Byla B2-1879-343/2011
Dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21d. susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės UAB „Kaminera“ skundą dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21d. susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2kreditorė UAB „Kaminera“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21 d. susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nuspręsta teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. sausio 19 d. nutartimis, perduoti įkaito turėtojui Danske Bank A/S Lietuvos filialui jam įkeistą nekilnojamąjį BAB spaustuvė „Spindulys“ turtą už 8 470 000 Lt, už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą skirti atsakovės administratoriui 1 000 Lt baudą. Kreditorė nurodo, kad 2010 m. gruodžio 22 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių pasiūlyti įkaito turėtojui perimti iš varžytynių ir laisvo pardavimo metu neparduotą įkeistą turtą už pradinę paskutinio pardavimo kainą, t.y. už 8 470 000 Lt. Kadangi šis nutarimas prieštaravo imperatyvioms teisės normoms ir pažeidė kreditorių interesus, UAB „Kaminera“ 2011 m. sausio 5 d. pateikė teismui dėl jo skundą, Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. sausio 19 d. nutartimis buvo sustabdytas nutarimo vykdymas. Būtent dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių 2011 m. sausio 21 d. susirinkime negalėjo būti priimtas ginčijamas nutarimas, kadangi administratorius, nepaisydamas teismo pritaikytų ribojimų, susijusių su kreditorių 2010 m. gruodžio 22 d. susirinkimo nutarimo vykdymu, šį nutarimą vykdė toliau, t.y. pateikė įkaito turėtojui pasiūlymą perimti turtą, žinodamas apie taikomus suvaržymus neišbraukė iš 2011 m. sausio 21 d. darbotvarkės ginčijamu nutarimu išspręsto klausimo. Ginčijamo nutarimo neteisėtumo nepanaikina ir nuoroda, jog nutarimas bus vykdomas tik teismui panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo uždraustas bet kokių klausimų skundžiamo nutarimo pagrindu svarstymas. Be to, laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos ir kreditorės skundą dėl 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo patenkinus bei nutarimą panaikinus, o tokiu atveju 2011 m. sausio 21 d. nutarimas apskritai prarastų savo teisinį pagrindą, tuo tarpu iš ginčijamo nutarimo turinio akivaizdu, jog jo vykdymas siejamas ne su materialiniu teisinio ginčo rezultatu, bet su procesiniu jo išnagrinėjimo termino suėjimu. Kadangi administratorius savo veiksmais pažeidė teismo taikomas laikinąsias apsaugos priemones, jam skirtina bauda. Be to, ginčijamas nutarimas yra neteisėtas dar ir dėl to, jog bankrutavusios įmonės turto pardavimą reglamentuojančiose teisės normose nenumatyta galimybė perduoti turtą įkaito turėtojui už mažesnę kainą, nei pradinė turto pardavimo varžytynėse ar laisvame pardavime kaina, tuo tarpu ginčijamu nutarimu kreditorių susirinkimas būtent ir nustatė mažesnę turto kainą, sumažindamas ją nuo 9 795 335 Lt iki 8470000Lt. Akcentuoja ir tai, jog sumažinta kaina buvo nustatyta vienašališkai paties įkaito turėtojo, neatlikus nepriklausomo turto vertinimo, vėliau sumažinta kaina buvo patvirtinta, t.y. tiek 2010 m. gruodžio 22 d., tiek ir ginčijamas nutarimai priimti, to paties įkaito turėto balsais, kas vertintina kaip efektyvumo principo, kartu ir kitų kreditorių interesų pažeidimas. Dėmesys atkreipiamas ir į tai, jog varžytynėse buvo nustatytos neprotingos turto įsigijimo sąlygos, apribojant potencialių pirkėjų galimybes įsigyti turtą, po pirmųjų varžytynių pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nuspręsta sąlygas keisti, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą pardavinėti nebe bendrame komplekse, bet atskirai, į vieną pardavimą apjungiant visą įkeistą nekilnojamąjį turtą, nors atskiri jo objektai yra tarpusavyje nesusiję, pradinė turto pardavimo kaina buvo sumažinta ne 20%, bet 40% .

