Byla AS-146-365-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „May Fair Investments“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „May Fair Investments“ Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą, kuriuo prašė:

51) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. A51-20200;

62) įpareigoti Vilniaus miesto administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti UAB „May Fair Investments“ naujas technines sąlygas, pakeičiant visą projektavimo sąlygų sąvado (toliau – ir Sąvado) 6 dalį taip, kad UAB „May Fair Investments“ išduotame galiojančiame projektavimo sąlygų sąvade būtų nurodytos visos alternatyvios prisijungimo prie esamų vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemų (inžinierinių tinklų) techninės sąlygos, įskaitant prisijungimo prie UAB „Gabijos investicijos“ ir/ arba „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir įrengiamų (įrengtų) vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygas, bei aiškiai identifikuotos prisijungimo prie atitinkamų tinklų vietos;

73) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tinkamai atsakyti į visus pareiškėjos 2008 m. birželio 17 d. prašyme pateiktus klausimus bei reikalavimus (klausimai ir reikalavimai išvardijami).

82009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą tenkino iš dalies. Panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl UAB „May Fair Investments“ 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti; kitus pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ reikalavimus atmetė.

9II.

10Pareiškėja 2009 m. vasario 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą atlyginti atstovavimo išlaidas. Prašyme paaiškino, kad pareiškėja advokatui už teisines paslaugas iš viso sumokėjo 14 999,55 Lt. Rėmėsi tuo, kad teismo sprendimas iš esmės priimtas pareiškėjos naudai, prašė teismo atlyginti didžiąją dalį patirtų atstovavimo išlaidų. 2009 m. kovo 12 d. teismui pateikė papildomą prašymą, kuriuo prašė atlyginti 80 proc. pareiškėjos patirtų atstovavimo išlaidų, t. y. iš viso 11 999,64 Lt. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareiškėjos UAB “May Fair Investments“ naudai 2 424,16 (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt keturis litus 16 centų) litų turėtų dėl bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovavimo išlaidų. Teismas konstatavo, kad pareiškėja turi teisę į ABTĮ 44 str. 2 d., 6 d. numatytų išlaidų atlyginimą. Pažymėjo, kad skunde pareiškėja kėlė tris reikalavimus, iš kurių sprendimu patenkinti pareiškėjo reikalavimai, pažymėti Nr. 1) ir Nr. 3), o reikalavimas Nr. 2) netenkintas. Teismas konstatavo, kad reikalavimai Nr. 1) ir Nr. 3) yra neatsiejamai susiję, todėl laikė, kad patenkinta pusė pareiškėjos reikalavimų. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į pareiškėjos pateiktą detalią paslaugų ataskaitą ir remiantis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, kurios buvo patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijomis), pareiškėjai gali būti priteisiamos išlaidos už 2008 m. spalio 16 d. skundą teismui (Rekomendacijų 8.2 punktas), už 2009 m. sausio 14 d. rašytinius paaiškinimus (Rekomendacijų 8.3 punktas, kadangi juose pateikiami atsikirtimai į atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimus), už atstovavimą 2009 m. sausio 14 d. teismo posėdyje (Rekomendacijų 8.18 punktas), už 2009 m. vasario 23 d. prašymą priteisti atstovavimo išlaidas (Rekomendacijų 8.16 punktas). Teismas nepriteisė išlaidų už tokias paslaugas kaip atsiliepimų analizė, susipažinimas su teismo sprendimu, jo analizė, aptarimas ir komunikacija su klientu, nes tokių išlaidų atlyginimas Rekomendacijose nenumatytas. Be to, pažymėjo, kad atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimų analizė laikytina sudėtine 200 m. sausio 14 d. rašytinių paaiškinimų parengimo dalimi. Pabrėžė, kad Rekomendacijos nenumato konsultacijų telefonu, dokumentų dauginimo, informacijos rinkimo išlaidų atlyginimo, todėl detalioje paslaugų ataskaitoje nurodomų papildomų išlaidų nepriteisė. Teismas nustatė, kad pareiškėjos sumokėta suma už 2008 m. spalio 16 d. skundą teismui neviršija Rekomendacijų 7 p., 8.2 numatytos priteisti sumos, todėl pareiškėjai priteisė 1 136,16 Lt. Už 2009 m. sausio 14 d. rašytinius paaiškinimus, vadovaujantis Rekomendacijų 7 p., 8.3 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-17 nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, priteisė 700 Lt. Už atstovavimą teisme, vadovaujantis Rekomendacijų 7 p., 8.18 p., 9 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, priteisė 540 Lt (prašyme atlyginti išlaidas, b. l. 181-182, nurodoma, kad pasiruošimas 2009 m. sausio 14 d. teismo posėdžiui užtruko 7,4 val., o iš 2009 m. sausio 14 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad teismo posėdis užtruko 1,20 val. Pasiruošimas bylos nagrinėjimui teismo posėdyje analogiškai kaip ir atstovavimas teisme laikytina tos pačios rūšies teisine paslauga, taigi teismas laikė, kad atstovavimo teisme paslaugą advokatas teikė 9 val.). Už 2009 m. vasario 23 d. prašymą priteisti atstovavimo išlaidas, vadovaujantis Rekomendacijų 7 p., 8,16 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, priteisė 48 Lt. Iš viso pareiškėjai priteisė 2 424,16 Lt patirtų atstovavimo išlaidų.

11III.

12Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį ir nepriteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2 424,16 Lt UAB „May Fair Investments" naudai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Nagrinėta byla nebuvo sudėtinga ir iš pareiškėjos atstovo nereikalavo didelės teisės normų analizės, todėl jog šiuo atveju priteisiant išlaidas negali būti taikomi maksimalūs Rekomendacijose numatyti koeficientai. Rekomendacijų 11 punktas teigia, kad teismas gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, negalėjo vadovautis Rekomendacijų 8 punkte įtvirtintais maksimaliais dydžiais (koeficientais), o turėjo sumažinti juos iki protingo, atsakovo teisių nepažeidžiančio ir bylos sudėtingumą atitinkančio dydžio.

142. Mano, kad remiantis aplinkybe, kad pateiktos tik sąskaitos, kuriose nėra detalizuotos paslaugos, pareiškėjos prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo turėjo būti atmestas, nes pareiškėja nepateikė teismui turėtų išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, kaip to reikalauja ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis. Pinigų priėmimo kvitai nepatvirtina išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą, apskaičiavimo. Kadangi pateiktame kvite nėra detalizuotos atliktos paslaugos, neaišku kiek ir už ką pareiškėja sumokėjo ją atstovavusiam atstovui už teisinę pagalbą.

153. Pareiškėjos skunde keliami reikalavimai nebuvo pilnai patenkinti, priimtas sprendimas nėra vien tik pareiškėjos naudai, t. y. teismas patenkino pusę pareiškėjo reikalavimų ir padarė išvadą, kad pareiškėjui gali būti atlyginama 50 % patirtų išlaidų. Vilniaus miesto savivaldybė taip pat patyrė analogiškas bylinėjimosi išlaidas kaip ir pareiškėjas, t. y. rašė atsiliepimą, dalyvavo teismo posėdyje, tačiau Vilniaus miesto savivaldybei bylinėjimosi išlaidos nėra atlyginamos, todėl teismas turėtų į tai atsižvelgti, priteisdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pareiškėjui.

164. Mano, kad teismo išvada, kad atstovavimo teisme paslaugą advokatas teikė iš viso 9 val. neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Nagrinėjamu atveju pasiruošimas bylos nagrinėjimui teismo posėdyje (kuris kaip nurodė pareiškėja truko 7,4 val.) negali būti analogiškai prilyginamas atstovavimui teisme (truko 1,2 val.) ir laikomas tos pačios rūšies teisine paslauga. Rekomendacijose tokių paslaugų, kaip pasirengimas bylos nagrinėjimui teisme, už kurias gali būti priteistina, nėra numatyta. Mano, kad šios išlaidos neatlygintinos, nes jos yra įtrauktos į išlaidas, susijusias su skundo pateikimu ir atstovavimu teisme.

175. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nėra susijęs su bylos nagrinėjimu, jis yra pateiktas jau teismo sprendimui įsiteisėjus, todėl šios išlaidos neturėtų būti atlyginamos. Pažymi, kad ginčo šalis prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taip pat gali reikšti paduodamame skunde, pareikšti tokį prašymą teismo proceso metu žodžiu arba pateikti rašytinį prašymą teismo sprendimui įsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai, mano, kad išlaidos, susijusios prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų parengimu, neturėtų būti priteisiamos.

18Pareiškėja UAB „May Fair Investments“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Savo nesutikimą su atskiruoju skundu grindžia šiais argumentais:

201. Rekomendacijose nėra įtvirtinto reikalavimo ar atitinkamos nuostatos, kad maksimalūs priteistini užmokesčio dydžiai gali būti priteisiami tik itin sudėtingose, išimtinėse bylose. Todėl net ir pripažinus, kad nagrinėta byla nebuvo itin sudėtinga ar išimtinio pobūdžio, įvertinęs nagrinėtos bylos sudėtingumą teisės taikymo ir įrodymų rinkimo požiūriu teismas turėjo teisę priteisti maksimalius Rekomendacijose numatytus teikiamų teisinių paslaugų užmokesčio dydžius. Teismų praktikoje įprasta, kad vidutinio sudėtingumo bylose (o tokia ir turėtų būti laikoma aptariama byla) yra priteisiami maksimalūs užmokesčio už teisines paslaugas dydžiai. Dar daugiau, jeigu būtų tenkintinas apeliantės nurodytas kriterijus dėl bylos išimtinio sudėtingumo, pareiškėjai, vadovaujantis Rekomendacijų 11 punktu, turėtų būti priteisiami ne maksimalūs, bet juos viršijantys užmokesčio už teisines paslaugas dydžiai.

212. Pareiškėja patirtas byloje atstovavimo išlaidas pagrindė bei įrodė pateikdama teismui 2009 m. vasario 23 d. ir 2009 m. kovo 12 d. prašymus dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 26 d. sprendimo išaiškinimo administracinėje byloje Nr. 1-458-142/09. Pastarajame prašyme bei jo 2 ir 3 prieduose esančiose detaliose paslaugų ataskaitose, be kita ko, konkrečiai nurodytas kiekvieno pareiškėją atstovavusio advokato laikas, sugaištas konkrečios paslaugos suteikimui, bei jo įkainis, taip pat papildomų išlaidų specifikacija. Pareiškėja, priešingai nei nurodo apeliantė, pateikdama visus teismo išvardintus dokumentus, tinkamai įrodė patirtų atstovavimo išlaidų byloje dydį bei jų pagrįstumą.

223. Teismas atlygino pareiškėjai 50 % patirtų atstovavimo išlaidų - t.y. proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Todėl būtų nepagrįsta ir neteisinga manyti, kad teismas turėtų pakartotinai „bausti" pareiškėją sumažinant ne tik patirtų ir priteistinų atstovavimo išlaidų dalį, bet taip pat sumažinant Rekomendacijų 8 punkte nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius (koeficientus) vien tuo pagrindu, kad teismas patenkino ne visus pareiškėjos reikalavimus.

234. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008 yra pažymėjęs, jog pasirengimas bylos nagrinėjimui analogiškai kaip atstovavimas teisme nagrinėjamu atveju laikytina tos pačios rūšies teisine paslauga. Šių procesinių veiksmų tikslai, paskirtis bei jų metu atliekami veiksmai skiriasi tiek turinio, tiek ir formos prasme. Todėl pagrįstai laikytina, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui yra analogiška atstovavimui teisme, tačiau kartu ir savarankiška paslauga, už kurią turi būti teisingai atlyginta vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 10 punktais. Mano, kad pareiškėjai priteistos pasirengimo bylos nagrinėjimui išlaidos atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus

245. Pažymi, kad nei Rekomendacijose, nei kituose teisės aktuose nėra numatytas baigtinis sąrašas galimų advokatų teikiamų teisinių paslaugų, už kurias būtų galima priteisti atitinkamą atstovavimo užmokestį. Todėl nors prašymas dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo ir nėra expressis verbis įtvirtintas Rekomendacijose, atlyginimas už tokį prašymą yra priteistinas vadovaujantis Rekomendacijų 10 punktu. Pareiškėja turėjo teisę laisvai pasirinkti atlikti ar neatlikti tam tikrus procesinius veiksmus, tačiau tokia jo pasirinkimo teisė negali būti laikytina kaip apribojanti pareiškėjos teisę reikalauti atstovavimo išlaidų už tokių veiksmų atlikimą atlyginimo.

25Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai" ir UAB „Gabijos investicijos" atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašo atsakovės atskirąjį skundą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra.

26Nurodo, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo turi būti motyvuotas bei pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais. Mano, kad teismas, vertindamas tokio turinio prašymus, privalo vadovautis ne tik rekomendacinio pobūdžio teisės aktais, bet ir sąžiningumo bei protingumo principais. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas atmestinas. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo, išlaidas susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas bei kitas išlaidas, numatytas šioje straipsnio dalyje. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Byloje nustatyta, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą patenkino iš dalies – panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008 m. rugsėjo 17 d. raštą „Dėl UAB „May Fair Invenstments“ teisių, interesų bei įstatymų pažeidimų“ Nr. A51-20200(12-MPD-0) ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį administracinį sprendimą dėl pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. prašymo „Dėl UAB „May Fair Investments“ teisių, teisėtų interesų bei įstatymų pažeidimo“ bei dėl pareiškėjos 2008 m. birželio 26 d. prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kitus pareiškėjos reikalavimus atmetė. Šioje byloje sprendimas priimtas pareiškėjos naudai, todėl ji įgijo teisę reikalauti iš atsakovės savo išlaidų atlyginimo (ABTĮ 44 straipsnio 1, 2 dalys). Tuo atveju, kai teismo sprendimu patenkinami ne visi skundo reikalavimai, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, turi įvertinti, kiek pareiškėjo naudai yra priimtas teismo sprendimas, ir atitinkamai nuspręsti, kokia dalis pareiškėjo patirtų teismo išlaidų, numatytų ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje, jam turi būti atlyginta. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjui gali būti atlyginta 50 procentų patirtų atstovavimo išlaidų, atsižvelgiant į tai, kad buvo patenkinta pusė pareiškėjos reikalavimų. Atsakovė teigia, kad priteisdamas pareiškėjos naudai 2 424,16 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nuostatas ir pareiškėjai priteisė maksimalius užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžius. Atsakovo manymu, teisme nagrinėta byla nebuvo itin sudėtinga, todėl priteistini maksimalūs bylinėjimosi išlaidų dydžiai turi būti sumažinti. Teisėjų kolegija pažymi, jog tokie atsakovo teiginiai nėra pagrįsti konkrečiomis bylos aplinkybėmis (ABTĮ 130 straipsnio 2 dalies 6 punktas). Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Nurodytų Rekomendacijų 2 punktas apibrėžia, jog nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes. Nors atsakovė ir teigia, kad teisme nagrinėta byla nebuvo itin sudėtinga ir iš pareiškėjos atstovo nereikalavo didelės teisės normų analizės, tačiau, kaip matyti iš Rekomendacijų 2 punkto nuostatų, vien šios aplinkybės nėra vienintelės į kurias privalo būti atsižvelgta sprendžiant klausimą dėl priteistino bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų dydžio. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prilygino pasirengimo bylos nagrinėjimui teisinę paslaugą atstovavimo teisme paslaugai, o už šias teisines paslaugas teismo priteista suma neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika pasirengimas bylos nagrinėjimui analogiškai kaip atstovavimas teisme nagrinėjamu atveju laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008). Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje atstovavimo teisme paslaugą advokatas teikė 9 val. (1,2 val. 2009 m. sausio 14 d. teismo posėdyje ir 7,4 val. ruošiantis šiam posėdžiui) (Rekomendacijų 9 p.) (b. l. 181-182). Maksimali priteistina suma yra 1080 Lt (0,15 x 800 Lt MMA x 9 val.), o atsižvelgiant į pareiškėjos patenkintų reikalavimų dalį ši suma sudarytų 540 Lt. Taigi, pirmosios instancijos teismo priteista 540 Lt suma neviršija rekomenduojamos priteisti sumos. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo sprendimu priteisti pareiškėjos naudai išlaidas už 2009 m. vasario 23 d. prašymo priteisti atstovavimo išlaidas parengimą. Rekomendacijų 8.16 punktas numato galimybę atlyginti teismo išlaidas už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese parengimą. Pareiškėjos pateiktas prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo laikytinas procesiniu dokumentu. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.16 punktu, maksimalus priteistinas užmokesčio už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą dydis – 96 Lt (0,12 x800 Lt MMA). Todėl pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į pareiškėjos tenkintų skundo reikalavimų dalį, pagrįstai pareiškėjos naudai iš atsakovės priteisė 48 Lt sumą už šio procesinio dokumento parengimą. Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė taip pat patyrė analogiškas bylinėjimosi išlaidas kaip ir pareiškėja, t. y. rašė atsiliepimą, dalyvavo teismo posėdyje, tačiau jai bylinėjimosi išlaidos neatlygintos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija teismui nebuvo pateikusi prašymo dėl išlaidų atlyginimo, todėl vien ta aplinkybė, kad apeliantė neprašė ir todėl jai nebuvo atlygintos teismo išlaidos, nėra reikšminga sprendžiant pareiškėjos turėtų išlaidų atlyginimo klausimą. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo pareiškėjai iš atsakovės priteista atstovavimo išlaidų dalimi. Šių išlaidų dydis yra pagrįstas ir atitinka Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas. Be to, atsižvelgiant į teismo pripažintų atlygintinomis išlaidų dalį (2 424,16 Lt), lyginant ją su pareiškėjos iš viso advokatui už teisines paslaugas šioje byloje sumokėta bei 2009 m. vasario 23 d. prašymu prašyta atlyginti išlaidų dalimi (14 999,55 Lt), teisėjų kolegija vertina, kad teismo priteista suma atitinka protingumo ir proporcingumo kriterijus. Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartis yra pagrįsta, jos panaikinti nėra pagrindo. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „May Fair... 5. 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 6. 2) įpareigoti Vilniaus miesto administraciją ne vėliau kaip per 15 darbo... 7. 3) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip... 8. 2009 m. sausio 26 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas... 9. II.... 10. Pareiškėja 2009 m. vasario 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 11. III.... 12. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 13. 1. Nagrinėta byla nebuvo sudėtinga ir iš pareiškėjos atstovo nereikalavo... 14. 2. Mano, kad remiantis aplinkybe, kad pateiktos tik sąskaitos, kuriose nėra... 15. 3. Pareiškėjos skunde keliami reikalavimai nebuvo pilnai patenkinti, priimtas... 16. 4. Mano, kad teismo išvada, kad atstovavimo teisme paslaugą advokatas teikė... 17. 5. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nėra susijęs su bylos... 18. Pareiškėja UAB „May Fair Investments“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. Savo nesutikimą su atskiruoju skundu grindžia šiais argumentais:... 20. 1. Rekomendacijose nėra įtvirtinto reikalavimo ar atitinkamos nuostatos, kad... 21. 2. Pareiškėja patirtas byloje atstovavimo išlaidas pagrindė bei įrodė... 22. 3. Teismas atlygino pareiškėjai 50 % patirtų atstovavimo išlaidų - t.y.... 23. 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d.... 24. 5. Pažymi, kad nei Rekomendacijose, nei kituose teisės aktuose nėra... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „HC ir R-IV projektai" ir UAB... 26. Nurodo, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo turi būti motyvuotas bei... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas atmestinas. Administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....