Byla 2-532-547/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant pareiškėjui A. B., jo atstovui advokato padėjėjui Stanislovui Raulušaičiui, suinteresuotų asmenų atstovams: I. J., V. M. išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims: Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyriui, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės valdos plote, plane pažymėtame Nr. 15-2 ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) buvo A. L. priklausiusi sodybvietė.

3Pareiškėjas nurodo, kad 3,81 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), užstatyta teritorija užima 1,00 ha. Būtent ši užstatyta teritorija buvo jo senelio A. L. sodybvietėje, kuri apie 1946 metus sudegė. Užstatyta teritorija yra pažymėta K. M. grąžinamos natūra žemės valdos Nr.15-2 plane pagal fundamento liekanas (užtušuotas stačiakampis). Pareiškėjas nurodė, kad senelio sodyboje buvo namas, klojimas, du tvartai ir pirtis. Jis paaiškino, kad pokario metais dalis pastatų sudegė, o dalį persikėlė A. L. vyriausiasis sūnus ir perstatė juos kitoje vietoje ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad tuo metu, kai buvo statomi pastatai ir pagal šio krašto statymo tradicijas nebuvo liejami pamatai, o buvo statoma ant medinių kulbių, kurios iki šių laikų negalėjo išlikti.

4Pareiškėjas nurodo, kad šiame žemės sklype iki 1946 metų buvo A. L. sodyba, t.y. gyvenamasis namas ir ūkio pastatai, kurie sudegė, tačiau dokumentų, tiesiogiai patvirtinančių šį faktą, nėra. Pareiškėjas nurodo, kad prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p., tokio fakto nustatymas leistų (sudarytų galimybę) pareiškėjui statyti (atstatyti) statinius (sodybą) žemės sklype. Pareiškėjas nurodė, kad negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, jog pareiškėjo dabar turimame sklype buvo A. L. sodyba. Pareiškėjo teigimu jo turimi archyvo dokumentai netiesiogiai patvirtina sodybos buvimo faktą.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą (b. l. 51), kuriuo nesutinka su pareiškimu ir prašo pareiškėjo pareiškimą atmesti. Suinteresuoto asmens teigimu pareiškėjo pateiktų duomenų nepakanka nustatyti juridinį faktą, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais, jo teigimu su pareiškimu pateikti dokumentai neįrodo prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto.

6Posėdžio metu dalyvavusi institucijos atstovė I. J. paaiškino, kad pagal liudytojų parodymus tikėtina, jog sodyba buvo. Tačiau kyla abejonių, ar sprendimas sukels teisines pasekmes, kadangi nežinoma, kokiu atstumu ir kurioje vietoje buvo sodyba.

7Suinteresuotas asmuo Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepimu (b. l. 53-54) prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra, pagal surinktą medžiagą, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

8Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija atsiliepime (b. l.62) nurodė, kad nesutinka su pateiktu pareiškimu, nes pareiškėjas nenurodė priežasčių, dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą.

9Suinteresuoto asmens atstovas V. M. posėdžio metu nurodė, kad išklausius liudytojus, nepaaiškėjo, kurioje vietoje buvo pastatyti pastatai. Pagal pateiktą planą (b. l. 35) , kur nurodomi pastatai skaičiais Nr. 3 ir Nr.4 negalėtų būti statomi, tačiau kitoje vietoje gyvenamasis namas galėtų būti statomas, o pirtis tame sklype jau yra pastatyta.

10Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu nurodė, kad jie neturi teisinio suinteresuotumo šioje byloje ir prašo bylą nagrinėti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

11Pareiškimas tenkintinas.

122011-11-14 Nekilnojamojo turto registro išrašu (b. l. 38-39) patvirtinama, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 3,81 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kuris jam priklauso nuo 2011 m. dovanojimo sutarties pagrindu. Žemės sklypas yra kraštovaizdžio draustinyje.

13Varėnos rajono apylinkės teismo 1999-11-08 sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. L. iki nacionalizacijos 1940 metais ( - ) rajone valdė 7 ha žemės, kurią paveldėjo iš savo tėvų.

14Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-1239 nurodoma, kad Vilniaus – Trakų apskrities seniūnijos archyviniame fonde, Varėnos vls. Piliečių 1925 m. sąraše (dokumentas lenkų kalba) įrašytas L. (L.) A., 46 m. amžiaus, P. (P.) k. turėjęs žemės ir pastatus (žemės plotas, pastatų skaičius ir paskirtis nenurodyta.

15Varėnos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyriaus 2005-05-30 rašte Nr. SR – 220 dėl detaliojo plano nurodyta, jog pagal LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo 9 str. 2 d. 8p., gamtiniuose ir kraštovaizdžio draustiniuose draudžiama statyti su draustinio tikslais nesusijusius statinius, išskyrus esamose ir buvusiose sodybose, o pagal Statybų privačioje žemėje reglamento (patvirtinto LR Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr.1608) 3 punktą, esamose sodybvietėse gyvenamųjų namų statyba (vietoje buvusių) galima ir nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties gali būti statomi (vietoje buvusių) nauji gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai. Rašte taip pat nurodoma, kad A. B. nuosavybės teise valdomame sklype buvo išlikę buvusios sodybos liekanų, todėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius leido atstatyti buvusią sodybą ir ūkio pastatus.

16Kaniavos seniūnija nurodė, kad seniūnijoje duomenų apie A. B. motinos tėvo A. L. sodybą ( - ), nėra.

17Teismui buvo pateikti notaro užfiksuoti liudytojos M. B. parodymai, kur ji nurodė, kad jos tėvas A. L. P. V. rajone turėjo sodybą su klėtimi, klojimu, gyvenamuoju namu, dviem tvartais ir pirtimi. Šis turtas pokario metu apie 1946 m. sudegė. Toje vietoje buvo likę fundamento likučiai akmenys. Tai matė matininkai, kurie plane pažymėjo buvusią sodybą. Ji nurodė, kad jos sūnus A. B. dabar toje vietoje atstato senelio sodybą (b. l. 7).

18Liudytojas S. V., gim. 1934 m. parodė, kad pareiškėjas yra jo mamos sesers sūnus. Liudytojas patvirtino, kad jis pažinojo A. L. – tai jo mamos tėvas. A. L. turėjo 4 žmonas. Jis patvirtino, kad A. L. gyveno ( - ), turėjo sodybą, kurioje buvo namas, kluonas, 2 tvartai, svirnas, pirtis. Liudytojas nurodė, kad karo laikais sudegė namas ir todėl A. persikėlė gyventi į ( - ). Kitus pastatus išsivežė A. sūnus ir perkėlė juos į kitą vietą.

19Liudytojas D. L., gim. 1945 m. parodė, kad jis yra A. pirmos žmonos sūnaus P. sūnus. Jis nurodė, kad iš tėvo jam yra žinoma, kad senelio A. sodyba sudegė. Jis patvirtino, kad jam teko lankytis pas pareiškėją ( - ) ir jis atstato senelio sodybą būtent toje vietoje kur ji ir buvo. Jis taip pat patvirtino, kad iš tėvo žino, jog tėvas persikėlė nesudegusį tvartą iš savo tėvo sodybos.

20Liudytojas J. V., gim. 1939 m., patvirtino, kad ( - ) kaimą matavo K. M., kuris šiuo metu jau yra miręs, tačiau dar 1961 metais jam teko matuoti ten pievas ir tuomet P. L. sakė, kad toje vietoje yra buvusi sodyba ( - ) kaime. Ten buvo daug akmenų. Liudytojas nurodė, kad ten buvo L. sodyba. Jis paaiškino, kad šiaip akmenys būna nevienodo dydžio, o tame sklype akmenys buvo vienodi, kaip statybiniai.

21Pareiškėjas sodybos buvimo faktą, be išlikusių dokumentų įrodinėja ir liudytojų parodymais. Liudytojai labai aiškiai nurodė A. L. sodybos buvimo vietą, paaiškindami, kad ji buvo toje vietoje, kur dabar A. B. ją ir atkūrinėja bei nurodė buvusius sodybos statinius.

22Pateiktoje Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-1239 nurodoma, kad Vilniaus – Trakų apskrities seniūnijos archyviniame fonde, Varėnos vls. Piliečių 1925 m. sąraše (dokumentas lenkų kalba) įrašytas L. (L.) A., 46 m. amžiaus, P. (P.) k. turėjęs žemės ir pastatus (žemės plotas, pastatų skaičius ir paskirtis nenurodyta. Be šio archyvinio dokumento sodybos buvimo faktą patvirtina ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyriaus 2005-05-30 raštas Nr. SR – 220.

23Todėl laikytina, kad nurodyti dokumentai papildo vienas kitą ir patvirtina, kad A. L. sodyboje gyvenamasis namas buvo.

24LR CPK 177 str. 2d. nurodoma, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis; šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais , apžiūrų protokolais... Todėl vadovaujantis šiuo CPK straipsniu laikytina, kad pareiškėjas prašomą faktą įrodinėja leistinomis priemonėmis.

25Kaip nurodė pareiškėjas, jokių sodybos buvimo liekanų nurodytame sklype nėra. Namai šioje vietovėje buvo statomi be jokių pamatų, tik ant medinių kulbių, kurios iki šių dienų neišliko ir negalėjo išlikti. Taip pat neliko ir jokių sodinių. Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (LAT CB skyriaus teisėjų kolegijos 2008-05-13 nutartis civ. b. Nr.3K-3-259/2008), t.y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu.

26Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2d. 8 p. įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau ta pati įstatymo nuostata minėtam statybų draustiniuose draudimui turi ir tam tikrų statybos esamose ir buvusiose sodybose išlygų. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas , suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1)statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų. Pareiškėjas nurodė, kad daugiau surasti archyvinių dokumentų jam nepavyks, nes jie neišlikę. Teismas laiko, kad ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą pareiškėjo pareiškimą patenkinti.

27Pagal LR CPK 176 str. 1d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.).

28Prašomą nustatyti faktą pareiškėjas sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl nagrinėjamoje byloje prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisinius padarinius.

29Vadovaudamasi LR CPK 444 – 448 str.

Nutarė

30Pareiškimą patenkinti.

31Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog A. B. priklausančiame 3,81 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), užstatyta teritorija užima 1,00 ha., buvo sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai).

32Faktas nustatytas dėl sodybos atstatymo.

33Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškėjas nurodo, kad 3,81 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės... 4. Pareiškėjas nurodo, kad šiame žemės sklype iki 1946 metų buvo A. L.... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono... 6. Posėdžio metu dalyvavusi institucijos atstovė I. J. paaiškino, kad pagal... 7. Suinteresuotas asmuo Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 8. Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 9. Suinteresuoto asmens atstovas V. M. posėdžio metu nurodė, kad išklausius... 10. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. 2011-11-14 Nekilnojamojo turto registro išrašu (b. l. 38-39) patvirtinama,... 13. Varėnos rajono apylinkės teismo 1999-11-08 sprendimu buvo nustatytas... 14. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-1239 nurodoma, kad... 15. Varėnos rajono savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos... 16. Kaniavos seniūnija nurodė, kad seniūnijoje duomenų apie A. B. motinos tėvo... 17. Teismui buvo pateikti notaro užfiksuoti liudytojos M. B. parodymai, kur ji... 18. Liudytojas S. V., gim. 1934 m. parodė, kad pareiškėjas yra jo mamos sesers... 19. Liudytojas D. L., gim. 1945 m. parodė, kad jis yra A. pirmos žmonos sūnaus... 20. Liudytojas J. V., gim. 1939 m., patvirtino, kad ( - ) kaimą matavo K. M.,... 21. Pareiškėjas sodybos buvimo faktą, be išlikusių dokumentų įrodinėja ir... 22. Pateiktoje Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-1239... 23. Todėl laikytina, kad nurodyti dokumentai papildo vienas kitą ir patvirtina,... 24. LR CPK 177 str. 2d. nurodoma, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis... 25. Kaip nurodė pareiškėjas, jokių sodybos buvimo liekanų nurodytame sklype... 26. Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2d. 8 p. įtvirtinta bendro pobūdžio... 27. Pagal LR CPK 176 str. 1d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 28. Prašomą nustatyti faktą pareiškėjas sieja su teisės atstatyti sodybą... 29. Vadovaudamasi LR CPK 444 – 448 str.... 30. Pareiškimą patenkinti.... 31. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog A. B. priklausančiame 3,81... 32. Faktas nustatytas dėl sodybos atstatymo.... 33. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...