3Atsiliepimu į skundą atsakovės administratoriaus įgaliotas asmuo prašo skundą atmesti ir nurodo, jog bankroto administratorius Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gavo 2011 m. sausio 18 d., kai 2010 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas buvo įvykdytas, t.y. pasiūlymas įkaito turėtojui perimti turtą buvo išsiųstas. Administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat nurodo, jog visi kiti, t.y. su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimu nesusiję, skundo argumentai yra analogiški pateiktiems kreditorės 2011 m. sausio 5 d. skunde dėl kreditorių 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo pripažinimo negaliojančiu, todėl vertintini nagrinėjant minėtą skundą, o nagrinėjamo skundo pagrįstumas vertintinas po teismo nutarties dėl 2011 m. sausio 5 d. skundo įsiteisėjimo.

4Atsiliepimu į skundą kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašo skundą atmesti, priteisti iš UAB „Kaminera“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir nurodo, kad nei administratoriui vykdant 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimą siunčiant 2011 m. sausio 12 d. pasiūlymą įkaito turėtojui perimti turtą, nei įkaito turėtojui 2011 m. sausio 13 d. pranešimu išreiškiant sutikimą su siūlymu nebuvo žinoma apie nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimą, tuo tarpu UAB „Kaminera“ pranešimas apie teismui pateiktą skundą administratoriui nėra privalomas, nepanaikina jo pareigos vykdyti kreditorių susirinkimo nutarimus. 2011 m. sausio 21 d. susirinkime priimant ginčijamą nutarimą į teismo pritaikytus suvaržymus buvo atsižvelgta. Akcentuoja ir tai, jog teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi uždraudė vykdyti konkretų kreditorių susirinkimo nutarimą, bet neuždraudė kreditorių susirinkimui apskritai priimti nutarimus, susijusius su turto realizavimu. Šią aplinkybę patvirtina ir UAB „Kaminera“ 2011 m. sausio 5 d. skundo turinys, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiu 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimą, t.y. pareikštas reikalavimas dėl pripažinimo, kuris nėra susijęs su priverstiniu vykdymu. Kiti skundo argumentai nėra susiję su ginčijamo nutarimo teisėtumu, jų pagrįstumas yra atskiro teisminio proceso dalykas, be to, argumentai nėra pagrįsti jokiais prie skundo pridedamais įrodymais. Teisės aktai suteikia teisę kreditoriams nuspręsti dėl tolesnės turto pardavimo tvarkos ir kainos tuo atveju, jeigu turtas neparduodamas iš antrųjų varžytynių. Joks teisės aktas nenustato pareigos atlikti turto vertinimą, turto vertę turi teisę nustatyti kreditorių susirinkimas. Akcentuoja ir tai, jog antrosiose varžytynėse turto nepardavus už 9 795 335 Lt, buvo nuspręsta turtą pardavinėti laisvu pardavimu už 8 470 000 Lt kainą, tačiau, net ir du kartus viešai paskelbus apie pardavimą, pirkėjų neatsirado. Ši aplinkybė paneigia teiginį, jog įkaito turėtojui turtas perduodamas už per mažą kainą. Nurodo, kad atmestinas ir skundo argumentas dėl nekilnojamojo turto objektų apjungimo į vieną pirkimą, kadangi jie visi naudojami leidybos veiklai, pardavimas komplekse vykdomas siekiant operatyviai ir savalaikiai realizuoti vienodos turto rūšies objektus.

5Skundas

6B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas 2011 m. sausio 21 d. susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą, kuriuo nuspręsta teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. sausio 19 d. Kauno apygardos teismo nutartimis, perduoti įkaito turėtojui Danske Bank A/S Lietuvos filialui jam įkeistą nekilnojamąjį B AB spaustuvė „Spindulys“ turtą už 8 470 000 Lt (b.l. 40-42). Prieš tai, 2010 m. gruodžio 22 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių pasiūlyti įkaito turėtojui perimti iš varžytynių ir laisvo pardavimo metu neparduotą įkeistą nekilnojamąjį turtą už pradinę paskutinio pardavimo kainą, t.y. už 8 470 000 Lt . UAB „Kaminera“ 2011 m. sausio 5 d. pateikė teismui dėl jo skundą (b.l. 25-35), Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. sausio 19 d. nutartimis buvo sustabdytas šio nutarimo vykdymas (b.l. 14-16). Pareiškėja UAB „Kaminera“ mano, kad būtent dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių 2011 m. sausio 21 d. susirinkime negalėjo būti priimtas ginčijamas nutarimas, kadangi administratorius, nepaisydamas teismo pritaikytų ribojimų, susijusių su kreditorių 2010 m. gruodžio 22 d. susirinkimo nutarimo vykdymu, šį nutarimą vykdė toliau, t.y. pateikė įkaito turėtojui pasiūlymą perimti turtą, žinodamas apie taikomus suvaržymus neišbraukė iš 2011 m. sausio 21 d. darbotvarkės ginčijamu nutarimu išspręsto klausimo. Antra, net ir priėmus teigiamą sprendimą dėl UAB „Kaminera“ dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2010 12 22 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu, turtas, nenuginčijus 2011 01 21 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu, bus perduotas bankui.

7UAB „Kaminera“ 2011 01 06 elektroniniu laišku (b.l. 44) ir 2010 01 06 raštu, kurį B AB spaustuvė „Spindulys“ gavo 2011 01 10 pranešė įmonės administratoriui, kad 2011 01 05 apskundė B AB spaustuvė „Spindulys“ 2010 12 22 kreditorių susirinkimo nutarimus ir prašė neatlikti veiksmų pagal apskųstą nutarimą (b.l. 24). Nežiūrint to, 2011 01 12 raštu administratorius pasiūlė bankui perimti turtą pagal įmonės kreditorių susirinkimo 2010 12 22 nutarimą (b.l. 38). 2011 01 13 bankas parašė, kad sutinka turtą perimti (b.l. 39). Įmonės administratorius 2011 01 13 raštu (b.l. 17) informavo įmonės kreditorius apie 2011 01 21 šaukiamą kreditorių susirinkimą, nurodant, kad į darbotvarkę yra įtrauktas klausimas dėl įkeisto nekilnojamojo turto perdavimo įkaito turėtojui Danske bankui.

8Administratorius nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį gavo 2011 m. sausio 18 d., kai pasiūlymas perimti turtą bankui jau 2011 01 12 išsiųstas ir kai 2010m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas buvo įvykdytas pilna apimtimi, t.y. pasiūlymas įkaito turėtojui perimti turtą buvo išsiųstas, o bankas pasiūlymą priėmė. Iš nurodyto teismas daro išvadas: administratorius jau 2011 01 06 turėjo žinoti, kad UAB „Kaminera“ yra pateikusi skundą dėl 2010 12 22 B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimo nutarimo. Vėliausiai administratorius apie šio skundo padavimą sužinojo 2011 01 10 ir tai patvirtina įmonės spaudas ant rašto (b.l. 24). Todėl administratorius eilę metų dirbdamas bankrotų administravimo srityje ir žinodamas skundų dėl kreditorių susirinkimų priėmimo ir nagrinėjimo teisme tvarką privalėjo pasidomėti, ar nėra sustabdytas ginčijamo nutarimo vykdymas. Tačiau to nepadarė. Bet, žinodamas, jog nuarimas perduoti turtą bankui yra apskųstas ir bet kuriuo atveju: taikytos ar ne laikinosios apsaugos priemonės, vietoje to, kad viską išsiaiškinti tikslu ateityje išvengti galimų nuostolių ir teisminių procesų tuo atveju, jeigu toks kreditorių susirinkimo nutarimas būtų panaikintas, ėmė jį vykdyti, t.y. 2011 01 12 išsiuntė siūlymą perimti turtą, 2011 01 13 gavo sutikimą, kad turtas perimamas ir tą pačią dieną iniciavo kreditorių susirinkimo sušaukimą, į darbotvarkę įtraukdamas klausimą dėl turto perdavimo, nors kaip pats nurodo, tas klausimas jau buvo išspręstas 2010 12 22 kreditorių susirinkime, o apie laikinąsias apsaugos priemones jam nebuvo žinoma. Pažymėtina ta aplinkybė, kad apie laikinąsias apsaugos priemones 2011 01 21 kuomet vyko kreditorių susirinkimas, administratorius apie laikinąsias apsaugos priemones jau žinojo ir apie tai privalėjo informuoti kreditorius. Vienok, nežiūrint į tai, buvo priimtas skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas. Ir tokiu būdu gavosi tokia situacija, kai, iš esmės antrą kartą buvo išspręstas tas pats klausimas – t.y. klausimas dėl turto perdavimo bankui už 8 470 000 Lt , ir todėl nepriklausomai kaip bus išspręstas ginčas dėl 2010 12 22 kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, pagal šį nutarimą turtas būtų perduotas bankui. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad Kauno apygardos teismo 2011 01 12 ir 2011 01 19 nutartimis laikinąsias apsaugos priemones taikė iki bus išnagrinėtas skundas dėl 2010 12 22 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu. Todėl net ir skundą išnagrinėjus ir priėmus UAB „Kaminera“ teigiamą sprendimą, t.y. pripažinus nutarimą, kuriuo administratorius įpareigotas perduoti turtą bankui, negaliojančiu; laikinosios priemonės neteks galios ir vadovaujantis ginčijamu 2011 01 21 nutarimu, nekilnojamasis turtas turėtų būti perduodamas Danske bankui.

9Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus įrodymus, faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad skundžiamas nutarimas pripažintinas negaliojančiu.

10UAB „Kminera“ taip pat prašo administratoriui skirti 1 000 Lt baudą vadovaujantis CPK 149 straipsniu, nes administratorius privalėjo imtis veiksmų, kad esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms 2011 01 12 ir 2011 01 19 nutartimis, jokie klausimai dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo Danske bankui nebūtų sprendžiami iki kol teisme bus išnagrinėtas UAB „Kaminera“ skundas dėl 2010 12 22 atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas sprendžia, kad šis prašymas atmestinas dėl sekančių argumentų: kaip žinia, kreditorių susirinkimui vadovauja kreditorių susirinkimo pirmininkas ir nutarimus susirinkimuose priima ne administratorius, bet kreditoriai. Kaip seka iš B AB spaustuvė „Spindulys“ 2011 01 21 kreditorių susirinkimo protokolo (b.l. 40-42) UAB „Kaminera“ atstovas susirinkime dalyvavo. Buvo pristatyta susirinkimo darbotvarkė. Nei vienas iš susirinkime dalyvavusių, tame tarpe ir UAB „Kaminera“ atstovas, darbotvarkei pastabų ir pasiūlymų nepateikė. Taigi, iš nurodyto, teismas daro išvadą, kad kreditorių susirinkimas, o ne įmonės administratorius, pažeidė laikinąsias apsaugos priemones.

11Kiti skundo argumentai yra analogiški pateiktiems 2011 m. sausio 5 d. skunde dėl 2010 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, todėl vertintini nagrinėjant minėtą skundą, o ne šį.

12Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

13skundą patenkinti.

14pripažinti negaliojančiu B AB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21 d. susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nuspręsta teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. sausio 19 d. nutartimis, perduoti įkaito turėtojui Danske Bank A/S Lietuvos filialui jam įkeistą nekilnojamąjį B AB spaustuvė „Spindulys“ turtą už 8 470 000 Lt .

15Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai