Byla 2-68-474/2013
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Tadui Būdvyčiui,

4atsakovo atstovui Dovydui Cvetkovui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. M., tretiesiems asmenims F. S., A. P. dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir

Nustatė

6Ieškovo atstovas nurodo, kad 2011-10-14 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-111014-00074, kuriuo buvo konstatuota, kad atsakovas A. M. žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiuose( - ). savavališkai stato vieno aukšto pastatą. Statomų statinių esminius reikalavimus reguliuoja Statybos įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 str. 17 d. nauja statinio statyba apibrėžiama kaip statinio pastatymas neužimtame žemės sklype. Šio straipsnio 71 d. nustato, kad statinio statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento yra savavališka statyba. Statytojas turi pareigą turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą projektą, ir įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Taip pat statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, turi valdyti nuosavybės teise arba naudojasi kitais įstatymų nustatytais pagrindais. 2011-10-17 atsakovui A. M. buvo pateiktas reikalavimas REI-30-111017-00076,m kuriuo jis buvo įpareigotas iki 2012-04-25 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti pastatą. 2012-05-28 šis terminas buvo pratęstas iki 2012-07-25. 2012-07-25 patikrinimo aktu Nr. RPA-30-120725-00044 buvo nustatyta, kad šis reikalavimas nėra įvykdytas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pateikė panaudos sutartį su trečiuoju asmeniu F. S., kad jam suteikta teisė naudojamame sklype statyti statinius. Pagal statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1p. teismas turi teisę savo sprendimu leisti statytojui savo lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kai žemės sklype , naujo statinio statyba yra galima. Teismo nustatyto termino neįvykdymo pasekmė yra įpareigojimas nugriauti ir išardyti savavališkai pastatytus statinius. Prašo įpareigoti atsakovą A. M. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, o atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius: nugriauti vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Jeigu atsakovas per 3 mėnesius neįvykdys reikalavimų gauti projektinę dokumentaciją ir statybą leidžiantį dokumentą, paskirti atsakovui A. M. 100 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino per kurį vieno aukšto pastatą turės būti nugriautas pasibaigimo į ieškovo sąskaitą LT 477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Atsakovui A. M. per nustatytą terminą nenugriovus vieno aukšto pastato, esančio žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir nesutvarkius statybvietės-leisti pačiai inspekcijai nugriauti vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę visas patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo A. M..

7Atsakovo atstovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Jis sutinka, kad yra savavališka statyba, tačiau ieškovo reikalavimas per 3 mėnesius paruošti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą yra pernelyg trumpas. Pastatytas statinys yra ant dviejų sklypų, nes dėl matininkų klaidos statyba buvo pradėta ant dviejų sklypų. Surašius savavališkos statybos aktą, atsakovas padarytą klaidą taisė, nes iš trečiojo asmens A. P. yra nupirkta dalis sklypo, o su trečiuoju asmeniu F. S. yra pasirašyta žemės sklypo panaudos sutartis, pagal kurią atsakovas turi teisę statyti statinius. Yra sudaryta kadastrinių matavimų atlikimo sutartis, kuri bus įvykdyta per tris mėnesius. Po to bus ruošiama projektinė dokumentacija ir bus derinimo procedūros, po to bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Trijų mėnesių terminas yra nerealus, per trumpas. Atsakovas prašo 18 mėnesių termino, kuris atitinka protingumo kriterijus, nepažeidžia nei viešojo intereso, nei trečiųjų asmenų teisių. Taip pat nesutinka su prašomu baudos dydžiu, mano, kad jis yra per didelis, atsižvelgiant į ekonominę situaciją ir jis mažintinas per pusę.

8Tretieji asmenys atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo.

9Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-10-14 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-111014-00074 (b.l. 8-13) 2011-10-17 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėja surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-111017-00076 ir įpareigojo atsakovą nugriauti savavališkai pastatytą vieno aukšto pastatą, kuris žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) iki 2012-04-25( b.l.14-15). Šis terminas pagal atsakovo prašymą buvo pratęstas iki 2012-07-25( b.l. 16). 2012-07-25 patikrinimo aktu nustatyta, kad atsakovas reikalavimo pašalinti savavališkos tatybos padarinius neįvykdė( b.l. 17). 2012-01-31 A. P. pardavė F. S. dalį žemės sklypo, UNR. ( - ) ( b.l. 37-44). 2013-02-01 F. S. sudarė panaudos sutartį su atsakovu A. M., kuriam laikinai ir neatlygintinai perdavė naudotis žemės sklypus, kadastrinis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), su teise jose statyti statinius( b.l. 59). Sutartis įregistruota nekilnojamojo turto registre (b.l. 60-61). Atsakovas A. M. sudarė panaudos sutartimi valdomų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo sutartį 2013-02-28, kuri bus įvykdyta per 180 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos( b.l.62).

11Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą A. M. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, o atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius: nugriauti vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1 d. koks statinys yra savavališkai statomas ar pastatytas, nustato įstatymas. Statybos įstatymo 2 str. 17 d. apibrėžia naujo statinio statybą: tai statybos rūšis, kurios tikslas-statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį<...>, o 71 dalis apibrėžia savavališką statybą: statinio statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento. Tiek ieškovas, tiek atsakovas sutinka, kad statinys yra pastatytas savavališkai, nes nėra statybą leidžiančio dokumento. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 3d. teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Sutinkamai su Statybos įstatymo 28 str. 7d. 1p. teismas turi teisę leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Ieškovas prašo taikyti šį reikalavimą ir nustatyti 3 mėnesių terminą. Atsakovas u tokiu reikalavimu nesutinka ir savo atsikirtimuose nurodo, kad yra pradėjęs kadastrinių matavimų atlikimo darbus, kurie bus atlikti tik per 180 darbo dienų, po to bus rengiama projektinė dokumentacija ir jos derinimai, po to bus kreiptasi dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, ilgesnis terminas nepažeis viešojo intereso, trečiųjų asmenų teisų. Prašo nustatyti 18 mėnesių terminą. Kadangi atsakovas pradėjo žemės sklypų perdalinimo projektinius darbus, rengia geodezinių matavimų planą, jam būtina parengti statinio projektinę dokumentaciją, ją suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, atsižvelgiant į protingumo kriterijų, tai kad nebus pažeistas viešasis interesas, trečių asmenų teisės, nustatytinas 12 mėnesių terminas. Atsakovui neįvykdžius šio reikalavimo, jis įpareigotinas likviduoti savavališkos statybos padarinius- nugriauti vieno aukšto statinį ir sutvarkyti statybvietę(Statybos įstatymo 28 str. 9d.,CK 4.103 str. 3d.).

12Iš atsakovo A. M., a.k( - ) priteistina 141 Lt žyminio mokesčio į valstybės pajamas(CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263, 270, 273 str.str. teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti. Įpareigoti atsakovą A. M. per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir statybos įstatyme nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiančius dokumentus, pateikiant leidžiančio dokumento kopiją inspekcijai, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą savo lėšomis per vieną mėnesį nugriauti savavališkos statybos padarinius-nugriauti vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

15Jeigu atsakovas A. M. per 12 mėnesių neįvykdys reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, paskirti atsakovui A. M. 50 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino per kurį vieno aukšto pastatą turės būti nugriautas pasibaigimo į ieškovo sąskaitą LT 477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

16Atsakovui A. M. per nustatytą terminą nenugriovus vieno aukšto pastato, esančio žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir nesutvarkius statybvietės-leisti pačiai inspekcijai nugriauti vieno aukšto pastatą, esantį žemės sklypuose kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę visas patirtas išlaidas išieškant iš atsakovo A. M..

17Priteisti iš atsakovo A. M., a.k( - ) 143 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, įmokos kodas 5660..

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai