Byla I-7965-811/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė, rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjos O. K. skundo atsakovei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjos skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23-24 str. reikalavimų. Teismas 2015 m. kovo 30 d. nutartimi pareiškėjai pasiūlė ištaisyti skundo trūkumus: aiškiai išdėstyti faktines aplinkybes, iš kurių būtų matyti, kodėl pareiškėja nesutinka su ginčijamu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. ((9.2)-5K-1502191)-6K-1501442, nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą, pateikti teismui Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-02-13 sprendimo Nr. ((9.2)-5K-1502191)-6K-1501442 įteikimo datą patvirtinančius įrodymus, pateikti ABTĮ 24 str. 3 d. numatytą skaičių skundo su priedais egzempliorių skaičių bei sumokėti 28 eurų žyminio mokesčio ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą teismui. Nutartis, kuria pasiūlyta ištaisyti skundo trūkumus, pareiškėjai buvo išsiųsta registruota pašto siunta skunde nurodytu adresu bei pareiškėjos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Pareiškėja per nustatytą terminą nutartyje nurodytų skundo trūkumų neištaisė.

3Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis gynybos į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę įstatymų nustatyta tvarka. Savo procesinių pareigų nesilaikymas yra viena iš prielaidų, galinčių sutrukdyti asmeniui pilna apimtimi pasinaudoti šia teise. Kreipdamasis į teismą su skundu, pagal ABTĮ 23 str. 2 d. 2 p., asmuo turi pareigą nurodyti savo gyvenamąją vietą (buveinę), jeigu turi, – ir elektroninio pašto adresą, telefono, fakso numerius ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresus. ABTĮ 77 str. nustatyta, kad proceso dalyviai ir atstovai privalo pranešti teismui apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, fakso numerių ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresų pasikeitimą bylos proceso metu. Jeigu tokio pranešimo nėra, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu (elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresu) arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę (elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresą). Administracinių teismų praktikoje buvo ne kartą išaiškinta, kad asmuo turi pareigą rūpestingai įgyvendinti savo procesines teises, domėtis proceso eiga (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-15/2012). Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA822-75/2014, 2013 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-674/2013, 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008). Pareiškėjos skundas teisme buvo gautas 2015 m. kovo 23 d., t. y. daugiau negu prieš mėnesį. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į ABTĮ nustatytus skundo priėmimo išsprendimo ir bylos paruošimo nagrinėjimui teisme terminus, veikdama sąžiningai ir rūpestingai, pareiškėja turėjo galimybę per nustatytą terminą ištaisyti skundo trūkumus, tačiau šia teise nepasinaudojo.

4Atsižvelgiant į išdėstyta, pareiškėjos skundas laikomas nepaduotu (ABTĮ 37 str. 1 d.).

5Pareiškėjai išaiškinama, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su ABTĮ reikalavimus atitinkančiu skundu.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 105-106 str., teismas

Nutarė

7Pareiškėjos O. K. skundą laikyti nepaduotu.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

9Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai