Byla Ik-2039-142/2012
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės, Donato Vansevičiaus ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Kazlauskienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Artūrui Sebeikai, atsakovės atstovei Robertai Duliūtei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjų N. T. ir J. T. skundą dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2N. T. ir J. T. (toliau - pareiškėjai) padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012-01-06 raštu Nr. A51-1225(2.14.2.12-MP8) „Dėl prašymo organizuoti žemės sklypo ( - ) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“ priimtą sprendimą, kuriuo atsisakyta leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, ir įpareigoti atsakovę leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, siekiant padidinti esamą žemės sklypą ( - ), Vilniuje, laisvoje valstybinėje žemėje. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime (b. l. 31-36) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

4Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b. l. 26-27) prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

5Teisme 2012-03-06 gautas pareiškėjų skundo atsisakymas (b. l. 50-51). Pareiškėjai paaiškina, kad po to, kai teismas skundo medžiagą persiuntė atsakovei atsiliepimui pateikti, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2012-02-13 priėmė įsakymą Nr. A30-491 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo ( - ) planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“, t. y. geruoju patenkino skundo reikalavimus. Pareiškėjai vadovaujasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 52 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 3 dalimi. Prašo priimti skundo atsisakymą. Nurodo, kad jiems yra žinomos bylos nutraukimo pareiškėjams atsisakius skundo pasekmės. Taip pat pareiškėjai prašo priteisti 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų. Vadovaujasi ABTĮ 44 straipsnio 3 dalimi.

6Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškėjų skundo atsisakymą (b. l. 55-57). Paaiškina, kad 2012-02-13 įsakymas priimtas įvertinus po 2012-01-06 naujai atsiradusias aplinkybes. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2012-01-06 raštu Nr. A51-1225(2.14.2.12-MP8) „Dėl prašymo organizuoti žemės sklypo ( - ) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“ informavo pareiškėjus, kad jų pageidaujamas įsigyti laisvos valstybinės žemės plotas ribojasi su nesuformuotu laisvos valstybinės žemės plotu ir dėl to neatitinka įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto sąvokos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2012-01-12 priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. A492-15/2012 dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra A. A. buvusio savininko I. A. iki 1940 m. nacionalizacijos turėtos žemės vietoje, esančioje ( - ) g. (ties ( - ) esančiu žemės sklypu), kuria Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota suprojektuoti ne mažesnį kaip 225 kv. m žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui natūra, besiribojantį su ( - ) esančiu žemėms sklypu. Atsižvelgiant į šį teismo sprendimą, Vilniaus miesto savivaldybėje projektuojant žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui iš naujo įvertinta situacijos schema ir priimtas įsakymas. Todėl pareiškėjų reikalavimų patenkinimas sietinas ne su jų teismui pateiktu skundu, o su LVAT 2012-01-12 nutartimi administracinėje byloje Nr. A492-15/2012.

7Dėl teismo išlaidų pareiškėjams priteisimo paaiškina, kad pareiškėjų skundo reikalavimai patenkinti ne dėl teismui pateikto skundo, o dėl LVAT 2012-01-12 nutarties administracinėje byloje Nr. A492-15/2012, todėl prašymas atlyginti teismo išlaidas turėtų būti atmestas. Teismui nusprendus tenkinti pareiškėjų prašymą atlyginti teismo išlaidas, prašo atsižvelgti į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), jų 2 punkte nurodytus kriterijus. Paaiškina, kad bylos negalima priskirti prie sudėtingų, reikalaujančių specialių žinių, ši byla negali būti laikoma ir išimtine. Skundo parengimas nereikalavo specialių žinių, didelės teisės normų analizės. Byloje nebuvo iškilusi teisės normų konkurencijos, teisės spragų šalinimo problema. Skundas nebuvo nagrinėjamas teismo posėdyje. Todėl turėtų būti taikomas Rekomendacijų 11 punktas, kuris leidžia nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Mano, kad už skundo parengimą galėtų būti priteisiama 300 Lt. Mano, kad nepagrįstai pareiškėjai į bylinėjimosi išlaidas įtraukė sumokėtą žyminį mokesti, nes pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktą, žyminis mokestis grąžinamas, kai pareiškėjas skundą atsiima. Mano, kad priteistinos išlaidos turėtų būti maksimaliai sumažintos iki protingo, atsakovės teisių nepažeidžiančio ir bylos sudėtingumą atitinkančio dydžio – 100 Lt už advokato konsultaciją, 300 Lt už skundo parengimą.

8Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas palaikė skundo atsisakymą, prašė priteisti teismo išlaidas.

9Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašė sprendžiant išlaidų atlyginimo klausimą vadovautis protingumo kriterijumi.

10Byla nutraukiama. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkinamas iš dalies.

11ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta pareiškėjo teisė atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjo teisė atsisakyti skundo nėra ribojama. ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė skundo, išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus (šis atvejis nėra toks). ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o 4 dalyje nustatyta, kad teismas išaiškina pareiškėjui skundo (pareiškimo) atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar paduotas per kitus asmenis. Nagrinėjamu atveju skundo atsisakymas gautas per teismo raštinę.

12ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus skundą teismui. Minėto straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

13Teismui pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-02-13 įsakymas Nr. A30-491 patvirtina, kad pareiškėjų skundo reikalavimai yra patenkinti, nes šiuo įsakymu pareiškėjams leista pradėti rengti apie 996 kv. m ploto žemės sklypo ( - ) planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (b. l. 52). Dėl to pareiškėjai atsisakė skundo. Todėl atsakovės argumentai dėl to, kad pareiškėjų reikalavimai patenkinti ne geruoju, o vykdant LVAT 2012-01-12 nutartį administracinėje byloje Nr. A492-15/2012, neturi reikšmės.

14Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai turi teisę į išlaidų atlyginimą, kaip tai nustato ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis. Pareiškėjams priteistinas 100 Lt žyminis mokestis, nes teisė gauti sumokėto žyminio mokesčio atlyginimą nustatyta ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje. Į bylą pateiktas 2012-01-24 įmokos mokėjimo kvitas (b. l. 5) patvirtina pareiškėjų sumokėtą žyminį mokestį.

15Atstovavimo išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis, Rekomendacijos. Rekomendacijų 7 punkte nurodoma priteistino užmokesčio už teisines paslaugas apskaičiavimo tvarka, 8 punkte nustatytas pavyzdinis advokato teikiamų teisinių paslaugų sąrašas ir maksimalūs užmokesčio dydžiai. Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į tokius kriterijus, kaip bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Vertinant šių teisės aktų nuostatas, įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą.

16Pateikta 2012-01-20 sąskaita už teisines paslaugas SEB Nr. 11/262 ir 2012-01-23 pinigų priėmimo kvitas Nr. 626134 (b. l. 7-8) patvirtina, kad pareiškėjai advokatui sumokėjo 1300 Lt: 100 Lt už konsultaciją, 1100 Lt už skundo parengimą ir 100 Lt už atstovavimą teismo posėdyje.

17Rekomendacijose nenumatytas tokios paslaugos, kaip konsultavimas, atlyginimas. Ši paslauga laikytina sudėtine skundo parengimo dalimi, todėl atskirai už šią paslaugą neatlyginama. Vadovaujantis Rekomendacijų 7 ir 8.2 punktu, maksimali suma, kuri gali būti priteisiama už skundo parengimą, yra 2400 Lt. Pareiškėjai prašo atlyginti 1100 Lt už skundo parengimą. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad byla nebuvo sudėtinga teisės taikymo ir įrodymų rinkimo požiūriu, kilęs ginčas pagal savo esmę ir tarp ginčo šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį nebuvo išskirtinis (specifinis), todėl nereikalavo ypatingų specialių žinių, byloje sprendžiami teisiniai klausimai nebuvo nauji, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas sprendžia, kad racionali išlaidų už skundo parengimą sumą būtų 600 Lt. Teismo posėdyje 2012-06-07 pareiškėjus atstovavo advokatas. Todėl pareiškėjams priteistinos išlaidos už atstovavimą teismo posėdyje. Iš viso pareiškėjams priteistina 700 Lt atstovavimo išlaidų.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi, 6 dalimi, 45 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 149 straipsniu,

Nutarė

19Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjų N. T. ir J. T. skundą dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

20Pareiškėjų N. T. ir J. T. naudai priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 800 Lt (aštuonis šimtus litų) patirtų teismo išlaidų.

21Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. N. T. ir J. T. (toliau - pareiškėjai)... 3. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime (b. l. 31-36) prašo... 4. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b. l.... 5. Teisme 2012-03-06 gautas pareiškėjų skundo atsisakymas (b. l. 50-51).... 6. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 7. Dėl teismo išlaidų pareiškėjams priteisimo paaiškina, kad pareiškėjų... 8. Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas palaikė skundo atsisakymą, prašė... 9. Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašė sprendžiant išlaidų atlyginimo... 10. Byla nutraukiama. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkinamas iš dalies.... 11. ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta pareiškėjo teisė atsisakyti skundo bet... 12. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, kai sprendimas priimtas... 13. Teismui pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 14. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai turi teisę į išlaidų atlyginimą, kaip... 15. Atstovavimo išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį... 16. Pateikta 2012-01-20 sąskaita už teisines paslaugas SEB Nr. 11/262 ir... 17. Rekomendacijose nenumatytas tokios paslaugos, kaip konsultavimas, atlyginimas.... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjų N. T.... 20. Pareiškėjų N. T. ir J. T. naudai... 21. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama...