Byla 2-2704-395/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovams A. D., advokato padėjėjams Rimantui Bieliniui ir Sauliui Urbonavičiui, atsakovo atstovams A. M. ir advokatui Pauliui Dockai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Marijampolės švara” ieškinį atsakovui UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras”, tretiesiems asmenims UAB „Ekoaplinka”, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” dėl perkančios organizacijos neteisėtų veiksmų,

Nustatė

2

3Ieškovas UAB “Marijampolės švara” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo UAB “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras” paskelbto atviro konkurso dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo” sutarties projekto 4 straipsnio 2 dalies 14 punktą prieštaraujančiu Viešųjų pirkimų įstatymui, Konkurencijos įstatymui bei ribojančiu konkurenciją ir įpareigoti atsakovą UAB “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą” šią sutarties projekto dalį, t. y. 4 straipsnio 2 dalies 14 punktą išbraukti iš atviro konkurso dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo” sutarties projekto. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, vykdydamas atvirą konkursą dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo”, 2009 m. liepos 8 d. paskelbtame konkurse dėl sąvartyno eksploatavimo paslaugos pirkimo, praktiškai pažeidė LR Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas bei Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Atsakovas, neatsižvelgdamas į sąžiningos konkurencijos laisvę ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo bei skaidrumo principus, paskelbto konkurso paslaugų pirkimo sutarties projekto sąlygose numatė diskriminacinę sąlygą, kuri praktiškai eliminuoja ieškovo galimybes dalyvauti viešame konkurse dėl paslaugos pirkimo, todėl ieškovo atstovai prašo teismo, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, patenkinti ieškinį bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Be nurodytų argumentų ieškovo atstovai nurodė, kad ieškovas, norėdamas dalyvauti atsakovo paskelbtame konkurse dėl viešosios paslaugos pirkimo jo nustatytomis sąlygomis, faktiškai privalėtų atsisakyti vienos iš savo veiklos rūšių, t. y. nutraukti atliekų surinkimo Marijampolės regione veiklą, nes būtent šis reikalavimas ir užkerta kelią ginčo atveju taikyti sąžiningos konkurencijos principus, kas iš esmės prieštarauja ne tik įstatymų reikalavimams, bet ir viešajam interesui.

4Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka, jo atstovai nurodė, kad ieškovo ieškinį laiko nepagrįstu ir neįrodytu, nes ieškovo teismui pateikti ieškinio reikalavimų argumentai ne tik, kad nepagrįsti byloje esančiais įrodymais, bet ir neatitinka imperatyviems įstatyminių normų reikalavimams. Atsakovas tiek savo atsiliepimuose į pareikštą ieškinį, tiek jo atstovai bylos nagrinėjimo teisme metu, nurodė, kad ieškovo ginčijamos Sutarties projekto 4 straipsnio 2 dalies 14 punkto nuostata neriboja ir negali riboti konkurencijos, nes šiame sutarties projekto punkte yra nurodyta, jog sąvartyno operatorius (konkurso laimėtojas ) (toliau – Sąvartyno operatorius) pareiškia ir garantuoja, kad jis ir atliekų surinkėjas nėra ir visą sutarties terminą nebus susiję asmenys. Tuo pačiu sutarties projekto 1 straipsnio 1 dalies 29 punkte yra nurodyta, jog atliekų surinkėjas – tai atliekų tvarkymo paslaugų sutartį su atliekų surinkėju, t. y. tvarkymo centru (atsakovu) sudaręs asmuo, kuris surenka atliekas iš jų turėtojų, jas veža bei perduoda Sąvartyno operatoriui. Taigi, pagal sutarties projekto 4 straipsnio 2 dalies 14 punktą, konkurso laimėtojas – Sąvartyno operatorius – negali būti susijęs tik su atliekų surinkėju, t. y. asmeniu, kuris laimės atsakovo paskelbtą kitą viešojo pirkimo konkursą (“Marijampolės regiono komunalinių atliekų antrinių žaliavų ir kitų specifinių atliekų surinkimo bei didžiųjų ir specifinių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimas“), paskelbtą 2009 – 08 – 28, ir sudarys sutartį su atsakovu pagal šio (antrojo) konkurso sąlygas. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo atstovai nurodo, kad Sąvartyno operatorius pagal ieškovo ginčijamas viešojo konkurso sąlygas neturi būti susijęs tik su vienu asmeniu, o ne su bet kuriuo subjektu, veikiančiu atliekų tvarkymo srityje, todėl ieškovo teiginius, jog minima Sutarties projekto nuostata yra akivaizdžiai ribojanti konkurenciją ir užkertanti kelią platesniam subjektų ratui dalyvauti Konkurse, vertina kaip visiškai nepagrįstus. Tuo pačiu atsakovo atstovai nurodo, kad ieškovas netiesioginiais savo veiksmais pats patvirtino savo pretenzijų nepagrįstumą, nes jis, teikdamas pirmenybę 2009 – 08 – 28 paskelbtam konkursui dėl “Marijampolės regiono komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ir kitų specifinių atliekų surinkimo bei didžiųjų ir specifinių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo” dalyvavo šiame konkurse ir jį laimėjo, o atvirajame konkurse dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo”, kurios sutarties projekto sąlygas ginčija ieškiniu ieškovas net nedalyvavo.

5Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir įvertinus tai, jog UAB “Marijampolės švara” net nepateikė savo pasiūlymo dalyvauti konkurse bei siekiant išvengti interesų konflikto užtikrinant sąžiningą ieškovo pristatomų atliekų apskaitą jas tvarkant Marijampolės apskrities regiono sąvartynuose ir eksploatuojant atliekų priėmimo aikšteles, atsakovo atstovai prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

7Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, ieškovas, reikšdamas ieškinį teisme faktiškai teigia, jog atsakovas UAB “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, organizuodamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas viešąjį konkursą dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo, administravimo ir plėtojimo funkcijų, vykdant atvirą konkursą dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo” pažeidė LR Viešųjų pirkimų ir Konkurencijos įstatymų nuostatas. Ieškovas konkretizuodamas atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimą, nurodo, kad šis pažeidimas pasireiškia 2009 m. liepos 8 d. atsakovo paskelbto Konkurso dokumentuose, o būtent Paslaugų sutarties projekto 4.2.14 punkte (b. l. 66), kuriame atsakovas numatė, jog konkursą laimėjęs asmuo, pasirašydamas paslaugų sutartį, privalo garantuoti, kad “Sąvartyno operatorius ir Atliekų surinkėjas nėra ir visą šios Sutarties terminą nebus susiję asmenys”, t.y. konkurso dokumentuose atsakovas numatė ribojimą asmenims, eksploatuojantiems sąvartynus arba atliekų priėmimo aikšteles ir tiekiantiems atliekų surinkimo paslaugas regione būti tais pačiais arba per akcininkus susijusiais asmenimis dalyvauti konkurse.

8Taigi iš aukščiau nurodytų aplinkybių – akivaizdu, jog ginčas tarp šalių yra kildinamas iš VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų, sutampančių su bendraisiais teisės principais (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo), kuriais remiantis ir privalu vadovautis sprendžiant tiekėjo (ieškovo) ir perkančiųjų organizacijų (atsakovo) ginčą. Kadangi viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant visų VPĮ nuostatų turinį, teismas sprendžia, jog atsakovas organizuodamas atvirą konkursą dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo“ pagrįstai nustatė konkurso dalyviams ieškovo ginčijamą sąlygą, siekiant išvengti situacijos kuomet atliekų surinkimo paslaugas teikianti įmonė administruotų ir šių atliekų priėmimą bei utilizavimą, administruodama viso Marijampolės regiono teritorijoje esančius sąvartynus. Kad tokia ginčijama sutarties projekto sąlyga neprieštarauja LR Konkurencijos įstatymo 2, 3 straipsnių nuostatoms bei savo esme neprieštarauja ir VPĮ 33, 37 straipsnių reikalavimams, patvirtina tai, jog ieškovo ginčijama konkurso paslaugų pirkimo projekto III. dalies 4 straipsnio 2 dalies 14 punkto (b. l. 66) sąlyga praktiškai neužkerta kelio dalyvauti atvirajame konkurse kitiems dalyviams, nesusijusiems su atliekų surinkimo paslaugos teikimu Marijampolės regiono teritorijose esantiems sąvartynams ar atliekų priėmimo aikštelėms.Tuo pačiu teismas pažymi, kad ginčo atveju nenustatyta, jog atsakovo veiksmai, organizuojant atvirą konkursą dėl “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų pirkimo” nebuvo pažeistos LR Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios sąžiningos konkurencijos tarp atvirojo konkurso dalyvių užtikrinimą, perkant paslaugą VPĮ nustatyta tvarka. Nepatvirtina ieškovo ieškinio teiginio ir jo atstovo teismo posėdžio metu pateiktas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2008-10-16 rašto Nr. (2.18 – 07)6V-1876 UAB “Marijampolės švara” turinys.

9Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas visgi nesutinka su atsakovo atstovų nurodoma nuomone, jog ieškovo ieškinys negalėtų būti nagrinėjamas iš esmės, todėl, kad pastarasis, siekdamas išspęsti ginčą tarp šalių, nesilaikė privalomo ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarkos ir laiku nepateikdamas pretenzijos ieškovui prarado teisę ginti savo pretenzijas VPĮ nustatyta tvarka teisme, nes nagrinėjama civilinė tvarka turėtų būti nutraukta CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu. Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog byloje esantis ieškovo UAB “Marijampolės švara“ 2009-07-22 raštas Nr. 1650 atsakovui dėl atvirojo konkurso sutarties projekto ginčo sąlygų išaiškinimo (b. l. 91) vertintinas kaip oficiali pretenzija, kurią tapačiai teismo nuomone įvertino ir ieškovas savo 2009-08-04 raštu Nr. (3.24)SD-297 (b. l. 99). Būtent dėl to teismas sprendžia, kad ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka šalys jau yra pasinaudojusios, kaip tą numato VPĮ 101 straipsnio nuostatos ir vien tuo pagrindu ieškovo ieškinys negalėtų būti atmestas.

10Teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, taip pat pažymi, jog bylos medžiagoje esanti medžiaga nepaneigia atsakovo nurodomų aplinkybių, patvirtinančių, jog ginčo atveju perkančioji organizacija, atlikdama viešojo konkurso procedūras, nepažeidė konkurso dalyvių lygiateisiškumo, jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų bei stengėsi išvengti galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo konkurso organizuojamoje procedūroje, ką ir patvirtina UAB “Marijampolės regiono sąvartyno ir jo teritorijoje esančių atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo paslaugų (pirkimo Nr. 77023) aiškinamojo susitikimo 2009-07-22 Protokolo Nr. 3-5 turinys (b. l. 94 – 97). Be to, teismas, atsižvelgdamas į ieškovo pateiktus dokumentus, konstatuoja, jog skirtingas atsakovo parduodamos paslaugos tiekėjų traktavimas, ieškovo nurodomu požiūriu, savaime nereiškia diskriminacijos. Diskriminacijai pripažinti būtina nustatyti, ar galima atitinkamas situacijas lyginti visų atvirajame konkurse dalyvaujančių asmenų atžvilgiu (ginčo atveju nepriimtina atvirojo konkurso dalyviams sąlyga liečia tik ieškovą), todėl, nesant nešališkos galimybės situacijų palyginimui, nėra galimybės spręsti dėl ieškovo diskriminacijos kitų konkurso dalyvių ir įstatymų atitikimo atžvilgiu. Įvertinus šiai aplinkybes teismas sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti esant diskriminaciją ieškovo atžvilgiu iš perkančiosios organizacijos, t. y. atsakovo pusės, todėl ieškovo ieškinys išdėstytų motyvų pagrindu atmestinas, kaip neįrodytas ir nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).

11Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos 45,30 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (b. l. 4) (CPK 92 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265 ir 270 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovo UAB „Marijampolės švara” (įmonės kodas 151005737, buveinės adresas Marijampolės sav., Marijampolės m., Vasaros g.16, a. s. Nr. LT50 7044 0600 0206 8984 AB SEB bankas) 45,30 Lt (keturiasdešimt penkis litus, 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai