Byla 2S-744-544/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų Birutės Valiulienės, Birutės Jonaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutarties skirti baudą asmeniui, neįvykdžiusiam antstolio reikalavimo pateikti informaciją, civilinėje byloje Nr. 2-2317-673-10 pagal antstolės Ramunė Mikliušienės pareiškimą dėl baudos skyrimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos už antstolės reikalavimo nevykdymą, suinteresuotieji asmenys skolininkas - R. R., išieškotojas - UAB „Baltic Agro“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Antstolė Ramunė Mikliušienė prašė paskirti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos iki 1000 Lt baudą už jos reikalavimo pateikti reikalaujamą informaciją per nustatytą terminą nevykdymą. Nurodė, kad ji vykdo Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 4-2742, išduotą 2009-09-28, dėl 83 790,57 Lt skolos, Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 4-2741, išduotą 2009-09-28 dėl 129 828,00 Lt skolos ir Vilniaus 5-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 4-2844, išduotą 2009-10-08 dėl 437 005,64 Lt 3-osios eilės skolos išieškojimo iš R. R. išieškotojo UAB “Baltic Agro“ naudai. Pagal minėtos agentūros tinklapyje viešai skelbiamą informaciją nustatyta, kad skolininkas R. R. 2009 m. kaip paramos gavėjas turėjo gauti 261 139,04 Lt išmokų sumą. Agentūrai 2010-04-21 registruotu laišku ir 2010-07-16 išsiųstas reikalavimas dėl informacijos pateikimo apie tai, į kokią sąskaitą ir kokiomis dalimis pagal R. R. prašymą buvo pervesta aukščiau minėta parama. Agentūra reikalavimą dėl informacijos pateikimo gavo 2010-07-22, tačiau reikalaujamos informacijos nepateikė. Pagal CPK 585 straipsnį antstolio reikalavimai pateikti turimą informaciją apie skolininką, privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi per antstolio nustatytą terminą (b. l. 1).

5Kėdainių rajono apylinkės teismas 2010-08-30 nutartimi paskyrė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovui S. S. 400,00 Lt baudą už antstolės Ramunės Mikliušienės reikalavimų dėl informacijos pateikimo neįvykdymą. Teismas nustatė, kad agentūra neįvykdė antstolės Ramunės Mikliušienės 2010-04-21 reikalavimo Nr. S-733 ir pakartotinai 2010-07-16 pateikto reikalavimo Nr. S-1304 informuoti, kada ir į kokią sąskaitą ir kokiomis dalimis skolininkui R. R. buvo pervesta jam priklausanti parama, nes prašomos informacijos nepateikė. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nenumatė galimybės asmeniui, kuriam skirtas antstolio reikalavimas, pačiam spręsti, nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, apie priežastis, dėl kurių jis gali nevykdyti antstolio reikalavimo. Nurodė, jog teismas nevertina Agentūros argumentų dėl galimumo nukreipti išieškojimą į paramos gavėjams mokamas lėšas, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra susijęs su Agentūros veiksmais nevykdant antstolės Ramunės Mikliušienės teisėto reikalavimo pateikti turimą su skolininko R. R. turtu susijusią informaciją. Minėti antstolės reikalavimai pateikti nurodytą informaciją nėra nuginčyti ar panaikinti nustatyta tvarka, todėl teismas neturi teisinio pagrindo jais nesivadovauti. Antstolio reikalavimų nevykdė juridinis asmuo, valstybės biudžetinė įstaiga. Pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą biudžetinės įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų. Todėl teismas sprendė, jog atsakomybė už antstolio reikalavimų nevykdymą tenka juridinio asmens vadovui S. S., nors ir ne jis atsisakė antstolei pateikti reikalaujamą informaciją, tačiau kaip jis, kaip įstaigos vadovas, privalėjo kontroliuoti pavaldinių darbą. Todėl padarė išvadą, kad Agentūros veiksmai nepateikiant antstolei reikalaujamos informacijos apie skolininko R. R. turtą per nustatytą terminą sudaro teisinį pagrindą skirti direktoriui S. S. 400 Lt baudą už antstolės teisėtų reikalavimų nevykdymą, atsižvelgiant į tai, kad bauda skiriama pirmą kartą, į pažeidimo pobūdį (CPK 585 str. 2 d., b. l. 53-56).

6Atskiruoju skundu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-08-30 nutartį bei išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad Agentūra 2010-04-30 raštu Nr. BR6-(2.30)-2579 „Dėl reikalavimo“ antstolę informavo, kad administruodama Europos Sąjungos ir valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai vadovaujasi LR teisės aktų, ES reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimais. LR CK 6.476 str. nustatyta, kad auka (parama ar labdara) laikomas turto ar turtinės teisės dovanojimas tam tikram naudingam tikslui ir turi būti naudojama tam, kam buvo paaukota, o jei to padaryti nebeįmanoma, tai kitiems tikslams ji gali būti naudojama tik aukotojo ar teismo sutikimu. Todėl daro išvadą, kad į ES ar nacionalinės paramos lėšos, kurios skirtos žemės ūkio subjektams, antstoliai nukreipti išieškojimo negali ir bet kokie veiksmai, susiję su išieškojimu iš paramos lėšų, yra negalimi. CPK 585 str. 1 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi vykdyti visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šiuo atveju Agentūra vadovaujasi ne tik LR, bet ir ES reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimais. Iš Europos bendrijos sutarties nuostatų bei Tarptautinių sutarčių įstatymo nuostatų kyla ES teisės viršenybės prieš Lietuvos teisę principas. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 taisyklės, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Agrarinės apsaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklės parengtos vadovaujantis LR ir ES teisės aktų nuostatomis. Pagal Taisyklių 4 p., LR Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 21 d., 2003-09-29 Tarybos reglamento Nr. 1782/2003, 2 str. nuostatų turinį darytina išvada, kad tiesioginės išmokos, nors ir nenumatytos LR Labdaros ir paramos įstatyme, vis tik yra parama. Nurodo, jog Agentūra, vadovaudamasi teisės aktais bei teismine praktika, laikosi nuomonės, kad išieškojimas iš paramos lėšų yra negalimas. Teigia, jog ankstesnių teismų Agentūrai nepalankas nutartis ketina skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, o iki nėra kasacinės instancijos teismo aiškios pozicijos, negalėjo būti skirta ir bauda 00 Lt bauda Agentūros direktoriui S. S. (b. l. 59-61).

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja antstolė R. Mikliušienė prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims (CPK 585 str.). Agentūra neginčija, kad ji nevykdo antstolės reikalavimo. Įstatymai nenumatė galimybės asmeniui, kuriam skirtas antstolio reikalavimas pateikti informaciją, pačiam spręsti apie antstolio reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą bei priežastis, dėl kurių asmuo gali nevykdyti antstolio reikalavimo. Antra, reikalavimu pateikti informaciją apie tai, į kokią sąskaitą ir kokiomis dalimis pagal skolininko R. R. prašymus buvo pervestos paramos lėšos, nėra vykdomas tiesioginis išieškojimas iš šių lėšų. Todėl atskirojo skundo argumentai apie tai, kad agentūra nepateikia minėtos informacijos dėl to, kad į ją negali būti nukreipiamas išieškojimas, neturi teisinės reikšmės. Be to, Agentūrai yra žinoma, kad išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus į jos administruojamą paramą yra galimas, tai patvirtina įsiteisėję teismų sprendimai (b. l. 74-75).

8Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad antstolė vykdo UAB „Baltic Agro“ pateiktus vykdomuosius raštus dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. R., pagal kuriuos bendra išieškojimo suma yra 650 624,21 Lt. Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iš skolininko R. R. nebuvo išieškota jokia pinigų suma. Antstolė R. Mikliušienė areštavo visas skolininkui priklausančias sąskaitas, tačiau per visą vykdymo procesą į jas piniginės lėšos nepervestos. Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės asmeniui, kuriam skirtas antstolio reikalavimas pateikti informaciją, pačiam spręsti, nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, apie reikalavimo teisėtumą ir priežastis, dėl kurių asmuo gali nevykdyti to reikalavimo. Agentūra nevykdė antstolės reikalavimų, kurie tiesiogiai susiję su užvestų vykdomųjų bylų vykdymu ir leidžia sau savaip interpretuoti įstatymus, kad antstolės reikalavimų vykdyti neprivalo. Skundžiamojoje nutartyje teismas nesprendė klausimo dėl galimumo nukreipti išieškojimą į paramos gavėjams lėšas. Kėdainių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal Agentūros prašymą panaikinti antstolės R. Mikliušienės 2009-12-21 patvarkymą Nr. 0064/09/01490/1 dėl piniginių lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą ir 2010-05-19 nutartimi skundą atmetė, o Panevėžio apygardos teismas 2010-07-01 nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą.

9Atskirais skundas netenkintinas, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-08-30 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Ramunė Mikliušienė, vykdydama Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro išduotus vykdomuosius dokumentus dėl 650 624 Lt skolos išieškojimo iš skolininko R. R. išieškotojo UAB “Baltic Agro” naudai, 2010-04-21 apeliantei pateikė reikalavimą Nr. S-733 dėl informacijos pateikimo, nes pagal jos tinklapyje viešai skelbiamą informaciją nustatė, kad skolininkas R. R., kaip 2009 m. paramos gavėjas, turėjo gauti 261 139,04 Lt išmokų. Vadovaujantis CPK 585 str., antstolė pareikalavo Agentūros per 5 dienas nuo rašto gavimo dienos informuoti, kada ir į kokią sąskaitą ir kokiomis dalimis skolininkui R. R. buvo pervesta minėta parama bei informavo apie CPK 585 str. 2 d. numatytas reikalavimo neįvykdymo pasekmes. Reikalavimą Agentūra gavo 2010-04-26. Atsakydama į pateiktą reikalavimą, Agentūra 2010-04-30 raštu Nr. BR6-(2.30)-2579 informavo antstolę, kad ji, administruodama Europos Sąjungos ir valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, vadovaujasi ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktų, bet ir Europos Sąjungos reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimais, pagal kurių nuostatas į Europos Sąjungos ar nacionalinės paramos lėšas, kurios skirtos žemės ūkio subjektams, antstoliai išieškojimo nukreipti negali, toks išieškojimas prieštarauja CK 6.476 str. 2010-07-16 antstolė pakartotinai pateikė Agentūrai analogiško turinio reikalavimą Nr. S-1304, kurio Agentūra 2010-08-09 raštu Nr. BR6-(2.30)-4821 nurodė negalėsianti vykdyti dėl priežasčių, kurias nurodė ankstesniame rašte, prašė atšaukti reikalavimą ir apie tai informuoti Agentūrą.

11Teisėjų kolegija su atskirojo skundo argumentais nesutinka. Teisinė valstybė grindžiama visuotinu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vienas iš tokių subjektų yra teismo antstolis. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami intra vires (neviršijant suteiktų įgaliojimų), yra privalomi visiems asmenims (CPK 585 straipsnis). Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutartis, nutarimus vykdo antstoliai pagal LR CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus LR CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (LR CPK 583 str., 584 str. 1 d. 1 p., 585 str., 586 str.1 d., 588 str. 1 d.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 str.). LR CPK 585 str. 2 d. numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą. Tokia bendro pobūdžio taisyklė suponuoja, kad šios procesinės atsakomybės subjektas yra kiekvienas asmuo, kuriam antstolis, neviršydamas jam suteiktų įgalinimų, įstatymų nustatyta tvarka pateikia reikalavimus, atlikdamas vykdymo veiksmus. Taigi, šios procesinės atsakomybės subjektai gali būti ne tik skolininkai, bet ir kiekvienas kitas asmuo, nevykdantis teisėto antstolio reikalavimo. Todėl buvo teisinis pagrindas skirti baudą apeliantės administracijos vadovui.

12Bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą pagal LR CPK 585 str. yra viena iš civilinio proceso kodekse įtvirtintų teismo nuobaudų rūšių (LR CPK 103 str.). Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis bei paties reikalavimo pagrįstumą, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes. Teismas, skirdamas baudą, pagrįstai vadovavosi LR Biudžetinių įstaigų įstatymu, pagal kurį biudžetinės įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų ir baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrė biudžetinės įstaigos vadovui S. S.. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis šiuo aspektu.

13Byloje nustatyta, kad apeliantė nevykdė antstolės R. Mikliušienės 2010-04-21 reikalavimo Nr. S-733 ir pakartotinai pateikto reikalavimo Nr. S-1304 informuoti kada ir į kokią sąskaitą ir kokiomis dalimis skolininkui R. R. buvo pervesta jam priklausanti parama. Šio fakto iš esmės neginčija ir apeliantė. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įstatymų leidėjas nenumatė galimybės asmeniui, kuriam skirtas antstolio reikalavimas, pačiam spręsti, nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo įstatymo nustatyta tvarka, apie priežasčių, dėl kurių jis mano galintis nevykdyti antstolio reikalavimo, teisėtumą ir pagrįstumą. Antstolės reikalavimai pateikti nurodytą informaciją nėra nuginčyti ar panaikinti nustatyta tvarka. Todėl jie apeliantei buvo privalomi vykdyti.

14Šioje byloje yra svarstomi apeliantės veiksmai nevykdant antstolės R. Mikliušienės teisėto reikalavimo pateikti turimą informaciją, susijusią su skolininko R. R. turtu, kuri gali būti panaudota vykdant vykdomąsias bylas. Agentūra nurodo, kad vadovaujantis CK 6.476 str. nuostatomis, Europos Sąjungos reglamentais, bet kokie veiksmai, susiję su išieškojimu iš paramos lėšų, nėra galimi. Tačiau šioje byloje nesvarstomas klausimas dėl išieškojimo nukreipimo į skolininkui skirtą paramą teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, nes dėl tokio antstolės veiksmo skundo nėra paduota. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino argumentų dėl galimumo nukreipti išieškojimą į paramos gavėjams mokamas lėšas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (LR CK 331 str. 6 d.). Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Todėl atskirojo skundo argumentai, kad kasacine tvarka ketinama skųsti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-19 ir Panevėžio apygardos teismo 2010-07-01 nutartis, kuriomis netenkintas pareiškimas panaikinti antstolės R. Mikliušienės 2009-12-21 patvarkymą Nr. 0064/09/01490/1 dėl piniginių lėšų arešto ir jų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą ir 2010-02-08 patvarkymą Nr. S-33 „Dėl atsisakymo vykdyto antstolio patvarkymą“, neturi esminės reikšmės šio skundo išsprendimui. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė nagrinėjamą klausimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, todėl priėmėm teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

15Kadangi atskirasis skundas atmetamas, tai iš apeliantės suinteresuotam asmeniui UAB „Baltic Agro“ priteisimos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, kurios nuo 1210 Lt mažintinos iki 300 Lt, atsižvelgiant į nedidelę bylos apimtį, į tai, kad byla nesudėtinga, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka bei į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo patvirtintus dydžius (8.15 p., CPK 98 str., b. l. 82).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

17Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (į. k. 288739270, Blindžių g. 17, Vilnius) UAB „Baltic Agro“ (į. k. 111547089, Ateities g. 10, Vilnius) 300 (tris šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai