Byla 2A-1307/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52012 m. gegužės 28 d. atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“. Ieškovas UAB „Meyer & John“ dalyvavo šiame pirkime, tačiau 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovo pranešimu buvo informuotas, kad jo pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams – pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas – iki 2012 m. lapkričio 8 d. – neatitinka pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino – iki 2012 m. gruodžio 31 d. Ieškovas dėl tokio sprendimo pateikė pretenziją, tačiau atsakovas jos netenkino.

6Ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo ir įtraukti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę. Ieškovo teigimu, kartu su pretenzija atsakovui buvo pateiktas draudiko 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas, kuriuo pastarasis aiškiai patvirtino, kad draudimo apsauga (pasiūlymo galiojimo užtikrinimas) ieškovo pateiktam pasiūlymui buvo išduota ir galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos – 2012 m. gruodžio 31 d. Draudimo liudijime nurodyta draudimo laikotarpio pabaiga – iki 2012 m. lapkričio 8 d. – atsirado dėl draudiko padarytos techninės klaidos. Kadangi draudikas patvirtino, kad suteikta apsauga galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d., atsakovas negalėjo atmesti ieškovo pasiūlymo. Priešingas ir visiškai formalus atsakovo sprendimas pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas, principus ir, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažiausia, – ir pagrindinį pirkimų tikslą – įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Be to, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai nurodytas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas, įvertinęs, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą prašydamas patvirtinti, jog atsakovas sutinka priimti ieškovo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kad nepasinaudojo teise prašyti paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas, nurodė negalintis daryti išvados, jog ieškovui pirkimo sąlygos buvo neaiškios. Pirkimo sąlygose buvo nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas – iki 2012 m. gruodžio 31 d. Akivaizdu, kad pasiūlymo užtikrinimo galiojimas turėjo būti ne trumpesnis nei paties pasiūlymo galiojimas. Tokią išvadą patvirtina ir pirkimo sąlygų nuostata, numatanti, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimu turi būti įsipareigojama sumokėti atsakovui tam tikrą sumą, jei tiekėjas atsiims savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, t. y. pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminas tiesiogiai susijęs su tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminu. Teismas pažymėjo, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas skirtas atsakovo apsaugai, tačiau ieškovo pateikto pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminas yra trumpesnis, nei reikalaujama pagal pirkimo sąlygas, todėl negalima sutikti, kad pasiūlymo užtikrinimo neatitikimai yra neesminiai. Teismo nuomone, nors ieškovas pasiūlymo užtikrinimo galiojimo termino neatitikimą pirkimo sąlygoms įvardijo technine klaida, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, t. y. nenurodė jokių aplinkybių, apribojusių jo galimybes pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurio galiojimo terminas atitiktų pirkimo sąlygų reikalavimus. Priešingai, ieškovas paaiškino, kad būtent ieškovo pasirinktas draudikas pasiūlymų galiojimo užtikrinimus išduoda trims mėnesiams. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas draudiko paaiškinamąjį raštą atsakovui pateikė kartu su pretenzija, t. y. jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, sprendė, kad atsakovas pagrįstai nesuteikė ieškovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir atmetė ieškovo pretenziją. Teismas taip pat pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, atsakydama į atsakovo paklausimą, išaiškino, kad, kadangi tiekėjas pateikė pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, kurio pasiūlymo galiojimo terminas trumpesnis, nei yra reikalaujama viešojo pirkimo dokumentuose, toks pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teismas nurodė, kad racionalaus lėšų panaudojimo tikslas negali būti suabsoliutinamas paneigiant imperatyviuosius VPĮ reikalavimus. Vertinant tiekėjų pasiūlymus, svarbus yra lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų taikymas. Lygiateisiškumo principas riboja galimybę aiškinti ir keisti pirkimo sąlygas ir draudžia tiekėjams keisti jau pateiktus pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus. Remdamasis šiais argumentais, teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliantas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Apelianto pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visiškai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus. Draudiko išduotame draudimo liudijime dėl techninės klaidos buvo nurodytas neteisingas draudimo apsaugos galiojimo terminas. Ši klaida buvo ištaisyta pateikus atsakovui draudiko 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštą, kad apelianto pasiūlymui draudimo apsauga faktiškai buvo suteikta tiek, kiek ir reikalauja pirkimo sąlygos.

132. Negalima laikyti, kad apelianto pateikti paaiškinimai dėl pasiūlymo užtikrinimo galiojimo termino yra pasiūlymo keitimas. Tai tėra pasiūlymo patikslinimas, nekeičiantis jo esmės. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra ta pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo objektą, nurodo jo savybes, kainą ir kt., todėl reikalavimai, taikomi pasiūlymo galiojimui užtikrinti, nelaikytini reikalavimais pasiūlymui siaurąja prasme ir šiai pasiūlymo daliai netaikytinas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas absoliutus draudimas keisti pasiūlymą.

143. Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. raštas nepatvirtina teismo išvadų. Tarnybai nebuvo pateiktas minėtas draudiko 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas, todėl jos nuomone nagrinėjamu atveju nebuvo galima vadovautis.

154. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas konkretus ir aiškus reikalavimas, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo galioti iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos. Todėl atsakovas neteko teisės atmesti apelianto pasiūlymą remdamasis tokia sąlyga. Be to, atsižvelgiant į tai, kad, pateikdamas pasiūlymą, apeliantas, kaip ir reikalauja pirkimo sąlygos, nurodė, jog pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, bei pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, nesant aiškios sąlygos dėl užtikrinimo galiojimo termino, atsakovas turėjo teisę paprašyti apelianto paaiškinti aplinkybę dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, o to nepadaręs, prisiėmė iš tokių veiksmų kylančias neigiamas pasekmes.

165. Apelianto pasiūlyta kaina buvo mažiausia, todėl jo pasiūlymo atmetimas vien formaliu pagrindu laikytinas neteisėtu, prieštaraujančiu viešųjų pirkimų principams ir pagrindiniam pirkimų tikslui.

176. Apeliantas prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas buvo atmestas. Tai galėjo lemti, kad bylos esmė nebuvo iki galo atskleista. Siekiant pašalinti teismo padarytus pažeidimus, byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka.

18Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo atmesti apeliacinį skundą. Atsiliepime iš esmės nurodoma, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apelianto kartu su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galiojo trumpiau, nei to reikalavo perkančioji organizacija pirkimo sąlygose. Teismo nuomone, po pasiūlymo pateikimo apelianto perkančiajai organizacijai pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą suteikusio asmens patvirtinimas, kad užtikrinimas faktiškai galioja tiek, kiek ir reikalaujama pirkimo sąlygose, faktiškai yra pasiūlymo keitimas, kurį draudžia VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatos, todėl perkančioji organizacija pagrįstai nevertino šio patvirtinimo ir atmetė apelianto pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

21Apeliantas ieškiniu siekia būti įtrauktas į tiekėjų pasiūlymų eilę. Kadangi nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygose nustatytas pasiūlymų vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, o apelianto pasiūlyta kaina ir yra mažiausia, tenkinus ieškinį, neabejotinai pasikeistų kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų, kurių pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentus ir neatmesti dėl kitų priežasčių, padėtis – galimybė sudaryti pirkimo sutartį. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas privalėjo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu tiekėją, nagrinėjamu atveju galintį laimėti viešąjį pirkimą (CPK 47 str. 1 d.).

22CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktu absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįsta atvejį, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Nors nagrinėjamu atveju atmetus ieškinį tiesiogiai kitų tiekėjų teisinė padėtis nepasikeitė, tačiau jų neįtraukimas į bylą pirmosios instancijos teisme užkerta kelią aukštesnės instancijos teismams išnagrinėti bylą iš esmės, nepažeidžiant nurodytų tiekėjų teisių, t. y. apriboja šių teismų teises priimti atitinkamus procesinius sprendimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyta šiuo konkrečiu atveju suteikia pagrindą pripažinti pirmosios instancijos teismo sprendimą absoliučiai negaliojančiu ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

23Pažymėtina, kad be trečiojo asmens (trečiųjų asmenų) įtraukimo tikslinga būtų svarstyti, ar nevertėtų į bylą įtraukti Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip institucijos, duodančios išvadą byloje (CPK 49 str. 3 d.). Tuo labiau, kad byloje yra šios tarnybos raštas atsakovui, kuriuo rėmėsi ir pirmosios instancijos teismas, o apeliantas ginčija rašte išdėstytos tarnybos nuomonės interpretavimą sprendime.

24Nagrinėjant bylą iš naujo, turi būti įvertinta, ar pagal teismų praktiką (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Pireka“ ir kt. v. VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“, bylos Nr. 3K-3-43/2012; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Specialus autotransportas“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-249/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ v. VšĮ Kauno centro poliklinika, bylos Nr. 2A-1430/2012; 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „AAA Wrislit“ v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 2A-1192/2010) ir jos tendencijas netinkamas apelianto pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminas yra pakankamas pagrindas atmesti jo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, taip pat laikyti, kad po pasiūlymo pateikimo apelianto perkančiajai organizacijai pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą suteikusio asmens patvirtinimas, kad užtikrinimas faktiškai galioja tiek, kiek ir reikalaujama pirkimo sąlygose, reiškia pasiūlymo esmės keitimą, draudžiamą VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų.

25Remiantis išdėstytu, skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2012 m. gegužės 28 d. atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 6. Ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimus dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas, įvertinęs, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą prašydamas... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliantas UAB „Meyer & John“ prašo panaikinti pirmosios instancijos... 12. 1. Apelianto pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visiškai atitiko... 13. 2. Negalima laikyti, kad apelianto pateikti paaiškinimai dėl pasiūlymo... 14. 3. Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. rugpjūčio 29 d. raštas nepatvirtina... 15. 4. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas konkretus ir aiškus reikalavimas, kad... 16. 5. Apelianto pasiūlyta kaina buvo mažiausia, todėl jo pasiūlymo atmetimas... 17. 6. Apeliantas prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šis... 18. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo atmesti... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apelianto kartu su pasiūlymu... 21. Apeliantas ieškiniu siekia būti įtrauktas į tiekėjų pasiūlymų eilę.... 22. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktu absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu... 23. Pažymėtina, kad be trečiojo asmens (trečiųjų asmenų) įtraukimo... 24. Nagrinėjant bylą iš naujo, turi būti įvertinta, ar pagal teismų praktiką... 25. Remiantis išdėstytu, skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 23 d. sprendimą ir...