Byla 2-1775-619/2017
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Swedbank“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, sekretoriaujant V. Kamašinienei dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. D. P., atsakovo LUAB „Broner“ atstovui B. V. suinteresuoto asmens atstovui M. P. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „Inreal valdymas“, BUAB „Broner“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys AB „Swedbank“, ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ pateikė teismui skundą dėl 2015 m. gruodžio 7 d. vykusio LUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti šiuos kreditorių susirinkimo nutarime priimtus nutarimus: 1) nutarimą Nr. 3, kuriuo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos; 2) nutarimą Nr. 4, kuriuo buvo nutarta LUAB „Broner“ turtą, esantį Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavinėti varžytynėse atskirais turtiniais vienetais (poilsio namai ir/ar administracinis pastatas su priskirtų žemės sklypų dalių nuomos teise bei pagalbiniais pastatais/pirtimis), proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1/26 dalies infrastruktūros (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei nepriskirtos žemės sklypo dalies nuomos teisė) rinkos vertę pagal šio nutarimo priede Nr. 1 nurodytas pradines pardavimo kainas, pridėjus prie priede Nr. 1 nurodytų pradinių turto pardavimo kainų pridėtinės vertės mokestį; 3) nutarimą Nr. 5, kuriuo buvo nutarta pardavinėti turtą varžytynėse; kad pirmųjų varžytynių kaina lygi 100 proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos; kad antrųjų varžytynių kaina lygi 90 proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos; kad trečiųjų varžytynių kaina lygi 80 proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos; kad ketvirtųjų varžytynių kaina lygi 70 proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos; po kiekvienų varžytynių pasiūlyti hipotekos kreditoriui perimti varžytynėse neparduotą turtą; 4) nutarimą Nr. 6, kuriuo buvo nutarta nustatyti 6.000,00 € kainos didinimo intervalą varžytynėse; 5) nutarimą Nr. 7, kuriuo buvo nutarta nustatyti 30,00 € dydžio mokestį varžytynių žiūrovams; 6) nutarimą Nr. 8, kuriuo buvo nutarta apie turto pardavimą nuolat papildomai skelbti interneto svetainėse (www.aruodas.lt, www.domoplius.lt ir administratoriaus pasirinkimu kituose tinklapiuose); 7) nutarimą Nr. 11, kuriuo buvo nutarta pasirašyti taikos sutartį tik tokiu atveju, jei analogiškai sumai bus sumažintas iki šios dienos priskaičiuotas ir suteiktas bankroto administratoriaus atlyginimas LUAB „Broner“ bankroto byloje; 8) nutarimą Nr. 12, kuriuo buvo nutarta netvirtinti bankroto administratoriaus pasiūlymo dėl naujos bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo; 9) nutarimą Nr. 13, kuriuo buvo nutarta vadovaujantis VĮ Registrų centras nurodytais įkainiais skirti pinigines lėšas varžytynių vykdymui; 10) netvirtinti bankroto administratoriaus pasiūlymo dėl naujos bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo;

3Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2015 m. gruodžio 7 d. įvyko atsakovo kreditorių susirinkimas, kuriame iš anksto raštu balsavo atsakovo kreditoriai, turintys 99,633 procento visų Teismo nutartimi patvirtintų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų. Kreditorių susirinkime buvo svarstomi šie klausimai: kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimai; kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimas; dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, kainos nustatymo įskaitant PVM; dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, pardavimo tvarkos nustatymo; kainos didinimo intervalo nustatymas; žiūrovo mokesčio nustatymas; dėl informacijos skelbimo tvarkos nustatymo; dėl parduoto turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, priklausinių - infrastruktūros dalių pardavimo kainos nustatymo; dėl parduoto turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, priklausinių - infrastruktūros dalių pardavimo tvarkos nustatymo; dėl taikos sutarties pasirašymo tarp AB „Lesto“ ir LUAB „Broner“ civilinėje byloje Nr. 2-3991-104/2015; dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31 d.; dėl piniginių lėšų skyrimo varžytynių vykdymui. Pareiškėjas ginčija šiuos priimtus nutarimus.

4Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su LUAB „Broner“ turto, esančio Žemaitės gt. 25A, Trakuose, pardavimo varžytynėse teisėtumo (darbotvarkės 4 p., 5 p., 6 p., 7 p., 8 p., 13 p.).

5Nurodė, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakuose, kainos nustatymo įskaitant PVM. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas LUAB „Broner“ turtą, esantį Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavinėti varžytynėse atskirais turtiniais vienetais (poilsio namai ir/ar administracinis pastatas su priskirtų žemės sklypų dalių nuomos teise bei pagalbiniais pastatais/pirtimis), proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1/26 dalies infrastruktūros (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei nepriskirtos žemės sklypo dalies nuomos teisė) rinkos vertę pagal šio nutarimo priede Nr. 1 nurodytas pradines pardavimo kainas, pridėjus prie priede Nr. 1 nurodytų pradinių turto pardavimo kainų pridėtinės vertės mokestį (Protokolo dalis Nr. 4). Tokį nutarimo projektą svarstymui teikė didžiausias LUAB „Broner’ kreditorius AB „Swedbank“, už šio nutarimo priėmimą balsavo 70,223 procento atsakovo kreditorių. Penktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavimo tvarkos nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas pardavinėti turtą varžytynėse. Pirmųjų

6varžytynių kaina lygi 100

7proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos, antrųjų – 90 proc., trečiųjų 80 proc., ketvirtųjų – 70 proc., po kiekvienų varžytynių pasiūlyti hipotekos kreditoriui perimti varžytynėse neparduotą turtą. Už šio Nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento Atsakovo kreditorių. Šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl kainos didinimo intervalo nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas nustatyti 6.000,00 € kainos didinimo intervalą varžytynėse, už nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento atsakovo kreditorių, prieš - 28,82 procento Atsakovo kreditorių. Septintuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl žiūrovo mokesčio nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas nustatyti 30,00 € dydžio mokestį varžytynių žiūrovams, už šio nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento atsakovo kreditorių. Aštuntuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl informacijos skelbimo tvarkos nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas apie turto pardavimą nuolat papildomai skelbti interneto svetainėse (www.aruodas.lt.www.domoplius.lt ir administratoriaus pasirinkimu kituose tinklapiuose), už šio Nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento Atsakovo kreditorių. Tryliktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl piniginių lėšų skyrimo varžytynių vykdymui. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas vadovaujantis VĮ Registrų centro nurodytais įkainiais skirti pinigines lėšas varžytynių vykdymui, už šio nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento atsakovo kreditorių.

8Pareiškėjas nesutinka su Protokolo dalyse Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 13 priimtais kreditorių susirinkimo nutarimais, prašo juos panaikinti. Pareiškėjo vertinimu, skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia kreditorių interesus, nes jais nustatyta nepagrįstai žema turto pardavimo kaina, nustačius nepagrįstai žemą kainą, nepagrįstais laikytini ir kiti kreditorių susirinkimo nutarimai, kuriais detalizuojama turto pardavimo už šią kainą tvarka. Visi nutarimai yra priimti vien tik AB „Swedbank“, turinčio daugiau nei 70 procentų visų balsavimo teisių kreditorių susirinkime, balsais ir iniciatyva, taigi didžiausiam kreditoriui absoliučiai neatsižvelgiant į kitų kreditorių nuomonę ir taip piktnaudžiaujant savo teisėmis. Nurodė, jog kaina nustatyta remiantis UAB „Verslavita“ parengta turto vertinimo ataskaita Nr. VN-I5-16G, kuri kreditoriams susipažinimui buvo įteikta 2015 m. spalio 29 d.

9Pareiškėjo vertinimu, Ataskaitoje nustatyta nepagrįsta ir netinkama LUAB „Broner'" turto rinkos kaina, o skundžiamais Nutarimais nustatyta nepagrįstai žema šio turto pardavimo varžytynėse kaina. Iš Ataskaitos matyti, kad UAB „Verslavita“, atsakovui priklausantį turtą įvertino 4 702 487 Eur verte, šį turtą sudaro 22 pastatai bei juos aptarnaujanti inžinerinė infrastruktūra. Pareiškėjo vertinimu, Ataskaitoje nurodyta turto vertė yra ženkliai mažesnė už tikrąją dabartinę turto kainą rinkoje, kuri sudarytų apie 6 001 876 Eur. Ataskaitoje nėra pateikta argumentų, kodėl buvo pasirinkti būtent tokie kriterijų procentiniai išskaidymai, t.y., Ataskaitoje nėra pateikiami apklausos rezultatai, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimai, stebėjimo rezultatai ir kt. Nurodė, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, kuriais nustatyta atsakovo turto pardavimo tvarka ir kaina yra ydingi, prieštarauja kitiems kreditorių susirinkime priimtiems nutarimams. Dar iki bankroto bylos iškėlimo atsakovui buvo parduoti keturi poilsio namai, esantys Žemaitės g. 25a, Trakuose, tačiau kartu su namais nebuvo parduotos ir pirkėjams perduotos šiuos namus aptarnaujančios infrastruktūros dalys. Dėl šių dalių perdavimo keturių poilsio namų savininkams yra kilę ginčai tarp atsakovo ir turtą įsigijusių asmenų. Devintuoju ir dešimtuoju darbotvarkės klausimais buvo sprendžiama dėl minėtų infrastruktūros dalių perdavimo poilsio pastatų pirkėjams. Devintuoju darbotvarkės klausimu priimtas Nutarimas parduoti įsigijusių poilsio namus savininkams 1/26 infrastruktūros dalis po 1.158,50 € + mokesčiai. Dešimtuoju darbotvarkės klausimu priimtas Nutarimas pasiūlyti parduotų namų savininkams už kreditorių susirinkime patvirtintą kainą įsigyti 1/26 infrastuktūros dalis, o jiems atsisakius arba nepateikus atsakymo per 30 dienų, skelbti šių infrastruktūros dalių pardavimą varžytynėse. Pareiškėjas sutinka ir neprieštarauja dėl minėtos infrastruktūros dalių pardavimo ir perdavimo poilsio namų savininkams tvarkos bei kainos (kaip matyti iš Protokolo, Pareiškėjas iš esmės balsavo už atitinkamų nutarimų priėmimą), tačiau pabrėžia, kad šie Kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja skundu ginčijamam nutarimui, užfiksuotam Protokolo dalyje Nr. 4, nes juo buvo nutarta varžytynėse parduoti visą atsakovui priklausantį turtą, t.y., 22 pastatus ir visą infrastruktūrą (26 iš 26 dalių) už UAB „Verslavita“ Ataskaitoje nurodytą kainą. Tuo tarpu, Nutarimu Nr. 9 nutarta 4 iš 26 infrastruktūros dalių parduoti visiškai kita kaina, turtą tiesiogiai įsigyti pasiūlant poilsio namų savininkams. Todėl spręstina, kad Kreditorių susirinkimo nutarimais yra nuspręsta dėl 4/26 infrastruktūros dalių pardavimo už dvi skirtingas kainas dviem skirtingais būdais, t.y., vienu atveju (Nutarimas Nr, 4) - už 26.008 € varžytynėse, kitu atveju (Nutarimas Nr. 9) - už 1.158,50 € + mokesčiais siūlant įsigyti pirkėjams tiesiogiai. Išdėstyti argumentai patvirtina, kad Kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja tarpusavyje, yra ydingi, pagal priimtą nutarimą nėra galima organizuoti varžytynių, kadangi tas pats išvaržomas turtas bus parduodamas kita tvarka. Atitinkamai, varžytynių metu šį turtą pardavus kiltų papildomų ginčų ir/ar teisminių procesų dėl sudarytų sandorių panaikinimo, turto grąžinimo ir pan. Dėl nurodyto, minėti nutarimai, susiję su LUAB „Broner“ turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavimu varžytynėse, yra nepagrįsti, todėl privalo būti panaikinti.

10Dėl nutarimo, susijusio su taikos sutarties tarp LUAB „Broner“ ir AB „Lesto“ sudarymu, neteisėtumo nurodė, kad kreditoriaus AB „Swedbank“ balsais buvo priimtas nutarimas pasirašyti taikos sutartį tik tokiu atveju, jei analogiškai sumai bus sumažintas iki šios dienos priskaičiuotas ir suteiktas bankroto administratoriaus atlyginimas LUAB „Broner“ bankroto byloje, už nutarimo priėmimą balsavo 70,08 procento atsakovo kreditorių. Nutarimas nelogiškas, priimtas AB „Swedbank“ grubiai piktnaudžiaujant savo dominuojančia padėtimi šioje bankroto byloje. AB „Lesto“ yra teismine tvarka pareiškusi reikalavimus LUAB „Broner“ dėl susidariusio įsiskolinimo už elektros dedamosios mokestį pagal 2010 m. kovo 1 d. sudarytos elektros energijos tiekimo sutartį, taip pat palūkanų bei delspinigių priteisimo. Atsakovo administratoriaus iniciatyva yra suderintos taikos sutarties sąlygos, pagal kurias AB „Lesto“ atsisakytų reikalavimų dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo, o LUAB „Broner“ padengtų susidariusį įsiskolinimą už elektros dedamąją pardavus atsakovo turtą ir gavus pajamų. Tokios sutarties sudarymas yra naudingas tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams, nes sudarius taikų susitarimą ne tik yra sumažinamas AB „Lesto“ reikalavimo dydis, tačiau ir išvengiama papildomų išlaidų, susijusių su teisminio proceso vedimu, bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidų padidėjimo. Nepaisant to, AB ,,Swedbank“' nepritarė taikos sutarties sudarymui ir skundžiamu nutarimu priėmė nutarimą, kuriuo atsakovo išlaidas dėl elektros dedamosios palaikymo turėtų padengti asmeniškai bankroto administratorius. Tokio sprendimo kreditorius iš esmės jo nemotyvavo, nenurodė dėl kokių priežasčių būtent administratorius turėtų priimti atitinkamas bankrutuojančios bendrovės patirtas sąnaudas, nutarimas yra sąlyginis.

11Dėl nutarimų, susijusių su LUAB „Broner“ administratoriaus ataskaitos ir administravimo sąmatos patvirtinimu, nepagrįstumu

12Nurodė, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu kreditoriaus AB „Swedbank“ balsais buvo priimtas nutarimas netvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos, už šį nutarimo priėmimą balsavo 70,08 proc. kreditorių, prieš - 29,553 procento. Ataskaitos nepatvirtinimo priežastis - joje nėra nurodyta, už kokį laikotarpį siūloma patvirtinti ataskaitą. Pareiškėjo vertinimu, tokia pastaba nėra ir negali būti priežastimi nepatvirtinti administratoriaus pateiktos ataskaitos, todėl toks nutarimas yra naikinimas. Šiuo atveju nėra nurodyta jokio konkretaus administratoriaus darbo trūkumo, kuris sudarytų pagrindą netvirtinti ataskaitos, taip pat nėra pateikta jokių duomenų, kurių pagrindu galėtų būti ginčijama administratoriaus pateikta patirtų administravimo išlaidų sąmata.

13Dvyliktuoju Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31d. Kreditoriaus AB „Swedbank“ balsais buvo priimtas nutarimas netvirtinti bankroto administratoriaus pasiūlymo dėl naujos bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo, už nutarimo priėmimą balsavo 70,673 procento atsakovo kreditorių, prieš - 28,28 procento. Pažymėjo, jog administratorius siūlyme pateikė išsamius motyvus, nurodė, kad ženkliai padidėjo teismuose nagrinėjamų bylų skaičius, administratoriaus darbo krūvis, taip pat pakilo minimalus valandinis atlyginis bei minimali mėnesinė alga. Pareiškėjo vertinimu, tokie motyvai yra aiškūs ir pakankami tam, kad būtų peržiūrėta šiuo metu patirtinta atsakovo administravimo sąmata. Pareiškėjo vertinimu, toks nemotyvuotas nutarimas, kuriuo nepagrįstai apsunkinama bankroto administratoriaus veikla, negali būti laikomas pagrįstu, todėl privalo būti panaikintas.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimus, prašė juos tenkinti.

15Pareiškėjas BUAB „Broner“ pateikė teismui skundą dėl 2015 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti kaip neteisėtus kreditorių nutarimą dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo (trečiasis darbotvarkės klausimas) ir dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31 d. (dvyliktasis darbotvarkės klausimas). Administratoriaus nuomone, minėti nutarimai yra neteisėti, todėl naikintini. Šiuo atveju kreditoriaus „Swedbank“, AB motyvai, dėl kurių kreditorius balsavo prieš ataskaitos patvirtinimą - neva kreditoriui nėra aišku už kokį laikotarpį yra prašoma patvirtinti ataskaita yra nepagrįsti ir nepakankami tam, kad būtų atsisakyta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą. 2015-12-05 kreditorių susirinkime raštu balsavę kreditoriai nenurodė nei vieno administratoriaus UAB „Vantolina“ veiklos trūkumo, neatlikto veiksmo, taip pat nepateikė jokių argumentų, kurių pagrindu galėtų būti ginčijama administratoriaus išlaidų sąmata.

16Nurodė, kad administratorius dar iki kreditorių susirinkimo visiems kreditoriams pateikė siūlymą padidinti administravimo išlaidų sąmatą - nustatyti tokią sąmatą, kokia galiojo iki 2013 m. lapkričio 1 d., pažymėjo, kad sąmatos patvirtinimo būtinumas atsirado dėl padidėjusio teismuose nagrinėjamų bylų skaičiaus, padidėjusio administratoriaus darbo krūvio, padidėjusių minimalaus valandinio atlyginio bei minimalios vidutinės algos. Iš protokolo Nr. 26 turinio matyti, kad didžiausias kreditoriai „Swedbank“, AB (70,08 proc. balsų), VSDFV Vilniaus skyrius (0,003 proc. balsų) ir VĮ Turto bankas (0.59 proc. balsų) raštu balsavo prieš naujos sąmatos patvirtinimą, tačiau nebuvo nurodyti jokie balsavimo prieš sąmatos patvirtinimą motyvai. Administratoriaus vertinimu, absoliučiai nemotyvuotas atsisakymas patvirtinti siūlomą administravimo išlaidų sąmatą yra nepagrįstas, o tinkamam ir sklandžiam LUAB „Broner“ bankroto procedūrų vykdymui yra būtinas adekvačios ir protingos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas, kadangi priešingu atveju, nesant pakankamai skiriamų lėšų, bankroto administravimas gali tapti neįmanomas arba itin sudėtingas.

17Kreditorius Swedbank, AB su pareiškėjų skundais nesutiko, prašė juos atmesti dėl šių priežasčių. Dėl skundo argumentų, susijusių su nutarimu 3 darbotvarkės klausimu nurodė, kad jo balsavimo prieš bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimą priežastis yra ta, kad nėra nurodyta kokį administratoriaus veiklos laikotarpį apima tvirtinimui pateikta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita. Pažymėjo, kad kaip matyti iš ginčo administratoriaus veiklos ataskaitos, joje nei vienoje vietoje nėra pažymėta, kokį laikotarpį ji apima, t.y. už kokį savo veiklos periodą administratorius atsiskaito kreditoriams. Ataskaitoje nurodyti įvairūs laikotarpiai, pradedant 2010 m. balandžio 6 d. (administratoriui rašant apie sutartį su AB „Lesto“ - 2 ataskaitos lapas) ir baigiant 2015 m. lapkričio 1 d. (administratoriui rašant apie sąnaudas - 8 ataskaitos lapas). Kreditoriaus nuomone, nėra jokio pagrindo pakartotinai tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už tą periodą, už kurį administratorius jau yra atsiskaitęs ir už kurį administratoriaus veiklos ataskaita jau yra patvirtinta (darant prielaidą, kad administratoriaus ataskaita buvo parengta už periodą, pradedant 2010 m. balandžio 6 d.). Administratorius taip pat turėjo nurodyti ir terminą, iki kurio atliktus savo veiksmus jis teikia kreditorių susirinkimo įvertinimui. Kadangi BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas įvyko 2015 m. gruodžio 7 d., o BUAB „Broner“ finansinės ataskaitos kreditoriams buvo pateiktos už laikotarpį iki 2015 m. lapkričio 1 d., tai balsuojant yra svarbu ar BUAB „Broner“ administratoriaus ataskaita parengta už laikotarpį iki 2015 m. lapkričio 1 d., ar už laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 7 d.. Kadangi iki balsavimo kreditorių susirinkimo dienos iš BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus nepavyko sužinoti už kokį veiklos laikotarpį parengta administratoriaus ataskaita, kuri buvo pateikta tvirtinimui, „Swedbank“, AB balsavo prieš jos tvirtinimą ir nurodė aiškius tokio balsavimo motyvus. Kreditoriaus nuomone, administratorius, vadovaudamasis ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu turėtų papildyti ginčo administratoriaus ataskaitą nurodant už kokį laikotarpį jį yra parengta ir teikti ją tvirtinti ir tik tokiu atveju, jeigu ji nebūtų patvirtinta, kreiptis į teismą dėl jos patvirtinimo.

18Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 4, 5, 6, 7, 8 ir 13 darbotvarkės klausimais teisėtumo ir pagrįstumo nurodė, kad skundo argumentai nepagrįstai siejami su tariamu banko piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Atkreipė dėmesį į tai, kad BUAB „Broner“ bankroto procese kreditorinius reikalavimus yra pareiškusios ir dalyvauja ne mažiau kaip trys susijusios Invaida grupės įmonės - AB „Invaida privatus kapitalas“, UAB „Inservis“ ir UAB „Inreal valdymas". Nurodė, kad šioje byloje BUAB „Broner“ kreditoriai sprendimus dėl ginčo turto priėmė atsižvelgiant į UAB „Verslavita“, kuri buvo išrinkta BUAB „Broner“ 2015 m. liepos 2 d. kreditorių susirinkime (7 priedas), atliktą nepriklausomą ginčo turto, esančio Žemaitės g. 25, Trakuose, vertinimą. Už UAB „Verslavita“ kandidatūrą balsavo visi BUAB „Broner“ kreditoriai, įskaitant pareiškėją ir su juo susijusius kreditorius. Tai patvirtina, kad pareiškėjas iš esmės prieštarauja BUAB „Broner“ turto pardavimo procesui ir nesąžiningai naudojasi procesine teise ginčyti BUAB „Broner“ kreditorių nutarimus bei stabdyti BUAB „Broner" turto pardavimo procesą.

19Kadangi už ginčijamų kreditorių susirinkime nutarimų priėmimą balsavo kreditoriai, turintys daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, pareiškėjas privalėjo įrodyti, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą jų priėmimo procedūrą, arba kad ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia teisės normas, tačiau skundu to neįrodė (CPK 178 str.). Nors nei ĮBĮ nei kiti teisės aktai nenumato privalomos turto įvertinimo procedūros tvirtinant turto pardavimo kainas ir tvarką, tačiau atsižvelgiant į pareiškėjo ir su juo susijusių asmenų nuolatinius skundus, susijusius su „Swedbank“, AB įkeisto turto pardavimo tvarka ir kainomis, ginčo turtas buvo įvertintas BUAB „Broner“ bankroto administratoriaus užsakymu ir kreditoriams buvo pateikta UAB „Verslavita“ atlikta ginčo turto vertinimo ataskaita. BUAB „Broner“ kreditoriai, vadovaudamiesi jiems pateiktomis ginčo turto vertinimo ataskaitomis nutarė BUAB Broner" turtą, esantį Žemaitės g. 25A, Trakuose parduoti varžytinėse atskirais turtiniais vienetais, nustatant pradinę pardavimo kainą pagal UAB „Verslavita“ atliktame vertinime nurodytą turto rinkos vertę proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1/26 dalies I infrastruktūros rinkos vertę ir pridėjus pridėtinės vertės mokestį. Taip pat kreditoriai nusprendė, kad tuo atveju, jeigu aptariamas BUAB „Broner" nuosavybės teise priklausantis turtas nebus parduotas pirmose varžytinėse, organizuoti kitas varžytines nuosekliai, t.y. po 10 proc. mažinant pradinę turto pardavimo kiekvienose sekančiose varžytinėse kainą. Kreditoriai taip pat nustatė kainos didinimo varžytinėse intervalą, mokesčio važyytinių žiūrovams dydį ir papildomą informacijos sklaidos tvarką. Kadangi BUAB „Broner" kreditoriai nepažeisdami įstatymų nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos balsų dauguma nutarė turtą esantį Žemaites g. 25A, Trakuose pardavinėti už turto vertintojų nustatytą pradinę pardavimo kainą, minėtas sprendimas privalomas visiems kreditoriams ir turi būti vykdomas. Dėl nurodyto, nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo nutarimus.

20Pažymėjo, jog turto rinkos vertę apsprendžia ne turto vertintojų išvados, o parduodamo turto paklausa. Ginčijamais nutarimais kreditoriai nustatė mažiausią galimą BUAB „Broner“ nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo kainą, tačiau neapribojo maksimalios jo kainos. Pareiškėjas šioje byloje nepaneigė nei UAB „Veslavita" nei UAB „Resolution Valuations“ nustatytos ginčo turto rinkos vertės, todėl samprotauti, kad ginčo turtas gali būti parduotas už Pareiškėjo įsivaizduojamą, tačiau kelis kartus turto rinkos kainą viršijančią kainą nėra protinga. Nurodė, jog ginčo dėl turto pardavimo tvarkos, kainos didinimo intervalo, žiūrovo mokesčio dydžio ir papildomos informacijos skelbimo tvarkos nustatymo neteisėtumo tr/ar nepagrįstumo jokie argumentai nebuvo pateikti.

21Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 11 darbotvarkės klausimais teisėtumo ir pagrįstumo pažymėjo, jog balsavo už tokios sutarties pasirašymą su sąlyga, kad lėšos AB „Lesto“ būtų sumokamos BUAB „Broner“ bankroto administravimo išlaidų sąskaita. Banko nuomone įsiskolinimas AB „Lesto“ susidarė dėl to, kad BUAB „Broner“ bankroto administratorius bankroto proceso metu tinkamai nevykdė jam priskirtų pareigų, susijusių su rezervuotos galios dedamosios mokesčio mokėjimu.

22Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 12 darbotvarkės klausimais teisėtumo ir pagrįstumo nurodė, kad BUAB „Broner“ kreditoriai 2013 m. spalio 31 d. susirinkime nutarė nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nustatyti naują BUAB „Broner“ administravimo išlaidų sąmatą. Minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis ir vykdytinas. 2015 m. gruodžio 7 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas 12 darbotvarkės klausimu nepritarė pasiūlymui padidinti kreditorių patvirtintą BUAB „Broner“ administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant bankroto administratoriaus atlyginimą. Šiuo atveju nėra įrodyta, kodėl bankroto administratoriaus atlyginimas turėtų būti padidintas keturis kartus. Įmonė nevykdo jokios veiklos, BUAB „Broner“ kreditoriai su BUAB „Broner“ administratoriumi yra susitarę tiek dėl administratoriaus atlyginimo, tiek dėl BUAB „Broner“ administravimo išlaidų sąmatos (2013 m. spalio 31 d kreditorių susirinkime), todėl juos keisti nėra jokio teisinio pagrindo. Nėra pagrįsta, dėl kokių svarbių priežasčių prašoma taip padidinti administratoriaus atlyginimą ir administravimo išlaidų sąmatą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors LUAB „Broner“ jau patyrė daugiau kaip 290 000 (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių) eurų administravimo išlaidų, tačiau joks BUAB „Broner" nuosavybės teise priklausantis turtas dar nėra realizuotas. Bankroto administratoriaus atlyginimo padidinimas keturis kartus ir BUAB „Broner" administravimo sąmatos sudedamųjų dalių padidinimas vidutiniškai tris kartus sudarytų prielaidas tolimesniam bankroto proceso vilkinimui ir nuostolių kreditoriams darymui. Dėl nurodyto, prašo skundo netenkinti.

23Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 7 d. įvyko LUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas (į bylą pateiktas protokolas Nr. 26), kurio metu buvo svarstyti šie klausimai: 3 p. bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimas; 4 p. dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, kainos nustatymo įskaitant PVM; 5 p. dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, pardavimo tvarkos nustatymo; 6 p. Kainos didinimo intervalo nustatymas; 7 p. Žiūrovo mokesčio nustatymas; 8 p. Dėl informacijos skelbimo tvarkos nustatymo; 9 p. Dėl parduoto turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, priklausinių - infrastruktūros dalių pardavimo kainos nustatymo; 10 p. Dėl parduoto turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakai, priklausinių - infrastruktūros dalių pardavimo tvarkos nustatymo; 11 p. Dėl taikos sutarties pasirašymo tarp AB „Lesto“ ir LUAB „Broner“ civilinėje byloje Nr. 2-3991-104/2015; 12 p. Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31 d.; 13 p. Dėl piniginių lėšų skyrimo varžytynių vykdymui. Teismui pateikta LUAB ataskaita apie bankroto proceso eigą.

25Minėtame susirinkime raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 99,633 proc. visų kreditorių patvirtintos finansinių reikalavimų sumos – 12 041 670,48 Eur.

26Pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ ginčija priimtus susirinkime nutarimus šiais punktais: Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, pareiškėjas LUAB „Broner“ nutarimus Nr. 3, 13.

27Teismas analizuoja šalių pateiktus argumentus ir įrodymus, pasisako dėl ginčijamų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo.

28Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su LUAB „Broner“ turto, esančio Žemaitės gt. 25, A, Trakuose teisėtumo ir pagrįstumo nustatymo

29Pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ tvirtinimu yra neteisėti Protokolo dalyse priimti nutarimai Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 13 kaip pažeidžiantys kreditorių interesus, jie priimti tik Swedbank AB balsais ir savo iniciatyva, piktnaudžiaujant savo teisėmis, neatsižvelgiant į kitų kreditorių nuomonę. Nurodė, jog skundžiamais nutarimais nustatyta nepagrįstai žema ginčo turto pardavimo varžytynėse kaina – UAB „Verslavita“ šį turtą įvertino 4 702 487 Eur verte, ji yra ženkliai mažesnė už tikrąją dabartinę turto kainą, ataskaita yra ydinga, tikroji turto vertė sudarytų apie 6 001 876 Eur, t.y. 1 298 449 Eur daugiau.

30Teismas šiuos pareiškėjo argumentus iš dalies pripažįsta pagrįstais.

31Iš kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 26 nustatyta, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakuose, kainos nustatymo įskaitant PVM. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas LUAB „Broner“ turtą, esantį Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavinėti varžytynėse atskirais turtiniais vienetais (poilsio namai ir/ar administracinis pastatas su priskirtų žemės sklypų dalių nuomos teise bei pagalbiniais pastatais/pirtimis), proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1/26 dalies infrastruktūros (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei nepriskirtos žemės sklypo dalies nuomos teisė) rinkos vertę pagal šio nutarimo priede Nr. 1 nurodytas pradines pardavimo kainas, pridėjus prie priede Nr. 1 nurodytų pradinių turto pardavimo kainų pridėtinės vertės mokestį (Protokolo dalis Nr. 4). Tokį nutarimo projektą svarstymui teikė didžiausias LUAB „Broner’ kreditorius AB „Swedbank“, už šio nutarimo priėmimą balsavo 70,223 procento atsakovo kreditorių.

32Penktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl turto, esančio Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavimo tvarkos nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas pardavinėti turtą varžytynėse. Pirmųjų

33varžytynių kaina lygi 100

34proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos, antrųjų – 90 proc., trečiųjų 80 proc., ketvirtųjų – 70 proc., po kiekvienų varžytynių pasiūlyti hipotekos kreditoriui perimti varžytynėse neparduotą turtą. Už šio Nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento Atsakovo kreditorių.

35Šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl kainos didinimo intervalo nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas nustatyti 6.000,00 € kainos didinimo intervalą varžytynėse, už nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento atsakovo kreditorių, prieš - 28,82 procento Atsakovo kreditorių.

36Septintuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl žiūrovo mokesčio nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas nustatyti 30,00 € dydžio mokestį varžytynių žiūrovams, už šio nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento atsakovo kreditorių.

37Aštuntuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl informacijos skelbimo tvarkos nustatymo. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas apie turto pardavimą nuolat papildomai skelbti interneto svetainėse (www.aruodas.lt.www.domoplius.lt ir administratoriaus pasirinkimu kituose tinklapiuose), už šio Nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento Atsakovo kreditorių.

38Tryliktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl piniginių lėšų skyrimo varžytynių vykdymui. Kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas vadovaujantis VĮ Registrų centro nurodytais įkainiais skirti pinigines lėšas varžytynių vykdymui, už šio nutarimo priėmimą balsavo 70,813 procento atsakovo kreditorių.

39Taigi, ginčijamais nutarimais buvo nustatyta turto Žemaitės gt. 25a, Trakuose pardavimo kaina remiantis UAB „Verslavita“ parengta turto vertinimo ataskaita Nr. VN-15-160, kuri sudaro 4 702 487 Eur bei tokio turto pardavimo tvarka.

40Byloje kilus ginčui dėl turto vertinimo, teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartimi buvo paskirta ekspertizė. Teismui pateiktas ekspertizės aktas Nr. 1606/02-1, remiantis kuriuo yra konstatuota, kad LUAB „Broner“ nekilnojamojo turto Žemaitės gt. 25A, Trakai bendra turto rinkos vertė ekspertizės atlikimo dieną yra 5 299 000 Eur. Taigi, teismo ekspertizės metu nustačius, kad ginčo turto vertė sudaro 5 299 000 Eur, šiuo atveju negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 4 dėl turto Žemaitės gt. 25 A, Trakai kainos nustatymo, nes jo metu nustatyta kaina nėra teisinga ir objektyvi, yra visgi ženkliai mažesnė nei šio turto rinkos kaina, ko pasekoje vykdant turto pardavimą gali būti pažeisti kreditorių interesai. Dėl nurodyto, negali būti laikomas teisėtas ir pagrįstas nutarimas Nr. 4, todėl jis naikintinas.

41Nustačius ydingą turto pardavimo kainą, naikintini kaip neteisėti ir nepagrįsti ir kiti išvestiniai kreditorių susirinkimo nutarimai, susiję su šio turto pardavimo tvarkos nustatymu Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 13.

42Dėl kreditoriaus susirinkimo nutarimo Nr. 3, susijusio su ataskaitos tvirtinimu ir nutarimo Nr. 12 Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 13 d.

43Kreditorių susirinkime buvo pasiūlyta pateikti patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą, šiuo klausimu balsavo prieš 70,08 proc. balsų kreditorius Swedbank AB pažymėdamas, kad nėra nurodyta, už kokį laikotarpį siūloma patvirtinti ataskaitą. Nutarta ataskaitos netvirtinti.

44Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31 d.. Pasiūlyta atsižvelgiant į tai, kad dėl nagrinėjamų bylų skaičiaus teismuose padidėjo administratoriaus darbo krūvis bei pakito minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga, administratorius siūlo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri galiojo iki 2013 m. lapkričio 1 d. Nutarta balsavus „prieš“ 70,673 Swedbank AB, VSDFV, VĮ Turto bankas netvirtinti pasiūlymo.

45Teismui yra pateikta bankroto administratoriaus ataskaita 2015 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimui, kartu pridėta sąnaudų suvestinė už 2015 metus.

46Pareiškėjai šiuo atveju nurodė, kad kreditorius nepagrįstai nepatvirtino bankroto administratoriaus ataskaitos, ją atsisakyta tvirtinti nesant objektyvios priežasties, išimtinai dėl kreditoriaus sąmoningo ir tikslingo šio klausimo vilkinimo. Teismas šių pareiškėjų argumentų nepripažįsta pagrįstais.

47Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Taigi administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą (ĮBĮ 23 str. 4 d.), bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus (CK 6.760 str. 4 d.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ v. UAB „Vermosa“, bylos Nr. 3K-3-234/2011). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismo vykdomas kreditorių nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo peržiūrėjimas negali būti suprantamas kaip apsiribojantis nutarimų priėmimo tvarkos ir sąlygų jiems priimti formaliu peržiūrėjimu, nes kreditorių valia negali būti suabsoliutinama bei suteikianti teisę nesilaikyti įstatymų reikalavimų. Be to, kreditorių nutarimai negali prieštarauti bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis).

48Susipažinus su kreditoriams ir teismui pateiktu administratoriaus ataskaitos turiniu nustatyta, kad iš administratoriaus ataskaitos negalima aiškiai identifikuoti už kokį laikotarpį ji yra teikiama tvirtinti, jį galima tik numanyti, nes ataskaitoje nėra pažymėta, kokį laikotarpį ji apima, t.y. už kokį konkretų laikotarpį administratorius atsiskaito kreditoriams. Teismo vertinimu, šis pažeidimas nėra laikytinas vien tik formaliu pažeidimu, jis yra reikšmingas, nes ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Ataskaitinis laikotarpis yra svarbus tiek pačios veiklos vertinimui, tiek įrodymų pagrindžiančių dokumentų pateikimo prasme, kreditoriai ir teismas turi aiškiai žinoti už kokį laikotarpį yra vertinama administratoriaus veikla. Teismo nuomone, administratorius privalo šiuos trūkumus pašalinti. Dėl nurodyto, atmestini pareiškėjų argumentai dėl kreditorių priimto nutarimo neteisėtumo.

49Nutarimo 12 punktu Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31 d., pasiūlyta, atsižvelgiant į tai, kad dėl nagrinėjamų bylų skaičiaus teismuose padidėjo administratoriaus darbo krūvis bei pakito minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga, administratorius siūlo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri galiojo iki 2013 m. lapkričio 1 d. Nutarta: balsavus „prieš“ 70,673 Swedbank AB, VSDFV, VĮ Turto bankas netvirtinti pasiūlymo.

50Pareiškėjų nuomone, toks nutarimas yra absoliučiai nemotyvuotas, kreditoriaus – banko pozicija yra ta, kad pareiškėjai nenurodė jokių esminių aplinkybių, dėl kurių bankroto administratoriaus atlyginimas turėtų būti padidintas keturis kartus, įmonė nevykdo jokios veiklos, 2013 m. susirinkime yra sutarta dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos, jų keisti nėra teisinio pagrindo.

51Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų dydžio nustatymo kriterijų yra konstatavęs, kad administratoriaus atlyginimas turi būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kad nepažeistų kreditorių interesų, siekiant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.), užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010). Administratoriui tenka įrodinėjimo našta pagrįsti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydį (CPK 178 str.). Susipažinus su kreditorių susirinkimo protokolo turiniu akivaizdu, kad administratorius šio dydžio nepagrindė, apsiribodamas vien teiginiu, kad padidėjo bylų skaičius teisme bei pakito minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (nėra pateikta jokių duomenų, kiek išaugo bylinėjimasis, kaip minimali mėnesinė alga įtakojo administratoriaus atlyginimą, kas sąlygoja atlyginimo didinimą už buhalterines bei turto valdytojo paslaugas). Teismo vertinimu, administratorius turi pateikti konkrečius duomenis, siekdamas pagrįsti būtinybę jo atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžio peržiūrėjimo (ĮBĮ 36 str. 5 d.), o tokių duomenų nei kreditoriams nei teismui nėra pateikta. Dėl nurodytų aplinkybių, šioje dalyje skundai atmestini kaip nepagrįsti.

52Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, susijusio su taikos sutarties sudarymu

53Nutarimo 11 punktu nutarta pasirašyti taikos sutartį su AB „Lesto“ tik tuo atveju, jeigu analogiškai sumai bus sumažintas iki šios dienos priskaičiuotas ir suteiktas bankroto administratoriaus atlyginimas BUAB „Broner“ byloje.

54Pareiškėjo nuomone, nutarimas nelogiškas, priimtas AB „Swedbank“ grubiai piktnaudžiaujant savo dominuojančia padėtimi šioje bankroto byloje. AB „Lesto“ yra teismine tvarka pareiškusi reikalavimus LUAB „Broner“ dėl susidariusio įsiskolinimo už elektros dedamosios mokestį pagal 2010 m. kovo 1 d. sudarytos elektros energijos tiekimo sutartį, taip pat palūkanų bei delspinigių priteisimo. Atsakovo administratoriaus iniciatyva yra suderintos taikos sutarties sąlygos, pagal kurias AB „Lesto“ atsisakytų reikalavimų dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo, o LUAB „Broner“ padengtų susidariusį įsiskolinimą už elektros dedamąją pardavus atsakovo turtą ir gavus pajamų. Pareiškėjo tvirtinimu, tokios sutarties sudarymas yra naudingas tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams, nes sudarius taikų susitarimą ne tik yra sumažinamas AB „Lesto“ reikalavimo dydis, tačiau ir išvengiama papildomų išlaidų, susijusių su teisminio proceso vedimu, bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidų padidėjimo. Nepaisant to, AB ,,Swedbank“' nepritarė taikos sutarties sudarymui ir skundžiamu nutarimu priėmė nutarimą, kuriuo atsakovo išlaidas dėl elektros dedamosios palaikymo turėtų padengti asmeniškai bankroto administratorius. Tokio sprendimo kreditorius iš esmės jo nemotyvavo, nenurodė dėl kokių priežasčių būtent administratorius turėtų priimti atitinkamas bankrutuojančios bendrovės patirtas sąnaudas, nutarimas yra sąlyginis.

55Šiuo atveju teismas sutinka su pareiškėjo skundo argumentais, kad kreditorius „Swedbank“ AB nepagrįstai nepritarė taikos sutarties sudarymui susirinkime nurodytais motyvais. Toks priimtas kreditoriaus sprendimas yra sąlyginis, nėra įrodyta ir nėra pagrįsta, dėl kokių priežasčių tokios išlaidos turi būti dengiamos iš bankroto administratoriaus lėšų. Kaip atsiliepime nurodo „Swedbank“ AB, bankroto administratorius netinkamai vykdė pareigas, susijusias su rezervuotos galios dedamosios mokesčio mokėjimu, tačiau teismo vertinimu toks argumentas negali būti laikomas pagrįstu taikos sutarties netvirtinimo pagrindu. Dėl nurodytų aplinkybių šioje dalyje skundas tenkintinas.

56Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str., CPK 290 str. - 292 str.,

Nutarė

57Pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ skundą tenkinti iš dalies.

58Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti LUAB „Broner“ 2015 m. gruodžio 7 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimus šiais klausimais: nutarimą Nr. 4, kuriuo buvo nutarta LUAB „Broner“ turtą, esantį Žemaitės g. 25a, Trakuose, pardavinėti varžytynėse atskirais turtiniais vienetais (poilsio namai ir/ar administracinis pastatas su priskirtų žemės sklypų dalių nuomos teise bei pagalbiniais pastatais/pirtimis), proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1/26 dalies infrastruktūros (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei nepriskirtos žemės sklypo dalies nuomos teisė) rinkos vertę pagal šio nutarimo priede Nr. 1 nurodytas pradines pardavimo kainas, pridėjus prie priede Nr. 1 nurodytų pradinių turto pardavimo kainų pridėtinės vertės mokestį; nutarimą Nr. 5, kuriuo buvo nutarta pardavinėti turtą varžytynėse; nutarimą Nr. 6, kuriuo buvo nutarta nustatyti 6.000,00 € kainos didinimo intervalą varžytynėse; nutarimą Nr. 7, kuriuo buvo nutarta nustatyti 30,00 € dydžio mokestį varžytynių žiūrovams; nutarimą Nr. 8, kuriuo buvo nutarta apie turto pardavimą nuolat papildomai skelbti interneto svetainėse (www.aruodas.lt, www.domoplius.lt ir administratoriaus pasirinkimu kituose tinklapiuose); nutarimą Nr. 11, kuriuo buvo nutarta pasirašyti taikos sutartį tik tokiu atveju, jei analogiškai sumai bus sumažintas iki šios dienos priskaičiuotas ir suteiktas bankroto administratoriaus atlyginimas LUAB „Broner“ bankroto byloje; nutarimą Nr. 13, kuriuo buvo nutarta vadovaujantis VĮ Registrų centras nurodytais įkainiais skirti pinigines lėšas varžytynių vykdymui.

59Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

60LUAB „Broner“ skundą atmesti.

61Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, sekretoriaujant V.... 2. Pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ pateikė teismui skundą dėl 2015 m.... 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2015 m. gruodžio 7 d. įvyko atsakovo... 4. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su LUAB „Broner“ turto,... 5. Nurodė, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl turto,... 6. varžytynių kaina lygi 100... 7. proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos, antrųjų – 90 proc.,... 8. Pareiškėjas nesutinka su Protokolo dalyse Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 13 priimtais... 9. Pareiškėjo vertinimu, Ataskaitoje nustatyta nepagrįsta ir netinkama LUAB... 10. Dėl nutarimo, susijusio su taikos sutarties tarp LUAB „Broner“ ir AB... 11. Dėl nutarimų, susijusių su LUAB „Broner“ administratoriaus ataskaitos ir... 12. Nurodė, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu kreditoriaus AB „Swedbank“... 13. Dvyliktuoju Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimus,... 15. Pareiškėjas BUAB „Broner“ pateikė teismui skundą dėl 2015 m. gruodžio... 16. Nurodė, kad administratorius dar iki kreditorių susirinkimo visiems... 17. Kreditorius Swedbank, AB su pareiškėjų skundais nesutiko, prašė juos... 18. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 4, 5, 6, 7, 8 ir 13 darbotvarkės... 19. Kadangi už ginčijamų kreditorių susirinkime nutarimų priėmimą balsavo... 20. Pažymėjo, jog turto rinkos vertę apsprendžia ne turto vertintojų išvados,... 21. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 11 darbotvarkės klausimais teisėtumo ir... 22. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 12 darbotvarkės... 23. Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 7 d. įvyko LUAB „Broner“... 25. Minėtame susirinkime raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų... 26. Pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ ginčija priimtus susirinkime nutarimus... 27. Teismas analizuoja šalių pateiktus argumentus ir įrodymus, pasisako dėl... 28. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su LUAB „Broner“ turto,... 29. Pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ tvirtinimu yra neteisėti Protokolo... 30. Teismas šiuos pareiškėjo argumentus iš dalies pripažįsta pagrįstais.... 31. Iš kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 26 nustatyta, kad ketvirtuoju... 32. Penktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl turto, esančio... 33. varžytynių kaina lygi 100... 34. proc. turto vertinimo ataskaitoje nurodytos kainos, antrųjų – 90 proc.,... 35. Šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl kainos didinimo... 36. Septintuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl žiūrovo mokesčio... 37. Aštuntuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl informacijos skelbimo... 38. Tryliktuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl piniginių lėšų... 39. Taigi, ginčijamais nutarimais buvo nustatyta turto Žemaitės gt. 25a,... 40. Byloje kilus ginčui dėl turto vertinimo, teismo 2016 m. birželio 2 d.... 41. Nustačius ydingą turto pardavimo kainą, naikintini kaip neteisėti ir... 42. Dėl kreditoriaus susirinkimo nutarimo Nr. 3, susijusio su ataskaitos... 43. Kreditorių susirinkime buvo pasiūlyta pateikti patvirtinti bankroto... 44. Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo 2013 m. spalio 31... 45. Teismui yra pateikta bankroto administratoriaus ataskaita 2015 m. gruodžio 7... 46. Pareiškėjai šiuo atveju nurodė, kad kreditorius nepagrįstai nepatvirtino... 47. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę... 48. Susipažinus su kreditoriams ir teismui pateiktu administratoriaus ataskaitos... 49. Nutarimo 12 punktu Dėl administravimo išlaidų sąmatos peržiūrėjimo nuo... 50. Pareiškėjų nuomone, toks nutarimas yra absoliučiai nemotyvuotas,... 51. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl... 52. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, susijusio su taikos sutarties sudarymu... 53. Nutarimo 11 punktu nutarta pasirašyti taikos sutartį su AB „Lesto“ tik... 54. Pareiškėjo nuomone, nutarimas nelogiškas, priimtas AB „Swedbank“ grubiai... 55. Šiuo atveju teismas sutinka su pareiškėjo skundo argumentais, kad... 56. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str., CPK 290 str. -... 57. Pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ skundą tenkinti iš dalies.... 58. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti LUAB „Broner“ 2015 m. gruodžio 7... 59. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.... 60. LUAB „Broner“ skundą atmesti.... 61. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti...