Byla 2-823-547/2013
Dėl antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmų

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant pareiškėjui A. B., suinteresuotiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovei O. G., Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmų ir

Nustatė

2Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2013 m. liepos mėn. 24 d. gavo korespondenciją iš pašto, kurioje Antstolė Audronė Muzikevičienė pareiškimu vykdomojoje byloje Nr. 0151/13/00522 dėl sprendimo neįvykdymo nurodo, jog vagonėlis pašalintas, o medinis namelis ir sandėlys nepašalinti.

32013 m. birželio mėn. raštiškai kreipėsi į antstolę Audronę Muzikevičienę informuodamas, kad 2013 m. gegužės mėn. yra paduotas pareiškimas dėl juridinio fakto nustatymo į Varėnos rajono apylinkės teismą, nustatyti, kad grąžinamos natūra žemės valdos plane Nr. 15-2 buvo A. L. priklausiusi sodybvietė, kurioje šiuo metu stovi medinis namelis ir medinis sandėlys. Šie statiniai įeina į sodybvietės teritoriją, kurios juridinį faktą, jog ši sodybvietė priklausė jo seneliui A. L., įrodinėja šiuo metu vykstančiame teismo procese.

4Nurodė, kad antstolė Audronė Muzikevičienė žinojo apie vykstantį teismo procesą, nes antstolę Audronę Muzikevičienę informavo tiek raštiškai, tiek žodžiu, tačiau pareiškimą dėl sprendimo neįvykdymo gavo, neatsižvelgiant į vykstantį teismo procesą.

5Pareiškėjas prašo sustabdyti antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmus iki tol, kol baigsis Varėnos rajono apylinkės teismo procesas dėl juridinio fakto nustatymo.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. nurodė, kad jo sveikatos būklė labai bloga. Nori, kad antstolė atidėtų vykdymo veiksmus. Nurodė, kad vietoj vasarnamio pastatytą vagonėlį, jis išvežė gegužės mėn, mano, kad dėl kitų pastatų niekas jokių pretenzijų nekėlė. Prašo leisti tęsti 2000 m. projektą, vagonėlio nėra, tik likęs namelis ir sandėlys. Savivaldybėj buvo pas architektą, jis pasakė, kad reikia iš naujo įrodinėti, kad atstato senelio sodybą. Prašo iki kitų metų viską atidėti, atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių, ligoninėse buvo du kartus per metus, ligi šiol gydosi stacionare.

7Suinteresuotas asmuo Dzūkijos Nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad nėra pagrindo sustabdyti antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmus iki baigsis procesas dėl juridinio fakto nustatymo, kadangi net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjui būtų nustatytas jo prašomas juridinis faktas dėl jo senelio sodybvietės, pastatai negalėtų išlikti. Lietuvos Auščiausiasis Teismas 2013-02-26 nutartimi civilinėje byloje 3K-3-48/2013 paliko galioti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo A. B. buvo įpareigotas per 2 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos likviduoti nelegalios statybos padarinius, nugriauti savavališkai pastatytą medinį namelį ir medinį sandėlį. Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiais Teismas, minėti pastatai pagal savo pobūdį negali būti pripažinti buvusios sodybos elementais, nes tai tarybinių laikų tipinis bitininko namelis ir menkavertis sandėlys, pastatyti draustinyje nesilaikant privalomų atstumų ir užstatymo linijos. Tokių pastatų statyba nurodytoje vietovėje yra negalima. Net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjui bus nustatytas jo prašomas juridinis faktas dėl jo senelio sodybvietės, pastatai negalės išlikti.

8Posėdžio metu suinteresuoto asmens Dzūkijos Nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovas dar kartą nurodė, kad pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus nėra, antstolio veiksmai pagrįsti ir teisėti, stabdyti veiksmus dėl pareiškėjo ligos yra ne pareiga, bet teisė, be to – pareiškėjas nepateikė antstolei dokumentų, liudijančių apie gydymąsi. Nurodė, kad pagal miško naudojimosi taisykles 50 m. atstumu negalima statyti statinių, o pastatyti statiniai į tas ribas patenka. Sandėlis ir namelis neatitinka architektūrinių reikalavimų, pareiškėjas turėtų patraukti tuos pastatus bei pastatai turėtų būti taisomi pagal architektūrinius reikalavimus.

9Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareikštą skundą dėl antstolės veiksmų ir prašo bylą spręsti teismo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais. Nurodė, kad jų nuomone, pareiškėjo skunde nurodyta priežastis sustabdyti vykdomąją bylą, kol teismas išnagrinės civilinę bylą dėl juridinio fakto nustatymo, nepatenka į CPK 626 ir 627 str. numatytus atvejus.

10Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo skundo netenkinti. Atsiliepime į A. B. skundą ir teismo posėdžio metu, suinteresuoto asmens atstovė O. G. nurodė, kad 2012-05-21 Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuria paliko galioti Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo jis turėjo pašalinti savavališkos statybos padarinius - vagonėlį, sandėlį ir medinį namelį. Pareiškėjas buvo įpareigotas nugriauti statinius. Antstolė pateikusi pareiškimą, kuriuo yra surašytas neįvykdymo aktas, kad savavališkai pašalintas vagonėlis, bet sandėlis ir namelis nėra pašalinti, mano, kad susiklosčius faktinėms aplinkybėms nėra pagrindo stabdyti vykdomosios bylos. LR CPK 626 str. ir 627 str. nurodo baigtinį sąrašą, kuomet vykdomoji byla gali būti sustabdyta. Pareiškėjas pateikė duomenis apie gydymąsi, tačiau LR CPK 627 str. nurodo, kad antstolė turi teisę atidėti veiksmus, kai gydosi ligoninėj, visi dokumentai parodė, kad pareiškėjas gydėsi stacionare, juolab, jog antstolei jis nepateikė rašytinių duomenų apie gydymąsi, tad mano, kad antstolė vykdė savo pareigą ir nebuvo reikalo stabdyti veiksmų. Teismas priėmė sprendimą dėl fakto nustatymo, atkreiptinas dėmesys, jog nepakanka, kad būtų nustatytas faktas, kadangi dar nenugriautas sandėlis ir namelis, kurie stovi arčiau, negu numato teisės aktai. Pareiškėjas turi parengti atstatomos sodybos planą. Statiniai neatitinka ir architektūrinių reikalavimų, jų palikti pareiškėjas negali, turi būti išspręstas klausimas ir dėl keliamų saugomos teritorijos reikalavimų, dėl konfigūracijos ir pan. Konstatuoja, kad teismo sprendimas, dėl kurio užvesta vykdomoji byla, neįvykdytas. Pareiškėjas neįvykdė sprendimo ir stabdyti vykdomąją bylą nėra teisinio pagrindo, mano, kad pareiškėjas turėtų pasirengti projektą, žemės sklypo planą, bei turėtų koreguoti architektūrinius dalykus, šiuo metu A. B. turi ir pateikė teismui tik pastatų išdėstymo schemą, eskizą.

11Pareiškėjo A. B. skundas atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje 2013-04-09 buvo gautas Varėnos rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-6-200/2011. Tą pačią dieną antstolė surašė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

13Šis vykdomasis raštas buvo išduotas Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-07-18 sprendimo pagrindu, kuriuo statytojas A. B. įpareigotas per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – pašalinti savavališkai pastatytus vagonėlį, medinį namelį ir medinį sandėlį, esančius žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), ( - ) kaime, ( - ) sen., Varėnos raj., bei sutvarkyti statybvietę. Kadangi atsakovas, o šioje byloje pareiškėjas, A. B., skundė teismo sprendimą, tai išnagrinėjus apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismas 2012-05-21 nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m vasario 22 d. nutartimi pareiškėjo kasacinio skundo taip pat netenkino ir Vilniaus apygardos teismo 2012-05-21 nutartį paliko nepakeistą. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2012-05-21.

14Pažymėtina, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar svivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas - vykdomasis raštas - yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d., Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Vykdomojoje byloje antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmai buvo ir yra teisėti, kadangi pareiškėjas A. B. neįvykdė teismo sprendimo, o pagrindo, sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus, nėra. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas pagal teismo sprendimą privalėjo iki 2012 m. liepos 21 d. nugriauti vagonėlį, medinį namelį ir medinį sandėlį, esančius žemės sklype. Kaip matyti iš faktinių aplinkybių, pareiškėjas neįvykdė teismo sprendimo bei elgėsi neteisėtai, t. y. nevykdė privalomo, įsiteisėjusio teismo sprendimo.

15Pareiškėjas A. B. prašo sustabdyti antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmus, tačiau į bylą nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų egzistavimą nors vieno iš CPK 626 straipsnyje įtvirtintų privalomų vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų (CPK 178 straipsnis). Teismas konstatuoja, jog priešingai nei teigia pareiškėjas A. B., nagrinėjamu atveju nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdyta vykdomoji byla.

16Visi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai yra aiškiai ir vienareikšmiškai įtvirtinti įstatyme. Tai reiškia, kad vykdomoji byla gali būti sustabdyta tik esant įstatyme nustatytam pagrindui. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 straipsni) ir fakultatyvųjį (CPK 627 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. antstolė N. Š., bylos Nr. 3K-3-29/2007). Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra CPK 626 straipsnyje įtvirtinti pagrindai. Kitais atvejais, nustatytais CPK 627 straipsnyje, antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą, t. y. savarankiškai nuspręsti dėl vykdomosios bylos sustabdymo reikalingumo. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. pateikė duomenis apie gydymąsi, dokumentai patvirtino, kad pareiškėjas gydėsi stacionare. CPK 627 str. nurodo, kad antstolė turi teisę, bet ne pareigą, atidėti veiksmus, kai skolininkas gydosi ligoninėj, tačiau pareiškėjas nepateikė antstolei dokumentų, liudijančių apie gydymąsi. Antstolė veikia įstatymo nustatyta tvarka, o jei pareiškėjas ateityje bus paguldytas į ligoninę, jis turi teisę antstolei teikti įrodymus, kad gulasi į ligoninę ir tik tada antstolė turės teisę, bet ne pareigą, stabdyti vykdymo veiksmus.

18Atkreiptinas dėmesys, kad skundą teikiantis asmuo, pareiškėjas A. B. savo skunde prašęs sustabdyti antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmus iki bus išnagrinėta Varėnos rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-532-547/2013 dėl juridinio fakto nustatymo. Darytina išvada, kad teismo sprendimo priėmimas civilinėje byloje Nr. 2-532-547/2013 neturi jokios įtakos, nagrinėjimo dalykas konkrečiu atveju yra antstolės veiksmai vykdymo procese ir atliktų (ar neatliktų) veiksmų teisėtumas. Nurodytos aplinkybės ir išnagrinėtose civilinėse bylose priimti teismo sprendimai patvirtina, kad antstolės atlikti vykdymo veiksmai buvo teisėti ir tenkinti skolininko A. B. prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus, ji neturėjo jokio pagrindo. Dėl paminėto A. B. skundas atmestinas.

19Iš A. B. priteistina valstybei už siųstus teismo šaukimus.

20Vadovaudamasis Sprendimų vykdymo instrukcija, LR CPK 626 str., 627 str., 513 str. teismas

Nutarė

21A. B. skundą atmesti.

22Priteisti iš A. B., a. k. ( - ), 26,37 Lt (dvidešimt šešis litus 37 ct) pašto išlaidų valstybei.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2013 m. liepos mėn. 24 d. gavo... 3. 2013 m. birželio mėn. raštiškai kreipėsi į antstolę Audronę... 4. Nurodė, kad antstolė Audronė Muzikevičienė žinojo apie vykstantį teismo... 5. Pareiškėjas prašo sustabdyti antstolės Audronės Muzikevičienės veiksmus... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. B. nurodė, kad jo sveikatos būklė... 7. Suinteresuotas asmuo Dzūkijos Nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 8. Posėdžio metu suinteresuoto asmens Dzūkijos Nacionalinio parko ir Čepkelių... 9. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 11. Pareiškėjo A. B. skundas atmestinas.... 12. Byloje nustatyta, kad antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje... 13. Šis vykdomasis raštas buvo išduotas Varėnos rajono apylinkės teismo... 14. Pažymėtina, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar... 15. Pareiškėjas A. B. prašo sustabdyti antstolės Audronės Muzikevičienės... 16. Visi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai yra aiškiai ir vienareikšmiškai... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad vykdomosios bylos... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad skundą teikiantis asmuo, pareiškėjas A. B. savo... 19. Iš A. B. priteistina valstybei už siųstus teismo šaukimus.... 20. Vadovaudamasis Sprendimų vykdymo instrukcija, LR CPK 626 str., 627 str., 513... 21. A. B. skundą atmesti.... 22. Priteisti iš A. B., a. k. ( - ), 26,37 Lt (dvidešimt šešis litus 37 ct)... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...