Byla A-444-1324-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3dalyvaujant apeliantei G. J., atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Vladai Banevičienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos G. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos G. J. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7G. J. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydama: 1) įpareigoti Kauno apskrities viršininką patikslinti 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimą Nr.7606, pašalinant sprendimo 4 punkte įrašą, įpareigojantį žemės sklype ( - ), vadovautis „šlaitų, priklausančių Kauno m. gamtiniam karkasui, apsaugos naudojimo ir tvarkymo nuostatais“; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių pašalinti iš 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu patvirtinto detalaus žemės sklypo, ( - ), Kaune, įrašą „1390 kv. m. sklypo dalyje galioja „Šlaitų, priklausančių Kauno m. gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatai“.

8Skunde nurodė, jog minėtų aktų neginčija, tik siekia pašalinti iš jų klaidingus įrašus, ką atsakovai atsisako daryti. Pažymi, jog Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr.7606 jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 17,4 arų žemės sklypą Kaune, ( - ), sprendimo 4 punkte yra nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai, kurių viena - „vadovautis šlaitų, priklausančių Kauno m. gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatais“ (toliau – Šlaitų nuostatai). Šiais nuostatais buvo vadovautasi rengiant Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.T-242, kuriame aptariama teritorija ( - ) pažymėta kaip „Šlaitų ir kitų reljefo darinių teritorija“. Šlaitų ir kitų reljefo darinių paskirties teritorija Žemės įstatymo 29 straipsnyje nenumatyta, žemės sklypo plane įrašo apie Šlaitų nuostatus nėra. Toks įrašas yra tik 2006 m. lapkričio 10 d. patvirtintame sklypo detaliajame plane. Teigia, jog Žemės įstatymo 21 straipsnis įpareigoja žemės naudotojus laikytis teisėtai nustatytų žemės naudojimo sąlygų, o Šlaitų nuostatai į žemės dokumentus įrašyti neteisėtai. Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 punktas nustato, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos būtų įregistruotos registre, o savivaldybė šiuo atveju neįregistravo. Pažymi, jog 2007 m. lapkričio 5 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr.02-01-11825 4 punktu Kauno apskrities viršininkas įpareigojo žemės sklypo savininką naudojantis žeme laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, o šiose sąlygose Šlaitų nuostatų nėra. Atsižvelgiant į tai, daro išvadą, jog Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr.7606 4 punkte esantis įrašas neteisėtas. Nurodo, jog Kauno miesto bendrajame plane teritorija, kurioje yra sklypas, priskirta gyvenamajai, todėl neaišku, kokiu pagrindu jai priklausantis sklypas laikytinas įeinančiu į gamtinį karkasą. Teigia, jog gamtinio karkaso šlaitų teritorija nepatvirtinta ir nepriskirta saugomoms teritorijoms, todėl negali būti taikomi žemės naudojimo apribojimai, tuo tarpu Šlaitų nuostatų 5.4 punkte įtvirtinta, jog neužstatytuose žemės sklypuose, esančiuose šlaituose, draudžiama bet kokia gyvenamosios, gamybinės ir visuomeninės paskirties pastatų statyba. Mano, jog toks žemės naudojimo apribojimas pažeidžia jos teises naudotis žemės sklypu ir yra neteisėtas, nes nepagrįstas įstatymais (b. l. 4 – 6).

9Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Kauno miesto savivaldybės administracija prašo jį atmesti. Nurodo, jog Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 3 punktas vietos savivaldos institucijoms suteikia teisę, organizuojant aplinkos apsaugos įstatymų bei kitų teisės aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, rengti, tvirtinti ir įgyvendinti savivaldybių aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas ir kitas aplinkos apsaugos priemones. Vadovaudamasi šia įstatymo nuostata bei siekdama išsaugoti Kauno miesto šlaitus kaip itin vertingus kraštovaizdžio elementus, taip pat apsaugoti juos nuo netinkamos ūkinės veiklos, Kauno miesto savivaldybė patvirtino Šlaitų nuostatus. Šie nuostatai taikomi visiems Kauno miesto teritorijos šlaitams nepriklausomai nuo to, ar teritorijai suteiktas saugomos teritorijos statusas. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.T-242, ginčo teritorija pažymėta kaip šlaitų teritorija. Žemės sklypo ( - ) detaliojo plano brėžinyje pastaba dėl šlaitų nuostatų privalomumo įrašyta detaliojo plano rengimo metu. Teigia, jog įrašo keitimas prilygsta detaliojo plano keitimui, o Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog detaliųjų planų keitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir detalusis planas (b. l. 33 – 35).

10Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Kauno apskrities viršininko administracija prašo jį atmesti. Nurodo, jog Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 02-01-1185 bei tos pačios dienos sprendimu Nr.7606 buvo atkurtos nuosavybės teisės grąžinant pareiškėjai natūra 0,1740 ha žemės sklypą ( - ), Kaune. Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr.7606 4 punkte buvo numatytos specialiosios šio žemės sklypo naudojimo sąlygos, tarp kurių buvo įrašyta nuostata, kad šio žemės sklypo savininkas, naudodamas žemės sklypą, privalo vadovautis Šlaitų nuostatais. Pažymi, jog žemės sklypo plane įrašyta, kad savininkas privalo vadovautis Šlaitų nuostatas, patvirtintais Kauno miesto tarybos 1997 m. kovo 13 d. sprendimu Nr.18, tokia pat nuostata perkelta ir į 2007 m. gegužės 9 d. žemės sklypo paženklinimo aktą. Su tokiais dokumentais pareiškėja pasirašytinai sutiko (b. l. 44 – 45).

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs G. J. skundą, 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu jį atmetė. Teismas nustatė, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktą apskrities viršininkas priima sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus. Bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėja, siekdama atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra, 2006 m. rugsėjo 25 d. prašymu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėją dėl Kauno miesto savivaldybėje suderinto ( - ) detalaus plano patvirtinimo. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.A-4525 patvirtino ginčo vietos detalųjį planą, detaliajame plane buvo nustatytas specialus juo patvirtintos teritorijos režimas, t. y. 1390 kv. m. sklypo dalyje galioja „Šlaitų, priklausančių Kauno m. gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatai“. Pareiškėjos parašas ant detaliojo plano patvirtina aplinkybę, jog ji sutiko su detalaus plano sprendiniais, taigi ir su nustatytais apribojimais. Detalusis planas buvo parengtas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.T-242, pagrindu, o kadangi bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatomi planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 1 d.), jo pagrindu paruoštas detalusis planas turėjo atitikti bendrojo plano sprendinius. Patvirtinus žemės sklypo ( - ), Kaune, detalųjį planą, Kauno apskrities viršininkas 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr.7606 G. J. atkūrė nuosavybės teises natūra į 0,1740 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune. Pareiškėja sutiko su Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimu dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir jo neginčijo, tačiau nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas dabar laiko klaida.

13Teismas nurodė, jog vienu iš argumentų, kuriuo grindžiamas skundo reikalavimų pagrįstumas, yra tai, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos negaliojančio norminio akto pagrindu. Viena iš savivaldybės tarybai priskirtų savarankiškų kompetencijų yra steigti ir tvarkyti savivaldybės saugomas teritorijas, kraštovaizdžio objektus (Vietos savivaldos įstatymo 15 str. 20 d.), todėl Kauno miesto taryba 1997 m. kovo 13 d. sprendimu Nr.18 patvirtino Šlaitų nuostatus. Akto priėmimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnis nustatė, jog savivaldybių ir jų vykdomųjų organų priimti teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatoma vėlesnė jų įsigaliojimo diena. Kaip įrodymą, pagrindžiantį akto negaliojimo faktą, pareiškėja nurodo Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2008 m. liepos 29 d. raštą Nr.10-231, kuriuo buvo padaryta išvada, jog norminis aktas įsigaliojo tik 2008 m. liepos 26 d. Tokia išvada buvo padaryta atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės mero 2008 m. liepos 28 d. raštą Nr.(A27V122)-2-2395, kuriuo Vyriausybės atstovas informuojamas, kad Kauno miesto savivaldybėje informacijos apie Kauno miesto tarybos 1997 m. kovo 13 d. sprendimo Nr.18 paskelbimą savivaldybėje nėra. Teismo nuomone, informacijos neturėjimas pats savaime nereiškia tokio fakto nebuvimą, juolab, kad ginčijamu norminiu aktu buvo vadovautasi tiek tvirtinant Kauno miesto savivaldybės bendrąjį planą 2003 m., tiek vėliau tvirtinant ginčo vietos detalųjį planą, juo vadovaujantis buvo nustatyti apribojimai ir kituose administraciniuose aktuose. Pareiškėja skunde taip pat nurodo, jog Šlaitų nuostatai, be kita ko, prieštarauja Žemės įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo ir kitų aktų nuostatoms, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šlaitų nuostatai nėra panaikinti ir nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl minėtas norminis aktas yra galiojantis ir teisėtas.

14Teismas nurodė, jog pareiškėja prašo klaidomis laikomus įrašus pataisyti (patikslinti) vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, tačiau minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti. Kaip matyti, įstatyme reglamentuota klaidų ištaisymo procedūra yra skirta tik administracinės procedūros techninėms klaidoms ištaisyti, ginčo atveju ji netaikytina. Reikalavimas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui susijęs su detaliojo plano sprendinių pakeitimu, tačiau ne su duomenų patikslinimu. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas yra vienas iš sudėtinių teritorijos planavimo dokumentų rengimo etapų, todėl tvirtinant žemės sklypo ( - ), Kaune, detalųjį planą, nustatytas žemės sklypo apribojimas dėl vadovavimosi specialiaisiais Šlaitų nuostatais ir to pasekoje padarytas įrašas negali būti vertinamas kaip per klaidą atsiradęs įrašas. Tai detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo sprendinys, nustatytas teritorijų planavimo dokumento rengimo etapu, kuris gali būti keičiamas tik ta pačia tvarka kaip ir detalusis planas (Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 7 d.). Kadangi Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr.7606 4 punkte esantis įrašas padarytas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.A-4525 patvirtinto detaliojo plano pagrindu, kuris nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, o Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas nenumato galimybės pakeisti sprendime dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą faktinių duomenų, skundo reikalavimas Kauno apskrities viršininkui taip pat atmestas kaip nepagrįstas (b. l. 62 – 66).

15III.

16Nesutikdama su Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu, G. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1) teismas jos teisių gynimą mato labai siauriai ir primityviai, t. y. tik ginčijant įsakymą, kuriuo patvirtintas detalus planas, tačiau savo pažeistas teises ji gali ginti paprastesniu būdu – įpareigojant ištaisyti akivaizdžią klaidą, ką, jos nuomone, leidžia Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnis, Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punktas; 2) prašomas naikinti sprendimo Nr.7606 4 punkte esantis įrašas nėra specialioji žemės naudojimo sąlyga, todėl jos įrašymas negalimas ir prieštarauja teisės aktams, atitinkamai tokia sąlyga įrašyta ir detaliajame plane įvardijant ją kaip papildomą reikalavimą, be to, tokia sąlyga registre neįregistruota; 3) Kauno miesto tarybos sprendimu pavirtinti Šlaitų nuostatai ginčijamų įrašų darymo metu negaliojo, kitokia teismo išvada yra absurdiška, nes pati Kauno miesto savivaldybė pripažino, jog minėti nuostatai nepaskelbti, o tai padaryta tik po 11 metų; 4) teismas nepasisakė dėl jos skundo argumentų, liečiančių Žemės įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas (b. l. 73 – 76).

17Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Kauno apskrities viršininko administracija prašo jį atmesti kaip nepagrįstą palaikydama Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo motyvus (b. l. 79 – 80).

18Kauno miesto savivaldybės administracija, atsikirsdama į apeliacinį skundą, palaiko pirmosios instancijos teismo motyvus ir prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, jog apeliantės nurodyta pastaba detaliajame plane įrašyta jo rengimo metu ir pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 37 dalį laikytina detaliojo planu sprendiniu, kuris gali būti keičiamas ta pačia tvarka kaip ir detalusis planas. Pažymi, jog apeliantė akcentuoja, kad reikalavimas laikytis atitinkamų nuostatų nėra specialioji žemės naudojimo sąlyga, tačiau Žemės įstatymo 21 straipsnio 2 punkte numatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, taip pat teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (b. l. 82 – 84).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl atsakovų atsisakymo tikslinti (ištaisyti) Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.A-4525 patvirtintame detaliajame plane, kuriuo suformuotas pareiškėjai žemės sklypas nuosavybės teisių atkūrimui, bei Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 5 d. sprendime Nr.7606, kuriuo pareiškėjai atkurtos nuosavybės teisės grąžinant natūra 0,1740 ha žemės sklypą ( - ), Kaune, esančius įrašus, susijusių su Šlaitų nuostatų pareiškėjos žemės sklype galiojimu ir nustatyta pareiga jais vadovautis (b. l. 15, 22 – 25, 36, 38). Minėto įsakymo Nr.A-4525 ir sprendimo Nr.7606 neginčydama, apeliantė siekia juose esančius minėtus įrašus pašalinti klaidų taisymo procedūra, įtvirtinta Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje bei Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

22Pažymėtina, jog sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtinta Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.A-4525 (b. l. 16), o Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr.A-4525 – ir Teritorijų planavimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis ir kt. poįstatyminiais aktais (b. l. 36). Minėti teisės aktai klaidų ištaisymo procedūros nereglamentuoja, todėl šiuo atveju atsižvelgtina į Viešojo administravimo įstatymo normas (Viešojo administravimo įstatymo 41 str.).

23Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti.

24Iš minėtos nuostatos matyti, jog tokia procedūra galima tik nustačius technines klaidas. Pabrėžtina, jog klaidų taisymas - išskirtinė procedūra, taikoma tik tais išimtinais atvejais, kai visiškai nekyla abejonių dėl grynai techninio pobūdžio klaidos buvimo. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija atitinkamų įrašų teisėtumą grįsdama tai Šlaitų nuostatų neatitikimu aukštesnės galios teisės aktams bei pačių nuostatų prigimtim, kas, visų pirma, akivaizdžiai paneigia techninės klaidos buvimą, ir antra, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog šiuo atveju Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinta procedūra netaikytina, ir, skirtingai nei teigia apeliantė, pagrįstai nepasisakė dėl skudo argumentų, liečiančių Žemės įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas.

25Teisėjų kolegija pastebi, jog įrašas detaliajame plane - „1390 kv. m. sklypo dalyje galioja „Šlaitų, priklausančių Kauno m. gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatai“ - detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo sprendinys (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 37 d.), t. y. detaliojo planavimo procese dalyvavusių institucijų valios išraiška, todėl tai negali būti traktuojama kaip skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitokia techninė klaida. Atsižvelgiant į tai, pasinaudojus klaidų taisymo procedūra ir taip apeinant paties detalaus plano dalies teisėtumo tyrimą, sprendinio pašalinti negalima. Galiojantys ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyti detalaus plano sprendiniai gali būti pakeisti laikantis Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 7 dalies nuostatų.

26Į bylą pateikta medžiaga patvirtina, jog Kauno apygardos administraciniame teisme yra priimtas nagrinėti Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pareiškimas dėl minėtų Šlaitų nuostatų teisėtumo ištyrimo. Atsižvelgiant į tai, apeliantė prašė bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme stabdyti. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog teismas sustabdo bylą tais atvejais, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo aspektu pasakytina, jog net ir Kauno apygardos administraciniam teismui pripažinus Šlaito nuostatus neteisėtais, tai jokios įtakos šioje byloje keliamo ginčo išsprendimui neturėtų, nes, kaip jau buvo minėta, tai nesudarytų pagrindo klaidų taisymo procedūros taikymui, tačiau lemtų naujo pagrindo aktams, kuriuose minėtais nuostatais remiantis sukurtos apeliantei teisės ir pareigos, nuginčyti atsiradimą. Atsižvelgiant į tai, prašymas stabdyti bylą netenkintinas, nes tarp nagrinėjamos bylos ir Kauno apygardos administraciniame teisme iškeltos administracinės bylos pagal Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje pareiškimą nėra prejudicinio ryšio.

27Remiantis tuo, kas nustatyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų reikalavimus, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29G. J. apeliacinį skundą atmesti.

30Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. dalyvaujant apeliantei G. J., atsakovo Kauno miesto... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. G. J. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) su skundu... 8. Skunde nurodė, jog minėtų aktų neginčija, tik siekia pašalinti iš jų... 9. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Kauno miesto savivaldybės administracija... 10. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Kauno apskrities viršininko... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs G. J.... 13. Teismas nurodė, jog vienu iš argumentų, kuriuo grindžiamas skundo... 14. Teismas nurodė, jog pareiškėja prašo klaidomis laikomus įrašus pataisyti... 15. III.... 16. Nesutikdama su Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d.... 17. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, Kauno apskrities viršininko... 18. Kauno miesto savivaldybės administracija, atsikirsdama į apeliacinį skundą,... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl atsakovų atsisakymo tikslinti... 22. Pažymėtina, jog sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimtas,... 23. Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog... 24. Iš minėtos nuostatos matyti, jog tokia procedūra galima tik nustačius... 25. Teisėjų kolegija pastebi, jog įrašas detaliajame plane - „1390 kv. m.... 26. Į bylą pateikta medžiaga patvirtina, jog Kauno apygardos administraciniame... 27. Remiantis tuo, kas nustatyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. G. J. apeliacinį skundą atmesti.... 30. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimą... 31. Nutartis neskundžiama....