Byla 2A-322-125/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant ieškovei A. V., ieškovės atstovui Romanui Lupeikai, atsakovui J. E. S., atsakovo atstovei D. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo J. E. S. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-765-325/2008 pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovui J. E. S., tretiesiems asmenims R. V., Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl pažeistos teisės gynimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti jai teisę sudaryti su Kretingos rajono savivaldybės administracija sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo be atsakovo J. E. S. sutikimo. Nurodė, kad ji kartu su atsakovu ir trečiuoju asmeniu R. V. yra medinio namo, esančio ( - ), ir žemės sklypo bendraturčiai. Jai priklauso 1134/2205 dalys, R. V. – 448/2205 dalys, J. E. S. – 623/2205 dalys. Šioje žemėje ji ruošiasi statyti namą ir turėdama šį tikslą kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją su prašymu perduoti jai detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti teisių ir pareigų perdavimo sutartį. Savivaldybės administracija pranešė, kad organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudaryti negali, nes nėra bendraturčio J. E. S. sutikimo. Ji per notarų kontorą kreipėsi į atsakovą, prašydama duoti sutikimą. Atsakovas į kreipimąsi neatsakė. Ieškovė, teikdama ieškinį, nurodė, kad atsakovas pažeidžia jos teises neduodamas sutikimo, todėl vadovaudamasi LR CK 4.75 str. priversta kreiptis į teismą.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2008-10-27 sprendimu ieškinį patenkino, leido ieškovei sudaryti sutartį su Kretingos rajono savivaldybės administracija dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo rengti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą be bendraturčio J. E. S. sutikimo. Nurodė, kad LR teritorijų planavimo įstatymo

420 str. 2 d. nustatyta, jog savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui. Procedūrų pradžiai reikalingas atsakovo sutikimas. Atsakovas atsisakydamas duoti sutikimą nurodė, kad jam nepateikta planavimo medžiaga, nepasakyti planavimo tikslai. Teismas konstatavo, kad atsakovo atsisakymo priežastys duoti sutikimą yra išgalvotos ir pažeidžia ieškovės teises. Teismas pažymėjo, kad atsakovas sudarant detalųjį planą remdamasis Teritorijų planavimo įstatymu turi teisę pareikšti savo pretenzijas bei nuomonę dėl detaliojo plano sudarymo, detalusis planas bus derinamas su atsakovu. Teismas konstatavo, kad atsakovo atsisakymas duoti sutikimą ieškovei pradėti žemės sklypo detaliojo plano procedūras pažeidžia jos, kaip bendraturtės, teises.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-10-27 sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė siekdama įgyvendinti savo teisę rengti detalųjį planą nesilaikė sutarties sudarymo tvarkos, nes jam, kaip bendraturčiui, nei iki ieškinio padavimo dienos, nei bylos nagrinėjimo metu neteikė jokios informacijos apie planavimo tikslus. Atsakovas nurodo, kad projektiniai pasiūlymai nebuvo pateikti ir Kretingos rajono savivaldybės administracijai. Apeliantas pažymi, kad jis nepažeidžia CK 4.75 str. reikalavimų, kadangi ieškovė pati nei jam, nei institucijai oficialiai nepateikė dokumentų, kurių pagrindu būtų galima susipažinti su numatomais bendrosios dalinės nuosavybės pakeitimais.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-10-27 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad bedraturčio nesutikimas turi būti motyvuotas, o apeliantas nenurodė nė vieno pagrįsto motyvo, kaip teisė sudaryti sutartį gali pažeisti jo, kaip bedraturčio, teises ir teisėtus interesus, sudarant sutartį. Ieškovė nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas, jo naikinti nėra teisinio ir faktinio pagrindo.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad J. E. S., A. V., R. V. yra žemės sklypo ir namo, esančių ( - ), bendraturčiai. 2008-04-21 ieškovė kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją su prašymu perduoti jai detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti teisių ir pareigų perdavimo sutartį. Kretingos rajono savivaldybės administracija atsisakė sudaryti sutartį, nes nėra pridėtas bendraturčio J. E. S. sutikimas. Per notarų kontorą ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl sutikimo davimo, tačiau atsakymo negavo, todėl kreipėsi į teismą prašydama pripažinti jai teisę sudaryti su Kretingos rajono savivaldybės administracija sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo be atsakovo J. E. S. sutikimo.

10Detalųjį teritorijų planavimą reglamentuoja LR teritorijų planavimo įstatymas (2004-01-15, įstatymo Nr. IX-1962), LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 635 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas (toliau tekste Aprašas) bei LR aplinkos ministro 2006-10-17 įsakymas Nr. D1-470 „Dėl LR Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymo Nr. D1-262 „Dėl teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintas Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (toliau tekste Tvarkos aprašas). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo argumentai ir išvados atitinka minėtų norminių teisės aktų reikalavimus. Minėto Aprašo bendrųjų nuostatų 3 punkte nurodyta, kad savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir šiuo Aprašu, gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui, kai jų prašymuose nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja savivaldybės lygmens bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniams. Aprašo 12 punkte nurodyta, kad juridiniai ar fiziniai asmenys, pageidaujantys sudaryti sutartį, savivaldybei pagal žemės sklypo buvimo vietą pateikia prašymą dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus pareigų ir teisių perdavimo ir sutarties sudarymo. Jeigu žemės sklypą naudoja du ar daugiau asmenų bendrosios, dalinės ar jungtinės nuosavybės teise, jie pateikia prašymą, pasirašytą visų ar vieno iš jų, turinčio notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti kitiems asmenims, t. y. būtinas visų bendraturčių sutikimas perimti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal vieno iš bendraturčių ieškinį. Aprašo 4 skyriaus 13 punkte numatyta, kad tik savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl sutarties sudarymo, apie tai pranešama pareiškėjui, pagal Aprašo 20 punktą tik pasirašius sutartį planavimo organizatorius per 10 dienų paskelbia vietos spaudoje detaliojo plano rengimo pradžią ir planavimo tikslus.

11Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi su prašymu perduoti jai detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti teisių ir pareigų perdavimo sutartį, tačiau savivaldybės administracijos direktorius negali priimti sprendimo dėl sutarties sudarymo, nes ieškovės pateiktas prašymas dėl žemės sklypo detaliojo plano rengimo negali būti nagrinėjamas, neturint visų žemės sklypo naudotojų ir pastatų savininkų sutikimo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad vienos šalies sutikimas reikštų teisės atlikti bendrai valdomo sklypo detalųjį planavimą perleidimą kitai šaliai. Taigi tik nuo to momento, kai visi žemės sklypo naudotojai abipusių derybų būdu nepasiekia juos tenkinančio susitarimo dėl detaliojo planavimo, viena iš šalių gali inicijuoti detalųjį planavimą neturėdama kitos šalies sutikimo ir prašydama teismo leisti atlikti detalųjį planavimą be kitos šalies sutikimo.

12Atsižvelgusi į nutartyje išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovo nesutikimas varžo ir pažeidžia ieškovės teises į nuosavybės valdymą ir nuosavybę ir kad atsakovas nepateikė jokių teisinių argumentų ir objektyvių įrodymų, kaip gali būti pažeistos atsakovo, kaip vieno iš bendraturčių, teisės dėl ieškovės kreipimosi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo rengti žemės sklypo detalųjį planą be bendraturčio J. E. S. sutikimo. Pažymėtina, kad sudarant detalųjį planą remdamasis Teritorijų planavimo įstatymu atsakovas turės teisę pareikšti savo pretenzijas bei nuomonę dėl detaliojo plano sudarymo, detalusis planas bus derinamas su atsakovu.

13Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (LR CPK 328 str.) ir apeliacinio skundo motyvais jį keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 800 Lt advokato atstovavimo išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).

14Vadovaudamasi LR CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

16Priteisti iš atsakovo J. E. S. ieškovei A. V. 800 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai