nurodymas, kad draudiko įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, dar nereiškia, kad nebuvo pažeisti ginčo konkurso sąlygų reikalavimai ir kitų tiekėjų lygiateisiškumo principas.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Trečiasis asmuo UAB „Papėdė“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo ir trečiojo asmens argumentų, o rėmėsi išskirtinai ieškinyje išdėstytais argumentais. Dėl šios priežasties teismas neįvertino bylai reikšmingų aplinkybių. Konkrečiai neįvertino, kad ieškovo pateikta garantija, atsakovui priimant 2011 m. birželio 14 d. sprendimą, taip pat buvo pasibaigusi ir kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, nes jis nenurodė subrangovo, kuris vykdys metalinių konstrukcijų montavimo darbus, ir nepateikė šio subrangovo sąžiningumo deklaracijos.

152. Konkurso sąlygose subrangovų sąžiningumo deklaracija buvo nurodyta kaip kvalifikacinis dokumentas, kurį galima pateikti papildomai, todėl atsakovas turėjo teisę paprašyti papildomai jį pateikti UAB „Papėdė“. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas kaip subrangovą irgi nurodė UAB „Kauno liftai“, pateikė į konkursą šio subrangovo sąžiningumo deklaraciją, todėl turėtų būti vertintina, kad atsakovas buvo įsitikinęs subrangovo, kurį pasiūlė tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo, sąžiningumu ir dėl to pagrįstai UAB „Papėdė“ pripažino konkurso laimėtoju.

163. Nepagrįstas teismo sprendimo argumentas ir dėl UAB „Papėdė“ pateikto pasiūlymo sąmatos, nes šis argumentas buvo paremtas išimtinai UAB „Skena“ ataskaita, kuri nėra tinkamas įrodymas byloje. UAB „Skena“ išvada negali būti laikoma tinkamu įrodymu dėl to, kad ji buvo parengta neatsižvelgiant į VPĮ ir į tai, jog pateiktos sąmatos yra konkursinio pasiūlymo dalis. Be to, UAB „Skena“ išvada bylos nagrinėjimo metu buvo paneigta trečiojo asmens paaiškinimais.

174. VPĮ 25 str. 4 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. To paties straipsnio 5 d. numatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus. Trečiasis asmuo savo pasiūlymą (konkrečiai sąmatas) parengė pagal Lietuvos standartą, numatytą aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. D1-323 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo““. Perkančioji organizacija trečiojo asmens pasiūlymui priekaištų ir pastabų neturėjo. Esant tokioms aplinkybėms UAB „Papėdė“ pateiktas pasiūlymas atitiko Lietuvos standartą, kaip tai numato VPĮ 25 str. 5 d., bei konkurso reikalavimus ir negalėjo būti atmestas ar pripažintas negaliojančiu ieškovo nurodytais motyvais.

18Atsakovas VšĮ Kauno centro poliklinika pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

191. Pagal suformuotą teismų praktiką viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų. Viešųjų pirkimų tikslas yra sudaryti sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Atsakovas nugalėtoju pasirinko įmonę, kuri pasiūlė daugiau nei 100 000 Lt mažesnę kainą nei kiti konkurso dalyviai, o tai lemia, kad atsakovas nepažeidė viešo intereso, pirkimą vykdė skaidriai ir laikydamasis visų procedūrų, teisės aktų reikalavimų ir esminių pažeidimų nepadarė.

202. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 str. 5 d., negalėjo prašyti UAB „Papėdė“ pateikti subrangovo sąžiningumo deklaracijos. Konkurso sąlygose, kurios yra nenuginčytos ir galiojančios, yra numatyta, kad subrangovo sąžiningumo deklaracija yra reikalaujamas tik kaip papildomas tiekėjo kvalifikaciją įrodantis dokumentas. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija, turėdama ne tik teisę, bet ir pareigą pagal VPĮ 32 str. 5 d. reikalauti konkurso dalyvio patikslinti duomenis, galėjo UAB „Papėdė“ reikalauti pateikti subrangovo sąžiningumo deklaraciją. Be to, net ir UAB „Papėdė“ nepateikus subrangovo sąžiningumo deklaracijos tai nebūtų pagrindas atmesti jo pasiūlymą, nes tokio pagrindo nenumato nei konkurso sąlygos, nei VPĮ. Tokią atsakovo poziciją patvirtina ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. birželio 22 d. raštas.

213. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad buvo pažeistas lygiateisiškumo principas pasiūlymų galiojimo užtikrinimo taikymo aspektu, nes 2011 m. birželio 14 d., t. y. kuomet buvo priimtas sprendimas dėl konkurso laimėtojo, tiek UAB „Papėdė“, tiek ieškovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimuose nurodyti draudimų laikotarpiai buvo pasibaigę ir nei vienam iš šių dalyvių nebuvo sudarytos išskirtinės sąlygos vertinant pasiūlymus.

224. Nesutiktina ir su pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB „Papėdė“ lokalinių sąmatų. Trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas atitiko Lietuvos standartą, kaip tai numato VPĮ 25 str. 5 d., bei konkurso reikalavimus ir negalėjo būti atmestas ar pripažintas negaliojančiu ieškovo nurodytais motyvais. Pastebėtina, kad atsakovas pirkimo dokumentuose nereikalavo nurodyti medžiagų prekės ženklą ar prekinį pavadinimą, taip pat nereikalavo lokalines sąmatas išskleisti ir detalizuoti iki kiekvienos smulkiausios detalės. Be to, iš UAB „Papėdė“ pateiktų lokalinių sąmatų galima suskaičiuoti medžiagų suvartojimo normas. Pažymėtina ir tai, kad lokalinių sąmatų detalumas priklauso ir nuo tiekėjo naudojamos sąmatų programinės įrangos, o tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens naudojamos sąmatų programos yra visuotinai pripažįstamos.

23Atsakovas VšĮ Kauno centro poliklinika pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens UAB „Papėdė“ apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su trečiojo asmens argumentais, nurodytais jo apeliaciniame skunde.

24Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pateikė atsiliepimus į atsakovo ir į trečiojo asmens apeliacinius skundus. Atsiliepimais prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimuose ieškovas iš esmės pakartoja argumentus nurodytus ieškinyje ir pirmosios instancijos teismo sprendime. Atsiliepimuose papildomai nurodo šiuos argumentus:

251. Pagal UAB „Skena“ ataskaitą, kuri nėra paneigta jokiais kitais rašytiniais įrodymais, UAB „Papėdė“ kaina buvo mažiausia, nes į lokalines sąmatas nebuvo įtraukta dalis darbų. Dėl šios priežasties atsakovas nepagrįstai teigia, kad nepažeidė viešojo intereso ir VPĮ, nes pasirinko mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją.

262. Kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją iš viso nepateikė, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės, nes, priešingu atveju, jam būtų leista pateikti informaciją po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

273. Pagal konkurso sąlygų 49 punktą pasiūlymas turi galioti 90 dienų, o pagal konkurso sąlygų 56 punktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Konkursas įvyko 2011 m. vasario 21 d. ir tai lemia, kad pasiūlymo garantija turi galioti iki 2011 m. gegužės 21 d. Trečiojo asmens pasiūlymo garantija galiojo iki 2011 m. gegužės 15 d. ir tai neatitiko konkurso sąlygų. Tuo tarpu ieškovo pasiūlymo garantija galiojo iki 2011 m. gegužės 21 d., t. y. taip kaip reikalauja konkurso sąlygos.

284. Trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad UAB „Skena“ išvada negali būti laikoma tinkamu įrodymu dėl to, kad ji buvo parengta neatsižvelgiant į VPĮ ir į tai, jog pateiktos sąmatos yra konkursinio pasiūlymo dalis. Tokia išvada darytina, nes ataskaitos 4 dalyje „tyrimas“ yra nurodyta, jog ekspertai išanalizavo ieškovo pateiktą medžiagą, supaprastinto atviro konkurso sąlygas ir jų patikslinimus, konkursui pateiktas ieškovo ir trečiojo asmens lokalines, objektines ir suvestines sąmatas ir t. t. Be to, trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad UAB „Skena“ išvada bylos nagrinėjimo metu buvo paneigta trečiojo asmens paaiškinimais. Šis apelianto teiginys yra nepagrįstas, nes nei atsakovas, nei trečiasis asmuo UAB „Skena“ išvados neginčijo ir dėl to ji yra galiojanti bei nepaneigta.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

31Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, nepažeisdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas. Šioje byloje nagrinėjamas viešojo pirkimo teisėtumo klausimas, t.y. konstatuojamas viešasis interesas, todėl teismas privalo būti aktyvus pagal pareigas (ex officio) ir turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas.

32Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta perkančiajai organizacijai pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

33Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, techninį profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-231/2011).

34Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją tik iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi esminių trūkumų. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, tik dalies kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, kaip tokių, ar jų turinio trūkumas perkančiajai organizacijai nesudaro pagrindo spręsti, kad tiekėjo kvalifikacija kaip jo reikalaujamų savybių visuma yra neatitinkanti pirkimo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-180/2005, 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-231/2011).

35Pagal bendruosius rangovų kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas UAB ,,Papėdė“ turėjo pateikti subrangovo ,,Kauno liftai“ sąžiningumo deklaraciją, tačiau šis dokumentas kartu su pasiūlymu (dokumentų visuma) pateiktas nebuvo, tiekėjui buvo suteikta teisė papildomai pateikti subrangovo sąžiningumo deklaraciją. Kaip minėta, pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą siejamas ne su duomenimis apie kvalifikaciją kaip tokiais, o su kvalifikacijos turiniu. Pažymėtina, kad kaip subrangovą UAB ,,Kauno liftai“ nurodė ir ieškovas UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“, tarp pateiktų dokumentų buvo pateikta UAB ,,Kauno liftai“ sąžiningumo deklaracija, t. y. perkančioji organizacija svarstydama tiekėjų pasiūlymus šį dokumentą turėjo (T. 3, b. l. 65). Savo esme sąžiningumo deklaracija nėra įsipareigojimas tiekėjui UAB ,,Papėdė“ ar tiekėjui UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“. Būdamas jungtinės veiklos sutarties dalyviu UAB ,,Kauno liftai“ deklaruoja įstatymo nustatytų neigiamų aplinkybių nebuvimą t. y. deklaruoja savo sąžiningumą.

36Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinti reikalavimai perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, esant jau pateiktai UAB ,,Kauno liftai“ sąžiningumo deklaracijai konkurse, leido atsakovui pripažinti, jog UAB ,,Papėdė“ pasiūlymas dėl šio dokumento atitinka konkurso reikalavimus.

37Pirmosios instancijos teismas tenkindamas ieškinį kaip vieną iš esminių argumentų nurodė, kad UAB ,,Papėdė“ pateiktas UAB ,,BTA draudimas“ Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo liudijimas yra pasibaigęs, nes jame nurodytas galiojimas nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2011 m. gegužės 15 d., o atsakovas savo sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir pripažinimo laimėtoju UAB ,,Papėdė“ priėmė tik 2011 m. birželio 14 d. bei atidėjęs sprendimo priėmimą neprašė garantijos pratęsti, todėl buvo pažeisti ginčo konkurso sąlygų reikalavimai ir kitų tiekėjų lygiateisiškumo principas, kadangi atsakovo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 56 p. numato, kad rangovo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba atitinkamai draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį (Viešųjų pirkimų įstatymo 30 str.). Tačiau ieškovo UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“ pateikta analogiška garantija sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo liudijimas galiojo tik iki 2011 m. gegužės 21 d. (T. 3, b. l. 6-7), t. y. atsakovui skelbiant 2011 m. birželio 14 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ieškovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimas taip pat negaliojo ir nebuvo pratęstas, jo pratęsti jau nebuvo galimybės, t. y. ieškovo teiktas pasiūlymas supaprastintam atviram konkursui ,,Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, gydymo paskirties pastato 5D3p rekonstravimo darbams atlikti, Gedimino g. 38, Kaune“ neatitiko šio konkurso reikalavimų.

38Apeliantas nurodo, jog paties ieškovo UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“ pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso reikalavimų, nes UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“ išduotas atestatas Nr. 0179 suteikiantis teisę atlikti statinio statybos darbus, vykdyti bendruosius statybos darbus, išskyrus metalines konstrukcijas, tačiau ieškovas savo konkursiniame pasiūlyme nenurodė subrangovo, kuris vykdys metalinių konstrukcijų montavimo darbus, bei nepateikė šio subrangovo atestato suteikiančio pastarajam atlikti metalinių konstrukcijų montavimo darbus.

39Pagal ieškovo pateiktą atestatą jis turi teisę atlikti bendruosius statybos darbus, išskyrus metalines konstrukcijas (T. 2, b. l. 21), todėl akivaizdu, kad darbams, susijusiems su metaliniu konstrukcijų montavimu, jis turėjo pasitelkti subrangovą, t. y. ieškovo kvalifikacija yra nepakankama perkamiems darbams atlikti.

40Pagal rangovų kvalifikacijos reikalavimų 26.4 p. rangovas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kuriai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus bei pateikti informaciją apie rekonstrukcijos darbus, numatomus perduoti subrangovams (T. 1, b. l. 21).

41Pirmosios instancijos teismas argumentuodamas sprendimą, kad UAB ,,Papėdė“ pateikto pasiūlymo sąmata atspindi tik piniginę išraišką, yra suspausta forma, kiekviename įkainyje nenurodytas naudojamų medžiagų pavadinimas, jų sunaudojimo normos ir kainos, t. y. nesilaikant nustatytų konkurso sąlygų 2011 m. vasario 9 d. paaiškinimo gauto per CVP IS, vadovavosi išimtinai tik UAB ,,Skena“ ,,Dėl supaprastinto atviro konkurso ,,Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno centro poliklinikoje, gydymo paskirties pastato 5D3p rekonstravimas, Gedimino g. 38, Kaune“ UAB ,,Papėdė“ pasiūlymo įvertinimo“ ataskaita Nr. 11-10/05.

42Vertinant tiekėjo UAB ,,Papėdė“ pasiūlymą yra reikšmingos ir kitos aplinkybės. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 4 dalis numato, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, jog kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos techninės specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus. Todėl tiekėjo UAB ,,Papėdė“ pateiktas pasiūlymas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus.

43Aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ yra patvirtinti statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principai, kurie taikomi vykdant ir rangos darbų konkursus. Būtent UAB ,,Sistela“ parengtomis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis UAB ,,Papėdė“ vadovavosi rengdama pasiūlymą konkursui. UAB ,,Skena“ ataskaita, kuri paruošta tiekėjo UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“ užsakymu, šių aplinkybių nepaneigia.

44Pirmosios instancijos teismo posėdyje ataskaitą ruošęs V. D. nurodė, kad UAB ,,Skena“ nebuvo pateikta konkursinė medžiaga, jis, ruošdamas šią ataskaitą, nesivadovavo ir nepriėmė dėmesin Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, t. y. savo ataskaitoje UAB ,,Papėdė“ konkursui pateiktų sąmatų nevertino kaip konkursinio pasiūlymo pateikto pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir supaprastinto atviro konkurso reikalavimus (T. 5, b. l. 150-164).

45Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti preliminariąją laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to jos sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį taip pat tampa neteisėtu viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose. Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

46Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad, nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, ginčo šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tačiau perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais pagrindais dėl visų dalyvių, įskaitant pareigą iš naujo atlikti bendrojo pobūdžio veiksmus.

47Pažymėtina, kad teismo nutartis yra vientisas procesinis dokumentas, todėl, vykdant ją, privalu įvykdyti ne tik rezoliucinėje jos dalyje nurodytą sprendimą, bet ir laikytis motyvuojamojoje dalyje išdėstytų išaiškinimų. Vertinant pateiktų pasiūlymų laidavimo raštų atitiktį nustatytiems pirkimo dokumentų II skyriaus 4 skirsnyje, būtina atsižvelgti į tai, kad nežymūs nukrypimai neturėtų būti pasiūlymo (plačiąja prasme) atmetimo pagrindas. Priešingu atveju būtų paneigti pirkimo dokumentų sąlygų tikslas ir viešojo pirkimo procedūrų esmė, dėl to pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu būtų formalus ir neproporcingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

48Sprendimas naikintinas, nes pirmosios instancijos teismas iš esmės nevertino aukščiau minėtų argumentų, kuriuos atsakovas bei tretysis asmuo išdėstė teismo posėdyje t. y. pažeidė Lietuvos Respublikos CPK 270 str. reikalavimus, nes nenurodė argumentų, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus. Teismas pripažino negaliojančiu VšĮ Kauno Centro poliklinikos 2011 m. birželio 14 d. sprendimą, kuriuo laimėtoju pripažinta UAB ,,Papėdė“. Iš priimto sprendimo turinio seka, kad šalys gražinamos į viešojo pirkimo konkurso stadiją, kurioje nustatomas pirkimo laimėtojas, iš naujo nustatoma tiekėjų eilė.

49Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje konkursas turi būti gražintas į kvalifikacinių reikalavimų vertinimo stadiją.

50Kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 93 str. 2 d. numatyta, kad, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Atitinkamai nagrinėjamoje byloje priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme.

53Ieškovas pateikdamas atsiliepimus į apeliacinius skundus prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad patyrė 2 400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šis prašymas tenkintinas proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, į bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų apimtį, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nuostatas bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CPK 3 str. 1 d.), prašomos priteisti išlaidos mažintinos iki 1 200 Lt.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

55Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

56Panaikinti 2011 m. birželio 14 d. VšĮ Kauno Centro poliklinika (į/k 135042622) viešųjų pirkimų komisijos sprendimą Nr. 9-11-613 ,,Dėl supaprastinto atviro konkurso ,,Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, gydymo paskirties pastato 5D3P rekonstravimas (pirkimo Nr. 99994) pirkimo, kuriuo laimėtoju pripažinta UAB ,,Papėdė“, grąžinant šį viešąjį pirkimą į kvalifikacinių reikalavimų vertinimo stadiją.

57Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybos restauravimo darbai“ iš atsakovo viešosios įstaigos Kauno centro poliklinikos 1 200 Lt (tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, ieškovo patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateiktu ieškiniu atsakovui VšĮ Kauno centro poliklinikai prašė... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 6. Tretieji asmenys – UAB „Papėdė“ ir Lietuvos Respublikos Viešųjų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 9. Teismas nurodė, kad pagal ginčo konkurso sąlygų 43.6 punktą rangovas,... 10. Nurodė, kad UAB „Skena“ „Dėl supaprastinto atviro konkurso „Psichikos... 11. Teismas pažymėjo, kad pagal ginčo konkurso sąlygų 56 punktą rangovo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Trečiasis asmuo UAB „Papėdė“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepasisakė... 15. 2. Konkurso sąlygose subrangovų sąžiningumo deklaracija buvo nurodyta kaip... 16. 3. Nepagrįstas teismo sprendimo argumentas ir dėl UAB „Papėdė“ pateikto... 17. 4. VPĮ 25 str. 4 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės... 18. Atsakovas VšĮ Kauno centro poliklinika pateikė apeliacinį skundą dėl... 19. 1. Pagal suformuotą teismų praktiką viešųjų pirkimų komisijos sprendimo... 20. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji... 21. 3. Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad buvo pažeistas... 22. 4. Nesutiktina ir su pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB... 23. Atsakovas VšĮ Kauno centro poliklinika pateikė atsiliepimą į trečiojo... 24. Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pateikė atsiliepimus į... 25. 1. Pagal UAB „Skena“ ataskaitą, kuri nėra paneigta jokiais kitais... 26. 2. Kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas... 27. 3. Pagal konkurso sąlygų 49 punktą pasiūlymas turi galioti 90 dienų, o... 28. 4. Trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad UAB „Skena“ išvada negali... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 31. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta perkančiajai... 33. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 34. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada,... 35. Pagal bendruosius rangovų kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas UAB... 36. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtinti reikalavimai perkančiajai... 37. Pirmosios instancijos teismas tenkindamas ieškinį kaip vieną iš esminių... 38. Apeliantas nurodo, jog paties ieškovo UAB ,,Statybos ir restauravimo darbai“... 39. Pagal ieškovo pateiktą atestatą jis turi teisę atlikti bendruosius statybos... 40. Pagal rangovų kvalifikacijos reikalavimų 26.4 p. rangovas savo pasiūlyme... 41. Pirmosios instancijos teismas argumentuodamas sprendimą, kad UAB ,,Papėdė“... 42. Vertinant tiekėjo UAB ,,Papėdė“ pasiūlymą yra reikšmingos ir kitos... 43. Aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 ,,Dėl Lietuvos... 44. Pirmosios instancijos teismo posėdyje ataskaitą ruošęs V. D. nurodė, kad... 45. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai... 46. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad, nustačius... 47. Pažymėtina, kad teismo nutartis yra vientisas procesinis dokumentas, todėl,... 48. Sprendimas naikintinas, nes pirmosios instancijos teismas iš esmės nevertino... 49. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, sprendžia, kad... 50. Kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 53. Ieškovas pateikdamas atsiliepimus į apeliacinius skundus prašo priteisti... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 55. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 56. Panaikinti 2011 m. birželio 14 d. VšĮ Kauno Centro poliklinika (į/k... 57. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybos restauravimo...