Byla AS-662-134-13
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija, atsakovas) 2012 m. birželio 21 d. raštu Nr. (27.16-02)-5K-1210757-5K-1211131-6K-1205509 „Dėl UAB „Litesko“ skundų“ (t. I, b. l. 11-15, toliau – ir Sprendimas), atmesdama UAB „Litesko“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2012 m. balandžio 20 d. skundą Nr. 1.5-320 ir 2012 m. gegužės 9 d. skundą Nr. 1.5-438, sutiko su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir LVPA) 2012 m. balandžio 16 d. sprendimais (dėl Projektų Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-042 (t. I, b. l. 26-29), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-044 (t. I, b. l. 30-33)) ir 2012 m. gegužės 17 d. sprendimais (dėl Projektų Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-047 (t. I, b. l. 34-37), Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-01-050 (t. I, b. l. 38-41), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-049 (t. I, b. l. 42-46), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-045 (t. I, b. l. 47-50)) (toliau – ir LVAP Raštai), kuriais buvo pasiūlyta, pareiškėjui paskirtai Europos sąjungos (toliau – ir ES) struktūrinių fondų paramai taikyti 5 procentų finansines korekcijas nuo sutarčių sumos dydžio paminėtuose Projektuose.

5Pareiškėjas UAB „Litesko” nesutikdamas su Finansų ministerijos Sprendimu skundu (t. I, b. l. 1-10) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas:

61) panaikinti Finansų ministerijos 2012 m. birželio 21 d. raštą Nr. (27.16-02)-5K-1210757-5K-1211131-6K-1205509 „Dėl UAB „Litesko“ skundų“;

72) įpareigoti Finansų ministeriją pakartotinai svarstyti UAB „Litesko“ 2012 m. balandžio 20 d. skundą Nr. 1.5-320 ir 2012 m. gegužės 9 d. skundą Nr. 1.5-438, atsižvelgiant ir įvertinant UAB „Litesko“ nurodytas aplinkybes ir paaiškinimus.

8Pažymėdamas faktines situacijos aplinkybes nurodė, kad Bendrovė Projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, vykdo pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.2-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Priemonės įgyvendinančioji institucija yra LVPA. Bendrovė vykdydama Projektus parengė viešųjų pirkimų skelbiamų derybų būdu dokumentus ir pateikė patikrinimui LVPA. Negavusi pastabų Bendrovė atliko Projektams reikalingų darbų viešuosius pirkimus bei viešųjų pirkimų sutartis pateikė LVPA pasirašyti. Dėl viešųjų pirkimų sutarčių LVPA Bendrovei jokių pastabų nepareiškė. Paaiškino, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, 2011 m. patikrinusi Bendrovės vykdytus viešuosius pirkimus bei jų tvarką, priėmė 2011 m. rugsėjo 7 d. Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą Nr. 2S-6 (t. I, b. l. 51-54, t. III, b. l. 1-29, toliau – ir Patikrinimo ataskaita), kurioje nurodė, kad Projektų pirkimų derybų protokoluose nėra atspindėti visi galutiniai derybų rezultatai, užfiksuoti derybų sutartyse. Tuo pagrindu, remdamasi Patikrinimo ataskaita, LVPA pradėjo Projektų įtariamų pažeidimų tyrimą ir tyrimo laikotarpiui sustabdė išlaidų, susijusių su Projektų pirkimais, pripažinimą tinkamomis ES struktūrinės paramos lėšomis.

9LVPA priėmė sprendimus taikyti finansines korekcijas, kurie, pasak pareiškėjo, buvo priimti remiantis išimtinai Patikrinimo ataskaita. Pareiškėjo teigimu, LVPA priimdama sprendimus, be kita ko, nevertino ir neatsižvelgė į Bendrovės pateiktus paaiškinimus ir argumentus (t. I, b. l. 55-57). Bendrovė, nesutikdama su LVPA sprendimuose išdėstytais siūlymais pareiškėjui taikyti finansines korekcijas, su 2012 m. balandžio 20 d. ir 2012 m. gegužės 9 d. skundais kreipėsi į Finansų ministeriją, kuri, kaip teigia pareiškėjas, priimdama ginčo sprendimą nemotyvavo, kodėl Bendrovės argumentai yra atmetami, o tik formaliai nurodė, kad LVPA atlikdama įtariamų pažeidimų tyrimus nepažeidė gero viešojo administravimo principo bei pažymėjo, kad nustatyti viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai nebuvo formalūs. Pareiškėjas kritikuodamas Finansų ministerijos sprendimo argumentus pažymėjo, kad neįvertinus pareiškėjo skunduose pateiktų motyvų, buvo pažeista Bendrovės teisė būti išklausytai ir teisė į gynybą bei kartu pažeistas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintas objektyvumo principas, VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas audiatur et altera pars principas. Pagrįsdamas šias aplinkybes pabrėžė, kad ginčo sprendimo dalyje dėl gero viešojo administravimo principo pažeidimo Finansų ministerija tik pacitavo LVPA 2012 m. birželio 5 d. raštą Nr. R4-9137(13.1.6) (t. II, b. l. 133-136, toliau – ir Raštas), tačiau šioje dalyje savo vertinimų ir motyvų dėl LVPA Rašte nurodytų argumentų nepateikė. Nurodė, kad atsakovas nagrinėdamas pareiškėjo skundus privalėjo įvertinti LVPA siūlomos sankcijos proporcingumą ir neadekvatumą įtariamiems pažeidimams ir ją atitinkamai pakeisti. Tačiau atsakovas to nepadarė ir tuo atitinkamai buvo pažeistos Europos Komisijos parengtų Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių (toliau – ir Gairės) nuostatos, proporcingumo ir teisingumo principai. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintų Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų (toliau – ir Rekomendacijos) 26 punkte nurodyta, kad nustačius pažeidimą, susijusį su viešuoju pirkimu, taikomos Gairės. Gairės nustato, kad finansinė skirtos paramos korekcija skiriama atsižvelgiant į padaryto pažeidimo svarbą, nustatyto neatitikimo mastą bei jo finansines pasekmes. Tuo remiantis pabrėžė, kad šiuo atveju, pažeidimui esant tik formalaus pobūdžio, finansinė korekcija iš vis neturėtų būti taikoma, o atsakovas, priimdamas ginčo sprendimą, tik formaliai patvirtino LVPA siūlomą sankciją. Nurodė, kad ginčo sprendimas turėtų būti panaikintas kaip prieštaraujantis Rekomendacijų ir Gairių nuostatoms, taip pat teisingumo ir proporcingumo principams.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimo (t. II, b. l. 126-132) argumentais prašė skundą atmesti.

11Nurodė, kad gavęs pareiškėjo skundus (2012-04-20 ir 2012-05-09) kreipėsi į LVPA su prašymu pateikti paaiškinimus ir informaciją dėl veiksmų, susijusių su pažeidimų nustatymu pareiškėjo minėtuose Projektuose. LVPA 2012 m. birželio 5 d. raštu (t. II, b. l. 133-136) pateikė informaciją, susijusią su pažeidimų nustatymu, kuri pareiškėjui buvo žinoma, nes apie tai patvirtina raštai pateikti kaip priedai prie skundo, todėl pareiškėjas, turėdamas informaciją, galėjo įvertinti pažeidimų pagrįstumą. Pabrėžė, kad LVPA 2012 m. birželio 5 d. raštas yra tik išvada, kurioje pateikiama nuomonė dėl nustatytų pažeidimų ir kuri pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių. Atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo skundus, turėjo teisę vertinti LVPA 2012 m. birželio 5 d. raštą ir remiantis juo nurodyti tokius pat argumentus. Pažymėjo, kad atsakovas ginčo sprendime detaliai nurodė argumentus dėl Viešųjų pirkimų tarnybos Patikrinimo ataskaitos ir LVPA pažeidimo tyrimo išvadose nurodytų vykdytų viešųjų pirkimų pažeidimų bei pagrindė juos teisės normomis. Nurodė, kad pareiškėjas skunde nepateikė paaiškinimo, kodėl sudarytose sutartyse vykdant viešuosius pirkimus nurodomos apmokėjimo už atliktus darbus dalys bei darbų suteikimo terminai skiriasi nuo tų, kurie buvo nurodyti galutiniuose derybų protokoluose bei viešųjų pirkimų dokumentuose. Taip pat pabrėžė, kad pareiškėjas teigdamas, jog turėjo galimybę derėtis su tiekėjais ir kad protokolų surašymo pažeidimai yra formalūs, šias aplinkybes grindė tik deklaratyviomis nuostatomis. Dėl finansinės korekcijos pažymėjo, kad darbų atlikimas ir apmokėjimo terminas yra laikoma esminėmis sąlygomis, turinčiomis įtakos pasiūlymo kainai ir sutarties vykdymui, todėl turi būti žinomos visiems tiekėjams. Dėl šios priežasties kitas darbų atlikimo ar apmokėjimo terminas, nei buvo numatytas pirkimo dokumentuose, galėjo nulemti pirkime dalyvaujančių tiekėjų skaičių, o atsižvelgiant į tai, nustatyti pažeidimai negalėjo būti laikomi formaliais. Nurodė, kad individualizuotas procentinis dydis, pritaikytas šio ginčo konkrečiu atveju, yra adekvatus nustatytiems pažeidimams vykdant supaprastintus pažeidimus.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimo (t. I, b. l. 137-140) argumentais nurodė, kad pareiškėjas tik pateikia nuorodas į teisės aktus, kurie numato teisę pateikti paaiškinimus, būti išklausytiems, tačiau nepagrindžia įrodymais, kad nurodyti teisės aktai buvo pažeisti. Pažymėjo, kad pareiškėjui ne vieną kartą buvo sudarytos galimybės pateikti paaiškinimus, organizuotas susitikimas, teikiama informacija apie pažeidimo tyrimo eigą. Taip pat pažymėjo, kad tiek LVPA, tiek Finansų ministerijos sprendimais buvo įforminti procedūriniai veiksmai, o atlikus šiuos veiksmus pareiškėjo teisių apimtis nesusiaurėjo ir papildomų pareigų neatsirado. Tuo remiantis atkreipė dėmesį, kad institucijų sprendimai, nagrinėjamu atveju laikytini tik procedūrinio pobūdžio sprendimais, nes juose jokie nurodymai pareiškėjui nėra suformuluoti ir tokie sprendimai nepriskirtini prie aktų, esančių ginčo administraciniame teisme dalyku.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi administracinę bylą pagal UAB „Litesko“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukė ir grąžino pareiškėjui sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

15Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčo objektas byloje – Finansų ministerijos 2012 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. (27.16-02)-5K-1210757-5K-1211131-6K-1205509 „Dėl UAB „Litesko“ skundų“. Nagrinėjamu atveju siekdamas išspęsti kilusį ginčą teismas įvertino ginčijamo Finansų ministerijos rašto (sprendimo) sukeliamas teisines pasekmes. Nurodė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 193–195 punktus, 197 punktą, 198 punktą. Nustatė, kad pagrindas šiam ginčui kilti buvo projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos aplinkybės, susijusios su Viešųjų pirkimų tarnybos užfiksuotais atitinkamais pažeidimais. Konstatuotus pažeidimus dar kartą vertino LVPA. Įvertinusi pažeidimus ir priėmusi išvadas LVPA pareiškėjo projektams pasiūlė taikyti 5 procento dydžio finansinę korekciją nuo pirkimų sutarties kainų dalies, tenkančios Projektų įgyvendinimui. Taigi LVPA pateikė tik siūlymus, o pagrindinio sprendimo, kuriuo toks siūlymas taptų įpareigojimu ir kuris pareiškėjui sukeltų teisines pasekmes, nepriėmė. Pareiškėjo Finansų ministerijai pateiktų skundų pagrindas yra tiesiogiai susijęs būtent su LVPA suformuluotais siūlymais, nes pareiškėjas skunduose išdėstė nesutikimo su pareiškėjui pateiktais LVPA raštais, kuriais pastaroji buvo informuota apie LVPA ketinimus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – ir Ūkio ministerija) siūlyti taikyti 5 procentų korekciją pareiškėjo Projektams (kitais raštais jau teikė Ūkio ministerijai siūlymą taikyti 5 procentų finansinę korekciją), argumentus. Vadinasi, pareiškėjas Finansų ministerijai teikė skundus kritikuodamas LVPA siūlymus (ginčo dėl padarytų pažeidimų byloje nėra, tačiau pareiškėjo teigimu, yra pagrindas sankciją už nustatytus pažeidimus skirti ir mažesnę nei pasiūlyta LVPA) pareiškėjo Projektams taikyti finansinę korekciją. Finansų ministerija išnagrinėjusi skundus priėmė sprendimą, kuriame nurodė, jog mano, kad pareiškėjo 2012 m. balandžio 20 d. ir 2012 m. gegužės 9 d. skundai yra nepagrįsti.

16Taigi LVPA, atlikusi tyrimą, priėmė sprendimus, kuriais siūlė ministerijai priimti vieną iš Taisyklėse nustatytų galimų sprendimų. Teisė priimti galutinį sprendimą teisės aktais yra suteikta ne LVPA (įgyvendinančiai institucijai) ar Finansų ministerijai (vadovaujančiai institucijai), o Ūkio ministerijai – atsakingai institucijai. LVPA išdėstyti siūlymai Ūkio ministerijai (nors pareiškėjas reikalavimo dėl sprendimų, kuriuose išdėstyti siūlymai, tiesiogiai teisme nereiškia) ir nesutikimo su siūlymais pagrindu priimtas Finansų ministerijos sprendimas, plačiąja prasme yra viešojo administravimo subjektų atlikti veiksmai, kurie yra įforminti procedūriniais veiksmų rezultatais, dėl kurių nuomonę ginčo sprendimu pareiškė ir Finansų ministerija.

17Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis bei teismo posėdžio metu nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra iškelta administracinė byla Nr. I-4026-426/2012 pagal UAB „Litesko“ skundą atsakovei Ūkio ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Finansų ministerija) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Minėtoje byloje prašoma panaikinti Ūkio ministerijos įsakymus, kurie grindžiami LVPA sprendimais ir kurie buvo apskųsti pareiškėjo 2012 m. balandžio 20 d. ir 2012 m. gegužės 9 d. Finansų ministerijai pateiktais skundais. Minėtoje administracinėje byloje yra skundžiami būtent galutiniai įsakymai, priimti remiantis LVPA nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios pareiškėjo analizuojamos Finansų ministerijai pateiktuose skunduose. Iš to seka, kad tuo metu, kai buvo priimami siūlymai dėl finansinės korekcijos ir vėliau dėl jų teikiant skundus Finansų ministerijai, pareiškėjo Projektų vertinimo procedūra dar nebuvo užbaigta, t. y. ji tęsėsi iki buvo priimti Ūkio ministerijos įsakymai, turintys įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Finansų ministerijos sprendimas nagrinėjamu atveju yra tik rekomendacinio pobūdžio aktas, kuris pats savaime pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukėlė, pareiškėjo teisių apimtis nesusiaurėjo bei papildomų pareigų neatsirado, nes tokiu atveju galutinis sprendimas yra priimamas tik pasibaigus procedūrai, kaip šiuo atveju ir yra įvykę. Nes tik tuo atveju, jei Ūkio ministerija ir nuspręstų taikyti LVPA pasiūlytą 5 procentų finansinę korekciją, su kuria, be kita ko, sutiko ir Finansų ministerija, pareiškėjui kiltų teisinės pasekmės ir pareiškėjo teisinis statusas galėtų pasikeisti tik atsiradus realiems teisiniams padariniams, t. y. galutinai nusprendus taikyti atitinkamo dydžio finansinę korekciją ir tai turėtų atsitikti ne LVPA ar Finansų ministerijos priimto sprendimo pagrindu, tačiau Ūkio ministerijos įsakymų pagrindu. Todėl visus nesutikimo su priimtais siūlymais argumentus pareiškėjas galėtų reikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydamas galutinius Ūkio ministerijos sprendimus, kuomet būtų vertinama visuma veiksmų ir jų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui. Tuo pagrindu teismas padarė išvadą, kad Finansų ministerijos išdėstyta nuomonė nagrinėjamu atveju nelaikytina turinčia įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms, nes skundžiamu Finansų ministerijos sprendimu nebuvo užbaigtas pareiškėjo Projektų vertinimo etapas.

18Vertindamas skundžiamo sprendimo, kuriame išreikšta tik Finansų ministerijos nuomonė, turinį, teismas nustatė, kad sprendime pareiškėjo atžvilgiu nėra viešojo administravimo subjekto valinio pobūdžio patvarkymų, todėl toks sprendimas negali būti ginčijamas teisme. Sprendimai negali būti laikomi nei individualiais teisės aktais, nei administraciniais aktais Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 15 dalies ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 15 dalies prasme, kai juose nėra išreikšti sprendimai viešojo administravimo srityje dėl pareiškėjo teisių ar pareigų ir patys savaime jokių pasekmių nesukelia. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvada, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti sprendimą, kuris jam nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl byla nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu, t. y. ši byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Tuo pagrindu ginčo sprendimo turinio teisėtumas išdėstytų argumentų ir teisės aktų pagrindu nevertintas.

19III.

20Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą bylą išspręsti iš esmės.

21Atskirajame skunde, visų pirma, išdėsto, jog Finansų ministerijos Sprendimas gali būti ginčijamas teisme, tai nustato VAĮ ir Taisyklės. Nurodo skundų Finansų ministerijai pateikimo metu aktualios Taisyklių redakcijos 211 ir 210 punktų nuostatas. Pažymi, kad pagal Taisyklių 212 punktą, projekto vykdytojas, nesutinkantis su vadovaujančiosios institucijos sprendimais, gali juos apskųsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytomis Taisyklių nuostatomis, pareiškėjas turėjo teisę apskųsti Finansų ministerijai LVPA sprendimus siūlyti Ūkio ministerijai taikyti 5 procentų finansinę korekciją Projektams paskirtai ES finansinei paramai. Atitinkamai Finansų ministerija, gavusi pareiškėjo skundus, privalėjo juos išnagrinėti VAĮ nustatyta tvarka, t. y. ji privalėjo atlikti administracinę procedūrą VAĮ 3 skirsnyje nustatyta tvarka ir priimti administracinės procedūros sprendimą. Pareiškėjas, nesutinkantis su šiuo Finansų ministerijos sprendimu, turėjo teisę jį apskųsti administraciniam teismui, vadovaudamasis tiek Taisyklių 212 punktu, tiek VAĮ 36 straipsniu. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta.

22Visų antra, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, jog Sprendimas nesukelia teisinių pasekmių. Teigia, jog tiek teigiamas, tiek neigiamas Finansų ministerijos Sprendimas dėl pareiškėjo skundų sukelia teisines pasekmes ir turi tiesioginę įtaką priimant galutinius sprendimus dėl finansinių korekcijų Projektams paskirtai ES finansinei paramai taikymo. Vadovaujantis Taisyklių 211 punktu, jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus. Nurodo, kad ši Taisyklių nuostata reiškia, kad vadovaujanti institucija, patenkindama projekto vykdytojo skundą, priima ne rekomendaciją, bet įgyvendinančiajai institucijai privalomą vykdyti sprendimą. Todėl Finansų ministerijai patenkinus pareiškėjo pateiktus skundus, LVPA privalėtų atitinkamai pakeisti savo sprendimus siūlyti taikyti finansines korekcijas Projektams paskirtai ES finansinei paramai - netaikyti finansinės korekcijos apskritai arba taikyti ženkliai mažesnę finansinę korekciją. Atitinkamai Ūkio ministerijai nebebūtų teisinio pagrindo priimti sprendimus, patvirtinančius 5 procentų finansinių korekcijų šiai paramai taikymą. Vadovaujančiajai institucijai atmetus projekto vykdytojo skundą, įgyvendinančiosios institucijos sprendimai neprivalo būti keičiami. Todėl Finansų ministerijai atmetus pareiškėjo skundus, LVPA siūlymai taikyti 5 procentų finansinę korekciją Projektams paskirtai ES finansinei paramai nebuvo keičiami.

23Paaiškina, kad Ūkio ministerijos sprendimai dėl finansinės korekcijos Projektams paskirtai ES finansinei paramai buvo priimti 2012 m. liepos 11 d. ir 2012 m. liepos 24 d. įsakymais, apie kuriuos pareiškėjui buvo pranešta 2012 m. liepos 12 d. raštu Nr. (19.2-52)-3-3896 ir 2012 m. liepos 30 d. raštu Nr. (19.2-52)-3-4192. Pagal įsakymų priėmimo metu aktualios Taisyklių redakcijos 198 punktą, ministerija, gavusi įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo (siūlymą dėl finansinės korekcijos taikymo), privalėjo jį išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl finansinės korekcijos taikymo (projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimų) nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą. Taigi, pagal aukščiau nurodytą Taisyklių nuostatą, Finansų ministerijai atmetus pareiškėjo skundus ir taip patvirtinus LVPA sprendimus siūlyti taikyti finansines korekcijas Projektams paskirtai ES finansinei paramai, Ūkio ministerija neturėjo jokios kitos alternatyvos, kaip tik patvirtinti LVPA siūlomas finansines korekcijas. Daro išvadą, kad vadovaujančiosios institucijos sprendimas dėl projekto vykdytojo skundo, pateikto dėl įgyvendinančiosios institucijos priimto sprendimo siūlyti taikyti projekto vykdytojo vykdomam projektui paskirtos ES finansinės paramos finansinę korekciją, sukelia teisines pasekmes: šio sprendimo, patvirtinančio skundą, pagrindu turi būti pakeistas įgyvendinančiosios institucijos sprendimas siūlyti taikyti finansinę korekciją, arba, atmetus skundą, priimami įgyvendinančiosios institucijos sprendimą patvirtinantys ministerijos įsakymai. Pirmosios instancijos teismo nutartyje pateikta pozicija prieštarauja aukščiau nurodytoms Taisyklių nuostatoms, todėl yra nepagrįsta ir neteisėta. Taip pat pažymi, kad teismo nutartyje pateikta pozicija reiškia, kad šio teismo sprendimu panaikinama projektų vykdytojų teisė apskųsti nepagrįstus įgyvendinančiosios institucijos sprendimus siūlyti taikyti finansines korekcijas paskirtai ES paramai, bei tokius sprendimus patvirtinančius vadovaujančiosios institucijos sprendimus, t. y. dėl tokios teismo pozicijos nutartyje Taisyklių ir VAĮ nuostatos, suteikiančios projekto vykdytojams teisę į gynybą nuo nepagrįstų ir neteisėtų institucijų sprendimų siūlyti taikyti finansinę korekciją, taptų teisiškai neefektyviomis ir apribotų šių teisės aktų taikymą. Pagal ABTĮ 18 ir 19 straipsnius, pirmosios instancijos teismo kompetencija neapima galimybės faktiškai panaikinti centrinių valstybės administravimo subjektų priimtų norminių administracinių teisės aktų nuostatų.

24Visų trečia, pareiškėjas išdėsto, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės nutartyje iš dalies spręsti ginčo dalyko ir konstatuoti, kad Finansų ministerija Sprendimą priėmė įvertindama pareiškėjo nurodytus argumentus, susiklosčiusią faktinę situaciją, LVPA priimtų sprendimų siūlyti finansines korekcijas pagrįstumą, LVPA raštais pateiktus argumentus ir teisės aktus, reglamentuojančius ginčo situaciją. Remiasi ABTĮ 105 straipsnio 1 dalimi ir 106 straipsnio 1 dalimi bei teigia, jog teismas, priimdamas nutartį, joje nagrinėja ir pateikia motyvaciją tik dėl tų klausimų, kuriais priimama nutartis, ir nesprendžia bylos iš esmės. Tai, ar Finansų ministerija įvertino ir atsižvelgė į pareiškėjo skunduose nurodytus argumentus ir aplinkybes, susiklosčiusią faktinę situaciją ir LVPA sprendimų siūlyti taikyti finansines korekcijas pagrįstumą, yra ginčo dalykas, dėl kurio pareiškėjas apskundė pirmosios instancijos teismui Finansų ministerijos Sprendimą. Todėl teismas skundžiamoje nutartyje negalėjo iš dalies spręsti ginčo dalyko ir nutraukiant bylą kartu nurodyti, kad Finansų ministerijos Sprendimas buvo priimtas įvertinus aukščiau nurodytus argumentus ir aplinkybes. Pažymi, kad pareiškėjas dalyvauja dar viename teisminiame ginče, susijusiame su šios bylos ginčo dalyku: administracinėje byloje Nr. 1-4026-426/2012, pagal kurią pareiškėjas ginčija Ūkio ministerijos 2012 m. liepos 11 d. ir 2012 m. liepos 24 d. įsakymus, patvirtinančius LVPA sprendimus siūlyti taikyti finansinę korekciją Projektams paskirtai finansinei paramai. Įsiteisėjus pirmosios instancijos teismo nutarčiai, joje konstatuotos aplinkybės galėtų būti panaudotos kaip prejudiciniai faktai byloje su Ūkio ministerija, nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės priimant nutartį nagrinėti ginčo iš esmės (tikėtina, neįsigilinus į ginčo dalyko esmę) ir nutartyje konstatuoti atitinkamų aplinkybių buvimo.

25Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Nurodo Taisyklių 193, 194, 195, 197, 198 punktus, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-633/2008, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS822-530/2012, ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi. Finansų ministerija, atsižvelgdama į tai kas išdėstyta ir tai, kad pareiškėjas Finansų ministerijai apskundė būtent LVPA tarpinius sprendimus, t. y. siūlymus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai priimti sprendimus dėl finansinių korekcijų taikymo pareiškėjo atžvilgiu, mano, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai ir teisėtai nurodė, jog Finansų ministerijos skundžiamame sprendime išdėstyta nuomonė nelaikytina turinčia įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms, nes Finansų ministerijai pareiškėjas skundė tarpinius LVPA sprendimus. Skundžiamu Finansų ministerijos sprendimu nebuvo išspręstas finansinės korekcijos taikymas pareiškėjo atžvilgiu. Būtent Lietuvos Respublikos ūkio ministerija priimdama sprendimą dėl siūlomos finansinės korekcijos taikymo kiekvienu atveju privalo atlikti visapusišką tokio sprendimo patikrinimą, t. y. įvertinti, ar įgyvendinančios institucijos (šiuo atveju LVPA) teikiamas siūlymas yra teisėtas ir pagrįstas objektyviais duomenimis, todėl būtent Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir priima galutinį sprendimą dėl finansinės korekcijos taikymo pareiškėjo atžvilgiu, kuris ir sukels realias teisines pasekmes. Pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi ir nesprendė ginčo esmės, tik trumpai pacitavo Finansų ministerijos priimto sprendimo pagrindus, todėl argumentas, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartyje iš dalies sprendė ginčą ir tuo pačiu administracinę bylą nutraukė, yra nepagrįstas.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą su jo reikalavimais nesutinka.

28Nurodo Taisyklių 195, 197, 1881 punktus. Atkreipia dėmesį, jog Ūkio ministerija priėmė sprendimus (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-659 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-675 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-660 „Dėl Europos Sąjungos fondų finansuojamo projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-047 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ skirtos finansavimo lėšų sumos sumažinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-661 „Dėl Europos Sąjungos fondų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-042 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, grąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-662 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 4-290 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-663 „Dėl Europos Sąjungos fondų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-044 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“, grąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 4-664 „Dėl Europos Sąjungos fondų finansuojamo projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-050 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ skirtos finansavimo lėšų sumos sumažinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 4-729 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-675 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 4-730 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-045 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ grąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 4-731 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-054 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ grąžinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2012 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 4-732 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-043 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ grąžinimo“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 4-733 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-049 vykdytojai uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ grąžinimo“), laikydamasi VAĮ numatytų reikalavimų ir principų, nepažeisdama įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, vadovaudamasi Taisyklių 198 punktu, gavusi LVPA sprendimus dėl pažeidimų (LVPA sprendimai (pažeidimų tyrimo išvados) nurodyti Ūkio ministerijos sprendimuose dėl pažeidimų), išnagrinėjo juos ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į LVPA sprendimuose dėl pažeidimų pateiktus pasiūlymus, priėmė Taisyklių 198.2 punkte numatytus sprendimus.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį nepakeistą.

30Nurodo Taisyklių 197 punktą, Metodinių pažeidimų tyrimų ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173, 15 punktą. Teigia, jog, vadovaujantis tuo metu galiojusių Taisyklių 198 punktu, Ūkio ministerija išnagrinėja ir priima atitinkamą sprendimą, todėl teisės aktas, kuris pareiškėjui sukelia teisines pasekmes, yra pažeidimo tyrimo išvada, o ne informacinis raštas, kad tokia išvada bus teikiama Ūkio ministerijai. Nurodo ABTĮ 3 straipsnį ir pažymi, kad LVPA ir atsakovo sprendimais buvo įforminti procedūriniai veiksmai, dėl kurių, kaip konstatavo Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamoje nutartyje, apelianto teisių apimtis nesusiaurėjo bei papildomų pareigų jam neatsirado, nes galutinis sprendimas yra priimamas tik pasibaigus procedūrai - Ūkio ministerijai išnagrinėjus LVPA pažeidimų tyrimo išvadas ir priėmus sprendimus, įformintus Ūkio ministro įsakymu. Šiuo atveju atsakovo 2012 m. birželio 25 d. raštas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, šiuo raštu procedūra nėra baigiama, tad ginčo dėl teisės nėra, dėl to, LVPA nuomone, byla yra nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Pažymi, kad LVPA savo sprendimą įformina pažeidimų tyrimo išvadoje, kurią nuo 2012 m. gegužės 15 d. projektų vykdytojai turi teisę apskųsti, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis. Pažymi, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme pagal apelianto skundą yra iškelta administracinė byla Nr. 1-1026-426/2012, kurioje yra skundžiami Ūkio ministerijos sprendimai, priimti LVPA pažeidimų tyrimo išvadų pagrindu, todėl apeliantas įgyvendino Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamą teisę kreiptis į teismą ir ji nebuvo apribota jokiomis administracinio pobūdžio kliūtimis. Be kita ko, pažymi, kad skundžiamas atsakovo raštas atitinka VAĮ reikalavimus bei nepažeidžia objektyvumo ir audiatur et altera pars principų.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Atskirasis skundas atmestinas.

34Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas nutraukė bylą pagal pareiškėjo skundą, konstatavęs, jog Finansų ministerijos Sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio aktas, kuris pats savaime pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukėlė.

35Pareiškėjas skundu pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti Finansų ministerijos 2012 m. birželio 21 d. raštą Nr. (27.16-02)-5K-1210757-5K-1211131-6K-1205509 „Dėl UAB „Litesko“ skundų“ ir įpareigoti Finansų ministeriją pakartotinai svarstyti UAB „Litesko“ 2012 m. balandžio 20 d. skundą Nr. 1.5-320 ir 2012 m. gegužės 9 d. skundą Nr. 1.5-438, atsižvelgiant ir įvertinant UAB „Litesko“ nurodytas aplinkybes ir paaiškinimus.

36Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).

37Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, pažymėjo, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

38Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pagrindas šiam ginčui kilti buvo projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos aplinkybės, susijusios su Viešųjų pirkimų tarnybos užfiksuotais atitinkamais pažeidimais. Šiuos pažeidimus dar kartą vertino LVPA, kuri, juos įvertinusi ir priėmusi išvadas, pareiškėjo projektams pasiūlė taikyti (informavo, jog ketina siūlyti taikyti) 5 procento dydžio finansinę korekciją nuo pirkimų sutarties kainų dalies, tenkančios Projektų įgyvendinimui (2012 m. balandžio 16 d. sprendimai (dėl Projektų Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-042 (t. I, b. l. 26-29), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-044 (t. I, b. l. 30-33)) ir 2012 m. gegužės 17 d. sprendimais (dėl Projektų Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-047 (t. I, b. l. 34-37), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-050 (t. I, b. l. 38-41), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-049 (t. I, b. l. 42-46), Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-045 (t. I, b. l. 47-50)). Kaip matyti iš minėtų LVPA Raštų, jie adresuojami Ūkio ministerijai, o kopija siunčiama pareiškėjui UAB „Litesko“.

39Bylos duomenys patvirtina, jog Finansų ministerija 2012 m. birželio 21 d. raštu Nr. 27.16-02)-5K-1210757-5K-1211131-6K-1205509 „Dėl UAB „Litesko“ skundų“, atmesdama UAB „Litesko“ 2012 m. balandžio 20 d. skundą Nr. 1.5-320 ir 2012 m. gegužės 9 d. skundą Nr. 1.5-438, sutiko su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m. balandžio 16 d. sprendimais (dėl Projektų: Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-042, Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-044) ir 2012 m. gegužės 17 d. sprendimais (dėl Projektų Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-047, Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-050, Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-049, Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-045), kuriais buvo pasiūlyta (informuota, jog ketinama siūlyti) pareiškėjui paskirtai Europos sąjungos struktūrinių fondų paramai taikyti 5 procentų finansines korekcijas nuo sutarčių sumos dydžio paminėtuose Projektuose. Tokį Sprendimą Finansų ministerija priėmė, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, išnagrinėjusi pareiškėjo skundus.

40Taisyklių 211 punkte numatyta, kad pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo institucijoje dienos apie tai informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją ir įgyvendinančiąją instituciją. Vadovaujančioji institucija gautą pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Vadovaujančioji institucija, nusprendusi, kad skundas pagrįstas, raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus.

41Taisyklių 212 punkte nustatyta, jog pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais, gali juos apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42Atsižvelgdama į Taisyklių 211 punkto normą bei pareiškėjo skundą, kuriame jis akcentuoja, kad Finansų ministerijos Sprendimas, be kita ko, pažeidžia Viešojo administravimo įstatymo ir gero administravimo principus, teisėjų kolegija vertina, kad tokio pobūdžio Finansų ministerijos Sprendimo, kuriuo buvo įvertinta, jog LVPA pateikė motyvuotus argumentus, kodėl yra siūlomas atitinkamas finansinės korekcijos dydis, teisėtumas ir pagrįstumas galėtų būti tikrinamas Viešojo administravimo įstatymo prasme. Tačiau nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtinas proceso operatyvumo principas expressis verbis įtvirtintas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 34 straipsnio 1 dalyje. Šis principas, inter alia, siejamas su Teismų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta principine nuostata, jog teismas visa savo veikla turi užtikrinti, kad bylos būtų išnagrinėtos per įmanomai trumpiausią laiką. Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje Nr. A444-619/2008, operatyvus iškilusio ginčo išsprendimas yra vienas iš administracinio proceso tikslų. Teismų praktikoje pažymima, kad procesinis reguliavimas orientuoja į tai, kad kilęs teisinis ginčas būtų išspręstas, ginčo šalių teisės ir pareigos apibrėžtos per kiek įmanoma trumpesnį laiką, o procesas būtų koncentruotas bei ekonomiškas. Pagrindinis proceso tikslas – teisingai išspręsti šalių ginčą, ir kiti proceso principai, taigi ir koncentruotumo bei ekonomiškumo, turi būti derinami su šiuo (pagrindiniu) proceso tikslu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012).

43Šiuo atveju dėmesys atkreiptinas į tai, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme pagal pareiškėjo UAB „Litesko“ skundą yra iškelta administracinė byla Nr. I-1026-426/2012 (pagal Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenis, dabartinis bylos Nr. I-861-426/2013), kurioje yra skundžiami Ūkio ministerijos sprendimai, priimti LVPA pažeidimų tyrimo išvadų pagrindu (pareiškėjas UAB „Litesko“ teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti Ūkio ministerijos 2012 m. liepos 11 d. įsakymus Nr. 4-659, Nr. 4-660, Nr. 4-661, Nr. 4-662, Nr. 4-663, Nr. 4-664, 2012 m. liepos 24 d. įsakymus Nr. 4-729, Nr. 4-730, Nr. 4-731, Nr. 4-732, Nr. 4-733 bei įpareigoti Ūkio ministeriją pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo 2011 m. lapkričio 18 d. rašte nurodytas aplinkybes ir ginčo klausimais priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus). Taigi teisme vyksta ginčas dėl Ūkio ministerijos priimtų sprendimų, be kita ko, ir dėl sprendimų dėl lėšų grąžinimo. Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju, kai yra priimtas galutinis Ūkio ministerijos spendimas (dėl lėšų grąžinimo – finansinės korekcijos projektams paskirtai ES finansinei paramai taikymo), kuris pareiškėjui sukelia realias teisines pasekmes, ir teisminis procesas dėl tokio galutinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo jau yra pradėtas, nėra tikslinga vertinti glaudžiai susijusių ginčų faktinių aplinkybių dvejose teismo procesuose. Šiuo atveju, siekiant užtikrinti proceso operatyvumą, koncentruotumą ir ekonomiškumą, teisėjų kolegijos vertinimu, yra tikslinga nagrinėti vieną bylą, susijusią su finansinių korekcijų projektams paskirtai ES finansinei paramai taikymu, kuriame ginčijamas būtent galutinis sprendimas, sukeliantis pareiškėjui realias teisines pasekmes. Tokiu būdu gali būti patikrinamas ir Finansų ministerijos Sprendimo, kuriuo buvo įvertinta, jog LVPA pateikė motyvuotus argumentus, kodėl yra siūlomas atitinkamas finansinės korekcijos dydis, teisėtumas ir pagrįstumas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria byla pagal pareiškėjo skundą dėl Finansų ministerijos Sprendimo buvo nutraukta, paliktina nepakeista.

44Be kita ko, pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi nesprendė ginčo esmės, tik trumpai pacitavo Finansų ministerijos priimto sprendimo pagrindus, todėl argumentas, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies sprendė ginčą ir tuo pačiu administracinę bylą nutraukė, yra nepagrįstas.

45Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, taip pat teisminio proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą atmesti.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija,... 5. Pareiškėjas UAB „Litesko” nesutikdamas su Finansų ministerijos Sprendimu... 6. 1) panaikinti Finansų ministerijos 2012 m. birželio 21 d. raštą Nr.... 7. 2) įpareigoti Finansų ministeriją pakartotinai svarstyti UAB „Litesko“... 8. Pažymėdamas faktines situacijos aplinkybes nurodė, kad Bendrovė Projektus,... 9. LVPA priėmė sprendimus taikyti finansines korekcijas, kurie, pasak... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimo (t. II, b. l.... 11. Nurodė, kad gavęs pareiškėjo skundus (2012-04-20 ir 2012-05-09) kreipėsi... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi... 15. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčo objektas byloje – Finansų... 16. Taigi LVPA, atlikusi tyrimą, priėmė sprendimus, kuriais siūlė ministerijai... 17. Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis bei... 18. Vertindamas skundžiamo sprendimo, kuriame išreikšta tik Finansų... 19. III.... 20. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ atskiruoju skundu... 21. Atskirajame skunde, visų pirma, išdėsto, jog Finansų ministerijos... 22. Visų antra, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo,... 23. Paaiškina, kad Ūkio ministerijos sprendimai dėl finansinės korekcijos... 24. Visų trečia, pareiškėjas išdėsto, jog pirmosios instancijos teismas... 25. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimu į atskirąjį... 26. Nurodo Taisyklių 193, 194, 195, 197, 198 punktus, remiasi Lietuvos vyriausiojo... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija... 28. Nurodo Taisyklių 195, 197, 1881 punktus. Atkreipia dėmesį, jog Ūkio... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra... 30. Nurodo Taisyklių 197 punktą, Metodinių pažeidimų tyrimų ir nustatymo... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Atskirasis skundas atmestinas.... 34. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 35. Pareiškėjas skundu pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti Finansų... 36. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį,... 37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad... 38. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pagrindas šiam ginčui... 39. Bylos duomenys patvirtina, jog Finansų ministerija 2012 m. birželio 21 d.... 40. Taisyklių 211 punkte numatyta, kad pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi... 41. Taisyklių 212 punkte nustatyta, jog pareiškėjas ar projekto vykdytojas,... 42. Atsižvelgdama į Taisyklių 211 punkto normą bei pareiškėjo skundą,... 43. Šiuo atveju dėmesys atkreiptinas į tai, kad bylos nagrinėjimo metu... 44. Be kita ko, pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012... 45. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, taip pat teisminio proceso operatyvumo,... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį... 48. Nutartis neskundžiama....