Byla e2-133-824/2020
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Navickienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Laukininkų valda“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Lamberta“, dėl žalos atlyginimo regreso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė draudimo bendrovė (toliau - ADB) „Compensa Vienna Insurance Group“ (toliau ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Laukininkų valda“ (toliau ir atsakovės) priteisti 113,63 Eur išmokėtos draudimo išmokos, 5 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad 2016 m. vasario 27 d. tarp ADB Compensa Vienna Insurance Group (tuo metu UADB Compensa Vienna Insurance Group) ir P. A. (toliau – Draudėjo) buvo sudaryta Gyventojų turto draudimo sutartis (toliau - Sutartis). Sutarties pagrindu buvo apdraustos patalpos, esančios adresu ( - ). Žalos bylos administravimas buvo pradėtas pagal Draudėjo pranešimą dėl 2016 m. kovo 28 d. įvykio, kurio metu buvo aplietos apdraustos patalpos. Atlikus apgadinto turto apžiūrą, Draudėjo bute buvo užfiksuoti turto sugadinimai (aplietos lubos, sienos, grindys), taip pat nustatyta, jog žalos atsiradimo židinys – trūkęs bendrojo naudojimo karšto vandens stovas, dėl ko buvo aplietas Draudėjo turtas. Sutarties pagrindu ieškovė Draudėjui išmokėjo 113,63 Eur draudimo išmoką žalai atlyginti dėl 2016 m. kovo 28 d. įvykusio įvykio. Ieškovė atlyginusi Draudėjui padarytą žalą, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įgijo teisę reikalauti išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo iš atsakingos už žalos padarymą įmonės subrogacijos tvarka. Ieškovė kreipėsi į namą, adresu ( - ), administruojančią įmonę UAB „Laukininkų valda“. UAB „Laukininkų valda“ ieškovę informavo, jog UAB „Lamberta“ aptarnauja namo adresu ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemas. Ieškovei kreipusis į UAB „Lamberta“, ši nurodė, jog pranešimas apie įvykį buvo gautas 2016 m. kovo 28 d. telefonu, nurodant, jog trūko karšto vandens stovas esantis techninėje spintoje, taip pat, kad yra uždarytas karšo vandens tiekimo stovas. UAB „Lamberta“ 2016 m. kovo 29 d. avariją lokalizavo, karšto vandens tiekimą atnaujino. Ieškovė nurodo, jog ji įgijo teisę reikalauti išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo iš atsakingo už žalos padarymą asmens. Todėl ieškovė 2016 m. balandžio 29 d. kreipėsi su pretenziniu reikalavimu į UAB „Laukininkų valda“, kaip daugiabučio namo, kuriame įvyko gedimas, adresu ( - ), administratorių. 2019 m. vasario 13 d. ieškovė UAB „Laukininkų valda“ išsiuntė pakartotinę pretenziją, tačiau pretenzinis reikalavimas liko nepatenkintas.

6Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Laukininkų valda“ su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip pareikštą netinkamam atsakovui ir nepagrįstą. Nurodė, jog UAB „Laukininkų valda“ 2005 m. balandžio 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-614 yra paskirta daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), bendrosios nuosavybės objektų administratore ir teikia šio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. 1999 m. gruodžio 3 d. tarp Klaipėdos miesto tarybos ir UAB „Lamberta“ buvo sudaryta Gyvenamųjų namų, esančių atskirose butų ūkio bendrovėse, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacijos sutartis Nr. 197 (toliau ir Sutartis). Šia Sutartimi UAB „Lamberta“ įsipareigojo eksploatuoti gyvenamųjų namų (tame tarpe ir daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - )), kuriuose nėra įkurtos gyvenamųjų namų bendrijos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas. 2004 m. gruodžio 22 d. tarp UAB „Laukininkų valda“ ir UAB „Lamberta“ buvo pasirašytas papildomas susitarimas (toliau ir - Susitarimas). Šiuo Susitarimu šalys sutarė pratęsti Sutarties Nr. 197 galiojimą iki 2006 m. gegužės 1 d., bet ne ilgiau, nei iki tol, kol šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose teisės aktų nustatyta tvarka pasirinks kitą šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, o jiems teisėtai atstovaujantys asmenys pasirašys su juo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį ar darbo sutartį šių sistemų priežiūrai. Šis susitarimas yra galiojantis iki šiol. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą gali atlikti tik asmenys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo veiklą, kadangi atsakovė negali užsiimti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla, todėl šią veiklą vykdo UAB „Lamberta“. Atsižvelgiant į tai, atsakovė nurodo, kad ieškovė pasirinko netinkamą atsakovą, nes žalą turėtų atlyginti UAB „Lamberta“, kuri galimai neprižiūrėjo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), šildymo sistemos ir karšto vandens vamzdynų ir iki avarijos neorganizavo jų remonto. 2015 m. spalio 19 d. UAB „Laukininkų valda“ atliko statinio, esančio adresu ( - ), apžiūrą. Apžiūros metu buvo nustatyta, kad paskirstomojo vamzdyno techninė būklė patenkinama. Apžiūros metu nenustatyta, kad vamzdynas būtų avarinės būklės. UAB „Lamberta“ vykdydama savo kaip pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo funkcijas, nenustatė, kad pastato karšto vandens vamzdynai (stovai) yra avarinės būklės. Atsakovė nurodo, jog įvertinus nurodytas aplinkybes matyti, kad ieškovė neįrodė deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų visumos, kadangi nepagrindė atsakovės neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp tokių neteisėtų veiksmų bei galimai atsiradusios žalos.

7Trečiasis asmuo UAB „Lamberta“ (toliau ir trečiasis asmuo) pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimu nurodo, jog prielaidą, kad žalą ieškovė patyrė dėl UAB „Lamberta“ veiksmų, kelia tik atsakovė. Ieškovė ieškinyje išdėstytų reikalavimų negrindžia aplinkybėmis, susijusiomis su trečiojo asmens UAB „Lamberta“ veikla, nereiškia jokių pretenzijų ir nenurodo jokių aplinkybių, sąlygojusių UAB „Lamberta“ atsakomybę už atsiradusią žalą. Atsižvelgiant į tai, trečiasis asmuo nurodo, kad faktiškai turi atsikirsti ne į ieškinį, o į atsakovės teismui pateiktame procesiniame dokumente nurodytus samprotavimus, todėl pasisako tik dėl tų aplinkybių, kurios susijusios su UAB „Lamberta“. Nurodė, jog UAB „Lamberta“ pagal sutartį ginčo daugiabutyje vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, tačiau tai nėra ir negali būti pakankamas pagrindas manyti, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos kokioms nors UAB „Lamberta“ teisėms arba pareigoms. Nurodė, kad 2016 m. kovo 28 d. 18 val. UAB „Lamberta“ buvo gautas pranešimas telefonu, kad UAB „Laukininkų valda“ administruojamame gyvenamajame name ( - ), bute ( - ) trūko karšto vandens stovas, esantis techninėje spintoje, uždarytas karšto vandens tiekimo stovas. 2016 m. kovo 29 d. 8 val. UAB „Lamberta“ buvo sudarytas priėjimas prie vamzdyno, UAB „Lamberta“ avariją lokalizavo, karšto vandens tiekimas buvo atnaujintas. Nurodė, kad 2016 m. balandžio 11 d. apžiūros aktas patvirtina, kad karšto vandens vamzdynas DN32 yra pažeistas taškinės korozijos, UAB „Lamberta“ rekomendavo daugiabučio namo administratorei UAB „Laukininkų valda“ keisti karšto vandens vamzdyną į recirkuliacinį butuose ( - ) ir ( - ). Pažymėjo, kad trečiojo asmens atstovai nebuvo kviesti nei ieškovei apžiūrint patalpas po įvykio, nei užfiksuojant turto sugadinimo faktą ar surašant patalpų užliejimo aplinkybes. Niekas nenustatė ir jokie rašytiniai įrodymai byloje nepatvirtina, kad vandens nuotėkį galėjo sąlygoti neteisėti UAB „Lamberta“ veiksmai. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad patalpų užliejimas vandeniu nebuvo susietas su UAB „Lamberta“ neteisėta veika. UAB „Lamberta“ sutartyje ir jos prieduose numatytus įsipareigojimus atliko tinkamai, pagal nustatytus reikalavimus, ir galiojusius techninius reglamentus. Mano, kad nėra UAB „Lamberta“ civilinei atsakomybei atsirasti būtinųjų sąlygų, t. y. nėra neteisėtų veiksmų, taip pat nėra priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų bei kilusios žalos. Taip pat, atsiliepimu nurodė, kad ieškovės pateiktas ieškinys yra pateiktas praleidus sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Tačiau 2019 m. lapkričio 7 dienos teismo posėdyje (nuo 8.12 iki 8.38) argumentų, dėl ieškinio senaties termino praleidimo atsisakė.

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas.

10Dėl deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnyje įtvirtintos subrogacijos, t. y. draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, įgyvendinimo nuostatos. Pagal šio straipsnio 2 dalį draudiko perimta nukentėjusio asmens reikalavimo teisė (išmokėjus jam draudimo išmoką) įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2005). Pažymėtina, kad bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

12Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ su P. A. 2016 m. vasario 27 d. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį, draudimo liudijimo Nr. ( - ), kuria buvo apdraustas nekilnojamas turtas - butas, esantis ( - ) (el. b. l. 19). Butas 2016 m. kovo 28 d. buvo aplietas iš viršuje esančio buto Nr. ( - ), trūkus karšto vandens stovui, esančiam techninėje spintoje (el. b. l. 6, 27). Ieškovė, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, išmokėjo 113,63 Eur dydžio draudimo išmoką draudėjui (el. b. l. 22). Šiuo atveju ieškovei, kaip išmokėjusiai draudimo išmoką draudikui, perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

13Kaip minėta, ginčo butas buvo užlietas iš viršuje esančio buto Nr. ( - ), trūkus karšto vandens stovui, esančiam techninėje spintoje. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nurodė, kad žalą sukėlė šildymo ir karšto vandens sistemos, už kurios priežiūrą atsakingas trečiasis asmuo UAB „Lamberta“, karšto vandens stovo įtrūkimas, todėl atsakovės teigimu, civilinė atsakomybė turi kilti UAB „Lamberta“, kuri netinkamai vykdė daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą.

14Atsakovė UAB „Laukininkų valda“ teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas.

15Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) CK 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius. 1999 m. gruodžio 3 d. tarp Klaipėdos miesto tarybos ir UAB „Lamberta“ buvo sudaryta Gyvenamųjų namų, esančių atskirose butų ūkio bendrovėse, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacijos sutartis Nr. 197 (el. b. l. 36-38). 2004 m. gruodžio 22 d. tarp UAB „Laukininkų valda“ ir UAB „Lamberta“ buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie 1999 m. gruodžio 3 d. Gyvenamųjų namų, esančių atskirose butų ūkio bendrovėse, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacijos sutarties Nr. 197, kuriuo susitarė pratęsti Sutarties Nr. 197 galiojimą iki 2006 m. gegužės 1 d., bet ne ilgiau, nei iki tol, kol šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose teisės aktų nustatyta tvarka pasirinks kitą šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, o jiems teisėtai atstovaujantys asmenys pasirašys su juo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį ar darbo sutartį šių sistemų priežiūrai (el. b. l. 41-42). Minėtu susitarimu trečiasis asmuo UAB „Lamberta“ įsipareigojo vykdyti daugiabučio pastato, esančio ( - ), vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinę techninę priežiūrą. Šalių paaiškinimais, minėtas susitarimas yra galiojantis.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.3 punkte numatyta, jog administratorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo priežiūrą. Atsakovė, organizuodama namo techninę priežiūrą, 2004 m. gruodžio 22 d. pasirašė papildomą susitarimą prie 1999 m. gruodžio 3 d. Gyvenamųjų namų, esančių atskirose butų ūkio bendrovėse, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacijos sutarties Nr. 197, su UAB „Lamberta“, kurio pagrindu trečiajam asmeniui pavedė vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 20 punkte nurodoma, jog daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos bei išorinių atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako bendrojo naudojimo objektų valdytojas, vadovaudamasis šio Aprašo 1 priede išvardytų teisės aktų nuostatomis. Atsakovei, kaip bendrojo naudojimo objektų valdytojai, sudariusiai 2004 m. gruodžio 22 d. papildomą susitarimą prie 1999 m. gruodžio 3 d. Gyvenamųjų namų, esančių atskirose butų ūkio bendrovėse, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacijos sutarties Nr. 197, su trečiuoju asmeniu UAB „Lamberta“, neišnyko pareiga organizuoti daugiabučio namo techninę, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą ir už ją atsakyti. Trečiojo asmens UAB „Lamberta“ pranešime ieškovei dėl informacijos suteikimo apie 2016 m. kovo 28 d. įvykusią avariją atsakovės administruojamame name nurodoma, jog telefonu buvo gautas pranešimas, kad bute Nr. ( - ) trūko karšto vandens stovas, esantis techninėje spintoje, vamzdyno avarija buvo lokalizuota (el. b. l. 27). 2016 m. kovo 29 d. turto apžiūros akte dėl 2016 m. kovo 28 d. įvykio adresu ( - ), nurodoma, jog „draudėjo teigimu virš jo buto esančiame viename iš butų trūko bendro naudojimo vandens vamzdis ir buvo aplieta dalis jo buto“. Apgadintos lubos, sienos, grindys (el. b. l. 6). Atsižvelgus į tai, atsakovė, elgdamasi pasyviai, tinkamai nevykdė savo, kaip bendro naudojimo objekto administratorės pareigų. Pažymėtina, kad 2016 m. balandžio 11 d. apžiūros akte, kuris buvo pasirašytas UAB „Lamberta“ eksploatacijos padalinio vadovo A. Š. ir UAB „Laukininkų valda“ atstovės nuolatinės priežiūros vadovės I. J., nurodyta, jog karšto vandens vamzdynas DN32 yra paveiktas taškinės korozijos, nurodyta, jog rekomenduojama keisti karšto vandens vamzdyną butuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (el. b. l. 23). Taigi, iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ( - ). gyvenamajame name Nr. ( - ) esantis butas Nr. ( - ) buvo užlietas ir žala jam padaryta dėl 2016 m. kovo 27 d. trūkusio karšto vandens stovo, esančio techninėje spintoje, t. y. dėl bendrojo naudojimo sistemos vamzdyno avarijos.

17Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis, pagal kurios 2 punktą bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus) - priskiriamos pastato bendrojo naudojimo objektams. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pastato bendraturčiai yra atsakingi už žalą be kaltės CK 6.266 straipsnio pagrindu tretiesiems asmenims. Tačiau tuo atveju, kai žalos padaryta vienam iš bendraturčių dėl pastato, esančio bendrąja daline pastato savininkų nuosavybe, defekto, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais, žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009; 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015).

18Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

19Kaip minėta, UAB „Laukininkų valda“ administruoja namą, adresu ( - ). Pažymėtina, kad daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratorius turtą administruoja CK 4.240 straipsnio, nustatančio paprastojo administravimo turinį, pagrindu, jo veiklai mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) taikomos CK ketvirtosios knygos XIV skyriaus „Kito asmens turto administravimas“ normos (CK 4.84 straipsnio 11 dalis). Turto paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (CK 4.239 straipsnis). CK 4.84 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus.

20Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų reglamentavimą, pagrindinis administratorius uždavinys - administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant (3 punktas). Vykdydamas jam priskirtą uždavinį, administratorius, be kitų funkcijų, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo priežiūrą (4.3. punktas). Administratorius, be kita ko, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirinkimo, namo šildymo būdo keitimo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymo pagal šiai sistemai nustatytus privalomuosius reikalavimus, apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos paskirstymo metodo, karšto vandens tiekėjo pasirinkimo ir dalyvauja įgyvendinant patalpų savininkų priimtus sprendimus. Atlieka namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) pasirengimo šildymo sezonui kontrolę (4.9 punktas).

21UAB „Laukininkų valda“ būdama daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratore, privalėjo užtikrinti bendrojo naudojimo objektų tinkamą priežiūrą ir tvarkymą. Atsakovė būdama gyvenamojo namo bendrojo naudojimo sistemos valdytoja, neatliko veiksmų, kuriuos turėjo atlikti, t. y. neužtikrino trūkusio bendrojo naudojimo karšto vandens stovo tinkamos priežiūros. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog UAB „Laukininkų valda“ neteisėti veiksmai pasireiškė neteisėtu neveikimu ir pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nevykdymu, o kilusi žala yra UAB „Laukininkų valda“, neteisėto neveikimo priežastis (CK 6.246, 6.247 straipsniai). Nagrinėjamu atveju atsakovės kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Žalos dydį byloje patvirtina ieškovės pateikta UAB „Smart Claims“ lokalinė sąmata (el. b. l. 7), mokėjimo nurodymas, atliktas 2016 m. balandžio 20 d. (el. b. l. 22) (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

22Atsižvelgiant į nurodytą, byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. atsakovės, kaip namo administratorės pareigų nevykdymas, žalos butui Nr. ( - ) atsiradimas, priežastinis ryšys tarp atsakovės neveikimo ir žalos atsiradimo bei atsakovės kaltė. Esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms, atsakovė laikoma atsakinga dėl 2016 m. kovo 28 d. butui ( - ), padarytos žalos.

23Dėl palūkanų priteisimo

24Ieškovė taip pat prašo priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio (el. b. l. 26) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

28Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 5,15 Eur ir yra didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės priteistinos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263–265, 268–270 ir 284 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Laukininkų valda“, juridinio asmens kodas 140525035, 113,63 Eur (vieno šimto trylikos eurų 63 centų) išmokėtos draudimo išmokos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 113,63 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. balandžio 1 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį, ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ naudai.

32Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Laukininkų valda“, juridinio asmens kodas 140525035, valstybei 5,15 Eur (penkis eurus 15 centų) išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė draudimo bendrovė (toliau - ADB) „Compensa Vienna... 5. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. vasario 27 d. tarp ADB Compensa Vienna Insurance... 6. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Laukininkų valda“ su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo UAB „Lamberta“ (toliau ir trečiasis asmuo) pateikė... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys tenkintinas. ... 10. Dėl deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnyje... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė ADB „Compensa Vienna Insurance... 13. Kaip minėta, ginčo butas buvo užlietas iš viršuje esančio buto Nr. ( - ),... 14. Atsakovė UAB „Laukininkų valda“ teikia namo, esančio ( - ), butų ir... 15. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta,... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831... 17. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 18. Deliktinės civilinės atsakomybės viena pagrindinių taisyklių suformuluota... 19. Kaip minėta, UAB „Laukininkų valda“ administruoja namą, adresu ( - ).... 20. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr.... 21. UAB „Laukininkų valda“ būdama daugiabučio namo bendrojo naudojimo... 22. Atsižvelgiant į nurodytą, byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės... 23. Dėl palūkanų priteisimo... 24. Ieškovė taip pat prašo priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo... 25. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 27. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 28. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 5,15 Eur ir yra... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 30. ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Laukininkų... 32. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Laukininkų... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...