Byla 1-3711-1057/2019
Dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kurioje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė išnagrinėjo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorės Renatos Mačiulaitienės pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kurioje

2Z. K. , a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, LR pilietis, lenkas, gyv. ( - ) vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, UAB „( - )“direktorius, neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d. (2015-06-25 įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) padarymu,

3G. M., a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniaus r., LR pilietė, lenkė, gyv. ( - ), ištekėjusi, aukštesniojo išsilavinimo, dirba UAB „( - )“ ( - ), neteista, kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 24 str. 6 d., 222 str. 1 d. , 24 str. 6 d., 220 str. 1 d. (2015-06-25 įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) padarymu,

4D. S., a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, LR pilietė, lenkė, gyv. ( - ), ištekėjusi, vidurinio išsilavinimo, dirba UAB „( - )“ ( - ), neteista, kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 24 str. 6 d., 222 str. 1 d. , BK 24 str. 6 d., 220 str. 1 d. (2015-06-25 įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) padarymu,

5Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, į. k. ( - ) , registruota adresu( - )., neteista, atstovaujama advokato padėjėjo Pauliaus Židonio, kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d. (2015-06-25 įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) padarymu,

6Teismas

Nustatė

7Z. K. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: jis veikdamas kartu su D. S. ir G. M., siekdamas sumažinti UAB „( - )“į valstybės biudžetą privalomus mokėti mokesčius, būdamas UAB „( - )“, į. k. ( - ), registruotos adresu ( - ) direktorius, todėl pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. būdamas atsakingas už UAB „( - )“apskaitos organizavimą, susitarė su UAB „( - )“darbuotojomis D. S. ir G. M., kad šios dalį UAB „( - )“mėsos gaminių bei kiaušinių parduos bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių dėl grynųjų pinigų už taip parduotą produkciją gavimo.

8Vykdydamos minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11- 06 iki 2013-12-04 pardavė bendrovei „A“ UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau, nei jos, nei Z. K., pažeisdami BAĮ 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

9Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB“( - ) “vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., vykdydama UAB „( - )“vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“vyriausiosios finansininkės pareigas bei nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, pažeidžiant BAĮ 6 str. 2 d. nuostatą "į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu", 16 str. 1 d. nuostatą "ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 p. reikalavimą “Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad teisingai atspindėtų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus”, šio įstatymo 15 str. 4 d. nuostatą “Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, šiuo įstatymu” ir 15 str. 9 d. reikalavimą “Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”, laikotarpiu nuo 2011-11- 06 iki 2013-12-04 į UAB „( - )“apskaitą (apskaitos registrus, finansinės atskaitomybės dokumentus) neįtraukė duomenų apie dalį UAB „( - )“įvykusių ūkinių operacijų - apie mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei atsiskaitymus už šią produkciją minėtai sumai.

10Taip Z. K., veikdamas kartu su D. S. ir G. M., per G. N., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, apgaulingai tvarkė UAB „( - )“buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpį, t. y. tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 222 str. 1 d.

11Taip pat Z. K. siekdamas išvengti mokesčių įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ir pateikė jas valstybės įgaliotai institucijai, o būtent: jis, veikdamas kartu su D. S. ir G. M., siekdamas išvengti dalies UAB „( - )“į valstybės biudžetą mokėtinų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių, būdamas UAB „( - ) ”, į. k. ( - ), registruotos adresu( - )., direktorius, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. būdamas atsakingas už UAB „( - )“apskaitos organizavimą, susitarė su UAB „( - )“darbuotojomis D. S. ir G. M., kad šios dalį UAB „( - )“mėsos gaminių bei kiaušinių parduos bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių dėl grynųjų pinigų už taip parduotą produkciją gavimo.

12Vykdydamos minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 pardavė bendrovei „A“ UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau, nei jos, nei Z. K., pažeisdami BAĮ 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

13Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“ vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., nežinodama, kad dalis UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių iš viso už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) parduoti bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių, kad šie pardavimai ir už juos gaunamos pajamos neįtraukiami (-ti) į UAB „( - )“apskaitą, t. y. nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama UAB „( - )“vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“vyriausiosios finansininkės pareigas, įrašė į UAB „( - )“PVM deklaracijas už 2011-11-01 -2013-12-31 laikotarpį bei į UAB „( - )“pelno mokesčio deklaracijas už 2011 - 2013 m. laikotarpį neteisingus duomenis apie UAB „( - )“pajamas, pelną ir turtą, taip nepagrįstai sumažindama jose UAB „( - )“pardavimo apmokestinamąją vertę iš viso 3 025 018 Lt (876 105,72 Eur) sumai, mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės mokestį iš viso 635 252 Lt (183 981,70 Eur) sumai ir pelno mokestį iš viso 127 225 Lt (36 846,90 Eur) sumai, bei šias deklaracijas elektroniniu būdu pateikė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - Vilniaus apskrities VMI):

14-

152011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 9 702 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

16-

172011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 20 655 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-26 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

18-

192012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

20-

212012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 325 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

22-

232012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

24-

252012 m. balandžio mėn PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-05-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

26-

272012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-06-20 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

28-

292012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 23 512 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-08-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

30-

312012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 940 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

32-

332012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-09-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

34-

352012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

36-

372012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-11-23 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

38-

392012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-12-22 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

40-

412012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-01-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

42-

432013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 787 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-03-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

44-

452013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 091 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

46-

472013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

48-

492013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 454 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

50-

512013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-06-21 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

52-

532013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

54-

552013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 33 202 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

56-

572013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

58-

592013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 596 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-05 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

60-

612013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

62-

632013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 415 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-01-27 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

64-

652013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 3 771 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

66-

672011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt apmokestinamųjų pajamų ir šią deklaraciją 2014-09-30 pateikė Vlniaus apskrities VMI;

68-

692012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt apmokestinamųjų pajamų, 826 883 Lt pelno bei 123 627 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2013-05-31 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

70-

712013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt apmokestinamųjų pajamų, 23 989 Lt pelno bei 3 598 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2014-06-03 pateikė Vilniaus apskrities VMI.

72Taip Z. K., veikdamas kartu su D. S. ir G. M., per G. N., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, siekdamas išvengti 635 252 Lt (183 981,70 Eur) dydžio pridėtinės vertės mokesčio ir 127 225 Lt (36 846,90 Eur) dydžio pelno mokesčio į minėtas UAB „(duomenys neskelbtini“pridėtinės vertės ir pelno mokesčių deklaracijas įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“pajamas, pelną ir turtą bei šias deklaracijas pateikė Vilniaus apskrities VMI, t.y. -padarė nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 220 str. 1 d.

73G. M. padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: G. M., būdama UAB „( - )“, į. k. ( - ), registruotos adresu ( - ), ( - ) veikdama pagal susitarimą su UAB „( - )“vadovu Z. K., pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. atsakingu už UAB „( - )“apskaitos organizavimą, dalį UAB ( - ) „“produkcijos parduoti bendrovei „A“ neišrašant apskaitos dokumentų, laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 kartu su UAB „( - )“darbuotoja D. S. pardavė bendrovei „A“ UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau nei jos, nei Z. K., pažeisdami Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

74Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., vykdydama UAB „( - )“vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“vyriausiosios finansininkės pareigas bei nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, pažeidžiant BAĮ 6 str. 2 d. nuostatą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu‘, 16 str. 1 d. nuostatą „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 p. reikalavimą “Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad teisingai atspindėtų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus”, šio įstatymo 15 str. 4 d. nuostatą “Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, šiuo įstatymu” ir 15 str. 9 d. reikalavimą “Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”, laikotarpiu nuo 2011-11- 06 iki 2013-12-04 į UAB „( - )“apskaitą (apskaitos registrus, finansinės atskaitomybės dokumentus) neįtraukė duomenų apie dalį UAB „( - )“įvykusių ūkinių operacijų - apie mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087.92Eur) bei atsiskaitymus už šią produkciją minėtai sumai.

75Taip G. M. kartu su D. S. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpį, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 24 str. 6 d., 222 str. 1 d.

76Taip pat G. M. padėjo siekiant išvengti mokesčių įrašyti į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ir pateikti jas valstybės įgaliotai institucijai, o būtent: ji, būdama UAB „( - )“, į. k. ( - ), registruotos adresu ( - ) ( - ) veikdama pagal susitarimą su UAB „( - )“vadovu Z. K., pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. atsakingu už UAB „( - )“apskaitos organizavimą, dalį UAB „( - )“produkcijos siekiant išvengti dalies į valstybės biudžetą mokėtinų mokesčių parduoti bendrovei „A“ neišrašant apskaitos dokumentų, laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 kartu su UAB „( - )“darbuotoja D. S. pardavė bendrovei „A“ UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087.92Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau nei jos, nei Z. K., pažeisdami Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

77Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“ vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“ pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eųr) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų nepateikė UAB „( - )“vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., nežinodama, kad dalis UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių iš viso už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) parduoti bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių, kad šie pardavimai ir už juos gaunamos pajamos neįtraukiami(-ti) į UAB „( - )“apskaitą, t. y. nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama UAB „( - )“vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“ vyriausiosios finansininkės pareigas, įrašė į UAB „( - )“PVM deklaracijas už 2011-11-01 - 2013-12-31 laikotarpį bei į UAB „( - )“ pelno mokesčio deklaracijas už 2011 - 2013 m. laikotarpį neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą, taip nepagrįstai sumažindama jose UAB „( - )“ pardavimo apmokestinamąją vertę iš viso 3 025 018 Lt (876 105,72 Eur) sumai, mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės mokestį iš viso 635 252 Lt (183 981,70 Eur) sumai ir pelno mokestį iš viso 127 225 Lt (36 846,90 Eur) sumai, bei šias deklaracijas elektroniniu būdu pateikė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - Vilniaus apskrities VMI):

78-

792011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 9 702 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

80-

812011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 20 655 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-26 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

82-

832012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

84-

852012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 325 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

86-

872012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

88-

892012 m. balandžio mėn PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-05-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

90-

912012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-06-20 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

92-

932012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 23 512 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-08-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

94-

952012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 940 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

96-

972012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-09-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

98-

992012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

100-

1012012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-11-23 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

102-

1032012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-12-22 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

104-

1052012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-01-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

106-

1072013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 787 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-03-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

108-

1092013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 091 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

110-

1112013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

112-

1132013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 454 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

114-

1152013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-06-21 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

116-

1172013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

118-

1192013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 33 202 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

120-

1212013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

122-

1232013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 596 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-05 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

124-

1252013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

126-

1272013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 415 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-01-27 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

128-

1292013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 3 771 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

130-

1312011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt apmokestinamųjų pajamų ir šią deklaraciją 2014-09-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

132-

1332012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt apmokestinamųjų pajamų, 826 883 Lt pelno bei 123 627 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2013-05-31 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

134-

1352013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt apmokestinamųjų pajamų, 23 989 Lt pelno bei 3 598 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2014-06-03 pateikė Vilniaus apskrities VMI.

136Taip G. M. kartu su D. S. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, įrašyti į minėtas pridėtinės vertės ir pelno mokesčių deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą bei šias deklaracijas pateikti Vilniaus apskrities VMI siekiant išvengti 635 252 Lt (183 981,70 Eur) dydžio pridėtinės vertės mokesčio ir 127 225 Lt (36 846,90 Eur) dydžio pelno mokesčio, t.y. -padarė nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 24 str. 6 d., 220 str. 1 d.

137D. S. padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: ji būdama UAB „( - )“, į. k. ( - ), registruotos adresu ( - ) ( - ) veikdama pagal susitarimą su UAB „( - )“ direktoriumi Z. K., pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. atsakingu už UAB „( - )“ apskaitos organizavimą, dalį UAB „( - )“ produkcijos parduoti bendrovei „A“ neišrašant apskaitos dokumentų, laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 kartu su UAB „( - )“ darbuotoja G. M. pardavė bendrovei „A“ UAB „( - ) ‘ mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“ produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau nei jos, nei Z. K., pažeisdami Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

138Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“ vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“ pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“ vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., vykdydama UAB „( - )“ vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“ vyriausiosios finansininkės pareigas bei nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, pažeidžiant BAĮ 6 str. 2 d. nuostatą "į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu", 16 str. 1 d. nuostatą "ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 p. reikalavimą “Finansinė atskaitomybė turi būti sudalyta taip, kad teisingai atspindėtų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus”, šio įstatymo 15 str. 4 d. nuostatą “Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, šiuo įstatymu” ir 15 str. 9 d. reikalavimą “Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”, laikotarpiu nuo 2011-11- 06 iki 2013-12-04 į UAB „( - )“apskaitą (apskaitos registrus, finansinės atskaitomybės dokumentus) neįtraukė duomenų apie dalį UAB „( - )“ įvykusių ūkinių operacijų - apie mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei atsiskaitymus už šią produkciją minėtai sumai.

139Taip D. S. kartu su G. M. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, apgaulingai tvarkyti UAB „( - )“buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpį, t. y. padarė nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 24 str. 6 d., 222 str. 1 d.

140Taip pat D. S. padėjo siekiant išvengti mokesčių įrašyti į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ir pateikti jas valstybės įgaliotai institucijai, o būtent: ji, būdama UAB „( - )“, į. k. ( - ), registruotos adresu( - ) ( - ), veikdama pagal susitarimą su UAB „( - )“ vadovu Z. K., pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. atsakingu už UAB „( - )“ apskaitos organizavimą, dalį UAB „( - )“ produkcijos siekiant išvengti dalies į valstybės biudžetą mokėtinų mokesčių parduoti bendrovei „A“ neišrašant apskaitos dokumentų, laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 kartu su UAB „( - )“ darbuotoja G. M. pardavė bendrovei „A“ UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau nei jos, nei Z. K., pažeisdami Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

141Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“ vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“ pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., nežinodama, kad dalis UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių iš viso už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) parduoti bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių, kad šie pardavimai ir už juos gaunamos pajamos neįtraukiami(-ti) į UAB „( - )“ apskaitą, t. y. nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama UAB „( - )“ vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“ vyriausiosios finansininkės pareigas, įrašė į UAB „( - )“ PVM deklaracijas už 2011-11-01 - 2013-12-31 laikotarpį bei į UAB „( - )“pelno mokesčio deklaracijas už 2011 - 2013 m. laikotarpį neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą, taip nepagrįstai sumažindama jose UAB „( - )“ pardavimo apmokestinamąją vertę iš viso 3 025 018 Lt (876 105,72 Eur) sumai, mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės mokestį iš viso 635 252 Lt (183 981,70 Eur) sumai ir pelno mokestį iš viso 127 225 Lt (36 846,90 Eur) sumai, bei šias deklaracijas elektroniniu būdu pateikė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - Vilniaus apskrities VMI):

142-

1432011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 9 702 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

144-

1452011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 20 655 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-26 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

146-

1472012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

148-

1492012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 325 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

150-

1512012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

152-

1532012 m. balandžio mėn PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-05-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

154-

1552012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-06-20 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

156-

1572012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 23 512 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-08-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

158-

1592012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 940 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

160-

1612012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-09-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

162-

1632012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

164-

1652012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-11-23 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

166-

1672012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-12-22 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

168-

1692012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-01-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

170-

1712013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 787 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-03-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

172-

1732013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 091 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

174-

1752013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

176-

1772013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 454 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

178-

1792013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-06-21 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

180-

1812013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

182-

1832013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 33 202 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

184-

1852013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

186-

1872013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 596 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-05 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

188-

1892013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

190-

1912013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 415 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-01-27 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

192-

1932013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 3 771 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

194-

1952011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt apmokestinamųjų pajamų ir šią deklaraciją 2014-09-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

196-

1972012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt apmokestinamųjų pajamų, 826 883 Lt pelno bei 123 627 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2013-05-31 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

198-

1992013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt apmokestinamųjų pajamų, 23 989 Lt pelno bei 3 598 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2014-06-03 pateikė Vilniaus apskrities VMI.

200Taip D. S. kartu su G. M. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, įrašyti į minėtas pridėtinės vertės ir pelno mokesčių deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą bei šias deklaracijas pateikti Vilniaus apskrities VMI siekiant išvengti 635 252 Lt (183 981,70 Eur) dydžio pridėtinės vertės mokesčio ir 127 225 Lt (36 846,90 Eur) dydžio pelno mokesčio, t.y. - padarė nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 24 str. 6 d., 220 str. 1 d.

201Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: juridinis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, į. k. ( - ), registruota adresu ( - ) kurios vardu, jos naudai ir interesais veikė direktorius Z. K., turėjęs teisę atstovauti UAB „( - )“, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekdamas dalies ūkinių operacijų nefiksuoti UAB „( - )“apskaitos dokumentuose bei apskaitos registruose, nuslėpti UAB „( - )“ turtą, pajamas bei sumažinti UAB „( - )“į valstybės biudžetą privalomus mokėti mokesčius, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. būdamas atsakingas už UAB „( - )“ apskaitos organizavimą, susitarė su UAB „( - )“ darbuotojomis D. S. ir G. M., kad šios dalį UAB „( - )“mėsos gaminių bei kiaušinių parduos bendrovei „a“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių dėl grynųjų pinigų už taip parduotą produkciją gavimo.

202Vykdant minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 pardavė bendrovei „a“ UAB „( - )“ mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“ produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau, nei jos, nei Z. K., pažeisdami BAĮ 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

203Tęsiant nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“ vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“ pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“ vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., vykdydama UAB „( - )“ vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“ vyriausiosios finansininkės pareigas bei nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, pažeidžiant BAĮ 6 str. 2 d. nuostatą „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 16 str. 1 d. nuostatą „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 p. reikalavimą “Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad teisingai atspindėtų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus”, šio įstatymo 15 str. 4 d. nuostatą “Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, šiuo įstatymu” ir 15 str. 9 d. reikalavimą “Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”, laikotarpiu nuo 2011-11- 06 iki 2013-12-04 į UAB „( - )“ apskaitą (apskaitos registrus, finansinės atskaitomybės dokumentus) neįtraukė duomenų apie dalį UAB „( - )“ įvykusių ūkinių operacijų - apie mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei atsiskaitymus už šią produkciją minėtai sumai.

204Taip juridinis asmuo - UAB „( - )“, į. k. ( - ), apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros už 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpį, t. y. padarė nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 222 str. 1 d.

205Taip pat juridinis asmuo - UAB „( - )“siekdama išvengti mokesčių įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ir pateikė jas valstybės įgaliotai institucijai, o būtent: UAB „( - )“, į. k. ( - ), registruota adresu ( - ) kurios vardu, jos naudai ir interesais veikė direktorius Z. K., turėjęs teisę atstovauti UAB „( - )“, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, siekdamas išvengti dalies UAB „( - )“ į valstybės biudžetą mokėtinų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) 21 str. 1 d. būdamas atsakingas už UAB „( - )“ apskaitos organizavimą, susitarė su UAB „( - )“ darbuotojomis D. S. ir G. M., kad šios dalį UAB „( - )“mėsos gaminių bei kiaušinių parduos bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių dėl grynųjų pinigų už taip parduotą produkciją gavimo.

206Vykdant minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 pardavė bendrovei „A“ UAB „( - )“mėsos gaminių ir kiaušinių už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), šią pinigų sumą gavo iš UAB „A“ grynaisiais kaip atsiskaitymą už UAB „( - )“ produkciją bei perdavė minėtus pinigus Z. K., tačiau, nei jos, nei Z. K., pažeisdami BAĮ 12 str. 1 d. nuostatą „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, neišrašė minėtus įvykusius sandorius bei atsiskaitymus pagal juos patvirtinančių PVM sąskaitų faktūrų bei kasos pajamų orderių.

207Tęsiant nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str. 2 d. būdamas atsakingas už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą UAB „( - )“ vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) bei žinodamas apie PVM sąskaitomis faktūromis ir kasos pajamų orderiais neįformintus, tačiau laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki 2013-12-04 realiai įvykusius UAB „( - )“ pardavimo sandorius su bendrove „A“ už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) bei minėtai sumai iš UAB „A“ gautus atsiskaitymus grynaisiais, šių duomenų ne(pa)teikė UAB „( - )“ vyriausiajai finansininkei G. N.. To pasėkoje G. N., nežinodama, kad dalis UAB „( - )“ mėsos gaminių ir kiaušinių iš viso už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) parduoti bendrovei „A“ neišrašant PVM sąskaitų faktūrų ir kasos pajamų orderių, kad šie pardavimai ir už juos gaunamos pajamos neįtraukiami(-ti) į UAB „( - )“apskaitą, t. y. nežinodama apie vykdomą nusikalstamą veiką, vykdydama UAB „( - )“ vadovo Z. K. jai pavestas UAB „( - )“ vyriausiosios finansininkės pareigas, įrašė į UAB „( - )“ PVM deklaracijas už 2011-11-01 - 2013-12-31 laikotarpį bei į UAB „( - )“ pelno mokesčio deklaracijas už 2011 - 2013 m. laikotarpį neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą, taip nepagrįstai sumažindama jose UAB „( - )“ pardavimo apmokestinamąją vertę iš viso 3 025 018 Lt (876 105,72 Eur) sumai, mokėtinus į biudžetą pridėtinės vertės mokestį iš viso 635 252 Lt (183 981,70 Eur) sumai ir pelno mokestį iš viso 127 225 Lt (36 846,90 Eur) sumai, bei šias deklaracijas elektroniniu būdu pateikė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - Vilniaus apskrities VMI):

208-

2092011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 9 702 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

210-

2112011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 20 655 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-26 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

212-

2132012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

214-

2152012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 325 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

216-

2172012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

218-

2192012 m. balandžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-05-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

220-

2212012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-06-20 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

222-

2232012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 23 512 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-08-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

224-

2252012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 940 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

226-

2272012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-09-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

228-

2292012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-10-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

230-

2312012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-11-23 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

232-

2332012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2012-12-22 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

234-

2352012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-01-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

236-

2372013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 787 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-03-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

238-

2392013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 091 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

240-

2412013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-04-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

242-

2432013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 454 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

244-

2452013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-06-21 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

246-

2472013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt

248pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

249-

2502013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 33 202 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

251-

2522013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-09-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

253-

2542013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 25 596 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-05 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

255-

2562013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-11-25 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

257-

2582013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 22 415 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-01-27 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

259-

2602013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 3 771 Lt pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2014-02-24 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

261-

2622011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt apmokestinamųjų pajamų ir šią deklaraciją 2014-09-30 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

263-

2642012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt apmokestinamųjų pajamų, 826 883 Lt pelno bei 123 627 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2013-05-31 pateikė Vilniaus apskrities VMI;

265-

2662013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt apmokestinamųjų pajamų, 23 989 Lt pelno bei 3 598 Lt mokėtino pelno mokesčio ir šią deklaraciją 2014-06-03 pateikė Vilniaus apskrities VMI.

267Taip UAB „( - )“, į. k. ( - ), siekdama išvengti 635 252 Lt (183 981,70 Eur) dydžio pridėtinės vertės mokesčio ir 127 225 Lt (36 846,90 Eur) dydžio pelno mokesčio į minėtas UAB „( - )“ pridėtinės vertės ir pelno mokesčių deklaracijas įrašė žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną ir turtą bei šias deklaracijas pateikė Vilniaus apskrities VMI, t.y. - padarė nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 220 str. 1 d.

268Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas Z. K. parodė, kad visiškai neprisipažįsta padaręs nusikalstamas veikas, kuriomis yra įtariamas, pasinaudos savo teise tylėti ir šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje atsisako duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, (t. 19, b. 1. 174)

269Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas papildomai Z. K. parodė, kad jis pilnai prisipažįsta dėl nusikalstamų veikų, nustatytų LR BK 220 str. 1 d. ir 222 str. 1 d., padarymo. Maždaug 2010 m. pabaigoje - 2011 m. pradžioje, ar D. S., ar G. M. jį informavo, kad UAB „A“ vadovė vardu L pasiūlė būdą, kaip bendradarbiaujant įmonėms „( - )“ ir „A“ už dalį UAB „( - )“parduodamos produkcijos įmonei „A“ atsiskaityti grynais pinigais jų neapskaitant. Kadangi įmonei „( - )“ nuolat reikėdavo grynųjų pinigų automobilių remontui, detalių, įrenginių įsigijimui, o įmonės finansinė situacija buvo įtempta, jis sutiko su L. pasiūlymu. Kaip tai bus daroma, detalių, kokiomis proporcijomis ir kaip, apie tai jo neinformavo, ir jis nesigilino. Jis sutiko ir davė leidimą D. S. su G. M. prekiauti su UAB „A“ mėsos produkcija ir kiaušiniais neapskaitant dalies gaunamų grynųjų pinigų iš UAB „A“. Detalių, kokiomis dalimis, kokiu būdu tai bus daroma, jis nežinojo. Kartą per savaitę ar per dvi savaites jis gaudavo grynuosius pinigus, kurie buvo gauti iš UAB „A“ už UAB „( - )“ produkciją ir neapskaityti UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje. UAB „( - )“ finansininkė G. N. apie tai nieko nežinojo ir gaudavo apskaityti tik tikras PVM sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodytas oficialiai parduotas produkcijos kiekis įmonei „A“. Jis bandė aiškintis, kaip buvo fiksuojama produkcija kiekiuose. D. S. jam pasakė, kad produkcija į UAB „A“ išvažiuodavo pagal važtaraščius, o po to UAB „A“ atstovė L. nurodydavo, kokia produkcijos dalis bus oficialiai apskaitoma ir kokia - neoficialiai. Oficialiems kiekiams UAB „( - )“ išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, o už neoficialius produkcijos kiekius buvo atsiskaitoma neapskaitytais grynaisiais pinigais. Grynuosius pinigus jam paduodavo G. M. arba D. S.. Grynaisiais pinigais jam per kartą paduodavo maždaug 3000-5000 litų. Gautus grynuosius pinigus naudodavo UAB „( - )“ veikloje remontuojant, perkant automobilius, perkant reikiamas detales ir panašiai. Pavyzdžiui, pirkdavo automobilį užsienyje, už kurį pardavėjui sumokėdavo daugiau nei oficialiai nurodydavo sumokamą sumą, nes taip pageidaudavo pardavėjas. Bendrovei „A“ PVM sąskaitas faktūras ir važtaraščius išrašydavo D. S. arba G. M.. Jos dirbdavo pasikeisdamos, išrašydavo dokumentus, išduodavo parduodamą produkciją, kurią išveždavo vairuotojai. Kur būdavo laikomi krovinio važtaraščiai, jis nežino. PVM sąskaitos faktūros bendra tvarka būdavo pateikiamos į UAB „( - )“ buhalteriją, kur jos buvo apskaitomos. Buhalterijoje dirbo kelios buhalterės, o G. N. vadovavo buhalterijai, teikdavo UAB „( - )“ mėnesines deklaracijas. Ar D. S. ir G. M. gaudavo dalį tų neapskaitytų pinigų, gautų iš UAB „A“, jis nežino, bet mano, kad jos negaudavo, jis jomis pasitikėdavo. Už tai jis finansiškai D. S. ir G. M. neatsidėkodavo. Visa tai buvo daroma UAB „( - )“ labui. Gauti neapskaityti pinigai niekur nebūdavo fiksuojami, ir nebuvo vedama „juodoji buhalterija“. Visas detales, kaip buvo prekiaujama su UAB „A“ neapskaitant dalį gaunamų grynųjų pinigų, žino D. S. ir G. M.. Jis kaip UAB „( - )“vadovas prisiima atsakomybę dėl valstybei padarytos žalos nesumokant mokesčių, kreipsis į VMI, kad sumokėti UAB „( - )“ mokesčius ir atlyginti žalą. Dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi, (t. 19, b. 1. 176-177,182-183)

270Ikiteisminio tyrimo metu apklausta D. S. parodė, kad ji UAB „( - )“dirba nuo( - ). UAB „( - )“ direktorius ir akcininkas Z. K. yra jos brolis. Ji dirbdama UAB „( - )“ priima mėsos, mėsos produktų užsakymus iš UAB „( - )“ parduotuvių kompiuterine programa RIVILĖ. UAB „( - )“ parduotuvės užpildo RIVILĖ programoje užsakymų lapą, kurį ji sutikrina ir siunčia užsakymą programoje RIVILĖ į sandėlį. Sandėlyje darbuotojai pagal užsakymą sukrauna produkciją į dėžes. Po ko ji ir pamainos darbuotojos - realizacijos operatorės sutikrina užsakymus, sukrautus į dėžes, pasveria produkciją didelėmis svarstyklėmis. Sutikrinus produkciją, iš programos atspausdina vidinį važtaraštį, skirtą UAB „( - )“ parduotuvėms, ir pasirašo jį. Pakrovus produkciją į krovininius automobilius, vairuotojui paduoda atspausdintą vidinį važtaraštį ir vairuotojas išveža produkciją į UAB „( - )“ parduotuves. UAB „( - )“ parduotuvėms ji sąskaitų faktūrų neišrašo. Jeigu UAB „( - )“ produkcija išduodama ne UAB „( - )“ parduotuvėms, o kitoms mažoms parduotuvėms, nepriklausančioms UAB „( - )“, tuomet ji išrašo ir sąskaitas faktūras. UAB „( - )“produkciją kitos įmonės užsisako telefonu Nr. ( - ) arba Nr. ( - ). Berods dar buvo telefono numeris Nr. ( - ), tiksliai neprisimena. Šiais telefonų numeriais prisiskambinama į stacionarų telefono aparatą, esantį UAB „( - )“ biure adresu ( - ) Telefonu atsiliepia UAB „( - )“sekretorė B. M. ir priima užsakymus, kuriuos užrašo ant popieriaus lapo, kurį po to perduoda jai arba G. M. (buvusi pavardė – M.). Pagal užrašytą užsakymą ji surašo produkcijos kiekius į kompiuteryje esančią programą RIVILĖ, po ko sandėlio darbuotojas sukrauna užsakymą. Ji išrašo sąskaitą-faktūrą, kurią pasirašiusi paduoda klientui, kuris išsiveža UAB „( - )“produkciją. Prieš atiduodant produkciją ji sutikrina produkcijos svorį svarstyklėmis. Tokia UAB „( - )“užsakymų priėmimo tvarka yra jau keli metai. Anksčiau, kai dar nebuvo naujų biuro patalpų, užsakymai buvo priimami tuo pačiu telefonu, kurį minėjo, tačiau telefono aparatas būdavo bendrame kambaryje, kuriame dirbo ji, G. M., J. T.. J. T. yra UAB „( - )“juristė. Telefonu atsiliepdavo viena iš jų, kuri būdavo tuo metu kabinete. Užsakymus priimdavo telefonu ji arba G. M.. Niekas kitas negalėjo priimti užsakymų. Užsakymus užrašydavo į užsakymų blanką ranka, po to surašydavo į kompiuterį. Klientams išrašydavo produkcijos sąskaitą faktūrą ir pasirašiusi sąskaitą faktūrą atiduodavo vairuotojui, išvežančiam produkciją. Anksčiau buvo vienas iš klientų - UAB „A“, kuri pirkdavo UAB „( - )“produkciją. Iš UAB „A“ užsakymus priimdavo ji arba G. M.. Kas iš UAB „A“ skambindavo, ji neatsimena. Prisistatydavo, kad skambina iš UAB „A“, ir užsakydavo produkcijos kiekius. Pagal užsakymus ji išrašydavo važtaraščius UAB „A“ ir sąskaitas faktūras. Kiek prisimena, UAB „( - )“produkciją pasiimdavo pati UAB „A“, UAB „( - )“savo transportu neveždavo produkcijos įmonei UAB „A“. UAB „A“ važtaraščiuose produkcijos užsakymai ir pristatymo adresas būdavo nurodomi, pagal telefonu priimtus užsakymus iš UAB „A“. Kodėl pagal UAB „A“ vienos dienos užsakymą jos surašytuose įmonei „A“ važtaraščiuose ir sąskaitose faktūrose, kuriuos ji pasirašė, skiriasi produkcijos kiekiai, ji nežino, nes neprisimena. Tyrėjo parodytuose 2013-12-04 krovinio važtaraščiuose Nr. VAA2013120412, Nr. VAA2013120416, Nr. VAA2013120410, Nr. VAA 2013120405, Nr. VAA2013120406, Nr. 2013120411 (Skaidiškės), Nr. VAA 2013210411 (Grigiškės), Nr. 2013120415, Nr. VAA2013120413, Nr. VAA2013120414, Nr. VAA2013120417 yra jos ranka rašyti parašai, kad ji išdavė važtaraščiuose nurodytą produkciją įmonei „A“. Taip pat 2013-12-04 sąskaitoje- faktūroje Serija AAA Nr. 132-001539 yra jos ranka rašytas parašas, kad ji išdavė UAB „( - )“produkciją įmonei „A“. G. M. atsakinga už klientų atsiskaitymą už UAB „( - )“produkciją. Ji neatsimena, jai atrodo, kad UAB „A“ atsiskaitydavo per banką už produkciją. Ar UAB „A“ atsiskaitydavo grynais pinigais, ji neatsimena. Atsiskaitymus grynais pinigais priima G. M.. (t. 19, b. 1. 28)

271Ikiteisminio tyrimo metu apklausta D. S. parodė, kad ji visiškai neprisipažįsta padariusi nusikalstamas veikas, kuriomis yra įtariama, ir parodymų neduos, (t. 19, b. 1. 206- 208)

272Apklausta papildomai D. S. parodė, kad ji pilnai prisipažįsta dėl nusikalstamų veikų, nustatytų LR BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d., padarymo. Ji UAB „( - )“dirba nuo ( - ) metų. UAB „( - )“ ( - ) dirba nuo darbo pradžios įmonėje. Ji atsakinga už produkcijos realizavimą. Gaudavo užsakymus iš UAB „( - )“parduotuvių, taip pat iš kitų įmonių, kurios pirkdavo UAB „( - )“produkciją: mėsos gaminius, kiaušinius. Tame tarpe užsakymus priimdavo ir iš UAB „A". Iš UAB „A“ užsakymus gaudavo telefonu arba faksu, daugiausia faksu. Gavusi produkcijos užsakymus, užsakytos produkcijos kiekius įvesdavo į kompiuterį programoje „Rivile". Produkcijos pakrovėjai, prisijungę prie programos „Rivile“, matydavo užsakymus ir pagal juos sukraudavo užsakomą produkciją į dėžes. Paruoštą produkciją ji persverdavo ir sutikrindavo produkcijos kiekius. Po to ji išrašydavo PVM sąskaitą faktūrą, ją pasirašydavo, po ko produkciją su dokumentais išveždavo vairuotojai. Į UAB „( - )“atvažiavo UAB „A“ atstovas - vyriškis, jo vardo, pavardės neprisimena, jis dabar yra miręs. Dėl prekybos su UAB „A“ ji bendravo su minimu vyriškiu. Dėl prekybos su UAB „A“ buvo atvažiavusi ir L, kurios pavardės neprisimena. Ji suprato, kad L yra UAB „A“ direktorė. L. pasiūlė už dalį UAB „( - )“produkcijos atsiskaityti per banką, už dalį - per kasą ir už dalį - grynais pinigais jų neapskaitant. Z. K. apie tokį atsiskatymo būdą žinojo. Apie tokį pasiūlymą jis sužinojo iš jos ir G. M.. G. M. UAB „( - )“dirba ( - ), taip pat dirba( - ) prekių žinove. G. M. dirba dienomis, o ji dirba naktimis ir dienomis. Kas pasakė Z. K. apie UAB „A“ atsiskaitymo būdą už produkciją, ji neatsimena, gal G. M.. Z. K. sutiko su tokiu atsiskaitymo būdu. Neapskaitytų pinigų reikėjo UAB „( - )“veikloje, pastoviai reikėjo kažkokių atsiskaitymų, kurie neapskaitomi, pavyzdžiui, kai reikėdavo remontuoti įmonės transporto priemones, už remontus reikėdavo atsiskaityti grynais pinigais, kurie neapskaitomi. Ar Z. K. bendravo su L, ji nežino. L. atvažiuodavo vieną kartą per savaitę ir grynuosius pinigus už dalį produkcijos duodavo jai. Ji išrašydavo daliai grynųjų pinigų kasos pajamų orderius, o kitai grynųjų pinigų daliai neišrašydavo kasos pajamų orderių, jų neapskaitydavo. Neapskaitytus grynuosius pinigus perduodavo Z. K.. Neapskaitytų grynųjų pinigų sumų niekur nesurašydavo, „juodosios buhalterijos“ nevedė. Taip pat išrašydavo krovinio važtaraščius, kurie kartu su PVM sąskaitomis faktūromis ir produkcija išvažiuodavo į UAB „A". Važtaraščiuose produkcijos kiekiai turėjo būti tokie patys kaip ir PVM sąskaitose faktūrose. Juk kitaip negalėtų būti. Kokiu būdu buvo mažinami produkcijos kiekiai PVM sąskaitose faktūrose, ji tiksliai neprisimena. Jeigu gerai atsimena, kai produkcija išvažiuodavo į UAB „A“, atvažiuodavo į UAB „( - )“L. ir sakydavo, kokiam kiekiui bus atsiskaitoma oficialiai, o už kokį produkcijos kiekį atsiskaitys grynais pinigais. Tada ji koreguodavo PVM sąskaitas faktūras ir jose mažindavo įmonei ‚A“ parduotos produkcijos kiekius. Tada šią pakoreguotą PVM sąskaitą faktūrą ji atiduodavo į UAB „( - )“buhalteriją. Apie tokį UAB „A“ atsiskaitymo būdą žinojo ji, G. M. ir Z. K.. UAB „( - )“buhalterė G. N. nieko nežinojo apie tokį atsiskaitymo būdą ir ji gaudavo tik galutines, pakoreguotas PVM sąskaitas faktūras. Pirmines PVM sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodytas realus parduotas kiekis, sunaikindavo. Už produkciją atsiskaitymo proporcijas pavedimu, per kasą ir neapskaitomais grynaisiais pinigais nurodydavo L. Kad toks atsiskaitymo būdas yra neteisėtas, ji suprato, tačiau be tokio atsiskaitymo būdo, t. y. neapskaitomais grynaisiais pinigais, įmonė "( - ) " negalėtų vystyti veiklos. L. atvažiuodavo vieną kartą per savaitę ir perduodavo grynųjų pinigų, kurių neįtraukdavo į UAB „( - )“buhalterinę apskaitą, kiekvieną kartą atveždavo maždaug po 3000- 5000 litų. Iš šitų pinigų ji nieko negaudavo. Visus neapskaitomus pinigus perduodavo Z. K.. Visą tai darė UAB „( - )“labui, nes ši įmonė yra šeimos verslas. Z. K. yra jos brolis. G. M. yra ne giminė, tačiau pažįstama nuo vaikystės ir dirbo įmonėje UAB „( - )“nuo pat pradžių. UAB „( - )“produkciją taip pat išduodavo J. L. ir R. A., tačiau jos nieko nežinojo apie UAB „A“ atsiskaitymo būdą. Produkcijos užsakymus iš UAB „A“ ji priimdavo ir telefonu, nors daugiausia faksu. Telefonu kalbėdavo su L. L. telefonu užsakydavo kiaušinių kiekius. Užsakomų kiaušinių kiekiai būdavo dėžėmis, kuriose būdavo 36 dėžutės po 10 vnt. kiaušinių. J. L. sakydavo, kad kiaušinių reikia 10, tai reikšdavo, kad reikia 10 kiaušinių dėžių. Būdavo, kad telefonu L. užsakydama kiaušinių dėžių kiekius nurodydavo dvigubus skaičius, pavyzdžiui 5+20 arba 10+10 ir panašiai. Jeigu gerai atsimena, tai reikšdavo, kad vienas skaičius yra kiekis, už kurį bus oficialiai atsiskaitoma, o kitas - neoficialiai, neapskaitomais grynaisiais pinigais. Tačiau kuris, pirmas ar antras skaičius buvo neoficialiais pinigais, ji neatsimena. Minėjo, kad iš pradžių produkcija išvažiuodavo su pilnai surašyta PVM sąskaita faktūra, o tik po to, kai L. atvažiuodavo, koreguodavo PVM sąskaitas faktūras ir mažindavo jose nurodomą produkcijos kiekį. Kodėl tada iš anksto telefonu būdavo nurodomi dvigubi skaičiai, ji neprisimena. Apie 40-50 procentų už UAB „( - )“parduotą produkciją įmonei „A“ L. atsiskaitydavo neoficialiais pinigais, ir šiuo kiekiu buvo mažinamas nurodytas kiekis PVM sąskaitoje-faktūroje. Dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi, (t. 19, b. 1. 210-211, 216)

273Ikiteisminio tyrimo metu apklausta G. M. parodė, kad nesutinka su jai pareikštu įtarimu, visiškai neprisipažįsta padariusi nusikalstamas veikas, kuriomis yra įtariama, ikiteisminio tyrimo stadijoje parodymų neduos, (t. 19, b. l. 141)

274Apklausta papildomai G. M. parodė, kad pilnai prisipažįsta dėl LR BK 220 str. 1 d., 222 str. 1 d. nustatytų nusikalstamų veikų padarymo. Ji UAB „( - )“dirba nuo ( - ) metų. Dirbo( - ), po to - ( - ) o vėliau ir iki dabar -( - ). 2011 m., tiksliai neprisimena kada, į UAB „( - )“atvyko iš UAB „A“ L ir jos vyras E. Vyras prisistatė kaip UAB „A“ direktorius. Ji tą dieną dirbo. Jie jai pasiūlė, kad UAB „A“ pirktų iš UAB „( - )“produkciją, už kurios dalį būtų atsiskaitoma grynais pinigais jų neapskaitant, o PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų mažesnį produkcijos kiekį nei būtų parduota įmonei „A“. Ji juos matė pirmą kartą. Ji pasakė, kad pakalbės su direktoriumi Z. K. dėl jų pasiūlymo. Ji Z. K. perdavė, ką pasakė E. Z. K. jai pasakė, kad sutiks su tokiu UAB „A“ pasiūlymu, nes įmonės veiklai reikalingi neapskaityti grynieji pinigai. D. S. apie tai pasakė ji arba Z. K.. Kas perdavė L. ir E., kad Z. K. sutinka su jų pasiūlymų dėl atsiskaitymo už dalį produkcijos grynais pinigais jų neapskaitant, ji neatsimena. UAB „( - )“pradėjo prekiauti su UAB „A“ mėsos produkcija ir kiaušiniais už dalį produkcijos atsiskaitant grynaisiais pinigais jų neapskaitant. Į UAB „( - )“skambindavo L ir telefonu užsakydavo produkcijos kiekius, užsakydavo mėsos gaminių ir kiaušinių. Taip pat užsakydavo faksu. Užsakymus priimdavo ji arba D. S.. Pagal užsakytus kiekius pasverdavo, paskaičiuodavo produkciją ir tam kiekiui išrašydavo PVM sąskaitas faktūras. Produkciją iš UAB „( - )“išsiveždavo UAB „A“ vairuotojai su PVM sąskaita faktūra. Po to skambindavo L. ir telefonu pasakydavo, kokiam kiekiui mažinamas nurodytas kiekis išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje. Naują PVM sąskaitą faktūrą, su sumažintu produkcijos kiekiu atvažiuodavo pasiimti L. L. jai skambindavo praktiškai tą pačią dieną, kai išvažiuodavo produkcija į UAB „A", ir sakydavo, kokiam kiekiui koreguoti PVM sąskaitą faktūrą. Tą pačią dieną ar kitą dieną L. atvažiuodavo pas ją ir paduodavo pirminę PVM sąskaitą faktūrą, o ji paduodavo jai naują, koreguotą, su sumažintu produkcijos kiekiu PVM sąskaitą faktūrą. Pirminės PVM sąskaitos faktūros egzempliorių, kurį laikydavo pas save, kol išrašydavo patikslintą PVM sąskaitą faktūrą, ir tą egzempliorių, kurį atveždavo L, sunaikindavo. Patikslintą PVM sąskaitą faktūrą padėdavo į lentyną, iš kur PVM sąskaitas faktūras pasiimdavo buhalterijos darbuotojai. Ar būdavo išrašomi produkcijos važtaraščiai, ji neprisimena. Kodėl telefonu užsakant produkcijos kiekius L. nurodydavo dvigubus skaičius, ji dabar neatsimena, negali pakomentuoti. Grynuosius neapskaitomus pinigus už parduotą produkciją į UAB „( - )“atveždavo E. arba L. ir paduodavo jai arba D. S.. Pinigus atveždavo maždaug vieną kartą per savaitę, maždaug po 5000 litų. Šiuos neapskaitytus grynuosius pinigus ji perduodavo Z. K.. Už tai jai nebūdavo papildomai mokama nei oficialiai, nei neoficialiai. Ji jokios materialinės naudos iš to neturėjo, tik norėjo padėti įmonei ‚( - )“. Ar buvo kur nors fiksuojami gaunamų neapskaitytų pinigų kiekiai, ji nežino, ji niekur nefiksuodavo, gaudavo grynuosius pinigus ir juos atiduodavo Z. K.. R. A. ir J. L. nieko nežinojo apie neapskaitomus pinigus ir produkcijos kiekio mažinimą PVM sąskaitose faktūrose. Jų išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ji netaisydavo. Dėl padarytų nusikalstamų veikų nuoširdžiai gailisi, (t. 19, b. 1. 143,149).

275Pagal 2019-12-04 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolą G. M. pateikė 2019-11-28 medicinos dokumentų išrašą, (t. 19, b. 1. 161)

276Trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens - UAB „( - )“atstovas P. Ž. nepripažino UAB „( - )“kaltės dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo ir parodymų nedavė, (t. 19, b. 1. 108)

277Papildomų apklausų metu trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens - UAB„( - )“ atstovas P. Ž. parodė, kad pripažįsta kaltę dėl nusikalstamų veikų, nustatytų LR BK 222 str. 1 d. ir 220 str. 1 d., padarymo. Kadangi juridinio asmens atsakomybė kyla iš jo vadovo veiksmų, todėl prašė vadovautis UAB „( - )“direktoriaus Z. K. duotais parodymais. 2019-11-14 UAB „( - )“kartu su D. S., G. M. ir Z. K. pasirašė įsipareigojimą, kuriuo iki 2021-11-14 įsipareigojo sumokėti Valstybinės mokesčių inspekcijos 220 828,59 Eur civilinį ieškinį. 2019-11-08 UAB „( - )“padarė 50 000 eurų pavedimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos Luminor Bank AS banke esančią sąskaitą kaip dalinį ieškinio padengimą šioje byloje. Kadangi jis įmonės valdyme nedalyvavo, todėl dėl įtarime nurodytų įvykių aplinkybių negali komentuoti, nes jam jos nėra žinomos. Todėl prašo vadovautis UAB „( - )“direktoriaus Z. K. duotais parodymais, kadangi Z. K. dalyvavo įmonės valdyme ir jam yra žinomos įtarime minimos veikų aplinkybės, (t. 19, b. 1.110-111)

278Pagal 2019-11-15 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolą UAB „( - )“atstovas P. Ž. pateikė lėšų pervedimo nurodymą, pagal kurį UAB „( - )“2019-11-08 pervedė į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą 50 000 eur kaip dalinį ieškinio padengimą ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00538-15. (t. 2, b. 1. 213-216)

279Gautas 2019-11-14 įtariamųjų UAB „( - ) ", Z. K., D. S. ir G. M. įsipareigojimas, kuriuo UAB „( - )“įsipareigojo likusią nesumokėtą VMI prie LR FM pareikšto ieškinio sumą - 170 828,59 eur - sumokėti per 24 mėn., o Z. K., D. S. ir G. M. įsipareigojo sumokėti visą likusią ieškinio sumą, kurios pagal šį įsipareigojimą nesumokės UAB "( - ) ". (t. 2, b. 1. 212)

280UAB „( - )“atstovas P. Ž. el. paštu pateikė UAB „( - )“2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitą (kopiją), kurioje nurodyta, kad UAB „( - )“2018 m. gavo 15 499 696 eur pardavimo pajamų bei turėjo 1 039 063 eur nuostolį, 2017 m. gavo 17 406 718 eur pardavimo pajamų bei turėjo 1 004 111 eur nuostolį, (t. 19, b. 1. 128)

281Apklausta kaip įtariamoji G. N., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, parodymų nedavė, (t. 19, b. 1. 81)

282 Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas J. B. parodė, kad jis UAB „( - )“akcininku yra nuo 1993 m. kartu su Z. K.. Jie yra vieninteliai UAB „( - )“akcininkai, turi po 50 procentų įmonės akcijų. Įmonėje "( - ) " jis dirba komercijos gamybos direktoriumi. UAB „( - )“buhalterinę apskaitą tvarko G. N., ji yra vyr. buhalterė. UAB „( - )“finansines ataskaitas, PVM, pelno mokesčio deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia G. N.. UAB „( - )“yra naudojama buhalterinės apskaitos programa „Rivilė", kurioje matosi produkcijos realizacija, ataskaitos ir iš šių duomenų G. N. pildo deklaracijas. UAB „( - )“mėsos produkciją parduoda savo parduotuvėse, taip pat anksčiau parduodavo ir kitoms įmonėms. Parduodant UAB „( - )“produkciją kitoms įmonėms būdavo išrašomos PVM sąskaitos faktūros pagal gautus produkcijos užsakymus. Užsakymai buvo gaunami įvairiai: telefonu, faksu Realizacijos skyriuje. Pagal gautus užsakymus pasveriama produkcija ir pagal gautą produkcijos kiekį išrašomos PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaitas faktūras išrašo Realizacijos skyriaus darbuotojos G. M., D. S., taip pat dar dvi merginos, kurių vardų ir pavardžių jis nežino. Kaip buvo spausdinamos PVM sąskaitos faktūros, jis nežino, į tai nesigilino. Produkcijos krovinių gabenimo važtaraščiai kartais būdavo išrašomi, o kartais neišrašomi. Kai yra PVM sąskaita faktūra, tai važtaraštis nėra būtinas. Jis tiksliai nežino, ar būdavo krovinių važtaraščiai. Realizacijos skyriaus darbuotojos G. M. ir D. S. buvo atsakingos už tinkamai išrašytas PVM sąskaitas faktūras, produkcijos realizavimą. G. M., D. S. kontroliavo Z. K., jos buvo jam atskaitingos. Kaip buvo vykdoma jų kontrolė, jis nežino. Jis daugiau užsiėmė produkcijos gamyba, UAB „( - )“parduotuvėmis. Anksčiau buvo daug įmonių, su kuriomis prekiavo UAB „( - )“, visų jų neprisimena. Kai Z. K. buvo iškviestas į policiją, po to jis su juo bendravo ir jis jam papasakojo, kad UAB „( - )“prekiaudavo su UAB „A“, kad PVM sąskaitos faktūros buvo išrašomos ne visam įmonei „A" parduodamam produkcijos kiekiui, o už dalį produkcijos buvo atsiskaitoma grynais pinigais jų neapskaitant. Iki tol jis nieko apie tai nežinojo, jam nebuvo įdomu, iš kur pinigai, svarbu - pinigai. Z. K. sakė, kad įmonei „A“ PVM sąskaitas faktūras išrašydavo D. S. ir G. M., kad jis su jomis buvo susitaręs, jog dalies parduodamos produkcijos šios neįtrauks į PVM sąskaitas faktūras ir už tą dalį UAB „A“ atsiskaitys grynais pinigais, kurių UAB „( - )“neapskaitys ir naudos juos įmonės reikmėms. Neapskaitytus pinigus Z. K. naudojo įmonės reikmėms, perkant automobilius, kituose įmonės reikaluose, kur - jis nesigilino. Koks buvo neapskaitytas grynųjų pinigų kiekis, jis nežino, Z. K. jam nesakė. Tarp jų buvo ir yra visiškas pasitikėjimas, viskas yra daroma įmonės labui. Jeigu Z. K. nusprendė taip daryti, tai jis supranta, kad tai buvo daroma įmonės labui, ir jis tuo tiki. Kadangi yra nesumokėti mokesčiai dėl neapskaitytų pinigų, reikės mokesčius sumokėti. Jis iš UAB „A“ nieko nepažįsta, kas buvo ar yra UAB „A“ vadovas, jis nežino. Jis pasirašydavo sutartis su įmonėmis, kurias jam pateikdavo pasirašyti finansininkės. Su kuo yra pasirašęs sutartis, jis neatsimena. 2009-03-01 sutartį su UAB „A“ jis pasirašė, tačiau šios sutarties pasirašymo aplinkybių jis neatsimena. Galbūt jam kažkas iš darbuotojų atnešė pasirašyti. Su sutartyje nurodyta L. L. nebuvo susitikęs (t. 19, b. 1. 67).

283Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. L. parodė, kad ji UAB „( - )“dirba nuo ( - ) m. ( - ) o nuo 2008 m. gegužės 29 d. -( - ), ( - ). Jos funkcijos yra išduoti UAB „( - )“produkciją UAB „( - )“parduotuvėms. Išduodant produkciją ji surašo sąskaitas faktūras kompiuteriu darbo kabinete. Kiekvieną dieną parduotuvės daro produkcijos užsakymus kompiuteryje esančioje programoje RIVILĖ. Pagal programoje padarytus produkcijos užsakymus ji surašo sąskaitas faktūras ir išduoda prekes. Krovėjai produkciją pakrauna į dėžes taip pat matydami programoje RIVTLĖ produkcijos užsakymą, po ko produkcija yra sveriama. Sveriant produkciją ji dalyvauja. Sutikrinus produkciją, ji pasirašo sąskaitoje faktūroje, po ko produkciją išveža UAB „( - )“vairuotojai. Atsiskaitymo už produkciją ji nekontroliuoja. Išrašytą sąskaitą faktūrą ji paduoda vairuotojui. Tokia tvarka ji produkciją išduoda nuo 2008 metų, kai tik pradėjo dirbti vyr. prekių žinove. Kiaušinius ji išduodavo tik UAB „( - )“parduotuvėms. UAB „( - )“važtaraščių ji nėra pasirašiusi. Bendrovei „A“ ji anksčiau išduodavo mėsos produkciją ir išrašydavo sąskaitas faktūras programoje RIVILĖ. Sąskaitose faktūrose nurodydavo produkcijos kiekius, kuriuos kompiuteriu surašydavo realizacijos vadovė G. M., anksčiau jos pavardė buvo M. Kokiame dokumente G. M. surašydavo produkcijos kiekius įmonei „A“, neatsimena. Ji užsakymų iš UAB „A“ nepriimdavo. Užsakymus turbūt priimdavo G. M., ji dirbdavo dienos metu. UAB „( - )“važtaraščių, skirtų įmonei „A", ji nėra mačiusi, (t. 19, b. 1. 12)

284Apklausta papildomai J. L. parodė, kad į programą Rivile užsakymų duomenis įveda UAB „( - )“parduotuvės, o jeigu yra užsakymai iš kitų įmonių, tuomet į programą užsakymų duomenis įveda G. M. arba D. S.. Vieną savaitę dirba D. S., kitą savaitę - G. M.. Kiaušiniams sąskaitų faktūrų ji neišrašydavo, kiaušiniams sąskaitas faktūras išrašydavo D. S. arba G. M.. Naktimis, jeigu ji nedirbdavo, tada dirbdavo ir produkciją išduodavo R. A. arba D. S., arba G. M.. Ji neatsimena, ar UAB „( - )“buvo išrašomi važtaraščiai įmonei „A". Prieš atiduodant produkciją bendrovei „A" ją susverdavo, pasvertas kiekis atitikdavo sąskaitose faktūrose nurodytą kiekį. Jeigu išduodavo vairuotojui kiaušinių dėžes, tai jų kiekis visada atitikdavo sąskaitose faktūrose nurodytą dėžių kiekį. (t. 19, b. 1. 14)

285Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. A. parodė, kad ji UAB „( - )“dirba nuo( - ). Jos darbo funkcijos yra spausdinti prekių vidinius važtaraščius, kuriuose nurodomas prekių pavadinimas, kiekis, siunčiamų į UAB „( - )“firmines parduotuves. UAB „( - )“parduotuvės siunčia užsakymus administracijai. Užsakymai fiksuojami kompiuterinėje programoje RIVILE. Šioje programoje susiformuoja važtaraštis, pagal kurį ji sutikrina krovikų sukrautą išvežimui produkciją ir jos kiekius, po to atspausdina iš programos važtaraščius, kuriuos pasiima vairuotojai pagal savo maršrutą. Taip pat spausdina iš programos RIVILE PVM sąskaitas faktūras, kurias taip pat pasiima vairuotojai. Ji pasirašo ir važtaraščius, ir PVM sąskaitas-faktūras. Taip pat ji išrašo PVM sąskaitas faktūras kitiems užsakovams, t. y. ne UAB „( - )“parduotuvėms. Įmonei „A" taip pat išrašydavo išvežamos produkcijos PVM sąskaitas faktūras. Sąskaitas faktūras įmonei „A" atspausdindavo iš programos Rivile. Ji visada dirbo naktinėse pamainose. Užsakymus į programą RIVILE suveda dieninė pamaina, kas konkrečiai - ji nežino. UAB „( - )“važtaraščių, PVM sąskaitų faktūrų duomenis apskaito buhalterija, koks konkrečiai darbuotojas - ji nežino. Su grynais pinigais ji nedirbo, iš užsakovų atsiskaitymų pagal kasos orderius negaudavo. Ji atsimena, kad įmonei „A" išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, tačiau, ar išrašydavo važtaraščius, neatsimena. Užsakymus priimdavo G. M., D. S.. Ji išrašydavo du PVM sąskaitų faktūrų egzempliorius, kuriuos abu pasiimdavo vairuotojas. Jai vairuotojai negrąžindavo PVM sąskaitų faktūrų, jas turėdavo grąžinti dieninei pamainai. PVM sąskaitas faktūras išrašydavo tik mėsos produkcijai, kiaušiniams neišrašydavo. Kas išrašydavo PVM sąskaitas faktūras kiaušinimas, ji nežino. Kai ji ateidavo į darbą, kiaušinių dėžės būdavo suruoštos ant rampos ir paruoštos kiaušinių PVM sąskaitos faktūros ant stalo. Vairuotojai pasiimdavo kiaušinių PVM sąskaitas faktūras ir pagal jas pasiimdavo nuo rampos suruoštą kiaušinių dėžių kiekį išvežimui. Ji netikrindavo, kiek kiaušinių dėžių išveždavo. Išvežamos mėsos produkcijos kiekiai sutapdavo su kiekiais, nurodytais bendrovei „A" išrašytose PVM sąskaitose faktūrose. Ar būdavo dar važtaraščiai, neatsimena. Kas priimdavo grynuosius pinigus iš UAB „A", išrašydavo kasos pajamų orderius, ji nežino. Ji išrašydavo PVM sąskaitas faktūras tik tuo momentu, kai būdavo išvežama produkcija, (t. 19, b. 1. 31)

286Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji L. L. parodė (apklausos protokolai iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirti į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad ji prisipažįsta, jog vedė UAB „A“ apgaulingą buhalterinę apskaitą ir išvengė pridėtinės vertės, pelno mokesčių ir mokesčių „Sodrai“, tik negali objektyviai nurodyti išvengtų mokesčių sumos. Mėsos produktus užsako pas tokius tiekėjus kaip „D“, „D“, „K“, „M“, „C“, „M“, „M“, „V“ ir kitus, kurių duomenų šiuo metu neatsimena. Perkant pas tiekėjus už dalį mėsos prekių atsiskaitydavo grynais, ir pagal susitarimą jie neišrašydavo šiai daliai prekių PVM sąskaitų faktūrų ar kitų atsiskaitymo dokumentų. Pardavėjams nurodė fiksuoti kasos aparate tik tų prekių pardavimus, dėl kurių buvo PVM sąskaitos faktūros, o likusiai dabai prekių, kuriai nebuvo PVM sąskaitų faktūrų, nurodė nemušti kasos kvitų. Mėsos prekių užsakymus iš prekyviečių ir klientų „didmenininkų“ priimdavo I. K. ir nuo 2013 m. rugsėjo, tikslaus laiko neatsimena, R. Šiuos užsakymus I. K. ir R. užrašydavo ant laisvos formos lapo, kuriame buvo nurodyti prekybos „taškai“, tiekėjai, prekių pavadinimai ir kiekiai. Tada šį laisvos formos lapą, kuriame buvo nurodyti prekybos „taškai“, tiekėjai, prekių pavadinimai ir kiekiai, paduodavo jai, ir ji nuspręsdavo, kokią dalį prekių užsakyti ir parduoti be oficiahų pirkimo dokumentų, ji užrašydavo ant to lapo pataisymus, pavyzdžiui, „Akmenos dešra 2/5“, „Daktariška 15/10“, kas reikšdavo, kad pirmas skaičius su PVM sąskaita faktūra, o antras skaičius reikšdavo pirkimą grynais pinigais be PVM sąskaitos faktūros ir kitų atsiskaitymo dokumentų. Pagal formulę „15-10“ prekės buvo užsakinėjamos ne pas visus tiekėjus ir ne visos prekės. Tiksliai nurodyti tiekėjus, iš kurių pirkdavo mėsos prekes ir kokias konkrečiai be PVM sąskaitų faktūrų, ji šiuo metu nurodyti negali, nes neatsimena, tai turi būti atžymėta ant minėtų laisvos formos lapų, kuriuose buvo nurodyti prekybos „taškai“, tiekėjai, prekių pavadinimai ir kiekiai. Jeigu buvo atvežamos mėsos prekės, kurioms pagal susitarimą nebuvo PVM sąskaitų faktūrų, t. y. perkamos be oficialių pirkimo dokumentų, šios prekės būdavo nurodytos tik krovinio važtaraštyje. Taigi, mėsos produkcija į UAB „A“ buvo atgabenama su įvairiais dokumentais, t. y. būdavo du variantai: pirmas - prekės buvo atgabenamos tiekėjo su PVM sąskaitomis faktūromis, kuriose būdavo atvaizduotas visas atgabentas kiekis; antras - dalis prekių buvo atgabenamos tiekėjo su PVM sąskaita faktūra, kita dalis - atvaizduojama krovinio važtaraštyje. PVM sąskaitas faktūras ir krovinio važtaraščius tiekėjų vairuotojai pateikdavo apskaitininkei S. T., kuri pasirašydavo ant PVM sąskaitų faktūrų ir įvesdavo šių PVM sąskaitų faktūrų duomenis į kompiuterį. Tada S. T. gautas iš tiekėjų PVM sąskaitas faktūras ir krovinių važtaraščius perduodavo apskaitininkei I. V.. I. V. atspausdindavo bendrą baltos spalvos krovinio važtaraštį, kuriame būdavo nurodomas bendras prekių kiekis ir pagal PVM sąskaitą faktūrą, ir pagal krovinio važtaraštį, kurioms nebuvo PVM sąskaitos faktūros, nurodydama realų prekių kielį ir kainą. (t. 1, b. 1. 203-204)

287Apklausta papildomai L. L. parodė, kad 2009-2010 metais ji susitarė su kai kuriais tiekėjais, kad dalį mėsos gaminių parduos neoficialiai. Taigi, nuo 2009-2010 metų tiekėjai į UAB „A“ atveždavo užsakytas mėsos prekes, kurių dalis būdavo nurodyta oficialiose PVM sąskaitose faktūrose, o kita dalis būdavo nurodyta tik krovinio važtaraštyje, arba neoficialus prekių kiekis būdavo surašytas ant lapuko. Už dalį mėsos prekių su tiekėjais atsiskaitydavo grynais, ir pagal susitarimą jie neišrašydavo šiai daliai prekių PVM sąskaitų faktūrų. Taip pat maždaug nuo 2013 m. rugsėjo mėn. pradėjo prekiauti ir kiaušiniais. Būdavo, kad iš UAB „( - )“dalį kiaušinių pirkdavo be PVM sąskaitų faktūrų. Taigi, neoficialiai pirkdavo tik mėsos prekes ir kiaušinius. Apskaitininkės I. V. kompiuteryje yra realūs prekių kiekiai, o S. T. naudojamame kompiuteryje - oficialūs prekių kiekiai pagal sąskaitas faktūras, (t. 1, b. 1. 205-206)

288Apklausta pas ikiteisminio tyrimą teisėją (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15) L. L. iš esmės patvirtino savo ankstesnius pareigūnui duotus parodymus, (t. 1, b. 1. 209-213)

289Apklausta kaip liudytoja L. L. parodė, kad UAB „A‘ direktore dirba maždaug nuo ( - ) m. Nuo( - ) m. ji yra vienintelė UAB „A‘ akcininke. UAB „A“ veikla yra prekyba mėsos gaminiais ir kitais maisto produktais. Iš UAB „( - )“įmonė „A" užsakydavo mėsos produktus bei kiaušinius. Gavus įmonėje „A" iš prekybos vietų užsakymus, kiek ir kokių produktų reikia, susumavus reikalingų mėsos produktų, kiaušinių kiekius, produktai buvo užsakomi iš UAB „( - )“. Įmonėje „A" užsakymus iš prekybos vietų gaudavo jos dukra I. K., šiuo metu jos pavardė yra S. Užsakymus gaudavo telefonu ir užrašydavo dideliame užsakymų lape. Trumpą laikotarpį užsakymus priiminėjo ir R, pavardės neprisimena. Užsakymų lape buvo nubraižyta lentelė, kurios kairiame viršutiniame kampe buvo nurodytas įmonės pavadinimas (pvz. ( - )), iš kurios bus vykdomi produktų užsakymai. Lentelė buvo suskirstyta pagal produkcijos pavadinimą ir parduotuvių pavadinimus, kurios užsakinėja. Šioje lentelėje I. S. surašydavo prekybos taškų (parduotuvių) užsakymo kiekius. Kai atvažiuodavo iš UAB „( - )“produkcija į UAB „A“ sandėlį, ( - ), Vilniuje, ji susverdavo produkciją ir užsakymų lape raudonu tušinuku ant užrašyto užsakymo skaičiaus užrašydavo tikslų produkcijos svorį. Lentelėje šalia produkcijos pavadinimų būdavo užrašomi skaičiai pvz. 10/10, 5/0 ir pan. Tai reiškia, kad produkcija vakuume arba nevakuume, kuris skaičius reiškė vakuume ir kuris nevakuume, ji neatsimena. Produkcijos užsakymus iš UAB „( - )“vykdydavo I. S. telefonu Nr. ( - ). Kas įmonėje „( - )“ priimdavo užsakymus, ji nežino. Per paskutinius keturis metus ji palaidojo savo vyrą, sūnų, gydėsi ( - ) ligoninėje, esančioje ( - ) gatvėje, Vilniuje, nuolat geria antidepresinius vaistus, jos atmintis nėra labai gera, ne viską prisimena. Visa produkcija, gauta iš UAB „( - )“, būdavo atvežama kartu su PVM sąskaitomis faktūromis. Ar buvo važtaraščiai, ji nežiūrėjo. Dokumentus priimdavo ir tvarkydavo apskaitininkės S, E, jų pavardžių neprisimena. Kai sverdavo produkciją, ji netikrindavo dokumentų. Atsiskaitymai su UAB „( - )“už jų produkciją būdavo vykdomi ir pavedimu per banką, ir grynais. Ar ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 38-1-00010-13 apklausų metu ji davė parodymus, kad įmonėje „A" dalis užsakytos ir parduotos produkcijos buvo neapskaitoma, ji neprisimena. Tuo metu ji galėjo pasakyti bet ką, nes buvo išsigandusi ir norėjo greičiau išeiti iš kalėjimo, buvo uždaryta. Visa produkcija, gauta iš UAB "( - ) ", įmonėje „A" buvo apskaitoma. Apklausos metu jai parodytoje užrašų knygelėje, kurios 40-ame puslapyje yra parašytas pavadinimas ( - ) ir lentelė su skaičiais, esančių užrašų ji nekomentuos. Iš UAB „( - )“produkciją į UAB „A“ veždavo jos sūnus G. L., anūkas J. L. įmonės „A" automobiliais. Kas pasirašydavo dokumentus priimant produkciją iš UAB „( - )“, ji nežino. I. V. įmonėje „A" dirbo apskaitininke. Ji suvesdavo duomenis apie produkcijos kiekius, kuriuos gaudavo pardavimo taškai, ir kokiomis kainomis jie turi pardavinėti, nes keisdavosi produktų kainos. A. Š. dirbo prekybos vadybininke, skambindavo tiekėjams ir teiraudavosi dėl produkcijos asortimento, kainų, akcijų. Iš įmonės „( - )“ ji pažįsta J. kaip įmonės UAB „( - )“akcininką, šeimininką, direktorių, jo pavardės nežino. Darbuotojos vardu D. neprisimena, (t. 19, b. 1. 56-57)

290Apklausta papildomai L. L. parodė, kad ji pati produkcijos iš UAB „( - )“neužsakinėjo, visus produkcijos užsakymus vykdė jos dukra I. S.. Užsakymai būdavo pateikiami faksu. Telefonu ji gal ir užsakinėjo iš UAB „( - )“, bet tai buvo vienetiniai atvejai. Ji neatsimena, ar užsakinėjo kiaušinius telefonu. Jei ir užsakinėjo nurodydama kiaušinių kiekio du skaičius, to paaiškinti negali, neprisimena, ką tai reiškia. Gal ji užsakinėjo sau kiaušinių dėžutes, neprisimena. Tai negalėjo būti kiaušinių dėžės. Su kuo bendravo skambindama į UAB „( - )“,ji neatsimena. Kas atsiskaitydavo su UAB „( - )“,ji neatsimena. Ar su UAB „( - )“buvo atsiskaitoma grynaisiais ar pavedimu, kas galėjo vežti į UAB „( - )“grynuosius pinigus, ji neatsimena. Gal ji pati vežė grynuosius pinigus į UAB „( - )“, jeigu gerai atsimena. Paimdami iš jos grynuosius pinigus, kasininkas jai išrašydavo kasos pajamų orderius, kasininko vardo ir pavardės neatsimena. Su kokiais dokumentais atvykdavo iš UAB „( - )“prekės, ji negali atsakyti, ji ne apskaitininke, dokumentų nežiūrėjo, rankose jų neturėjo, dokumentų ji niekada nepasirašydavo. Prekių dokumentus pasirašydavo apskaitininke S. T., ji suvesdavo juos kompiuteryje. Kompiuteryje ji suvesdavo PVM sąskaitas faktūras. Ar būdavo krovinio važtaraščiai, ji neatsimena. Apskaitininke E. K. paskirstydavo gautas prekes pagal prekybos taškus. I. V. buvo atsakinga už sanitarinius medicininius dokumentus. Kokios buvo jos pareigos, ji neatsimena. Ar UAB „( - )“PVM sąskaitose faktūrose ir važtaraščiuose buvo nurodomi tokie patys produkcijos kiekiai ar skirtingi, ji neatsimena. Kas iš UAB „( - )“darbuotojų išduodavo produkciją bei sąskaitas faktūras, važtaraščius, ji neatsimena. Jeigu PVM sąskaitose faktūrose yra jos parašai, tai gal jai jas pateikdavo sūnus pasirašyti, ji neatsimena. Apie kratos metu paimtame I. V. darbo kompiuteryje rastą važtaraščių registrą nieko pasakyti negali, nes darbo su šiuo kompiuteriu ji nekontroliavo. Kur buvo saugomi UAB „( - )“važtaraščiai, ji negali atsakyti, nes nesupranta šio klausimo. Visi dokumentai buvo saugomi buhalterijoje arba jos namuose. Visus dokumentus paėmė kratos metu. (t. 19, b. 1. 59)

291Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad į UAB „A“ įsidarbino ( - ) m. Pradėjo dirbti UAB „A“ apskaitininke. Iki 2012 m. liepos mėnesio A. Š. buvo direktorės L. L. „dešinioji ranka“, t. y. ji tiesiogiai bendraudavo su klientais, tiekėjais, išrašinėdavo krovinio važtaraščius. Nuo tada, kai išėjo A. Š., pas ją atėjusi direktorė L. L. maldavo padėti jai, t. y., atlikti A. Š. darbines funkcijas, t. y. išrašinėti krovinio važtaraščius pagal pateiktus S. T. dokumentus. Taigi, ji pradėjo dirbti A. Š. darbą. Pradėjus dirbti pastebėjo, kad klientai, kurie yra įvesti kaip klientai jos kompiuteryje, teikia produkciją - rūkytus mėsos gaminius pridėdami įdomius „dokumentus“, jie neatitiko dokumento blanko, t. y. ant A4 formato lapo buvo įrašoma informacija, nurodomas prekių kiekis, jų kaina, nurodyti tik gavėjo rekvizitai, tačiau būdavo nei sąskaita faktūra, nei PVM sąskaita faktūra, būdavo atgabenami tik su „krovinio važtaraščiu“. Per visą šį laikotarpį, t. y. nuo 2012 m. liepos, nėra gavusi jokios PVM sąskaitos faktūros, kurioje būtų nurodytas apmokėjimo nurodymas už produkciją, kuriai buvo tiekėjo išrašyti „dokumentai“. Visus gautus iš klientų tiekėjų tiek tikrus dokumentus, tiek kitus „dokumentus“ tą pačią dieną suvesdavo naudodama Agnum programą į dokumentus, skirtus atskirai kiekvieno kliento bei atskirai kiekvienos prekyvietės užsakymui, kuris vadinosi „Krovinio važtaraštis“, tačiau jie nebuvo registruojami buhalterinėje apskaitos programoje Agnum, tai buvo tik informacinis bendras sąrašas produkcijos, kuri vyksta pas klientus bei UAB „A“ prekyvietes, tai nebuvo tikras dokumentas, (t. 1, b. 1. 242-244)

292Minėtus savo parodymus I. V. patvirtino apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15). (t. 1, b. 1. 245-249)

293Apklausta papildomai I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad gali paaiškinti jai teiktų duomenų, tai jura krovinio važtaraščių, PVM sąskaitų faktūrų ir kitų įvairios formos lapų su atspausdintais ar rankraštiniais tekstais įvedimo į apskaitos programą „Agnum“ procesą. Pasijungdavo programą „Pirkimai“, kurioje pasirinkusi tiekėją įvesdavo gautas prekes ir jų kiekį, o kaina jau buvo nustatyta. Suvedusi į apskaitos programą „Agnum“ visų jai atneštų dokumentų duomenis apie prekes ir jų kiekį ji šioje programoje pasirinkdavo formą „krovinio važtaraštis“ ir spausdindavo paruoštus dokumentus, tai yra krovinio važtaraščius, skirtus konkretiems pirkėjams ir UAB „A“ prekyvietėms. Atspausdintuose krovinio važtaraščiuose buvo duomenys apie spausdinimo datą, dokumento numerį, pirkėjo ar prekyvietės pavadinimą, prekės kodą, prekės pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą ir bendrą sumą, o apie UAB „A“ rekvizitų nebuvo, (t. 1, b. 1. 250-251)

294Papildomos apklausos metu I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad ji savo kompiuteryje ruošdama krovinio važtaraščius neįvedinėjo informacijos apie pardavimus pagal oficialiai išrašomas PVM sąskaitas faktūras klientams. Kad gauti bendrą UAB „A“ visų dienos pardavimų kiekį, reikia sudėti jos ir E. K. ataskaitų duomenis, (t. 1, b. 1. 252- 254)

295Apklausta papildomai I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad į kompiuteryje „HW1“ esančią apskaitos programą „Agnum“ duomenis apie UAB „A“ gautas iš tiekėjų prekes ji įvedinėjo iš jai atneštų krovinio važtaraščių ir PVM sąskaitų faktūrų. Į šio kompiuterio apskaitos programą „Agnum“ ji įvedinėjo tik tų sąskaitų faktūrų duomenis, kuriose gavėjas buvo nurodomas UAB „A“ prekybos vieta, pavyzdžiui, „UAB L. K. 49“. Tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, kuriose gavėjas buvo nurodytas „UAB ( - )“, į šio kompiuterio apskaitos programą „Agnum“ ji neįvedinėjo ir prekių, gautų į centrinį sandėlį, šiame kompiuteryje nėra. Prekes, gautas į centrinį sandėlį „UAB( - ), Vilnius“, pagal PVM sąskaitas faktūras įvedinėjo apskaitininke S. T. į savo darbo kompiuterį, kuris buvo pajungtas į tinklą su kitais apskaitininkių kompiuteriais. S. T. į savo darbo kompiuterį įvedinėjo tik tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščius įvedinėjo tik ji (I. V.). (t. 14, b. 1. 191-192)

296Apklausta kaip liudytoja I. V. parodė (LR BPK 82 str. 3 d. tvarka), kad ji nuo ( - ) m. sausio ild ( - ) m. gruodžio 4 d. dirbo UAB „A“ apskaitininke. Lietuvos kriminalinės policijos biure ikiteisminio tyrimo byloje jai buvo pareikštas įtarimas, ir ji buvo apklausta dėl UAB „A“ veiklos, jos veiksmų dirbant UAB „A“ apskaitininke. Jos darbo vieta UAB „A“ buvo( - ), kur darbo kompiuteryje "HW1" esančioje apskaitos programoje "Agnum" vesdavo UAB „A“ prekių apskaitą. Minėtą kompiuterį LKPB' pareigūnai paėmė 2013-12-04 kratos metu. Ji buvo apklausta dėl kratos metu paimtame kompiuteryje rastų suvestų apskaitos duomenų. Ji apskaitos duomenis suvesdavo pagal PVM sąskaitas-faktūras ir važtaraščius, kuriuos jai pateikdavo apskaitininkės S. T., E. K. ir sandėlininkė N. R.. Apskaitos duomenys, kuriuos suvedinėjo, buvo išsaugoti failuose "pajamavimai_tiekėjai_2013-01-01_2013-12-31" ir "pajamavimai _visi_dok_sumine_isr". PVM sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose, kuriuos suvesdavo į apskaitą, buvo nurodyta UAB „A“ perkama produkcija - mėsos produktai iš kitų įmonių, tame tarpe ir iš UAB „( - )“. Ji suvedinėjo duomenis ne pagal tas sąskaitas-faktūras, kuriose gavėjas buvo nurodytas UAB „A“ adr. ( - ) (UAB „A“ sandėlio adresas), o tik pagal tas, kuriose buvo nurodytas gavėjas UAB „A“ prekybos vieta. 2013- 12-04 kratos metu nuo jos darbo stalo pareigūnai paėmė 2013-12-04 krovinio važtaraščius, kuriuose buvo nurodytas siuntėjas UAB „( - )“, gavėjas - UAB „A“. Pagal šiuos važtaraščius ji suvedinėjo duomenis pajamavimuose ir kai formavo važtaraščius UAB „A“ klientams ir parduotuvėms. Suvesti apskaitos duomenysišsaugoti failuose „pajamavimai_tiekėjai_2013-01-01_2013-12-31" ir „pajamavimai _visi_dok_sumine_isr“. Sąskaitų faktūrų, kuriose gavėjas nurodytas UAB „A“ ( - ) nėra mačiusi ir pagal jas nesuvedinėjo apskaitos duomenų. 2013-12-04 krovinio važtaraštį Nr. 16338, kuriame pirkėjas nurodytas( - ), ji ruošė pagal duomenis nurodytus produkcijos tiekėjų važtaraščiuose. Kokia buvo nurodyta produkcija ir jos kiekis UAB „( - )“2013-12-04 važtaraščiuose Nr. VAA2013120405, Nr. VAA2013120406, Nr. VAA2013120410, Nr. VAA2013120411, Nr. VAA2013120411, Nr. VAA2013120412, Nr. VAA2013120413, Nr. VAA2013120414, Nr. VAA2013120415, Nr. VAA2013120416, Nr. VAA2013120417, tokie duomenys buvo perkelti į UAB „A“ važtaraščius. Važtaraščiuose, gautuose iš UAB ( - ) „“, eilutėje „Prekes gavo" ji ranka įrašydavo važtaraštyje nurodytų gautų prekių sumą. Po to ji savo paruoštus važtaraščius paduodavo sandėlininkei N. R., kuri pagal juos išduodavo produkciją vairuotojams ir taip pat vairuotojams duodavo jos suruoštus važtaraščius. Po to visus dokumentus, pagal kuriuos ji suvesdavo apskaitą, paimdavo S. T. arba N. R.. Kur toliau keliaudavo šie dokumentai, ji nežino. Pas ją negrįždavo ir jos suruošti važtaraščiai. Dėl atsiskaitymų už produkciją ji nieko nežino, per ją jokie atsiskaitymai nevyko. S. T. ir E. K. dirbo viename kabinete, o ji - kitame. Apskaitą pagal sąskaitas- faktūras, kuriose buvo nurodytas gavėjas UAB „A“ adr. ( - ) (UAB „A“ sandėlio adresas), suvedinėjo S. T.. Pagal kokius duomenis išrašydavo važtaraščius E. K., ji nežino. Tokią darbo tvarką jai nurodė direktorė L. L.. (t. 19, b. 1. 4-5)

297Papildomos apklausos metu I. V. parodė, kad ji savo darbo kompiuteryje suvesdavo gautos produkcijos važtaraščius, juose nurodytus produkcijos kiekius, o PVM sąskaitų faktūrų nesuvesdavo. PVM sąskaitas faktūras savo kompiuteryje suvesdavo S. T.. S. T. suvesdavo visas sąskaitas faktūras, kurios ateidavo į UAB „A“ sandėlį adr. ( - ). Ji PVM sąskaitų faktūrų nematė, todėl negali pasakyti, ar sutapdavo, ar ne produkcijos kiekiai, nurodyti UAB „( - )“ išrašytuose PVM sąskaitose faktūrose ir važtaraščiuose, ar važtaraštis būdavo išrašomas tam produkcijos kiekiui, kuris būdavo nurodytas PVM sąskaitose faktūrose, ar kitokiam kiekiui. Gautas PVM sąskaitas faktūras pasirašydavo S. T., o važtaraščiai buvo be parašų, taip pat ir iš UAB „( - )“ pusės. Visų įmonių vairuotojai, kurie atveždavo produkciją į UAB „A“ sandėlį, nešdavo sąskaitas faktūras S. T.. Jai važtaraščius atnešdavo S. T. arba N. R., PVM sąskaitų faktūrų ji negaudavo. Važtaraščius, kai suvesdavo duomenis iš jų, atiduodavo N. R. arba E. K.. Kaip buvo dėl UAB „( - )“, jis dabar neprisimena, bet dėl kitų įmonių dokumentų direktorė L. L. sakė, kad produkcijai, kuri nurodyta važtaraščiuose, PVM sąskaitos faktūros bus išrašytos po savaitės. Šių PVM sąskaitų faktūrų ji nėra mačiusi. Duomenis, gautus iš jos kompiuterio ir esančius faile „pajamavimai _visi_dok_sum“, vedė ji, tai yra suvesti duomenys iš tiekėjų gautų produkcijos važtaraščių, tarp jų ir iš UAB "( - ) ". Šiame važtaraščių registre yra nurodyta važtaraščio data, numeris, tiekėjas ir pinigų suma. Su tiekėjais visada atsiskaitydavo direktorė L. L., kas kontroliavo atsiskaitymą su tiekėjais, kokiais dokumentais remiantis L. L. atsiskaitydavo su tiekėjais, ji nežino, (t. 19, b. 1. 6)

298Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji A. Š. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad į kompiuteryje, su kuriuo ji dirbo atskiroje patalpoje iki 2012 m. liepos mėn., esančią apskaitos programą „Agnum“ duomenis apie UAB „A“ gautas iš tiekėjų prekes ji įvedinėjo iš jai atneštų krovinio važtaraščių ir PVM sąskaitų faktūrų. Į šio kompiuterio apskaitos programą „Agnum“ ji įvedinėjo sąskaitų faktūrų duomenis, kuriose gavėjai buvo nurodomi UAB „A“ prekybos vietos. Tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų, kuriose gavėjas buvo nurodytas „UAB ( - ) sandėlis“, ji į šio kompiuterio apskaitos programą „Agnum“ neįvedinėjo. Prekes, gautas į centrinį sandėlį „UAB( - )“, pagal PVM sąskaitas faktūras įvedinėjo apskaitininkės, kurios dirbo kitoje patalpoje, (t. 14, b. 1. 193-194)

299Apklausta kaip liudytoja A. Š. parodė, kad ji įsidarbino į UAB „A“ ( - ) ir dirbo iki( - ). Po to į UAB „A“ vėl įsidarbino ( - ) m. spalį ir dirbo iki( - ) m. rugpjūčio 6 d. ( - ). Iš pradžių ji važinėjo pas mėsos produkcijos tiekėjus, rinkdavo produkcijos asortimentą, po to L. L. jai paaiškino, kad ji dar papildomai turės dirbti ir kompiuteriu "Agnum" programa, suvedinėti į kompiuterį gaunamos produkcijos iš tiekėjų kiekius, kurie būdavo nurodomi krovinio važtaraščiuose. Konkrečiai iš UAB „( - )“į UAB „A“ sandėlį atvažiuodavo užsakyta produkcija kartu su lydinčiais dokumentais, t. y. su PVM sąskaita faktūra ir krovinio važtaraščiais. Krovinio važtaraščiai buvo išrašyti "A" prekybos taškams, prekyvietėms, pvz. Kirtimai, Neužmirštuolių, Grigiškės ir pan. UAB „( - )“sąskaitas faktūras suvedinėjo kita UAB „A“ darbuotoja, kas tokia, neprisimena, galėjo būti S. T., E. K.. Ji į kompiuterį, "Agnum" programą suvedinėjo gautus UAB „( - )“krovinio važtaraščius. Taip pat ranka perrašinėjo sumas, nurodytas krovinio važtaraščiuose, į atskirą sąsiuvinį, kur buvo fiksuojami produkcijos tiekėjai, PVM sąskaitų faktūrų numeriai, krovinių važtaraščiuose nurodytos sumos. Jeigu kalbėti konkrečiai apie UAB "( - ) ", tai sąsiuvinyje ji rašė krovinio važtaraščiuose, skirtuose UAB "A" prekybos taškams, nurodytas sumas. Lentelėje būdavo nurodoma UAB „( - )“PVM sąskaitos faktūros data, numeris, nurodyta suma už produkciją, gaunamą į sandėlį. Šiuos duomenis į sąsiuvinį rašydavo kitas UAB „A“ darbuotojas, galėjo būti ir S. T., E. K., t. y. tas darbuotojas, kuris suvedinėjo minėtus duomenis į kompiuterį. Ji sąsiuvinio lentelėje šalia nurodytos PVM sąskaitos faktūros surašinėjo krovinio važtaraščiuose nurodytas sumas. Sąsiuvinio lentelėje susumuojamos savaitės PVM sąskaitose faktūrose ir važtaraščiuose nurodytos sumos, po ko L. L. gautas sumas sudėdavo ir įrašydavo paskutinėje lentelės dalyje kaip gautą bendrą savaitės sumą bei datą, kada būdavo atsiskaitoma su tiekėju. Į UAB „( - )“grynuosius pinigus atsiskaityti veždavo tik L. L. arba kuris nors iš jos šeimos narių. Sąsiuvinio lentelėje L. L. pažymėdavo "XX", tai reikšdavo, kad atsiskaityta. Ji anksčiau gyveno bute, kurį nupirko L. L. ir leido jai gyventi kartu su vaikais. Šiame bute taip pat G. L. laikė savo daiktus, atvažiuodavo pernakvoti. Išsinuomavusi kitą butą, persivežė į jį visus savo ir G. L. daiktus. G. L. daiktus išvežė į garažą, esantį Pagiriuose, kuris priklausė jos uošviui. G. L. daiktų nepasiėmė, o po jo mirties ( - ) m. tvarkydama garažą tarp G. L. daiktų ji rado vieną UAB „A“ sąsiuvinį, kuriame buvo fiksuojama produkcija iš tiekėjų ir atsiskaitymas su jais. Kodėl minėtas sąsiuvinis buvo tarp G. L. daiktų, ji nežino, bet mano tik dėl to, kad jam reikėjo iš L. L. pinigų, nes jis vartojo narkotikus. Šiame sąsiuvinyje yra lentelė su UAB „( - )“dokumentuose nurodytomis 2011-2012 m. tiekiamos produkcijos sumomis, apie kurias ji jau kalbėjo. Ar krovinių važtaraščių sumos buvo įtraukiamos į UAB „A“ oficialią apskaitą, ji nežino, ir ar po to būdavo išrašomos PVM sąskaitos faktūros šioms sumoms, ji nežino. Kai atvažiuodavo į sandėlį iš UAB „( - )“produkcija su PVM sąskaita faktūra ir išrašytais krovinių važtaraščiais UAB „A“ pardavimų taškams, krovinio važtaraščius suvesti į kompiuterį ir surašyti į minėtą sąsiuvinį jai paduodavo L. L.. Kai ji suvesdavo duomenis ir surašydavo į sąsiuvinį, krovinio važtaraščius ir sąsiuvinį nunešdavo į sandėliuką, o penktadieniais visus krovinio važtaraščius paduodavo L. L.. Ji tiksliai negali pasakyti, kur toliau keliaudavo minėti krovinio važtaraščiai, bet jai atrodo, kad juos įdėdavo į maišelius kartu su grynaisiais pinigais, skirtais atsiskaityti su UAB „( - )“.Žino, kad krovinių važtaraščių nebelikdavo UAB „A“ ofise. Ji porą kartų matė, kaip L. L. padavė tokį maišelį su grynais pinigais I. K. ir pasakė jai, kad nuvežtų pinigus į UAB "( - ) ". Keletą kartų, kai teko jai pavaduoti I. K., skambino į UAB „( - )“užsakyti produkciją. Skambindavo į laidinį UAB „( - )“telefono numerį, kurio nebeprisimena. Užsakydama UAB „( - )“produkciją telefonu sakydavo produkto kiekio skaičių, kuris būdavo nurodytas užsakymų lapuose. Užsakymų lapuose skaičių įrašydavo tas darbuotojas, kuris priimdavo užsakymus iš UAB „A“ prekybos taškų. Daugiausia tai darė I. K.. Keletą kartų teko ir jai pildyti užsakymų lapus. Užsakymų lape L. L. įrašydavo skaičių, kiek kilogramų galutinai reikia užsakyti iš tiekėjo. Jeigu ties produkto pavadinimu būdavo užrašytas vienas skaičius, tai reiškia, kad būdavo užsakomas šis kiekis į krovinio važtaraštį, jeigu būdavo du skaičiai, tai pirmasis skaičius į PVM sąskaitą faktūrą, o antrasis skaičius į krovinio važtaraštį. Kai užsakyta produkcija atkeliaudavo į UAB „A“ sandėlį, produkcija būdavo susveriama, svėrime dalyvaudavo L. L., kuri užsakymų lape surašydavo raudonos spalvos tušinuku, kiek tiksliai kilogramų atvyko produkcijos. Kai ji dirbo UAB „A“, jai L. L. aiškino, kad krovinio važtaraščiuose nurodytos sumos yra konsignacija, kad už prekes bus atsiskaitoma vėliau, kai bus parduota produkcija. Ar pagal šią konsignaciją pardavus produkciją buvo apskaitomi oficialiai pinigai, ar būdavo išrašomi atsiskaitymo dokumentai, ji to nežinojo. Vėliau atidžiau matydama "visą vidinę virtuvę", kaip yra vykdomi užsakymai, pildomi dokumentai, suprato, kad įmonėje galimai yra vykdoma dviguba buhalterija ir su UAB „( - )“atsiskaitoma už produkciją grynaisiais pinigais, kurie yra "juodieji", t. y. neapskaitomi, tačiau to patvirtinti negali konkrečiais faktais. L. L. prie pinigų nieko neprileisdavo, viską pati kontroliuodavo. Ji spėja, kad pinigai, kurie būdavo mokami įmonei „( - )“ pagal krovinių važtaraščiuose nurodytas sumas, buvo neapskaitomi, nes niekada nematė PVM sąskaitų faktūrų būtent šioms sumoms, kurios buvo nurodytos krovinių važtaraščiuose. Kas iš UAB „( - )“ darbuotojų priimdavo užsakymus telefonu iš UAB „A", tiksliai nežino, prisimena tik vienos moters vardą – D., kuri priimdavo užsakymus. Visa prekyba tarp UAB „( - )“ir UAB „A“ buvo griežtai kontroliuojama L. L., ir nieko nevykdavo be jos žinios, prekyba su UAB „( - )“buvo „atskira respublika“ palyginus su kitais UAB „A“ tiekėjais, (t. 19, b. 1. 40-41)

300Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji S. T. parodė (apklausos protokolai iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirti į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad ji dirba UAB „A“ apskaitininke. Dirba šioje bendrovėje apie 4 metus. Jos darbas buvo pajamuoti sąskaitas faktūras, dirbti tik su sąskaitom, spausdino pardavimo kvitus. Jos darbas yra būtent pasirašyti atvežtų prekių dokumentus apie tai, kad pas juos į ( - ) g. esantį sandėlį atvažiuoja produktai: mėsa, kiaušiniai, ir tuomet pas ją ateina vairuotojas, atneša dokumentus: sąskaitą faktūrą ir važtaraštį. Ji pasirašo sąskaitą faktūrą, kad gautos prekės, vieną sąskaitos faktūros ir krovinio važtaraščio egzempliorių atiduoda vairuotojui, vieną sąskaitos faktūros egzempliorių pasilieka sau, o dar vieną egzempliorių paduoda I. V.. Po to ji kiekvieną sąskaitą faktūrą, kuri skirta būtent sandėliui ( - ) g., Vilniuje, užpajamuoja, t. y. įveda į buhalterinę programą „Agnum“. Nors ji pasirašo už visas sąskaitas faktūras apie gautus produktus, bet tas sąskaitas faktūras apie gautas prekes, kurias ji perduoda I. V., į buhalterinę programą neįvedinėja, nes jai pagal darbo pobūdį tai nepriklauso. Į programą įveda sąskaitos faktūros numerį ir visą turinį: galiojimo laiką, prekių kainą, pavadinimą, svorį ir panašiai, po to skaičiuoja antkainį ir užrašo jį ant sąskaitos faktūros. Parduodamų prekių krovinio važtaraščius ruošdavo darbuotoja I. V., kuri dirbdavo kitame kabinete ir jos kompiuteris į tinklą pajungtas nebuvo. Tiekėjų vairuotojai, atvežę į UAB „A“ sandėlį, ( - ), prekes, joms į kabinetą atnešdavo šių prekių PVM sąskaitas faktūras, iš kurių dalį PVM sąskaitų faktūrų dėl prekių, kurios buvo skirtos sandėliui, ji palikdavo pas save ir įvesdavo į apskaitos sistemą „Agnum“, tai yra pajamuodavo, o kitą dalį PVM sąskaitų faktūrų, kuriose nebuvo nurodytas UAB „A“ sandėlis kaip gavėjas, o dažniausiai buvo nurodomos UAB „A“ prekyvietės arba kitas pirkėjas, ji arba E. K., kartais L. L. ar N. R. bei galimai kiti darbuotojai, kurie dirbo ofise, nunešdavo I. V. į kabinetą, kuri, kiek žino, pagal šias PVM sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščius ir laisvos formos lapus, ant kurių buvo nurodytas prekių asortimentas, kiekiai ir kainos, irgi spausdindavo pardavimų krovinio važtaraščius. Ji (S. T.) netikrindavo, koks prekių kiekis buvo atvežamas į UAB „A“ sandėlį, jos funkcijos buvo priimti iš tiekėjų atvežtų prekių dokumentus, iš kurių, kaip minėjo, PVM sąskaitas faktūras, skirtas sandėliui, palikdavo sau pajamavimui, o kitus dokumentus nunešdavo į kitą kabinetą I. V.. (t. 2, b. 1. 61-66)

301Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja S. T. parodė, kad jos atmintis yra sutrikusi dėl vartojamų vaistų. Nuo kada dirbo įmonėje "A", ji neprisimena, gal iki( - ) m. ( - ) m. pabaigoje įmonėje „A" buvo adiktos kratos. UAB „A“ ji dirbo ( - ), pajamavo tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, suvesdavo jas į kompiuterį. Tarp tiekėjų buvo ir įmonė „( - )“. Atvežtos produkcijos ji nesverdavo, nedėliodavo. PVM sąskaitas faktūras jai paduodavo vairuotojai arba L. L.. L. L. darbo vieta buvo šalia jos darbo vietos. Gautas tiekėjų PVM sąskaitas faktūras ji pasirašydavo. Produkcijos važtaraščius suvesdavo I. V.. Ką darė E. K., ji neprisimena, atrodo, kad rašydavo perkėlimus, t. y. produkcijos dokumentus, skirtus prekybos taškams. I. V. paduodavo važtaraščius L. L. arba ji, ar kitas darbuotojas, kuris galėjo tuo metu jai nunešti, pavyzdžiui N. R.. Tiekėjų vairuotojai atnešdavo PVM sąskaitas faktūras ir važtaraščius į kabinetą, kuriame dirbo ji, L. L., E. K.. Ji netikrindavo ir nelygindavo, ar PVM sąskaitose faktūrose ir važtaraščiuose sutampa produkcijos kiekiai. PVM sąskaitas faktūras pasirašydavo ji arba kitas darbuotojas, kuris paimdavo iš vairuotojo dokumentus. Ar ji pasirašydavo važtaraščius, neatsimena. Kas iš UAB „( - )“pusės pasirašydavo UAB „( - ) “važtaraščius, PVM sąskaitas faktūras, ji neatsimena. Suvedusi PVM sąskaitų faktūrų duomenis, jas nunešdavo į buhalteriją, kur dirbo T. K., N. (pavardės neprisimenu). Kai ji atėjo dirbti į UAB „A", L. L. jai paaiškino, kad ji dirbs su PVM sąskaitomis faktūromis, turės jas suvedinėti, (t. 19, b. 1. 63)

302Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji E. K. parodė (apklausos protokolai iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirti į šią bylą Nr. 02-2-00538-15), kad ji kaip apskaitininke išrašydavo oficialias sąskaitas faktūras, kurioms numerius suteikdavo pati eiliškumo tvarka, o I. V. jau išrašydavo krovinio važtaraštį tai kiekio sumai, kuri buvo neapskaitoma buhalterinėje apskaitoje. Pildė krovinių važtaraščius tik tai daliai (ne mažiau kaip30 procentų) mėsos gaminių produkcijai, kuri buvo oficialiai apskaitoma buhalterinėje apskaitoje, o jos kolegė pildė krovinių važtaraščius visai likusiai produkcijai, kuri į oficialią bendrovės apskaitą nebuvo traukiama. Jos darbo kompiuteryje, kuris 2013-12-04 buvo paimtas kratos metu UAB „A“ patalpose, esančioje „Agnum“ apskaitos sistemoje yra mano įvesti duomenys apie „Perkėlimus“, tai yra iš UAB „A“ sandėlio tiekiamų prekių UAB „A“ prekyvietėms, kuriose šios prekės parduodamos. Šio kompiuterio „Agnum“ apskaitos sistemoje yra įvesti duomenys apie prekių pardavimus su PVM sąskaitomis faktūromis UAB „A“ klientams, kurie prekes pirkdavo tiesiogiai iš sandėlio ar jiems prekės buvo pristatomos į jų prekybos vietą. Taip pat jos darbo kompiuteryje esančioje „Agnum“ apskaitos sistemoje yra apskaitininkės S. T. įvesti duomenys apie UAB „A“ prekių pirkimus pagal tiekėjų PVM sąskaitas faktūras, tai yra mėsos gaminių, kurie buvo pristatomi į UAB „A“ sandėlį, esantį ( - ), su PVM sąskaitomis faktūromis pirkimus. Tiekėjų vairuotojai, atvežę prekes, S. T. paduodavo įvairius atvežtų prekių dokumentus: PVM sąskaitas faktūras, krovinio važtaraščius ir laisvos formos lapus, ant kurių buvo nurodytas prekių asortimentas, kiekiai ir kainos. Tada S. T. iš gautų minėtų dokumentų atrinkdavo ir sau palikdavo tik PVM sąskaitas faktūras, kuriose gavėjas buvo nurodytas UAB „A“ sandėlis, esantis ( - ), o kitus aukščiau minėtus dokumentus ji, S. T., N. R., L. L. arba kiti sandėlio darbuotojai, vairuotojai ir krovikai nunešdavo darbuotojai I. V.. Kadangi dalis prekių UAB „A“ buvo parduodamos pirkėjams neoficialiai, tai pirkėjai atsiskaitydami už prekes dalį pinigų S. T. paduodavo be jokių apskaitos dokumentų, ir pastaroji neišrašydavo jokių pinigų priėmimo kvitų, (t. 2, b. 1. 10-13, 26-27)

303Apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją E. K. iš esmės patvirtino savo anksčiau duotus parodymus (apklausos protokolas iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1-00010-13 atskirtas į šią bylą Nr. 02-2-00538-15). (t. 2, b. 1. 14-25)

304Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja I. S. (buv. pavardė – K.) parodė, kad ji užsakydavo mėsos produktus iš UAB „( - )“. Mėsos produktų užsakymai į UAB „( - )“būdavo siunčiami tik faksu. Telefonu iš UAB „( - )“produkcijos neužsakydavo. Apie kiaušinių užsakymus iš UAB „( - )“ji neatsimena. Užsakant prekes faksu buvo nurodomas vienas užsakomo produkto kiekis. Užsakymai buvo nurodomi pagal prekybos taškų užsakymus. Užsakymo lape nurodydavo produkto kiekį pagal kiekvieno prekybos taško užsakymus. Su PVM sąskaitomis faktūromis ji niekada nedirbo, jų nematė. Priimant produkciją niekada nedalyvaudavo, jos nesverdavo ir neskirstydavo. Kaip buvo atsiskaitoma su UAB „( - )“, ji nežino, (t. 19, b. 1. 49)

305Pagal Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus UAB „( - )“finansų direktorė A. R. pateikė UAB „( - )“ apskaitos dokumentus, (t. 14, b. 1. 2-19) Dokumentai grąžinti UAB „( - )“direktoriui Z. K. (t. 14, b. 1. 89)

306Pagal Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą UAB „( - )“juriskonsultė J. T. pateikė UAB „( - )“sudarytas darbo sutartis su G. M. (buv. pavardė – M.), D. S. (buv. pavardė – S.) (kopijas), (t. 14, b. 1. 23-66)

3072013-12-04 UAB „A“ administracinėse patalpose atliktos kratos metu iš I. V. darbo vietos paimti 2013-12-04, 2013-12-03 krovinio važtaraščiai, nešiojamas kompiuteris (kratos protokolo, krovinio važtaraščių kopijos iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38- 1-00010-13 atskirtos į šią bylą Nr. 02-2-00538-15). (t. 1, b. 1. 93-109)

308I. V. darbui naudoto nešiojamo kompiuterio, paimto 2013-12-04 per kratą iš UAB „A“ patalpų, apžiūros metu jame rasti duomenys apie I. V. suvestus UAB "A pirkimus iš tiekėjų, tarp jų ir iš UAB "( - ) ", kurie PDF ir CSV formatais eksportuoti ir išsaugoti failuose „pąjamavimai_visi_dok_sumine_isr“, „pajamavimai_tiekęjai__20120101-20121231","pajamavimai

309tiekejai_20130101-20131231", kurie įrašyti į kompaktinį diską (apžiūros

310protokolo ir diske prie jo įrašytos informacijos kopijos iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38-1- 00010-13 atskirtos į šią bylą Nr. 02-2-00538-15). (t. 1, b. 1. 111-114; t. 2, b. 1. 187)

3112013-12-04 UAB „A“ administracinėse patalpose atliktos kratos metu iš direktorės L. L. kabinete esančio stalo stalčiaus paimtas sąsiuvinys su užrašu "New concept note book", atlikta jo apžiūra (kratos ir apžiūros protokolų kopijos iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 38- 1-00010-13 atskirtos į šią bylą Nr. 02-2-00538-15). (t. 1, b. 1. 71-73, 85-90)

312Specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB ( - ) „“, į. k. ( - ), įregistruota( - )., ūkinės veiklos pobūdis - mėsos gaminių ir kiaušinių prekyba. UAB „( - )“vadovo pareigas nuo ( - ) m. sausio 14 d. eina Z. K., vyr. finansininko pareigas nuo 2008 m. birželio 1 d. eina G. N..

313Išvadoje konstatuota, kad pagal tyrimui pateiktus UAB „( - )“buhalterinės apskaitos dokumentus (570 PVM sąskaitų faktūrų), kuriuose nurodyti mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimai bendrovei „A“, UAB „( - )“buhalterinės apskaitos registruose laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2013-12-31 apskaitė mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimus bendrovei „A“ iš viso su PVM - 788 750,83 Lt (228 438,03 Eur), iš jų: 651 859,74 Lt be PVM ir 136 891,09 Lt PVM.

314Nustatyta, kad 2013-12-04 UAB „A“ patalpose atliktos kratos metu paimtų užsakymo lapų 23-iame lape (priedas Nr. 10) žemiau įrašo „( - )“ nurodyta: „1/0 Kiaulienos d-ra“, „2/0 Naujasis pajūris d-ra“, „2/0 Ūkininkų d-ra“, „5/0 Kaimiška d-ra š/r“, „2/0 Lenkiška d- ra“, „3/0 Sostinės d-ra“, „4/0 Salamis š/r“, „5 Panerio v-d“, „25/0 Daktariška v-d“, „8/0 Arbatinė AVP dešra“, „5 Įdaryta išpjova“, „4/0 Filė š/r“, „10 Kaimiškas vyn“, „5/25 Motulės nugarinė“, „3 Kernavės dešra vyt.“; užsakymo lapų nesunumeruotame lape (priedas Nr. 11) žemiau įrašo „( - )“ nurodyta: „1 Skilandinė dešra š.r“, „5 Naminė dešra vyt.“, „10/10 Višt. Ketvičiai“, „2 Višt. Sparneliai“, „10/25 Višt. Krūtinėlė“, „5/6 Vištienos kumpinė“.

315Tyrimui atlikti pateikti 2013-12-04 kratos metu UAB „A“ patalpose I. V. darbo vietoje paimto nešiojamojo kompiuterio „HW1“ 2014 m. vasario 19 d. apžiūros metu PDF ir CSV formatais eksportuoti duomenys apie I. V. suvestus UAB „A“ pirkimus iš tiekėjų, įskaitant ir

316

317UAB „( - )“: „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“; „pajamavimai_tiekejai_20120101-20121231“; „pajamavimai_tiekejai_20130101-20131231“. Faile „pajamavimai_tiekejai_20120101-20121231“ duomenys išsaugoti už laikotarpį nuo 2012-06-03 iki 2012-12-28, pirkimai pagal dokumentus nuo 2011 m. yra matomi faile „pajamavimai_visi_dok__sumine_isr“. Pagal šių failų duomenis nustatyta, kad I. V. darbo vietoje paimto nešiojamojo kompiuterio „HW1“ apskaitos programoje „Agnum“ suvesti duomenys ir apie 2011-11-06 - 2013-12-04 laikotarpiu iš UAB „( - )“pirktų mėsos gaminių ir kiaušinių vertę, kuri sudaro 3 660 271,54 Lt (1 060 087,91 Eur) iš jų: 2011 m. - 174 914,57 Lt (50 658,76 Eur), 2012 m. - 1 659 631,79 Lt (480 662,59 Eur), 2013 m. - 1 825 725,18 Lt (528 766,56 Eur). Nustatyta, kad minėtų 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpiu UAB „( - )“bendrovei „A“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (570 vnt.) duomenys nėra suvesti nei faile „pajamavimai_tiekejai_20120101-20121231“, nei faile „pajamavimai_tiekejai_20130101-20131231“, nei faile „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“, o tai patvirtina UAB „A“ apskaitininkės I. V. 2017-02-17 duotus parodymus.

318Pagal 2013-12-04 kratos metu UAB „A“ patalpose nuo I. V. darbo stalo paimtus 12 vnt. UAB „( - )“ krovinių važtaraščius (priedas Nr. 13): 2013-12-04 Nr. VAA2013120412, 2013-12-04 Nr. VAA2013120416, 2013-12-04 Nr. VAA2013120410, 2013-12- 04 Nr. VAA2013120405, 2013-12-04 Nr. VAA2013120406, 2013-12-04 Nr. VAA2013120411, 2013-12-04 Nr. VAA2013120411, 2013-12-04 Nr. VAA2013120415, 2013-12-04 Nr. VAA2013120413, 2013-12-04 Nr. VAA2013120414, 2013-12-04 Nr. VAA2013120417, 2013-12-03 Nr. 689, kuriuose gavėjas nurodyta UAB „A", nustatyta, kad juose esantys duomenys (prekės pavadinimas; kiekis, kg; ranka įrašyta važtaraštyje nurodytų gautų prekių suma) atitinka failuose ,,pajamavimai_tiekejai_20130101-20131231“ (.pdf, 3858-3862 psl., priedas Nr. 13) ir „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“ (.pdf, 1243-1244 psl., priedas Nr. 14) suvestus duomenis. Tai patvirtina ir I. V., E. K., S. T., A. Š. duotus parodymus. 2013-12-04 važtaraščiuose Nr. VAA2013120412,

319VAA2013120416,

320VAA2013120410, VAA2013120405, VAA2013120406, VAA2013120411, VAA2013120411, VAA2013120415, VAA2013120413, VAA2013120414, VAA2013120417, kuriuose išvardinta mėsos produkcija, prie žymos „Prekes išdavė“ uždėtas spaudas „Realizacijos skyr. viršininkė D. S.“ ir šalia pasirašyta. Minėtuose 2013-12-03 ir 2013-12-04 važtaraščiuose nurodytas bendras mėsos produkcijos kiekis (viso 752,640 kg) ir kiaušinių kiekis (14 400 vnt.) neatitinka tyrimui pateiktoje UAB „( - )“2013-12-04 bendrovei „A“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje Ser. AAANr. 13-001539 nurodyto mėsos kiekio (96,510 kg, kiaušinių nėra), nėra apskaitytas nei UAB „( - )“, nei UAB „A“ buhalterinės apskaitos registruose, tačiau prekių pavadinimai ir jų kiekis, nurodyti 2013-12-03 ir 2013-12-04 važtaraščiuose, identiškai atitinka prekių pavadinimus ir jų kiekius, nurodytus faile „pajamavimai_tiekejai_20130101- 20131231“ (priedas Nr. 15).

321Nustatyta, kad 2013-12-04 UAB „A“ patalpose atliktos kratos metu paimtos knygutės su užrašu „New concept note book“ 57-o puslapyje kairėje pusėje surašytos datos nuo „08.05“ iki „08.16“ atitinka datas nuo 2013-08-05 iki 2013-08-16, įvestas faile „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“, 57-ame puslapio viduryje surašytos sumos, prasidedančios „178,24“, pasibaigiančios „631,01“, atitinka arba nežymiai skiriasi nuo sumų, suvestų I. V. į kompiuterį (failas „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“). 57-o puslapio viduryje, tarp dviejų brūkšnių nurodytos sumos „39798,87“ ir „38547,87“ atitinka virš brūkšnio surašytų skaičių sumai. 57-o puslapio dešinėje pusėje surašytos datos „09.02“ ir „16.09“, po kuriomis parašyta ?uc“ ir skaičiai „523470“ bei „472385“, kurie atitinka UAB „( - )“bendrovei „A“ 2013- 08-05 - 2013-08-16 laikotarpiu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų Nr. 13-000891, 13-000894, 13- 000903, 13-000911 bei 13-000917, 13-000918, 13-000932, 13-000938 bendras apmokėjimo sumas (prekių vertė su PVM), kurios nėra suvestos I. V. kompiuteryje. 57-o puslapio dešinėje pusėje po užrašu „?uc“ ir skaičių „523470“ bei „472385“padėtas brūkšnys, po kuriuo parašyta bendra suma (kelių dienų, nurodytų kairėje puslapio pusėje, prekių vertė pagal UAB „( - )“važtaraščius ir pagal tų pačių dienų UAB „( - )“bendrovei „A“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras, atitinkamai skaičius „45033“ ir „4327172“. Išanalizavus knygutės su užrašu „New concept note book“ 57-ame puslapyje esančius įrašus nustatyta, kad norint gauti bendrą UAB „( - )“bendrovei „A“ pristatytos produkcijos apmokėjimo vertę (kuri 57-ame puslapyje nurodyta skaičiais „45033“ ir „4327172“) reikia sudėti faile „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“ nurodytus duomenis apie pirkimus iš UAB „( - )“pagal važtaraščius ir duomenis, nurodytus UAB „( - )“bendrovei „A“ 2013-08-05 - 2013-08- 16 laikotarpiu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose Nr. 13-000891, 13-000894, 13-000903, 13- 000911 bei 13-000917, 13-000918, 13-000932, 13-000938 (prekių vertė su PVM) (suvestiniai duomenys pateikti priede Nr. 22).

322Pagal UAB „A“ darbuotojų E. K., S. T., I. V., A. Š. duotus parodymus dėl produkcijos pirkimo operacijų fiksavimo ar nefiksavimo buhalterinėje apskaitoje, I. V. darbo vietoje paimto nešiojamojo kompiuterio „HW1“ apskaitos programoje „Agnum“ suvestus duomenis, UAB „( - )“išrašytų PVM sąskaitų faktūrų bendrovei „A“ išanalizuotus duomenis, 2013-12-04 kratos metu iš UAB „A“ patalpų nuo I. V. darbo stalo paimtų 12 vnt. UAB „( - )“krovinių važtaraščių duomenis, knygutės su užrašu „New concept note book“ 57-ame puslapyje surašytus duomenis padaryta išvada, kad visi duomenys apie UAB „( - )“buhalterinėje apskaitoje neapskaitytus produkcijos pardavimo bendrovei „A“ sandorius yra suvesti UAB „A“ apskaitininkės I. V. kompiuteryje „HW1“ esančioje apskaitos programoje „Agmim“, 0 CD skaitmeninėje laikmenoje esančiame faile „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“ yra suvesti UAB „A“ tiekėjų neoficialūs pardavimai, tarp jų ir UAB „( - )“buhalterinėje apskaitoje neapskaityti mėsos produktų ir kiaušinių pardavimai bendrovei „A". Todėl nustatant, už kokią sumą UAB „( - )“buhalterinėje apskaitoje nefiksuodama pardavimo operacijų bendrovei „A“ patiekė prekių, buvo analizuoti būtent minėto failo duomenys. Nustatyta, kad UAB „( - )“2011-11-06 - 2013-12-04 laikotarpiu neapskaitė buhalterinės apskaitos registruose produkcijos (mėsos gaminių ir kiaušinių) pirkimo-pardavimo sandorių su UAB „A“ pagal įformintus krovinio važtaraščius iš viso už 3 660 271,54 Lt (1 060 087,92 Eur), o visi duomenys apie šiuos produkcijos (mėsos gaminių ir kiaušinių) pirkimo-pardavimo sandorius yra suvesti UAB „A“ apskaitininkės I. V. kompiuteryje „HW1“ esančioje apskaitos programoje „Agnum“ (priedas Nr. 7). Dėl to UAB „( - )“pažeidė 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. reikalavimą: „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”; 12 str. 1 d. reikalavimą “Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais” ir 16 str. 1 d. reikalavimą „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“. UAB „( - )“į balansus už 2011 - 2013 metus įrašė mažesnius 3 660271,54 Lt (1 060 087,92 Eur) turto ir įsipareigojimų likučius, iš jų: 2011 m. - 174 914,57 Lt, 2012 m. - 1 659 631,79 Lt ir 2013 m. - 1 825 725,18 Lt. Tuo pažeidė 2001-11-06 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4 str. 1 p. nuostatą “Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad teisingai atspindėtų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, pinigų srautus”; šio įstatymo 15 str. 4 d. nuostatą "Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, šiuo įstatymu” ir 15 str. 9 d. reikalavimą “Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai”. Todėl UAB „( - )“buhalterinėje apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje už 2011, 2012 ir 2013 ūkinius finansinius metus buvo pateikti iškreipti duomenys apie bendrovės tikrąją ūkinę komercinę, finansinę būklę bei duomenys apie pajamas, sąnaudas, pelną, turtą, įsipareigojimus ir pažeidžiant nurodytus įstatymus įmonės UAB „( - )“buhalterinėje apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje už 2011, 2012 ir 2013 metus buvo neįrašyti duomenys apie įvykusias ūkines operacijas (mėsos gaminių ir kiaušinių pardavimus), susijusias su turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros pasikeitimu. Dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“už 2011, 2012 ir 2013 ūkinius finansinius metus veiklos, turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

323UAB „( - )“2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose apskaitytą 47 025 122 Lt pardavimo PVM (tame skaičiuje bendrovei „A“ patiektų prekių 136 891,09 Lt pardavimo PVM) deklaravo 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose (forma FR0600, priedas Nr. 16).

324VMI prie FM duomenimis, 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (forma FR0600) pateikęs elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) išorinis vartotojas - UAB „( - )“buhalterė G. N..

325Nustatyta, kad UAB „( - )“2011-11-06 - 2013-12-04 laikotarpiu gavo 3 660 271,54 Lt/1 060 087,91 Eur (2011-11-06 - 2011-12-31 laikotarpiu - 174 914,57 Lt/50 658,76 Eur, 2012-01-01 – 2012-12-31 laikotarpiu - 1 659 631,79 Lt/480 662,59 Eur, 2013-01-01 – 2013-12-04 laikotarpiu -

3261 825 725,18 Lt/528 766,56 Eur) atlygio už bendrovei „A“ parduotas prekes, kurių pardavimo pajamų neapskaitė buhalterinės apskaitos registruose ir nedeklaravo pateiktose Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose, taip pažeisdama PVMĮ 14 str. 1 d., 14 str. 2 d. nuostatas. Apskaičiuojant UAB „( - )“mokėtiną pardavimo PVM atsižvelgta į tai, kad bendrovė prekes, už kurias gavo 3 660 271,54 Lt/1 060 087,91 Eur atlygio, pardavė be pridėtinės vertės mokesčio, nors pati bendrovė yra privalantis mokėti pridėtinės vertės mokestį už apmokestinamąjį sandorį asmuo, o šiuo atveju bendrovė neturi galimybės susigrąžinti iš pirkėjų pridėtinės vertės mokesčio, yra laikoma, kad bendrovės gautas adygis už neapskaitytą produkciją jau apima pridėtinės vertės mokestį. UAB „( - )“, 2011-11-01 - 2013-12-31 laikotarpiu neapskaitydama dalies parduodamos produkcijos (už 3 660 271,54 Lt/1 060 087,91 Eur), į 2011-11-01 - 2013-12-31 laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas (forma FR0600) įrašė neteisingus duomenis, susijusius su PVM apmokestinamais sandoriais, standartinio tarifo pardavimo PVM, mokėtinu į biudžetą arba grąžintinu iš biudžeto (-) PVM bei 2011-11-01 - 2013-12-31 laikotarpiu nedeklaravo 3 025 018 Lt/876 105,72 Eur pardavimo sandorių apmokestinamosios vertės ir 635 252 Lt/183 981,70 Eur (1 060 087,91 / 1,21 * 0,21) į biudžetą mokėtino PVM: 2011 m. lapkričio mėnesį nedeklaravo 9702 Lt PVM, 2011 m. gruodžio mėn. - 20 655 Lt PVM, 2012 m. sausio mėn. - 15 482 Lt PVM, 2012 m. vasario mėn. - 16 325 Lt PVM, 2012 m. kovo mėn. - 16 872 Lt PVM, 202 m. balandžio mėn. - 19 442 Lt PVM, 2012 m. gegužės mėn. - 19 295 Lt PVM, 2012 m. birželio mėn. - 23 512 Lt PVM, 2012 m. liepos mėn. - 22 940 Lt PVM, 2012 m. rugpjūčio mėn. - 26 051 Lt PVM, 2012 m. rugsėjo mėn. - 27 713 Lt PVM, 2012 m. spalio mėn. - 37 874 Lt, 2012 m. lapkričio mėn. - 29 864 Lt PVM, 2012 m. gruodžio mėn. - 32 664 Lt PVM, 2013 m. sausio mėn. - 26 787 Lt PVM, 2013 m. vasario mėn. - 25 091 Lt PVM, 2013

327m. kovo mėn. - 30 993 Lt PVM, 2013 m. balandžio mėn. - 25 454 Lt, 2013 m. gegužės mėn. - 35 386 Lt PVM, 2013 m. birželio mėn. - 29 465 Lt PVM, 2013 m. liepos mėn. - 33 202 Lt PVM, 2013 m. rugpjūčio mėn. - 30 111 Lt PVM, 2013 m. rugsėjo mėn. - 25 596 Lt PVM, 2013 m. spalio mėn. - 28 590 Lt PVM, 2013 m. lapkričio mėn. - 22 415 Lt PVM, 2013 m. gruodžio mėn. - 3771 Lt PVM.

328UAB „( - )“VMI prie FM pateiktose pelno mokesčio deklaracijose (priedas Nr. 17) deklaravo: 2011 m. - 79 750 394 Lt pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio mokesčio bazę, 147 264 Lt apskaičiuotą mokestinių metų nuostolį; 2012 m. - 78 887 853 Lt pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio mokesčio bazę, 544 714 Lt apskaičiuotą mokestinių metų nuostolį; 2013 m. - 75 258 371 Lt pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio mokesčio bazę, 1 484 875 Lt apskaičiuotą mokestinių metų nuostolį. VMI prie FM duomenimis, 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio pelno mokesčio deklaracijas (forma ( - ) pateikęs elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) išorinis vartotojas - UAB „( - )“buhalterė G. N..

329Atsižvelgiant į tai, kad UAB „( - )“ nedeklaruotas ir nesumokėtas pardavimo PVM nuo 2011-11-01 - 2012-12-31 laikotarpiu buhalterinėje apskaitoje neapskaitytų prekių pardavimo apskaičiuotas laikant, kad bendrovės gautas atlygis už neapskaitytą produkciją jau apima pridėtinės vertės mokestį, todėl pelno mokesčio prasme neapskaitytos produkcijos pajamomis laikoma prekių vertė iš gauto užmokesčio atėmus mokėtiną pardavimo PVM: 2011-01-01 - 2011-12-31 laikotarpiu - 144 557,50 Lt/41 866,75 Eur, 2012-01-01 - 2012-12-31 laikotarpiu - 1 371 596,52 Lt/397 241,81 Eur, 2013-01-01 - 2013-12-31 laikotarpiu - 1 508 863,79 Lt/436 997,16 Eur. Atitinkamai perskaičiuota apmokestinamojo pelno (nuostolio) suma po nuostolių atskaitymo:

3302011

331m. - 0 Lt, 2012 m. - 824 177 Lt, 2013 m. - 23 989 Lt, perskaičiuota pelno mokesčio suma:

3322012

333m. - 123 627 Lt (35 804,85 Eur), 2013 m. - 3598 Lt (1042,05 Eur). Nustatyta, kad UAB „( - )“2011-11-06 - 2013-12-04 laikotarpiu neapskaitydama 3 660 271,54 Lt/1 060 087,91 Eur pajamų, gautų iš UAB „A“ už „neoficialiai“ parduotą produkciją (šviežios, rūkytos, vytintos mėsos gaminiai, kiaušiniai), VMI prie FM pateiktose 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio pelno mokesčio deklaracijose (forma ( - ) įrašė neteisingus duomenis apie bendrovės mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, pelno mokesčio bazę, mokestinio laikotarpio rezultatą bei už 2011, 2012, 2013 m. pateiktose pelno mokesčio deklaracijoje nedeklaravo į biudžetą mokėtinos iš viso 127 225 Lt/36 846,90 Eur pelno mokesčio sumos.

334Išvadoje konstatuota, kad dėl UAB „( - )“atsakingų asmenų apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo tiriamuoju laikotarpiu buvo apskaitytos ne visos UAB „( - )“gautos pajamos, nedeklaruotos ir neįvykdytos mokestinės prievolės, dėl ko į valstybės biudžetą buvo nesumokėta iš viso 762 477 Lt/220 828,59 Eur mokesčių ir valstybei padaryta žala. (t. 15, b. 1. 7-160; t. 16, b. 1. 1-168; t. 17, b. 1. 1-240; t. 18, b. 1. 1-259)

335Pagal 2018-07-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą A. Š. pateikė sąsiuvinį, kuriame ranka surašyti duomenys apie UAB „A“ gautą produkciją iš UAB „( - )“pagal PVM sąskaitas faktūras ir krovinio važtaraščius; atlikta jo apžiūra, (t. 14, b. 1. 119-129; t. 19, b. 1. 43)

336Sąsiuvinio, kurį 2018-07-09 pateikė A. Š., apžiūros metu specialistas A. N. nurodė, kad, išanalizavus šio sąsiuvinio puslapiuose nuo 40 iki 43 esančius įrašus už laikotarpį nuo 2011-10-03 iki 2012-01-16, nustatyta 470 026,41 litų suma nesiskiria nuo tyrimui pateiktame faile „pajamavimas_visi_dok_sumine_isr“ įrašytų duomenų dėl UAB „A“ produkcijos pirkimų iš UAB „( - )“pagal važtaraščius ir sąskaitas faktūras, todėl 2017-03-29 specialisto išvada dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nesikeičia, (t. 18, b. 1. 263-264)

337Sodros duomenimis, UAB „( - )“D. S. dirbo nuo ( - ) iki šiol, G. M. - nuo ( - ) iki šiol. (t. 6, b. 1. 18-55)

338Gauti duomenys apie UAB „( - )“ valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas PVM ir pelno mokesčio deklaracijas, jų pateikimo datas. (t. 6, b. 1. 56-71)

339Nustatyta, kad telefono numeriai ( - ), ( - ) 2011-2013 m. laikotarpiu buvo registruoti UAB „( - )“ vardu. (t. 12, b. 1. 6-17)

340Nustatyta, kad telefono numeriu ( - ) naudojasi D. S.. (t. 13, b. 1. 104) LR BPK 162 str. tvarka buvo gauti duomenys iš baudžiamosios bylos Nr. 38-1-00010-13 -telefoninių pokalbių mobiliojo ryšio telefono numeriu ( - ), kuriuo naudojosi L. L., garso įrašai, (t. 10, b. 1. 1-3, 5-8; t. 11, b. 1. 62; t. 12, b. 1. 45-46; t. 13, b. 1. 18-25)

3412013 m. spalio 28 d. - gruodžio 2 d. pokalbių suvestinėje (katalogo Nr. 2013-3110) užfiksuoti telefoniniai pokalbiai:

342-

3432013-10-28 16:26:38 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu tikslinamasi dėl užsakytų kiaušinių kiekio, minimi dvigubi kiekiai 20, 40 ir 30, 50; moteris kreipiasi į pašnekovę vardu L.;

344-

3452013-10-29 08:45:58 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris kreipiasi į pašnekovę vardu L., kuri pasitikslina, kad Neužmirštuolių buvo užsisakę 10 ir 20, po ko moteris vardu L. patikslina, kad rytdienai padarytų Neužmirštuolių - tik 5, o Ševčenkos - 25, iš viso - 30;

346-

3472013-10-29 12:15:10 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu bandoma pakeisti užsakytų kiaušinių kiekį iš 5 ir 25 į 10 ir 20, tačiau moteris sako, kad jau per vėlu;

348-

3492013-10-29 12:17:08 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. užsako kiaušinių kiekį: 20 ir 30, iš viso - 50, sako, kad užsakymą gali ji paimti 2013-10-31;

350-

3512013-10-30 07:54:24 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. klausia, ar gali rytoj paimti kiaušinius, sako, kad jai reikia 30 į Neužmirštuolių ir 20 „į štai šitą va“, po to patikslina, kad atvirkščiai;

352-

3532013-10-30 13:11:58 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu tikslinamasi, kad buvo užsakyta kiaušinių 30, 20;

354-

3552013-11-03 11:38:23 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris į pašnekovę kreipiasi vardu D. bei užsako ketvirčius 25 ir 50, moteris, vadinama D., prašo, kad užrašytų faksu;

356-

3572013-11-12 10:02:29 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. klausia moters, kurią vadina D, kada galės pasiimti kiaušinius;

358-

3592013-11-12 12:03:27 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. sako, kad penktadienį reikės kiaušinių 15+25;

360-

3612013-11-18 11:55:32 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu pasiteiravus dėl užsakymo moteris, atsiliepusi „( - )“, sako, kad G. išėjo, tuomet pašnekovė klausia, ar G. matė jų užsakymą 10+20, moteris sako, kad pasiklaus G.;

362-

3632013-11-26 11:18:33 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moterys viena į kitą kreipiasi L., D., pastaroji nurodė, kad baigiasi kiaušiniai;

364-

3652013-11-26 11:21:43 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. prašo penktadieniui duoti 10, 20, kita moteris sutinka - 10, 20;

366-

3672013-12-02 08:12:26 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris sako moteriai vardu L, kad ši skambintų tiesiai į ( - ), po to sako, kad skambintų G. (t. 12, b. 1. 38-41, 51-55, 92-102)

3682013 m. gegužės 8 d. - gegužės 17 d. telefoninių pokalbių suvestinėje (katalogo Nr. 2013- 1377k3) užfiksuotas 2013-05-15 06:49:30 pradėtas pokalbis tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kurio metu moteris vardu L. pašnekovei sako, kad prašė krūtinėlių 10 40, ir 10 gavo, 20 gavo, 20 kg mažiau, (t. 12, b. 1. 56-61, 103-114)

3692013 m. rugpjūčio 31 d. - spalio 23 d. pokalbių suvestinėje (katalogo Nr. 2013-2398k23) užfiksuoti telefoniniai pokalbiai:

370-

3712013-08-31 14:46:08 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. užsako kiaušinių pirmadieniui nurodydama du kiekius 3 ir 10;

372-

3732013-09-09 13:25:05 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. užsako trečiadieniui kiaušinių 3+10;

374-

3752013-09-18 12:46:17 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris kreipiasi į pašnekovę vardu D. ir užsako penktadieniui kiaušinių 5 ir 10;

376-

3772013-09-19 11:04:24 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu tikslinamasi, ar turės kiaušinių 10+5, užsakoma pirmadieniui kiaušinių 10+10;

378-

3792013-09-30 09:09:53 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. sako, kad negavo užsakytos produkcijos, kad ji G. pasakė 15, 50 ir 5 gal 15;

380-

3812013-09-30 14:05:20 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris, vadinama D., aiškinasi su moterimi vardu L, ar apmokėti 28 d. ir 30 d. kiaušinių važtaraščiai, D. sako, kad 28 dienos važtaraštyje 10 dėžių kiaušinių;

382- 2013-10-02 10:52:19 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris, vadinama D., klausia moters vardu L., ar tikrai gavo 20 ir 10 kiaušinių, L. sako, kad gavo;

383-

3842013-10-03 13:55:25 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. sako, kad paims rytoj kiaušinių 10 ir 10, pirmadienį ta pačia kaina 20, pašnekovė sutinka;

385-

3862013-10-04 07:18:36 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu pašnekovė klausia moters vardu L., ar paėmė 11 dėžių kiaušinių, po ko sako, kad sąskaitoje įrašyta 360, tai reiškia 10 dėžių, L. sako, kad gavo 11 dėžių, L. klausia, kiek sąskaitoje išrašė, pašnekovė atsakė, kad ten 10 ir ten 10, ir kad dėl krovinio rašo 3600, L. sako, kad 11 atvežė ir kad tada pirmadienį 9 paims;

387-

3882013-10-08 14:31:42 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. moteriai vardu G. pasakė, kad užsisakė penktadieniui kiaušinių 5+ 15;

389- 2013-10-14 09:17:28 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. 8( - ) metu moteris vardu L. užsako trečiadieniui kiaušinių 5+20;

390-

3912013-10-16 05:17:10 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. užsakė penktadieniui kiaušinių 40: 10 30;

392-

3932013-10-16 09:01:13 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) metu moteris vardu L. užsako penktadieniui kiaušinių 10+20, pašnekovė sutinka, (t. 13, b. 1, 38-41, 62-81, 115-156)

394Kaltinamųjų padarytų veikų vertinimas ir teismo išvados

395Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamųjų Z. K., G. M., D. S. ir juridinio asmens UAB „( - )“ kaltė padarius jiems inkriminuojamus nusikaltimus, numatytus BK 220 straipsnio 1 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje, visiškai įrodyta. Kaltinamieji Z. K., G. M., D. S. ir trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas advokato padėjėjas P. Ž. savo kaltę pripažino visiškai, jų parodymai tyrimo metu nebuvo paneigti, jie sutampa su apklaustos ikiteisminio tyrimo metu liudytojų J. B., J. L. R. A., L. L., I. A. Š., S. T. , E. K., I. S. parodymais, kratų metu rasta informacija, Specialisto išvada.

396Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal BK 20 straipsnio 2 dalį juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė kyla tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis asmuo, kuris eina vadovaujančias pareigas ir turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus jo vardu, arba gali kontroliuoti jo veiklą, ir fizinis asmuo nusikalstamą veiką padaro juridinio asmens naudai arba interesais, veikdamas individualiai ar juridinio asmens vardu. Šioje baudžiamojo įstatymo normoje nustatyta juridinio asmens nauda ar interesas yra alternatyvios jo atsakomybės sąlygos, iš kurių bent viena turi būti nustatoma. Teismų praktikoje juridinio asmens nauda paprastai yra aiškinama kaip kaltininko – fizinio asmens – nusikalstama veika siekiamas turtinės naudos gavimas, o interesų užtikrinimas – kaip reiškiantis kitų (nebūtinai turtinių) juridinio asmens siekių įgyvendinimą. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne. Aptariamo baudžiamojo įstatymo (BK 20 straipsnio 2 dalis) formuluotė nereiškia, kad kaltininko – fizinio asmens – nusikalstamos veikos tikslas – gauti naudos juridiniam asmeniui – yra vienintelis ar pagrindinis. Toks tikslas, būtinas pagrindžiant juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, gali būti įgyvendinamas ta pačia fizinio asmens nusikalstama veika siekiant ir kaltininko asmeninės naudos, jo paties ar kitų asmenų neteisėto praturtėjimo ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-582/2010, 2K-P-95/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinime nurodytas nusikalstamas veikas Z. K. padarė eidamas UAB „( - )“ direktoriaus pareigas, t. y. vadovaudamas įmonei ir turėdamas teisę šiam juridiniam asmeniui atstovauti, priimti sprendimus jo vardu, kontroliuoti veiklą. Iš byloje surinktų įrodymų, tarp jų ir pačių kaltinamųjų parodymų, darytina išvada, kad kaltinamasis Z. K. nusikalstamas veikas darė kaip įmonės vadovas turėdamas galimybę daryti įtaką bendrovės veiklai ir ją darydamas, t. y. veikdamas juridinio asmens vardu ir interesais. Aptartų įrodymų visuma nustatyta, kad tiek Z. K., tiek juridinis asmuo – UAB „( - )“, atstovaujama kaltinamojo Z. K., kaip direktoriaus, padarė jiems inkriminuojamas veikas, todėl jų veiksmai ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuoti pagal BK 220 straipsnio 1 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

397Kaltinamosios G. M., D. S. padarė joms inkriminuojamas veikas, veikdamos kaip kaltinamojo Z. K., kaip direktoriaus padėjėjos, todėl jų veiksmai ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuoti pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 220 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį.

398Dėl teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo

399Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, Z. K. tam pritarė, prašė sumažinti baudą (19 t. b. l. 196).

400Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, D. S. tam pritarė, prašė sumažinti baudos dydį, atsižvelgti į sunkią finansinę padėtį ir į nuoširdų prisipažinimą (19 t. b. l. 230).

401Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, G. M. tam pritarė, prašė sumažinti baudą dėl ligos (19 t. b. l. 159).

402Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, UAB „( - )“ atstovas advokatas P. Ž. tam pritarė, prašė sumažinti baudą iki 1000 MGL, kadangi sunki finansinė situacija, privalo mokėti civilinį ieškinį, prašo paskirtą baudą išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui (19 t. b. l. 130).

403Teismas, atsižvelgęs į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsnio 1 dalies pagrindams, sprendžia, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą.

404Dėl bausmės skyrimo

405Skirdamas kaltinamajam Z. K. bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54 str. nustatytais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą (padaryti apysunkis ir nesunkus (BK 220 straipsnio 2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1871 redakcija) nusikaltimai, baigti, tyčiniai nusikaltimai), padarymo aplinkybes.

406Z. K. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, ir ši aplinkybė pripažintina jo atsakomybę lengvinančia (BK 59 str. 1 d. 2, 3 p.). Kitų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

407Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius kaltinamąjį Z. K. – neteistas, baustas administracine tvarka (t. 19, b. l. 236–237), dirbantis.

408Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam už padarytus nusikaltimus paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmę – už nusikalstamas veikas, nustatytas BK 220 straipsnio 1 dalyje (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2011-07-05 – nusikalstamos veikos padarymo metu) ir 222 straipsnio 1 dalyje, paskyrus baudas. Teismas, atsižvelgdamas į nusikalstamų veikų pobūdį, mano, kad prokurorės prašomos bausmės yra proporcingos padarytoms nusikalstamoms veikoms. Kaltinamasis Z. K. sutinka su prokurorės prašomų bausmių rūšimi, prašo baudą sumažinti iki 150 MGL (t. 19., b.l.197). Įvertinęs padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, kaltinamojo asmenybę bei siūlomos bausmės dydį, teismas neturi jokio objektyvaus pagrindo prokurorės siūlomą bausmės dydį mažinti. Teismo vertinimu, prokurorės siūlomas baudos dydis yra tinkamas ir pakankamas pasiekti bausmės tikslus – užtikrinti tiek bendrąją, tiek ir individualią prevenciją. Kadangi nustatytos veikos buvo padarytos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai, už atskiras veikas skirtinos bausmės bendrintinos tarpusavyje bausmių apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 1, 2 dalys, 5 dalies 1 punktas).

409Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis pilnai pripažino savo kaltę, vadovaujantis BK 641 str. 1 d. skirtina bauda mažintina vienu trečdaliu.

410Skirdamas kaltinamajai D. S. bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54 str. nustatytais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą (padaryti apysunkis ir nesunkus nusikaltimai, baigti, tyčiniai nusikaltimai), padarymo aplinkybes.

411D. S. prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, ir ši aplinkybė pripažintina jos atsakomybę lengvinančia (BK 59 str. 1 d. 2, 3 p.). Kitų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius kaltinamąją – neteista, bausta administracine tvarka (t. 19, b. l. 239), dirbanti. Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajai už padarytus nusikaltimus paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmę – už nusikalstamą veiką, nustatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2011-07-05 – nusikalstamos veikos padarymo metu) ir 222 straipsnio 1 dalyje, paskyrus baudas. Teismas, atsižvelgdamas į nusikalstamų veikų pobūdį, mano, kad prokurorės prašomos bausmės yra proporcingos padarytoms nusikalstamoms veikoms, nors D. S. prašė sumažinti baudos dydį, atsižvelgti į sunkią finansinę padėtį ir į nuoširdų prisipažinimą (19 t. b. l. 230).

412Kadangi nustatytos veikos buvo padarytos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai, už atskiras veikas skirtinos bausmės bendrintinos tarpusavyje bausmių apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 1, 2 dalys, 5 dalies 1 punktas).

413Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamoji pilnai pripažino savo kaltę, vadovaujantis BK 641 str. 1 d. skirtina bauda mažintina vienu trečdaliu.

414Skirdamas kaltinamajai G. M. bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54 str. nustatytais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą (padaryti apysunkis ir nesunkus nusikaltimai, baigti, tyčiniai nusikaltimai), padarymo aplinkybes.

415G. M. prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, ir ši aplinkybė pripažintina jos atsakomybę lengvinančia (BK 59 str. 1 d. 2, 3 p.). Kitų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius kaltinamąją– neteista, bausta administracine tvarka (t. 19, b. l. 238), dirbanti.

416Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam už padarytus nusikaltimus paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmę – už nusikalstamą veiką, nustatytą BK 220 straipsnio 1 dalyje (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2011-07-05 – nusikalstamos veikos padarymo metu) ir 222 straipsnio 1 dalyje, paskyrus baudas. Teismas, atsižvelgdamas į nusikalstamų veikų pobūdį, mano, kad prokurorės prašomos bausmės yra proporcingos padarytoms nusikalstamoms veikoms, jų mažinti nėra pagrindo, nors kaltinamoji G. M. prašo baudą sumažinti, nes jai nustatyta onkologinė liga (t. 19., b.l.160). Kadangi nustatytos veikos buvo padarytos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai, už atskiras veikas skirtinos bausmės bendrintinos tarpusavyje bausmių apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 1, 2 dalys, 5 dalies 1 punktas).

417Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis pilnai pripažino savo kaltę, vadovaujantis BK 641 str. 1 d. skirtina bauda mažintina vienu trečdaliu.

418Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas juridinis asmuo UAB „( - )“ padarė apysunkį ir nesunkų nusikaltimus finansų sistemai, veikos baigtos, padarytos tiesiogine tyčia šio juridinio asmens naudai ir interesais. Atsakomybėn patraukto juridinio asmens atsakomybę lengvinančios aplinkybės tos, kad pilnai prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, atlygino dalį nusikalstamomis veikomis padarytos žalos, sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis, apibūdinančius atsakomybėn patrauktą juridinį asmenį – anksčiau neteistas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, nusikalstamų faktinių aplinkybių kiekį, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti atsakomybėn patrauktam juridiniam asmeniui už kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės pasiūlytą bausmės rūšį – baudą (BK 47 straipsnio 4 dalies redakcija, galiojanti nuo 2011-04-28). Bausmės bendrintinos, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalies, 5 dalies 1 punktu.

419Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis pilnai pripažino savo kaltę, vadovaujantis BK 641 str. 1 d. skirtina bauda mažintina vienu trečdaliu.

420Dėl civilinio ieškinio

421Civilinė ieškovė Valstybinės mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš kaltinamųjų 220 828,59 Eur nusikaltimu padarytai žalai atlyginti (t. 2, b. l. 202–210). Byloje yra duomenys, kad UAB „( - )“ 2019-11-08 pervedė į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą 50 000 Eur kaip dalinį ieškinio padengimą. Taip pat byloje yra pateiktas įsipareigojimas, kuriuo UAB „( - )“ įsipareigoja per 24 mėnesius sumokėti likusią 170 828,59 Eur sumą, pirmus 23 mėnesius mokant po 7083,33, o paskutinį 24 mėnesį sumokant 7911,92 Eur. Atsiradus sąlygoms tiesiogiai taikyti subsidiarią atsakomybę Z. K., D. S., G. M. įsipareigoja sumokėti visą likusią sumą, kurios nesumokės UAB „( - )“(2 t. b. l. 212). Todėl civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant 170 828,59 Eur iš UAB „( - )“ ir subsidiariai iš Z. K., D. S., G. M..

422Kiti procesiniai klausimai

423Proceso išlaidų byloje nėra.

424Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

425Palikti laikiną UAB „( - )“ nuosavybės teisių apribojimą į negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpas, pažymėtas nuo 11-1 iki 11-6), unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) bei į negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpas, pažymėtas nuo 46-1 iki 46- 9), unikalus Nr. ( - ), esančią( - ), iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

426Palikti laikiną Z. K. nuosavybės teisių apribojimą į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) ir pagalbinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius( - )., į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), ir į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) esančius., ( - )., į butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ir į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) į 1/2 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) bei į bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise kartu su B. K., a. k. ( - ) priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį, ( - ) iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

427Palikti laikiną D. S. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ir į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) į 53300/106600 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

428Palikti laikiną G. M. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), bei į 8493/10293 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr( - )., gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ), tvartą, kurio unikalus Nr. ( - ), lauko viralinę, kurios unikalus Nr. ( - ), pirtį, kurios unikalus Nr. ( - ), daržinę, kurios unikalus Nr. ( - ), šulinį, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius( - ), iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

429Pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus UAB „( - )“ finansų direktorės A. R. pateikti UAB „( - )“ apskaitos dokumentai, grąžinti UAB „( - )“ direktoriui Z. K. (t. 14, b. 1. 2-19, 89);

430- 2013-12-04 kratų UAB „A“ naudojamose patalpose metu iš I. V. darbo vietos paimti krovinio važtaraščiai, kompiuteris, iš L. L. darbo vietos paimtas sąsiuvinys su užrašu „New concept note book“ saugomi baudžiamojoje byloje Nr.38-1-00010-13, iš kurios atskirta ši byla Nr. 02-2-00538-15-9;

431- pagal 2018-07-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą A. Š. pateiktas sąsiuvinys saugomas kartu su baudžiamosios bylos medžiaga (paketas Nr. 1)- paliktinas saugoti prie bylos.

432Kardomosios priemonės, paskirtos Z. K., D. S., G. M. – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti paliekamos galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikinamos.

433UAB „( - )“ kardomosios priemonės neskirtinos.

434Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

435Pripažinti Z. K. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. ir skirti jam 330 MGL (12 427,80 eurų) baudą.

436Pripažinti Z. K. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. 1 d. ir skirti jam 240 MGL (9 038,40 eurų) baudą.

437Vadovaujantis LR BK 63 str. 1,2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę 330 MGL (12 427,80 eurų) eurų baudą.

438Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 220 MGL (8 285,20 eurų) baudą.

439Pripažinti D. S. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. ir skirti jai 150 MGL (5 649 eurų) baudą.

440Pripažinti D. S. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. 1 d. ir skirti jai 120 MGL (4 519,20 eurų) baudą.

441Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę 150 MGL (5 649 eurų) baudą.

442Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 100 MGL (3 766 eurų) dydžio baudą.

443Pripažinti G. M. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. ir skirti jai 150 MGL (5 649 eurų) baudą.

444Pripažinti G. M. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. 1 d. ir skirti jai 120 MGL (4 519,20 eurų) baudą.

445Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę 150 MGL (5 649 eurų) baudą.

446Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 100 MGL (3 766 eurų) dydžio baudą.

447Pripažinti UAB „( - )“ kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. ir skirti 2400 MGL (90 384 eurų) baudą.

448Pripažinti UAB „( - )“ kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 str. 1 d. (2015-06-25 įstatymo Nr. XII-1871 redakcija) ir skirti 1500 (56 490 eurų) baudą.

449Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę 2400 MGL (90 384 eurų) baudą.

450Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti 1600 MGL (60 256 eurų) baudą.

451Valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį tenkinti iš dalies – dalyje dėl likusios neatlygintos žalos – ir iš UAB „( - )“ subsidariai iš Z. K., D. S., G. M. priteisti 170 828,59 Eur žalos atlyginimą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM naudai, įpareigojant UAB „( - )“ atlyginti žalą per 24 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, kas mėnesį mokant nemažiau kaip po 7 083,33 Eur.

452Palikti laikiną UAB „( - )“ nuosavybės teisių apribojimą į negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpas, pažymėtas nuo 11-1 iki 11-6), unikalus Nr., ( - ) esančią( - ), bei į negyvenamąją patalpą - parduotuvę (patalpas, pažymėtas nuo 46-1 iki 46- 9), unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

453Palikti laikiną Z. K. nuosavybės teisių apribojimą į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), ir pagalbinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius( - ), į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), ir į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) į butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ir į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančias( - )., į 1/2 dalį žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) bei į bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise kartu su B. K., a. k. ( - ) priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

454Palikti laikiną D. S. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ir į 3/8 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančias( - )., į 53300/106600 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

455Palikti laikiną G. M. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bei į 8493/10293 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ), tvartą, kurio unikalus Nr. ( - ), lauko viralinę, kurios unikalus Nr. ( - ), pirtį, kurios unikalus Nr. ( - ), daržinę, kurios unikalus Nr. ( - ), šulinį, kurio unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) iki visiškai bus atlygintas teismo baudžiamuoju įsakymu patenkintas Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinys.

456Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

457- 2013-12-04 kratų UAB „A“ naudojamose patalpose metu iš I. V. darbo vietos paimti krovinio važtaraščiai, kompiuteris, iš L. L. darbo vietos paimtas sąsiuvinis su užrašu „New concept note book“ saugomus baudžiamojoje byloje Nr.38-1-00010-13, iš kurios atskirta ši byla Nr. 02-2-00538-15- 9, palikti saugoti;

458- pagal 2018-07-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą A. Š. pateiktas sąsiuvinis saugomas kartu su baudžiamosios bylos medžiaga (paketas Nr. 1) – palikti saugoti prie bylos.

459Kardomąsias priemones, paskirtas Z. K., D. S., G. M. – rašytinius pasižadėjimai neišvykti paliekti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikinnti.

460UAB „( - )“ kardomosios priemonės neskirti. Išaiškinti Z. K., D. S., G. M., UAB „( - )“, kad: Baudos bausmė savanoriškai turi būti įvykdyta per 24 mėnesius, skaičiuojant nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, sumokant ją į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (pasirinktinai: LT05 7044 0600 0788 7175, banko kodas 70440, AB SEB bankas; LT78 7290 0000 0013 0151, banko kodas 72900, AS „Citadele“ bankas Lietuvos filialas; LT32 7180 0000 0014 1038, banko kodas 71800, AB Šiaulių bankas; LT74 4010 0510 0132 4763, banko kodas 40100, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas); LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius); LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000, „Swedbank“ AB bankas; LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300, UAB Medicinos bankas), nurodant įmokos kodą 6801. Sumokėjęs baudą nuteistasis teismo nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese. Jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, baudą gali pakeisti viešaisiais darbais. Jeigu nuteistasis vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti priverstinai, teismas, vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, antstolio teikimu baudą gali pakeisti laisvės apribojimu. Išaiškinti Z. K., D. S., G. M., UAB „( - )“kad: 1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. 2. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. 3. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. 4. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. 5. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė išnagrinėjo... 2. Z. K. , a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, LR pilietis, lenkas, gyv. ( - )... 3. G. M., a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniaus r., LR pilietė, lenkė, gyv. ( - ),... 4. D. S., a. k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, LR pilietė, lenkė, gyv. ( - ),... 5. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, į. k. ( - ) , registruota adresu( -... 6. Teismas... 7. Z. K. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą,... 8. Vykdydamos minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11- 06 iki... 9. Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB“( - ) “vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str.... 10. Taip Z. K., veikdamas kartu su D. S. ir G. M., per G. N., nežinančią apie... 11. Taip pat Z. K. siekdamas išvengti mokesčių įrašė į deklaracijas žinomai... 12. Vykdydamos minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki... 13. Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str.... 14. -... 15. 2011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 16. -... 17. 2011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 18. -... 19. 2012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt... 20. -... 21. 2012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 22. -... 23. 2012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt... 24. -... 25. 2012 m. balandžio mėn PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt... 26. -... 27. 2012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt... 28. -... 29. 2012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 30. -... 31. 2012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 32. -... 33. 2012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051... 34. -... 35. 2012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt... 36. -... 37. 2012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt... 38. -... 39. 2012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt... 40. -... 41. 2012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt... 42. -... 43. 2013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 44. -... 45. 2013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 46. -... 47. 2013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt... 48. -... 49. 2013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 50. -... 51. 2013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt... 52. -... 53. 2013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt... 54. -... 55. 2013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 56. -... 57. 2013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111... 58. -... 59. 2013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 60. -... 61. 2013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt... 62. -... 63. 2013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 64. -... 65. 2013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 66. -... 67. 2011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt... 68. -... 69. 2012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt... 70. -... 71. 2013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt... 72. Taip Z. K., veikdamas kartu su D. S. ir G. M., per G. N., nežinančią apie... 73. G. M. padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę... 74. Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str.... 75. Taip G. M. kartu su D. S. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią... 76. Taip pat G. M. padėjo siekiant išvengti mokesčių įrašyti į deklaracijas... 77. Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str.... 78. -... 79. 2011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 80. -... 81. 2011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 82. -... 83. 2012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt... 84. -... 85. 2012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 86. -... 87. 2012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt... 88. -... 89. 2012 m. balandžio mėn PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt... 90. -... 91. 2012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt... 92. -... 93. 2012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 94. -... 95. 2012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 96. -... 97. 2012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051... 98. -... 99. 2012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt... 100. -... 101. 2012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt... 102. -... 103. 2012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt... 104. -... 105. 2012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt... 106. -... 107. 2013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 108. -... 109. 2013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 110. -... 111. 2013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt... 112. -... 113. 2013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 114. -... 115. 2013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt... 116. -... 117. 2013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt... 118. -... 119. 2013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 120. -... 121. 2013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111... 122. -... 123. 2013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 124. -... 125. 2013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt... 126. -... 127. 2013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 128. -... 129. 2013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 130. -... 131. 2011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt... 132. -... 133. 2012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt... 134. -... 135. 2013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt... 136. Taip G. M. kartu su D. S. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią... 137. D. S. padėjo apgaulingai tvarkyti teisės aktų reikalaujamą buhalterinę... 138. Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14... 139. Taip D. S. kartu su G. M. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią... 140. Taip pat D. S. padėjo siekiant išvengti mokesčių įrašyti į deklaracijas... 141. Tęsdamas nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14... 142. -... 143. 2011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 144. -... 145. 2011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 146. -... 147. 2012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt... 148. -... 149. 2012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 150. -... 151. 2012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt... 152. -... 153. 2012 m. balandžio mėn PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt... 154. -... 155. 2012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt... 156. -... 157. 2012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 158. -... 159. 2012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 160. -... 161. 2012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051... 162. -... 163. 2012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt... 164. -... 165. 2012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt... 166. -... 167. 2012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt... 168. -... 169. 2012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt... 170. -... 171. 2013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 172. -... 173. 2013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 174. -... 175. 2013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt... 176. -... 177. 2013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 178. -... 179. 2013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt... 180. -... 181. 2013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt... 182. -... 183. 2013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 184. -... 185. 2013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111... 186. -... 187. 2013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 188. -... 189. 2013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt... 190. -... 191. 2013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 192. -... 193. 2013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 194. -... 195. 2011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt... 196. -... 197. 2012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt... 198. -... 199. 2013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt... 200. Taip D. S. kartu su G. M. padėjo Z. K., veikiančiam per G. N., nežinančią... 201. Uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, apgaulingai tvarkė teisės aktų... 202. Vykdant minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki... 203. Tęsiant nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str.... 204. Taip juridinis asmuo - UAB „( - )“, į. k. ( - ), apgaulingai tvarkė... 205. Taip pat juridinis asmuo - UAB „( - )“siekdama išvengti mokesčių... 206. Vykdant minėtą susitarimą D. S. ir G. M. laikotarpiu nuo 2011-11-06 iki... 207. Tęsiant nusikalstamą veiką UAB „( - )“ vadovas Z. K., pagal BAĮ 14 str.... 208. -... 209. 2011 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 210. -... 211. 2011 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 212. -... 213. 2012 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 15 482 Lt... 214. -... 215. 2012 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 216. -... 217. 2012 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 16 872 Lt... 218. -... 219. 2012 m. balandžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 442 Lt... 220. -... 221. 2012 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 19 295 Lt... 222. -... 223. 2012 m. birželio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 224. -... 225. 2012 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 226. -... 227. 2012 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 26 051... 228. -... 229. 2012 m. rugsėjo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 27 713 Lt... 230. -... 231. 2012 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 37 874 Lt... 232. -... 233. 2012 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 864 Lt... 234. -... 235. 2012 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 32 664 Lt... 236. -... 237. 2013 m. sausio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 238. -... 239. 2013 m. vasario mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 240. -... 241. 2013 m. kovo mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 993 Lt... 242. -... 243. 2013 m. balandžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 244. -... 245. 2013 m. gegužės mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 35 386 Lt... 246. -... 247. 2013 m. birželio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 29 465 Lt... 248. pardavimo PVM ir šią deklaraciją 2013-07-24 pateikė Vilniaus apskrities... 249. -... 250. 2013 m. liepos mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo... 251. -... 252. 2013 m. rugpjūčio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 30 111... 253. -... 254. 2013 m. rugsėjo mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 255. -... 256. 2013 m. spalio mėn. PVM deklaracijoje (forma FR0600) nedeklaravo 28 590 Lt... 257. -... 258. 2013 m. lapkričio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 259. -... 260. 2013 m. gruodžio mėn. PVM patikslintoje deklaracijoje (forma FR0600)... 261. -... 262. 2011 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 144 558 Lt... 263. -... 264. 2012 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 371 597 Lt... 265. -... 266. 2013 m. pelno mokesčio deklaracijoje (forma ( - ) nedeklaravo 1 508 864 Lt... 267. Taip UAB „( - )“, į. k. ( - ), siekdama išvengti 635 252 Lt (183 981,70... 268. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas Z. K. parodė, kad visiškai... 269. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas papildomai Z. K. parodė, kad jis pilnai... 270. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta D. S. parodė, kad ji UAB „( - )“dirba... 271. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta D. S. parodė, kad ji visiškai... 272. Apklausta papildomai D. S. parodė, kad ji pilnai prisipažįsta dėl... 273. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta G. M. parodė, kad nesutinka su jai... 274. Apklausta papildomai G. M. parodė, kad pilnai prisipažįsta dėl LR BK 220... 275. Pagal 2019-12-04 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolą G. M.... 276. Trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens - UAB „( - )“atstovas... 277. Papildomų apklausų metu trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens... 278. Pagal 2019-11-15 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolą UAB „(... 279. Gautas 2019-11-14 įtariamųjų UAB „( - ) ", Z. K., D. S. ir G. M.... 280. UAB „( - )“atstovas P. Ž. el. paštu pateikė UAB „( - )“2018 m. pelno... 281. Apklausta kaip įtariamoji G. N., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas... 282. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas J. B. parodė, kad jis UAB „(... 283. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. L. parodė, kad ji UAB „( -... 284. Apklausta papildomai J. L. parodė, kad į programą Rivile užsakymų duomenis... 285. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. A. parodė, kad ji UAB „( -... 286. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji L. L. parodė (apklausos... 287. Apklausta papildomai L. L. parodė, kad 2009-2010 metais ji susitarė su kai... 288. Apklausta pas ikiteisminio tyrimą teisėją (apklausos protokolas iš... 289. Apklausta kaip liudytoja L. L. parodė, kad UAB „A‘ direktore dirba... 290. Apklausta papildomai L. L. parodė, kad ji pati produkcijos iš UAB „( -... 291. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji I. V. parodė (apklausos... 292. Minėtus savo parodymus I. V. patvirtino apklausos pas ikiteisminio tyrimo... 293. Apklausta papildomai I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio... 294. Papildomos apklausos metu I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio... 295. Apklausta papildomai I. V. parodė (apklausos protokolas iš ikiteisminio... 296. Apklausta kaip liudytoja I. V. parodė (LR BPK 82 str. 3 d. tvarka), kad ji nuo... 297. Papildomos apklausos metu I. V. parodė, kad ji savo darbo kompiuteryje... 298. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji A. Š. parodė (apklausos... 299. Apklausta kaip liudytoja A. Š. parodė, kad ji įsidarbino į UAB „A“ ( -... 300. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji S. T. parodė (apklausos... 301. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja S. T. parodė, kad jos... 302. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip įtariamoji E. K. parodė (apklausos... 303. Apklausta pas ikiteisminio tyrimo teisėją E. K. iš esmės patvirtino savo... 304. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip liudytoja I. S. (buv. pavardė – K.)... 305. Pagal Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus UAB „( -... 306. Pagal Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą UAB „( -... 307. 2013-12-04 UAB „A“ administracinėse patalpose atliktos kratos metu iš I.... 308. I. V. darbui naudoto nešiojamo kompiuterio, paimto 2013-12-04 per kratą iš... 309. tiekejai_20130101-20131231", kurie įrašyti į kompaktinį diską (apžiūros... 310. protokolo ir diske prie jo įrašytos informacijos kopijos iš ikiteisminio... 311. 2013-12-04 UAB „A“ administracinėse patalpose atliktos kratos metu iš... 312. Specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB ( - ) „“, į. k. ( - ),... 313. Išvadoje konstatuota, kad pagal tyrimui pateiktus UAB „( - )“buhalterinės... 314. Nustatyta, kad 2013-12-04 UAB „A“ patalpose atliktos kratos metu paimtų... 315. Tyrimui atlikti pateikti 2013-12-04 kratos metu UAB „A“ patalpose I. V.... 316. iš... 317. UAB „( - )“: „pajamavimai_visi_dok_sumine_isr“;... 318. Pagal 2013-12-04 kratos metu UAB „A“ patalpose nuo I. V. darbo stalo... 319. VAA2013120416,... 320. VAA2013120410, VAA2013120405, VAA2013120406, VAA2013120411, VAA2013120411,... 321. Nustatyta, kad 2013-12-04 UAB „A“ patalpose atliktos kratos metu paimtos... 322. Pagal UAB „A“ darbuotojų E. K., S. T., I. V., A. Š. duotus parodymus dėl... 323. UAB „( - )“2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio išrašomų PVM sąskaitų... 324. VMI prie FM duomenimis, 2011-01-01 - 2013-12-31 laikotarpio pridėtinės... 325. Nustatyta, kad UAB „( - )“2011-11-06 - 2013-12-04 laikotarpiu gavo 3 660... 326. 1 825 725,18 Lt/528 766,56 Eur) atlygio už bendrovei „A“ parduotas prekes,... 327. m. kovo mėn. - 30 993 Lt PVM, 2013 m. balandžio mėn. - 25 454 Lt, 2013 m.... 328. UAB „( - )“VMI prie FM pateiktose pelno mokesčio deklaracijose (priedas... 329. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „( - )“ nedeklaruotas ir nesumokėtas... 330. 2011... 331. m. - 0 Lt, 2012 m. - 824 177 Lt, 2013 m. - 23 989 Lt, perskaičiuota pelno... 332. 2012... 333. m. - 123 627 Lt (35 804,85 Eur), 2013 m. - 3598 Lt (1042,05 Eur). Nustatyta,... 334. Išvadoje konstatuota, kad dėl UAB „( - )“atsakingų asmenų apgaulingo... 335. Pagal 2018-07-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą A. Š.... 336. Sąsiuvinio, kurį 2018-07-09 pateikė A. Š., apžiūros metu specialistas A.... 337. Sodros duomenimis, UAB „( - )“D. S. dirbo nuo ( - ) iki šiol, G. M. - nuo... 338. Gauti duomenys apie UAB „( - )“ valstybinei mokesčių inspekcijai... 339. Nustatyta, kad telefono numeriai ( - ), ( - ) 2011-2013 m. laikotarpiu buvo... 340. Nustatyta, kad telefono numeriu ( - ) naudojasi D. S.. (t. 13, b. 1. 104) LR... 341. 2013 m. spalio 28 d. - gruodžio 2 d. pokalbių suvestinėje (katalogo Nr.... 342. -... 343. 2013-10-28 16:26:38 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 344. -... 345. 2013-10-29 08:45:58 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 346. -... 347. 2013-10-29 12:15:10 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 348. -... 349. 2013-10-29 12:17:08 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 350. -... 351. 2013-10-30 07:54:24 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 352. -... 353. 2013-10-30 13:11:58 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 354. -... 355. 2013-11-03 11:38:23 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 356. -... 357. 2013-11-12 10:02:29 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 358. -... 359. 2013-11-12 12:03:27 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 360. -... 361. 2013-11-18 11:55:32 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 362. -... 363. 2013-11-26 11:18:33 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 364. -... 365. 2013-11-26 11:21:43 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 366. -... 367. 2013-12-02 08:12:26 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 368. 2013 m. gegužės 8 d. - gegužės 17 d. telefoninių pokalbių suvestinėje... 369. 2013 m. rugpjūčio 31 d. - spalio 23 d. pokalbių suvestinėje (katalogo Nr.... 370. -... 371. 2013-08-31 14:46:08 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 372. -... 373. 2013-09-09 13:25:05 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 374. -... 375. 2013-09-18 12:46:17 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 376. -... 377. 2013-09-19 11:04:24 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 378. -... 379. 2013-09-30 09:09:53 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 380. -... 381. 2013-09-30 14:05:20 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 382. - 2013-10-02 10:52:19 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 383. -... 384. 2013-10-03 13:55:25 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 385. -... 386. 2013-10-04 07:18:36 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 387. -... 388. 2013-10-08 14:31:42 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 389. - 2013-10-14 09:17:28 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. 8( - )... 390. -... 391. 2013-10-16 05:17:10 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 392. -... 393. 2013-10-16 09:01:13 pradėto pokalbio tarp abonentų Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 394. Kaltinamųjų padarytų veikų vertinimas ir teismo išvados... 395. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja,... 396. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal BK 20 straipsnio 2 dalį juridinio... 397. Kaltinamosios G. M., D. S. padarė joms inkriminuojamas veikas, veikdamos kaip... 398. Dėl teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo... 399. Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso... 400. Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso... 401. Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso... 402. Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso... 403. Teismas, atsižvelgęs į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos... 404. Dėl bausmės skyrimo... 405. Skirdamas kaltinamajam Z. K. bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54... 406. Z. K. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, ir ši... 407. Teismas taip pat atsižvelgia į byloje esančius duomenis,... 408. Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41... 409. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju... 410. Skirdamas kaltinamajai D. S. bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54... 411. D. S. prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, ir... 412. Kadangi nustatytos veikos buvo padarytos esant idealiajai nusikalstamų veikų... 413. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju... 414. Skirdamas kaltinamajai G. M. bausmes, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54... 415. G. M. prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi, ir... 416. Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41... 417. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju... 418. Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas juridinis asmuo UAB „( - )“ padarė... 419. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta teismo baudžiamuoju... 420. Dėl civilinio ieškinio... 421. Civilinė ieškovė Valstybinės mokesčių inspekcija prie Finansų... 422. Kiti procesiniai klausimai... 423. Proceso išlaidų byloje nėra.... 424. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 425. Palikti laikiną UAB „( - )“ nuosavybės teisių apribojimą į... 426. Palikti laikiną Z. K. nuosavybės teisių apribojimą į žemės sklypą,... 427. Palikti laikiną D. S. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus... 428. Palikti laikiną G. M. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus... 429. Pagal reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolus UAB „( - )“... 430. - 2013-12-04 kratų UAB „A“ naudojamose patalpose metu iš I. V. darbo... 431. - pagal 2018-07-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą A.... 432. Kardomosios priemonės, paskirtos Z. K., D. S., G. M. – rašytiniai... 433. UAB „( - )“ kardomosios priemonės neskirtinos.... 434. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 435. Pripažinti Z. K. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 436. Pripažinti Z. K. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 437. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1,2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti... 438. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 439. Pripažinti D. S. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 440. Pripažinti D. S. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 441. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti... 442. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 443. Pripažinti G. M. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 444. Pripažinti G. M. kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 445. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti... 446. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 447. Pripažinti UAB „( - )“ kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 448. Pripažinti UAB „( - )“ kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 449. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti... 450. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 451. Valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį tenkinti iš dalies –... 452. Palikti laikiną UAB „( - )“ nuosavybės teisių apribojimą į... 453. Palikti laikiną Z. K. nuosavybės teisių apribojimą į žemės sklypą,... 454. Palikti laikiną D. S. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus... 455. Palikti laikiną G. M. nuosavybės teisių apribojimą į butą, kurio unikalus... 456. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 457. - 2013-12-04 kratų UAB „A“ naudojamose patalpose metu iš I. V. darbo... 458. - pagal 2018-07-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą A.... 459. Kardomąsias priemones, paskirtas Z. K., D. S., G. M. – rašytinius... 460. UAB „( - )“ kardomosios priemonės neskirti. Išaiškinti Z. K., D. S., G....