Byla 1S-425-312/2012
Dėl Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo sunkių nusikaltimų Ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroro 2012 m. balandžio 16 d. rašto Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, sekretoriaujant Laurai Gruodienei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei A. V., teismo posėdyje išnagrinėjus pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos (toliau tekste - pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria buvo netenkintas pareiškėjo skundas dėl Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo sunkių nusikaltimų Ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroro 2012 m. balandžio 16 d. rašto Nr. ( - ) „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2012 m. kovo 15 d. Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė prašymą Nr. ( - ), kuriuo prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl R. A. galimai padarytos neteisėtos veikos, jam einant UAB „Šilumnešis” likvidatoriaus ir buhalterio pareigas, galimai pasisavinant Vilniaus miesto savivaldybės turtą.

3Į šį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą Vilniaus apygardos prokuratūra 2012 m. balandžio 16 d. raštu Nr. ( - ) atsakė, jog pradėti ikiteisminį tyrimą nėra teisinio pagrindo, nes R. A. veiksmų teisėtumas buvo patikrintas ir įvertintas ankstesnio ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) metu.

4Nesutikdama su šiuo raštu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2012 m. balandžio 25 d. pateikė skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą ir grąžino jį pareiškėjui. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste - BPK) 168 str. 4 d. nuostatas, ikiteisminio tyrimo teisėjui skundžiami tik prokuroro nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ar nutarimai, kuriais atsisakyta tenkinti skundą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno priimto nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Teismas nutartyje konstatavo, kad nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą net nebuvo priimtas, todėl pareiškėjas nurodo netinkamą teisinį skundo pagrindą, t. y. Lietuvos Respublikos BPK 168 str., todėl prokuroro S. D. pasirašytas 2012 m. vasario 14 d. raštas „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ negali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

5Skundu aukštesniajam teismui pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – grąžinti pareiškėjo 2012 m. kovo 15 d. pareiškimą Nr. ( - ) Vilniaus apygardos prokuratūrai nagrinėti iš naujo.

6Skunde nurodoma, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad prokuroro 2012 m. vasario 12 d. raštas (tikėtina – teismo nutartyje padaryta rašymo apsirikimo klaida, nurodant rašto datą, nes šiuo atveju raštas datuotas 2012 m. balandžio 16 d. data) „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ negali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Iš Lietuvos Respublikos BPK 30 str. pateikto apibrėžimo darytina išvada, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro motyvuotas dokumentas yra traktuojamas kaip nutarimas. Taigi, nagrinėjamu atveju, prokuroro procesinis dokumentas, kuriuo priimtas ne koks kitoks, o procesinis sprendimas - atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą, laikomas nutarimu ir, pareiškėjo vertinimu, gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 4 d. nustatyta tvarka. Kadangi Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroras atsisakė pradėti naują ikiteisminį tyrimą, nurodydamas, kad turėta medžiaga jau yra ištirta, todėl pareiškėjo nuomone, darytina išvada, kad nors atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą nėra įformintas reikiama forma - nėra surašytas motyvuotas nutarimas, nėra nurodyta jo apskundimo tvarka, tačiau skundžiamas raštas „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ atitinka nutarimo pobūdį ir jį galima traktuoti tik kaip prokuroro nutarimą. Be to, Vilniaus apygardos prokuratūros 3-ojo sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroro

72012 m. balandžio 16 d. rašto Nr. ( - ) „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“ nuorašas buvo išsiųstas kitą darbo dieną, t. y. laikantis BPK 168 str. reikalavimų. Šiame rašte aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiamas prokuroro sprendimas - atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą. Taigi, aukščiau minėtas raštas, pareiškėjo įsitikinimu, turinio prasme atitinka prokuroro nutarimą.

8Skunde taip pat nurodoma, jog Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 1 d. nustatyta, jog prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais - ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio kodekso 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės. Tačiau rašte, kuriuo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą, nėra pateikti argumentai, pagrindžiantys nustatytų pagrindų egzistavimą, t. y. atsisakyme pradėti ikiteisminį tyrimą nėra nurodyta, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi, taip pat nenurodyta, kuri iš Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. numatytų aplinkybių, darančių baudžiamąjį procesą negalimu, yra nustatyta. Kadangi joks ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas, todėl, pareiškėjo vertinimu, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartyje nurodytas motyvas - skundžiamas Vilniaus apygardos prokuratūros raštas yra tik informatyvaus pobūdžio, yra visiškai nepagrįstas ir nelogiškas.

9Pareiškėjo įsitikinimu, prokuroro raštas savo turiniu atitinka prokuroro nutarimą, todėl, nagrinėjamu atveju, ikiteisminio tyrimo teisėjas neturėjo atsisakyti nagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundo ir tik jį išnagrinėjus, galėjo priimti sprendimą apie skundžiamo Vilniaus apygardos prokuratūros rašto reikšmę.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė prašė skundą tenkinti.

11Skundas tenkintinas.

12Skundą nagrinėjantis teismas, susipažinęs su teismui pateikta skundo nagrinėjimo medžiaga Nr. ( - ), daro išvadą, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis, kuria atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą dėl Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro 2012 m. balandžio 16 d. rašto atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo, yra neteisėta ir nepagrįsta.

13Lietuvos Respublikos BPK 2 str. imperatyviai įpareigoja prokurorą bei ikiteisminio tyrimo pareigūnus reaguoti į kiekvieną informaciją apie galimai padarytą nusikalstamą veiką ir atlikti visus reikalingus proceso veiksmus bei priimti visus reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika būtų atskleista. Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 1 d. nurodyta, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės. Be to, Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 2 d. yra nurodyta, kad atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sutikimu.

14Kaip matyti iš skundo nagrinėjimui pateiktos medžiagos, pareiškėjas 2012 m. kovo 15 d. pareiškimu prašė inicijuoti ikiteisminio tyrimo dėl R. A. padarytos neteisėtos veikos, jam einant UAB „ Šilumnešis“ likvidatoriaus ir buhalterio pareigas, galimai pasisavinant Vilniaus miesto savivaldybės turtą, pradėjimą. 2012 m. balandžio 16 d. raštu Nr. ( - ) Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą nurodydamas, kad R. A. veiksmų teisėtumas buvo patikrintas ir įvertintas ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) metu. Konstatuotina, kad prokuroras 2012 m. balandžio 16 d. raštu Nr. ( - ) atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjo 2012 m. kovo 15 d. pareiškimą, pažeidė Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 2 d. reikalavimus, kadangi atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą įformino ne nutarimu, kaip numato įstatymas, o raštu Nr. ( - ). Taip pat pažymėtina, kad minėtas prokuroro raštas, kuriuo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą nėra suderintas su ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovu arba jo įgaliotu asmeniu, kas rodo dar vieną minėto Lietuvos Respublikos BPK straipsnio pažeidimą. Tačiau nesutiktina su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartyje išdėstyta pozicija, kad prokuroro 2012 m. balandžio 16 d. raštas Nr. ( - ) negali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui, nes jis nėra laikytinas prokuroro nutarimu, o dėl to pareiškėjo skundo nagrinėjimas nepatenka į ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetenciją. Minėta žemesnės instancijos teismo pozicija yra laikytina formalia, neatitinkančia baudžiamojo proceso esmės, pažeidžiančia pareiškėjo teisę į pažeistų teisių teisminę gynybą bei iš esmės suteikiančia galimybę prokurorui nesilaikyti prokuroro veiklai privalomų Lietuvos Respublikos BPK nuostatų. Aukštesnės instancijos teismo vertinimu, prokuroro priimtas procesinis sprendimas - atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą, galėjo būti skundžiamas Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 4 d. nustatyta tvarka, nors jis ir nebuvo įformintas pagal visus Lietuvos Respublikos BPK 168 str. reikalavimus, o žemesnės instancijos teismas privalėjo gautą pareiškėjo skundą nagrinėti.

15Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju, negalima vienareikšmiškai konstatuoti, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ar kad yra kiti Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. numatyti atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagrindai. Nors prokuroras 2012 m. balandžio 16 d. rašte Nr. ( - ) nurodė, kad sujungus ikiteisminius tyrimus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei gavus specialisto išvadas įtarimas R. A. nebuvo įteiktas, nes tokiam procesiniam veiksmui atlikti nepakako surinktų duomenų, tačiau iš skundą nagrinėjančiam teismui pateiktos medžiagos nėra aišku, ar ikiteisminis tyrimas minėto asmens atžvilgiu buvo nutrauktas bei, ar minėto asmens veiksmai iš viso buvo įvertinti baudžiamojo proceso prasme. Todėl aukštesnės instancijos teismo esant nurodytoms aplinkybėms, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras turėjo ne tik priimti tinkamos formos procesinį sprendimą dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą R. A. atžvilgiu, bet ir tinkamai bei išsamiai motyvuoti tokį savo sprendimą.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

17pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą tenkinti.

18Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį ir priimti dėl skundo naują sprendimą – perduoti pareiškėjo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. kovo 15 d. pareiškimą Nr. ( - ) Vilniaus apygardos prokuratūrai nagrinėti iš naujo.

19Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai