Byla T-255-2012
Dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e . p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininko), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos Valstybės priežiūros skyriaus skundą atsakovams Kauno rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Aviabaltika“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Kauno Aerouostas“, UAB „Archas“, UAB „Architektų biuras G. N. ir partneriai“, UAB „Cowi Lietuva“, R. B., J. P., R. S., D. L., R. S., G. G. dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos 2011 m. lapkričio 10 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-24-111110-00796 bei įpareigoti statytoją UAB „Aviabaltika“ per šešių mėnesių terminą pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti pastatą ar jo dalį taip, kad jis atitiktų galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus, neprieštarautų imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, o šių veiksmų neatlikus – per tris mėnesius nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę.

4Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad administracinės bylos duomenys patvirtina, jog pirminio skundo padavimo metu ginčo pastato statyba nebuvo pradėta, todėl pareiškėjas pagrįstai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą tik dėl statybos leidimo panaikinimo. 2012 m. rugsėjo 20 d. teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovo pateikti ir prie bylos prijungi dokumentai patvirtina, jog pastato statybos darbai pradėti 2012 m. gegužės 14 d. Teismas 2012 m. lapkričio 8 d. posėdžio metu priėmė patikslintą skundą, kuriuo pareiškėjas papildomai prašo įpareigoti pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti pastatą ar jo dalį taip, kad jis atitiktų nurodytus teisės aktų reikalavimus, arba nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę. Todėl, teismo manymu, pareiškėjo reikalavimai panaikinti statybos leidimą bei įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus gali būti teismingi bendrosios kompetencijos teismui, (Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalies 1 punktas), dėl ko kyla pagrįsta abejonė dėl bylos teismingumo.

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Byla teisminga administraciniam teismui.

7Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas.

8Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2012 m. kovo 23 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti statybą leidžiantį dokumentą. Iš bylos duomenų matyti, kad statyba pagal statybą leidžiantį dokumentą pareiškėjui kreipiantis į teismą dar nebuvo pradėta, todėl skundas Kauno apygardos administraciniame teisme priimtas nepažeidžiant rūšinio teismingumo taisyklių, įtvirtintų Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje. Tai, kad bylos nagrinėjimo metu statyba pagal ginčijamą statybos leidimą buvo pradėta, dėl ko pareiškėjas 2012 m. lapkričio 8 d. patikslino skundą, pareikšdamas papildomą reikalavimą dėl statybos padarinių šalinimo, aptariamo ginčo rūšinio teismingumo neturi keisti. Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas bylos perdavimą kitam teismui teismingumo motyvais sieja su teismingumo nustatymu bylos iškėlimo metu. Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 1 dalis taip pat įpareigoja teismus, laikantis teismingumo taisyklių, priimtą bylą išspręsti iš esmės, nors ji vėliau taptų teisminga kitam teismui. Pažymėtina, jog bylos perdavimas kitos kompetencijos teismui, kai byla apygardos administraciniame teisme buvo iš esmės nagrinėjama daugiau nei pusę metų, taip pat neatitiktų ir proceso operatyvumo principo bei nebūtų suderinamas su asmens teise į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga administraciniam teismui.

11Bylą pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos Valstybės priežiūros skyriaus skundą atsakovams Kauno rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Aviabaltika“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Kauno Aerouostas“, UAB „Archas“, UAB „Architektų biuras G. N. ir partneriai“, UAB „Cowi Lietuva“, R. B., J. P., R. S., D. L., R. S., G. G. dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai