Byla 2A-5-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Živilei Svilienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Ž. T. , atsakovo atstovei advokatei Editai Bumblienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-632-213/2008 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui VĮ „Automagistralė“ dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 1909 Lt už aplinkai padarytą žalą. Nurodė, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros pareigūnai 2007-11-19 nustatė, jog iš VĮ „Automagistralė“ eksploatuojamų vandens įrenginių, esančių (duomenys neskebtini), Ukmergės rajone, į melioracijos griovį, kuris įteka į Giedrės upelį, išleidžiamos nepakankamai išvalytos lietaus nuotekos, kuriose skendinčių medžiagų koncentracija mėginyje yra 236 mg/l. Nustatyta leistina teršiančių medžiagų koncentracija viršijama 4,72 karto. Nuotekomis yra teršiami atviri vandens telkiniai. Atsakovas pažeidė LR Vandens įstatymą, LR Aplinkos apsaugos įstatymą, LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 18.1 p. Atsakovo atsakingam darbuotojui S. M. 2007-12-13 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 13.1-285 pagal ATPK 516 str. 1 d. buvo paskirta 300 Lt bauda. Neteisėta veika aplinkai buvo padaryta 1909 Lt žala, kuri buvo apskaičiuota pagal LR aplinkos ministro 2002-09-09 įsakymu Nr. 471 patvirtintą Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodiką (LR CK 6.246 str., 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 1 d., LR Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 5 d., 32 str., LR Vandens įstatymo 16 str. 2 d.).

4Atsakovas VĮ „Automagistralė“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-11-19 patikrinimo metu už gamtos apsaugą atsakingas asmuo S. M. buvo išvykęs darbo reikalais ir mėginio paėmimo vietą nurodė ne jis, bet kelio meistras T. R. , kuris neteisingai parodė šulinį. Buvo paimti neišvalytų vandens nuotekų mėginiai iš šulinių, esančių prieš vandens nuotekų valymo įrenginius. Tik dėl šių priežasčių vandens nuotekų mėginių tyrimai neatitiko tikrovės. Atsakovas 2007-12-10 atliko vandens nuotekų mėginių tyrimus UAB „Vikta“ laboratorijoje. Tyrimų rezultatai parodė, kad skendinčių medžiagų koncentracija yra 25 mg/l, o tai neviršija nustatyto 30/50 mg/l teršiančio medžiagos normatyvo.

5Trakų rajono apylinkės teismas 2008-09-04 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 900 Lt bylinėjimosi išlaidų VĮ „Automagistralė“ naudai, bei 21,15 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Teismas nustatė, kad 2007-11-19 Vilniaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės laboratorijos inžinierius V. P. , dalyvaujant atsakovo kelio meistrui T. R. , paėmė įmonės paviršinio vandens valymo įrenginių išvalytų nuotekų mėginius. Juos ištyrus, rasta, kad skendinčių medžiagų koncentracija mėginyje yra 236 mg/l, normatyvas viršytas 186 mg/l. 2007-12-11 atlikus įmonės žinybinį laboratorinį tyrimą rasta, kad tarša skendinčiomis medžiagomis yra normatyvo ribose. Normatyvas buvo viršijamas 22 kalendorines dienas. Teismas konstatavo, jog 2007-12-12 žalos aplinkai (paviršiniams vandenims) skaičiavime nurodyta, kad 2007-11-19 VAKS laboratorinė kontrolė nustatė, kad VĮ „Automagistralė“ teritorijos lietaus nuotekų valymo įrenginio išleidžiamose išvalytose nuotekose skendinčių medžiagų koncentracija viršija normą 236 mg/l., žalos dydis yra 1909 Lt. Teismas nustatė, kad pagal 2007-05-16 VĮ „Automagistralė“ direktoriaus įsakymą dėl atsakingų asmenų už įmonės gamtos apsaugą paskyrimo Nr. 06-01-41 Ukmergės meistrijoje S. M. paskirtas atsakingu už aplinkos apsaugą. Jam ir buvo surašytas 2007-11-13 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 13.1-285 pagal LR ATPK 516 str. 1 d. bei paskirta 300 Lt bauda. S. M. administracinio teisės pažeidimo protokole nurodė, kad su patikrinimo rezultatu nesutinka, kadangi mėginys paimtas iš šulinio, kuris yra prieš valymo įrenginius. Minėto nutarimo jis neapskundė, kadangi praleido nutarimo apskundimo terminą. Teismas šį nutarimą vertino kaip rašytinį įrodymą kartu su kitais civilinėje byloje esančiais įrodymais. Teismas nustatė, kad patikrinimo metu už aplinkos apsaugą atsakingas asmuo S. M. nedalyvavo, šulinio vietą, iš kurio buvo paimtas vandens nuotekų mėginys, parodė kelio meistras T. R. . Teismo posėdžio metu apklaustas T. R. patvirtino aplinkybę, kad jis nežinojo iš kokio šulinio reikia paimti mėginį. Liudytojas S. M. paaiškino, kad mėginys buvo paimtas prieš valymo įrengimus. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nevykdė pareigos pažymėti vandens paėmimo vietas (Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiančių su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka, patvirtinta LR aplinkos ministro 2001-03-30 įsakymu Nr.171), tačiau šios pareigos nevykdymas negali būti pagrindas atsakovui taikyti civilinę atsakomybę dėl žalos gamtai atlyginimo. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas, vykdydamas pareigą – kontroliuoti ir tikrinti nuotekas bei siekdamas išsiaiškinti gamtai padarytą žalą, šią pareigą privalo vykdyti taip, kad nekiltų abejonių dėl žalos padarymo fakto. Teismas konstatavo, jog teismo posėdžio metu apklausto V. P. paaiškinimai, kad nors šuliniai pažymėti nebuvo ir valymo įrenginių nesimatė, jis, imdamas mėginį, apsirikti negalėjo, nes kėlė dangčius daugelyje šulinių ir mėginį paėmė iš vieno šulinio, nustatęs, kad iš šulinyje esančios vandens tėkmės matyti, kad vanduo yra po valymo – nėra pakankami argumentai ir nepašalina abejonių, kad mėginys buvo paimtas iš šulinio, kuris buvo po valymo. Teisminio bylos nagrinėjimo metu taip pat buvo nustatyta, kad tik po mėginio paėmimo į Ukmergės rajono agentūrą buvo pristatytos schemos, kuriose sužymėti šuliniai mėginių ėmimui. V. P. tokios schemos su savimi neturėjo. Teismas nustatė, jog atsakovas, nesutikdamas su Ukmergės rajono agentūros 2007-12-04 raštu Nr. VR-13.6-455 Dėl teršiančių medžiagų normatyvų viršijimo ir įrodinėdamas, kad jis nepadarė žalos gamtai, savo iniciatyva 2007-12-10 atliko vandens nuotekų mėginių tyrimus UAB „Vikta“ laboratorijoje. Teismas nustatė, kad pagal nuotekų analizę skendinčių medžiagų koncentracija neviršijo normatyvo. Teismas padarė išvadą, kad nėra visų būtinų civilinei teisinei atsakomybei reikalingų sąlygų: žalos padarymo fakto, atsakovo neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Teismas konstatavo, jog byloje esantys įrodymai paneigė ieškovo nurodytas aplinkybes, kad buvo padaryta žala gamtai, todėl ieškinį dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CK 6.245 str., 6.246 str., 6.247 str., 6248 str., CPK 88 str., 93 str.).

6Ieškovas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-04 sprendimą ir priimti sprendimą, tenkinant ieškinį. Teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, neatsižvelgė į ieškovo atstovų paaiškinimus ir nesivadovavo CPK 263 str. reikalavimais, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog tik po mėginių paėmimo į Ukmergės rajono agentūrą buvo pristatytos schemos, kuriose sužymėti šuliniai mėginių ėmimui, ir remdamasis atsakovo argumentu, jog neva mėginiai buvo paimti ne iš to šulinio, atmetė ieškinį. Ieškovas schemą, kurioje pažymėtos mėginių paėmimo vietos, kartu su kita projektine dokumentacija, susijusia su atsakovo valymo įrenginiais, gavo dar 1999 m. Lietaus nuotekų valymo įrenginių schema, VĮ „Automagistralė“ Ukmergės meistrijos Mažeikių k. Kelio mechanizmų priežiūros baro rekonstrukcijos techninio projekto „Aplinkos apsauga“ sudedamoji dalis, ieškovui buvo pateikta dar 1999 m. derinimui. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 1999-12-16 sprendimu Nr. 2747 šis techninis projektas suderintas. Atsakovo kontrolė vykdoma sistemingai ir planingai, kompetentingų, ilgametę darbo patirtį turinčių darbuotojų. Mėginiai buvo paimti pagal minėtą schemą, todėl atsakovo argumentai vertintini kaip atsakomybės vengimas už padarytą žalą aplinkai.

7Atsakovas VĮ „Automagistralė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė palikti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-09-04 sprendimą nepakeistą ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas, pažeisdamas CPK 306 str. 2 d., apeliaciniame skunde rėmėsi aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme: kad schemos, kuriose pažymėti šuliniai mėginių ėmimui, į Ukmergės rajono agentūrą buvo pristatytos dar 1999 metais.

8Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, tenkinant ieškinį visiškai (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

9Byloje nustatyta, kad 1999-12-16 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu Nr.2747 buvo suderintas (b.l. 55-60) techninis projektas dėl valymo įrenginių schemos.

102007-05-16 VĮ „Automagistralė“ direktoriaus įsakymu (b.l. 10) už aplinkos apsaugą Ukmergės meistrijoje paskirtas atsakingu mechanikas S. M. .

112007-11-19 paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų rezultatų protokole Nr.580 (b.l. 8) ir 2007-12-11 Ukmergės rajono agentūros patikrinimo akte Nr.13.2-327 (b.l. 18-19) VĮ „Automagistralė“ 2007-11-19 buvo nustatyta po valymo skendinčių medžiagų koncentracija mėginyje - 236 mg/l.

122007-12-10 UAB „Vikta“ laboratorija atliko VĮ „Automagistralė“ Ukmergės meistrijoje nuotekų po valymo analizę (b.l. 24), kurioje nėra nustatyta leistinų teršiančių medžiagų koncentracijos pažeidimų.

132007-12-13 nutarimu (b.l. 6) administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.13.1-285 (AM Nr.019514) VĮ „Automagistralė“ Ukmergės meistrijos mechanikui S. M. , kaip atsakovo atsakingam darbuotojui, pagal ATPK 516 str. 1 d. buvo paskirta 300 Lt bauda, nurodant S. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis pažeidimą suprato ir dėl jo gailisi, už tai, kad 2007-11-19 išvalytų nuotekų skendinčių medžiagų koncentracija viršijo normatyvus.

14Pirmosios instancijos teisme apklaustas liudytojas V. P. parodė, kad šuliniai pažymėti nebuvo ir jis atidarė daug šulinių, o mėginį paėmė iš vieno šulinio, nustatęs iš šulinyje esančios vandens tėkmės krypties, kad vanduo yra po valymo. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas T. R. patvirtino aplinkybę, kad jis nežinojo, iš kokio šulinio reikia paimti mėginį, o liudytojas S. M. parodė, kad mėginys buvo paimtas prieš valymo įrengimus.

15Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas žalos aplinkai sąvoką, nustatė, kad tai yra tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradęs neigiamas aplinkos ar jos elementų (įskaitant ir saugomas teritorijas, kraštovaizdį, biologinę įvairovę) pokytis arba jų funkcijų, turimų savybių, naudingų aplinkai ar žmonėms (visuomenei), pablogėjimas. Pripažįstama, kad žala aplinkai padaryta, jeigu yra tiesioginis ar netiesioginis neigiamas poveikis.

16Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnis nustato bendrą fizinių ir juridinių asmenų pareigą saugoti aplinką bei gamtos išteklius. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, privalo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą ir dydį, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo. Kadangi kaltė yra preziumuojama, atsakovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turi įrodyti, kad jo kaltės dėl žalos atsiradimo nėra.

17Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės. Šiuo atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo kaltė yra įrodyta 2007-11-19 paviršinio vandens ir nuotekų tyrimu rezultatų protokolu Nr.580 (b.l. 8) ir 2007-12-11 Ukmergės rajono agentūros patikrinimo aktu Nr.13.2-327 (b.l. 18-19), 2007-12-13 nutarimu (b.l. 6) administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.13.1-285 (AM Nr.019514) ir pirmosios instancijos teisme apklausto liudytojo V. P. parodymais, kuriais abejoti teismas neturi pagrindo, nes jie yra nuoseklūs ir atitinka išvardintus rašytinius įrodymus. Liudytojas S. M. nedalyvavo, imant 2007-11-19 paviršinio vandens ir nuotekų mėginį, todėl teisėjų kolegija kritiškai vertina šio liudytojo parodymus, kad mėginys buvo paimtas prieš valymo įrengimus, nes tai yra liudytojo nuomonė, bet ne jo betarpiškai matytas faktas. Liudytojo T. R. parodymuose nėra duomenų, paneigiančių atsakovo kaltę dėl aplinkai padarytos žalos.

18 Tai, kad schemos, kuriose pažymėti šuliniai mėginių ėmimui, į Ukmergės rajono agentūrą buvo pristatytos dar 1999 metais, patvirtina tą aplinkybę, kad ieškovo darbuotojams buvo žinomas šulinių išsidėstymas, o liudytojas S. P. jau trečią kartą pas atsakovą ėmė mėginius. Aplinkybės, kad S. P. atidarinėjo eilę šulinių pas atsakovą, patvirtina, kad ieškovo darbuotojas buvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nes, prieš imdamas mėginius, betarpiškai įsitikino pagal vandens tėkmės kryptį, kad vanduo yra po valymo.

19Teisėjų kolegija kritiškai vertina atsakovo argumentą, išdėstytą atsiliepime į apeliacinį skundą, kad ieškovas apeliaciniame skunde rėmėsi aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija pažymi, kad dar 2008-08-04 rašte teismui ieškovas įvardino aplinkybę, kad schemos, kuriose pažymėti šuliniai mėginių ėmimui, į Ukmergės rajono agentūrą buvo pristatytos dar 1999 metais, ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus.

20Atsakovas, būdamas juridiniu asmeniu, vykdančiu ūkinę veiklą, ir kvalifikuotu teisinių santykių dalyviu, yra atsakingas už neigiamą poveikį aplinkai - eksploatuojamų vandens įrenginių, esančių (duomenys neskebtini), Ukmergės rajone, 2007-11-19 išleidžiamų nepakankamai išvalytų lietaus nuotekų, kuriose skendinčių medžiagų koncentracija buvo 236 mg/l, viršijanti leistiną teršiančių medžiagų koncentraciją 4,72 karto. Šie atsakovo neteisėti veiksmai, neužtikrinant pareigos saugoti aplinką ir tinkamai prižiūrėti eksploatuojamus vandens įrenginius, pažeidžiant LR Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 5 d., LR Vandens įstatymo 16 str. 2 d., LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 18.1 p., yra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su aplinkai padaryta žala, kurios dydžio atsakovas neginčijo. Ieškovas, įrodinėdamas žalos dydį, pateikė žalos apskaičiavimą, remdamasis LR aplinkos ministro 2002-09-09 įsakymu Nr. 471 patvirtinta Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika.

21Aplinkybės, kad 2007-12-10 UAB „Vikta“ laboratorijos atliktoje VĮ „Automagistralė“ Ukmergės meistrijoje nuotekų po valymo analizėje (b.l. 24) nenustatyta leistinų teršiančių medžiagų koncentracijos pažeidimų, nepaneigia 2007-11-19 paviršinio vandens ir nuotekų tyrimu rezultatų protokolo Nr.580 (b.l. 8), bet parodo, kad atsakovas 2007-12-10 vykdė savo prievolę saugoti aplinką ir tinkamai prižiūrėti valymo įrengimus.

22Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės. Kolegija pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti žalos dydį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas įrodė žalos dydį, nes tiek faktinis, tiek juridinis žalos dydžio pagrindimas yra tinkami. Atsakovui nepateikus įrodymų, paneigiančių šį žalos apskaičiavimą, ir nepaneigus jo kaltės prezumpcijos, yra teisinis pagrindas žalos atlyginimą priteisti iš atsakovo.

23Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas žala yra asmens turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Atsakovas neginčijo civilinėje byloje esančio įrodymo dėl žalos dydžio (b.l. 7), todėl kolegija neturi pagrindo abejoti ieškovo atliktais paskaičiavimais ir jais remiasi. Kolegija pažymi, kad žalos suma atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, nes atsakovas privalo atlyginti padarytą žalą. Kolegija daro išvadą, kad yra visos būtinosios sąlygos civilinei atsakomybei kilti.

24Atsakovas turi atlyginti valstybei bylinėjimosi išlaidas - 57,27 Lt dėl žyminio mokesčio ir 21,15 Lt dėl procesinių dokumentų įteikimo. Kolegija nevertina kitų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Atsižvelgiant į tai, kad byla išspręsta ieškovo naudai, atsakovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 1.125 str. 8 d., 1.136 str. - 1.138 str., 6.245 str. – 6.250 str., 6.281 str. 1 d., Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str., 9 str., 19 str. 5 d., 32 str.; Vandens įstatymo 16 str. 2 d., CPK 2 str., 5 str., 7 str., 79 str., 80 str. 93 str., 96 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 197 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teismas

Nutarė

26Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

27Ieškinį patenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo VĮ „Automagistralė“ 1909 Lt žalai atlyginti ieškovo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai.

29Priteisti iš atsakovo VĮ „Automagistralė“ 78,42 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 4. Atsakovas VĮ „Automagistralė“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 5. Trakų rajono apylinkės teismas 2008-09-04 sprendimu ieškinį atmetė ir... 6. Ieškovas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 7. Atsakovas VĮ „Automagistralė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 9. Byloje nustatyta, kad 1999-12-16 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 10. 2007-05-16 VĮ „Automagistralė“ direktoriaus įsakymu (b.l. 10) už... 11. 2007-11-19 paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų rezultatų protokole Nr.580... 12. 2007-12-10 UAB „Vikta“ laboratorija atliko VĮ „Automagistralė“... 13. 2007-12-13 nutarimu (b.l. 6) administracinio teisės pažeidimo byloje... 14. Pirmosios instancijos teisme apklaustas liudytojas V. P. parodė, kad šuliniai... 15. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas žalos aplinkai sąvoką, nustatė, kad... 16. Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnis nustato bendrą fizinių ir juridinių... 17. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos... 18. Tai, kad schemos, kuriose pažymėti šuliniai mėginių ėmimui, į Ukmergės... 19. Teisėjų kolegija kritiškai vertina atsakovo argumentą, išdėstytą... 20. Atsakovas, būdamas juridiniu asmeniu, vykdančiu ūkinę veiklą, ir... 21. Aplinkybės, kad 2007-12-10 UAB „Vikta“ laboratorijos atliktoje VĮ... 22. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą atleisti atsakovą nuo... 23. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas žala yra asmens turto netekimas... 24. Atsakovas turi atlyginti valstybei bylinėjimosi išlaidas - 57,27 Lt dėl... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 26. Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. sprendimą ir... 27. Ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo VĮ „Automagistralė“ 1909 Lt žalai atlyginti... 29. Priteisti iš atsakovo VĮ „Automagistralė“ 78,42 Lt bylinėjimosi...