Byla eI-2441-428/2016
Dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į valstybės tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė,

2sekretoriaujant Laurai Mukaitei,

3dalyvaujant pareiškėjai V. J., jos atstovaujamos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovui D. B., atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei E. A. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. J. skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į valstybės tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

4Pareiškėja V. J. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama:

51. panaikinti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. AP-1301 „Dėl V. J. atleidimo";

62. grąžinti pareiškėją į anksčiau eitas pareigas valstybinėje tarnyboje;

73. priteisti iš atsakovės pareiškėjai jos vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį po 1100 Eur (vieną tūkstantį šimtą eurų) per mėnesį be mokesčių;

84. priteisti iš atsakovo 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) neturtinės žalos atlyginimą.

9Pareiškėjas skunde teismui nurodė ir teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovas paaiškino, kad skundžiamu įsakymu pareiškėja buvo atleista iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų dėl pareigybės panaikinimo. Skundžiamas įsakymas nepagrįstas, nes atsakovė atleisdama pareiškėją iš tarnybos, nesilaikė įstatymuose įtvirtintų imperatyvų ir procedūrų. Atsakovė - Kauno miesto savivaldybės administracija, per visą įspėjimo laikotarpį, nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. iki jos atleidimo 2015 m. gruodžio 31d., nepasiūlė eiti pareiškėjai jokių kitų laisvų pareigų, nors (to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigų ar pareiškėjos sutikimu žemesnės kategorijos pareigų) tokių pareigų Kauno miesto savivaldybės administracijoje buvo. Kiti valstybės tarnautojai, kuriems buvo įteikti įspėjimai apie galimą jų pareigybės panaikinimą gavo pasiūlymus užimti kitas pareigas. Todėl atsakovė, neieškodama galimybių perkelti pareiškėją į to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas ar jos sutikimu į žemesnės kategorijos pareigas, pažeidė imperatyvią darbdavio pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 43 straipsnio 1 dalyje. Iki pareiškėjos atleidimo iš Viešųjų pirkimo ir koncesijų skyriaus, šiame skyriuje dirbo 11 žmonių (kartu su pareiškėja). Atsakovė nevertino pareiškėjos pirmumo teisės likti darbe pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 135 straipsnio 1 dalį. Pareiškėjos teisė likti darbe buvo akivaizdi, pareiškėja savivaldybėje dirbo 13 metų. Tačiau atsakovė iš Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus atleido pareiškėją, o ne R. L. (vyriausiąją specialistę viešųjų pirkinių verčių skaičiavimui), kuri dirbo tik apie 2 metus ir buvo įgijusi psichologijos bakalauro laipsnį, kai tuo tarpu pareiškėja pas atsakovę dirbo 13 metų ir turėdama daktaro laipsnį. Atsakovė šiurkščiai pažeidė ir DK 135 straipsnio 1 dalį. Neteisėtas atleidimas pareiškėjai neabejotinai sukėlė daug streso ir neigiamų išgyvenimų - emocinę depresiją, nepatogumus, neužtikrintumą savo ateitimi. Pareiškėja neteko savo pragyvenimo šaltinio - darbo užmokesčio. Pareiškėja mano, kad atsakovė savo veiksmais jai sukėlė neturtinę žalą, kurią ji privalo atlyginti. Atsižvelgiant į visas faktines aplinkybes, šalių turtinės padėties skirtumus, protingumo, sąžiningumo principus, vertintina, kad 1000 Eur yra protinga ir teismų praktiką atitinkanti priteistina pareiškėjai neturtinės žalos suma, siekiant bent iš dalies kompensuoti pareiškėjos išgyvenimus. Pareiškėjos atleidimą iš pareigų pripažinus neteisėtu, iš atsakovės priteistinas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką, siekiant kompensuoti neteisėtai atleistai pareiškėjai tai, ką ji galėjo (turėjo) gauti, jeigu nebūtų atleista iš tarnybos. Taip pat pareiškėja turėtų būti grąžinta į anksčiau eitas pareigas valstybės tarnyboje.

10Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė atsiliepime nurodė ir atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T-290 patvirtino didžiausią leistiną Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-723 Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius pakeistas į 654, t.y. iki tol buvęs skaičius - 786, sumažintas - 132 pareigybėmis, Administracijos direktorius, įgyvendindamas minėtus Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A-2440 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo", panaikino 8 Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiųjų specialistų (A lygis, 12 kategorija) pareigybes, tame tarpe ir pareiškėjos užimamą pareigybę. Administracijos struktūra buvo pertvarkyta taip, kad toms pačioms funkcijoms atlikti užtektų 132 pareigybėmis mažesnio darbuotojų skaičiaus. Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vykdomos funkcijos buvo perskirstytos, pareiškėjos pareigybė tapo nereikalinga. Pareiškėjos įspėjimo apie pareigybės panaikinimą laikotarpiu nebuvo įsteigta ir neatsilaisvino nei viena pareigybė, kuriai pagal keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus atitiktų pareiškėja ir kurią atsakovas būtų galėjęs siūlyti pareiškėjai. Pareiškėja, įspėjimo laikotarpiu turėjo galimybę naudotis atsakovo informacinėmis sistemomis, todėl pareiškėja buvo tinkamai informuota apie naujai įsteigtas pareigybes (jei tokių buvo). Pareiškėja per visą įspėjimo laikotarpį nesikreipė į atsakovę dėl informacijos apie laisvas (atsilaisvinusias, naujai įsteigtas) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį pareigybes. Pareiškėjos prašymas priimti į darbą Kauno miesto savivaldybėje gautas 2015 m. gruodžio 31d., paskutinę įspėjimo apie pareigybės panaikinimą dieną, todėl atleidimo procese pareiškėja aktyviai nedalyvavo. DK 135 straipsnyje nustatytas pirmumo teisės likti darbe kriterijus pareiškėjos atžvilgiu buvo darbo stažas, ilgesnis nei 10 metų. Atsakovė detaliai analizavo visų padalinio darbuotojų pirmumo teisę likti darbe ir nustatė, kad pareiškėjos padalinyje dirbanti E. B. - viena augina vaikus iki 16 m., I. J. - augina vaiką iki 14 m., A. K. - profesinės sąjungos renkamojo organo narė, V. S. - liko mažiau nei 5 m. iki pensijos. Atkreiptinas dėmesys, kad 9 iš 11 iki pertvarkymų dirbusių Viešųjų pirkių ir koncesijų skyriuje darbuotojų, tarp jų ir pareiškėja, institucijoje yra pradirbę daugiau nei 10 metų. Pareiškėjos pareigybės aprašymas, pagal kurį ji vykdė funkcijas, buvo analogiškas to paties skyriaus darbuotojų I. J. ir V. S. vykdytoms funkcijoms, kurios buvo pradirbusios daugiau nei 10 metų. Nurodytos specialistės, tiek pagal pirmumo teisės likti darbe kriterijus, tiek pagal darbo kokybę ir našumą turėjo didesnę pirmumo teisę likti darbe, nei pareiškėja. Atkreiptinas dėmesys, kad visų skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigybėms buvo keliamas reikalavimas turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kurio, pareiškėja nėra įgijusi. Pareiškėjos skunde nurodytas biomedicinos mokslų srities daktaro kvalifikacinis laipsnis buvo neaktualus ir nevertintinas. Pareigybei, kurią iki reorganizacijos užėmė R. L. (jai užimti šią pareigybę buvo pasiūlyta ir nuo 2016-01-01) taip pat buvo keliamas ne tik reikalavimas būti įgijus socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet ir mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word", „MS Excel", „MS Outlook", „Internet Explorer", finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS). Atsakovas duomenų, kad pareiškėja turi darbo patirties šioje srityje neturėjo nei įspėjimo laikotarpiu (tokiu duomenų nėra pareiškėjos asmens byloje) ir pareiškėja tokių duomenų atsakovui nepateikė. Kauno miesto savivaldybės administracijoje įspėjimo laikotarpiu neatsiradus (neatsilaisvinus, neįsteigus) naujos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės, kuriai keliamus reikalavimus, atsakovo turimais duomenimis, atitiktų pareiškėjos išsilavinimą ir kvalifikaciją, atleido pareiškėja skundžiamu įsakymu iš Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų. Atleidimo dieną pareiškėjai buvo išmokėtos visos priklausančio darbo užmokesčio sumos ir kompensacija už 100,82 kalendorinių dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų bei keturių mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka.

11Skundas netenkintinas.

12Skundžiamu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AP-1301 pareiškėja – V. J. 2015 m. gruodžio 31 d. buvo atleista iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų dėl pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

13Nagrinėjamojoje administracinėje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, atleidimo teisėtumo ir garantijų dėl pareigybės naikinimo netaikymo.

14Atleidimo neteisėtumą pareiškėja grindė iš esmės dviem argumentais, t.y. tuo, kad jai nebuvo pasiūlytos jokios kitos laisvos, to paties lygio ar žemesnės kategorijos pareigos, vadovaujantis VTĮ 43 straipsnio 1 dalį, bei neužtikrinta pirmumo teisės likti tarnyboje pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 135 straipsnio 1 dalį, bei tai, kad atsakovas jai nesiūlė jokių kitų pareigų, nors tokių buvo.

15Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėja iki atleidimo dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio, 12 kategorijos, II klasės pareigybėje. Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo" patvirtino didžiausią leistiną Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių ir naują Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūrą. Minėtu tarybos sprendimu buvęs didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį pareigybių skaičius - 786, sumažintas 156 pareigybėmis. Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-723 pakeitė tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių į 654 pareigybes, panaikindama 132 pareigybes. Minėtų Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų įsigaliojimo data buvo numatyta nuo 2016 m. sausio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas minėtus tarybos sprendimus dėl pareigybių skaičiaus mažinimo ir naujos administracijos struktūros nustatymo, 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A-2440 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimo" panaikino Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiųjų specialistų (A lygis, 12 kategorija) 8 pareigybes, tame tarpe ir pareiškėjos užimamą pareigybę nuo 2015 m. gruodžio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-1924 sudaryta darbo grupė, siūlymams dėl minėto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 įgyvendinimo, 2015 m. spalio 5 d. posėdyje, analizavo savivaldybės administracijos padalinių funkcijas, jų perskirstymo tikslingumą, ekonomiškumą ir žmogiškųjų išteklių poreikius ir nutarė viešųjų pirkimų ir koncesijų centriniame skyriuje įsteigti ne daugiau kaip 11 pareigybių (darbo grupės 2015 m. spalio 5 d. posėdžio protokolo Nr. 12-5-108). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atstovų ir profesinių sąjungų atstovų konsultavimosi 2015 m. gruodžio 1 d. posėdyje buvo svarstytas pareigybių Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriuje naikinimas, buvo nutarta panaikinti pareiškėjos pareigybę nuo 2015 m. gruodžio 31 d. (2015 m. gruodžio 1 d. posėdžio Nr. 12-5-126 protokolo išrašas). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AP-1411 buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas. Pareiškėja minėtame sąraše nebuvo nurodyta dėl jos pareigybės panaikinimo. Skundžiamu įsakymu pareiškėja atleista iš tarnybos.

16Nurodyti viešojo administravimo subjekto – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir administracijos veiksmai, minėti administraciniai aktai dėl savivaldybės administracijos struktūros ir pareigybių skaičiaus, darbo grupės, administracijos direktoriaus atstovų ir profesinių sąjungų atstovų posėdžiai svarstomais pareigybių mažinimo savivaldybėje klausimais, įgalina teigti, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūra buvo iš esmės pertvarkoma ir optimizuojama, todėl realiai egzistavo faktinis pagrindas spręsti 132 pareigybes užimančių tarnautojų ir darbuotojų, tame tarpe ir pareiškėjos, atleidimo klausimą. Struktūrinių pertvarkymų metu naujai pavadinto Centriniam viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus uždavinių ir funkcijų apimtys ženkliai išsiplėtė, išimtinai tik skyriui buvo suteikta teisė vykdyti mažųjų pirkimų procedūras, atlikti kitas skyriaus nuostatuose numatytas naujas funkcijas, susijusias su viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų rengimu, duomenų apie savivaldybėje planuojamus atlikti pirkimus apibendrinimu ir sisteminimu ir t.t. Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriuje anksčiau pareiškėjos vykdytos pareigybinės A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto funkcijos išliko. Tačiau pažymėtina, kad Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus padidėjusių funkcijų vykdymui buvo sumažintas valstybės tarnautojų skaičius ir įsteigti ne daugiau kaip 11 pareigybių, panaikinant konkrečiai pareiškėjos A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybę. Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Pareigybės panaikinimo pagrindas buvo realus.

17Taip pat bylos duomenys patvirtino, kad naikinat konkrečią pareiškėjos pareigybę buvo atsižvelgta į pačios pareiškėjos darbo našumą ir produktyvumą, jos gebėjimus, dalykines savybes atitikti specialiesiems pareigybės reikalavimams. Teismui pateiktas pirkimų, kurių vertė didesnė už mažos vertės pirkimus, sąrašas įgalina teigti, kad pareiškėjos atliktų viešųjų pirkimų vertė už 2013- 2015 metus buvo ženkliai mažesnė, nei kitų skyriaus specialistų. Teismo posėdyje apklausti liudytojai - buvęs Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas R. M. skyriaus vedėjas D. R. ir šio skyriaus poskyrio vedėja D. Č., analogiškai patvirtino, jog pareiškėjos darbas nebuvo efektyvus ir nepriekaištingas, lyginant su kitais skyriaus darbuotojais. Abejoti nurodytų liudytojų parodymais ir vertinti šiuos parodymus kaip tendencingai nepalankius, specialiai nepalankiai apibudinančius pareiškėjos asmenį, nėra pagrindo. Apie pareiškėjos mažiau efektyvų nei kitų darbuotojų darbą objektyviai byloja pareiškėjos atliktų viešųjų pirkimų vertė už 2013- 2015 metus. Pareiškėjos pareigybės panaikinimo priežastys buvo detaliai svarstomos ir vertinamos, tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-1924 sudarytos darbo grupės posėdis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atstovų ir profesinių sąjungų atstovų pasitarimas. Akivaizdu, kad egzistavo objektyvios ir pakankamos priežastys, susijusios su Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus darbo efektyvumu ir optimizavimu, pačios pareiškėjos dalykinių savybių vertinimu, bei pareiškėjos pareigybės panaikinimo tikslingumu, nulėmusiu būtent konkrečios pareiškėjos pareigybės panaikinimą bei pareiškėjos atleidimą iš tarnybos pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą.

18Atkreiptinas dėmesys, kad institucijos vidinės struktūros pertvarkymas, t.y. tam tikrų skyrių, padalinių ar pareigybių naikinimas ir įsteigimas, yra administravimo subjekto diskrecijos teisė, todėl subjekto vadovas sprendžia, kokia institucijos vidinė struktūra užtikrintų efektyvų viešojo administravimo subjekto funkcijų atlikimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne vieną kartą savo praktikoje yra nurodęs, kad tam tikros institucijos vidinės struktūros pertvarkymas, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, yra viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė, siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Vertinant administracijos struktūros pakeitimus, padarytus laikantis teisės aktų reikalavimų, valstybės tarnautojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitinkamoje valstybinio sektoriaus srityje (LVAT 2008 m. birželio 4 d. nutartis Nr. A556- 904/2008, 2010 m. gegužės 10 d. nutartis Nr. A662-684/2010, 2011 m. vasario 23 d. nutartis Nr. A62–1007/2011).

19VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Nurodytoje normoje įtvirtinta teisė karjeros valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, būti paskirtam į kitas pareigas, tačiau į lygiavertes, t.y. to paties lygio ir kategorijos, karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir tik tuo atveju, jei tokios pareigos yra, jos nėra užimtos ir jei atitinka asmens kvalifikaciją, išsilavinimą ir specialybę, bei toms pareigoms keliamus reikalavimus. Jei tokių pareigų valstybės tarnyboje nėra, valstybės tarnautojas dėl pareigybės panaikinimo atleidžiamas arba paties sutikimu gali būti skiriamas į žemesnės kategorijos pareigas.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija - būti paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, nėra absoliuti. Ši garantija be išlygų gali būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms, jų aprašyme, nėra nustatyti specialūs reikalavimai. Tačiau, jeigu tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms, jų aprašyme, yra nustatyti specialūs reikalavimai, ši garantija gali būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu specialiųjų reikalavimų kriterijams. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar tokio tarnautojo dalykinės savybės atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus, ar šie specialieji reikalavimai, kurių tarnautojas neatitinka yra esminiai, t.y. ar jų nustatymas gali būti pateisinamas objektyvia būtinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-05-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1743-09).

21Pagal VTĮ 9 straipsnio 1 dalį asmuo, priimamas į valstybės tarnybą, turi atitikti bendruosius reikalavimus (turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; mokėti lietuvių kalbą; būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų; turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą), taip pat į valstybės tarnautojo pareigas priimami asmenys turi atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme (VTĮ 9 str. 5 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-300/2014).

22Taigi, VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojo dalykinės savybės atitinka pareigybės, kurią tarnautojas pretenduoja užimti, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

23Todėl esminis kiekvienos pareigybės kriterijus yra tai pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojo dalykinės savybės. Nagrinėjamo ginčo atveju turi būti vertinama, ar atitiko pareiškėjos dalykinės savybės Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybės ir kitų galimų pareigybių, į kurias pretendavo pareiškėja specialiuosius reikalavimus.

24Bylos duomenys patvirtina, kad priimtų Kauno miesto savivaldybės darbuotojų laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 9 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. sąraše nurodyti keturi iš penkių darbuotojų - D. S., G. V., K. J., V. G., buvo priimti į savivaldybės pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas ir šioms pareigybėms užimti buvo numatyti specialieji reikalavimai, t.y. turėti atitinkamą išsilavinimą, darbo patirtį, kurio pareiškėja neturėjo, nes buvo įgijusi biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą. Pažymėtina, kad M. K. buvo priimtas į darbą Kauno miesto savivaldybės tarybos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos posėdžių sekretoriaus funkcijoms atlikti šios frakcijos veiklos laikui pagal terminuotą darbo sutartį. Tai, kad pareiškėja neatitiko specialiųjų reikalavimų, matyti iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų apie pirmiau minėtų savivaldybės darbuotojų D. S., G. V., K. J. išsilavinimą. Nors V. G. išsilavinimas sutapo su pareiškėjos, tačiau pareiškėja neturėjo 1 metų darbo patirties sanitarijos kontrolės srityje ir neatitiko šios pareigybės – Sveikatos apsaugos skyriaus Sanitarijos poskyrio vyriausiojo specialisto, aprašyme numatytų specialiųjų reikalavimų. Priimtų darbuotojų per 2015 m. birželio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpį detali ataskaita patvirtina, kad darbuotojai - A. L., M. K., A. Ž., A. L., buvo priimti dirbti pagal DK 109 straipsnį, t.y. pagal terminuotas darbo sutartis.

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką, yra ne kartą pažymėjęs, kad atleidžiant asmenį pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą dėl pareigybės panaikinimo, darbdavys nėra saistomas pareiga tokiam asmeniui siūlyti užimti laisvų ar steigiamų pagal darbo sutartis pareigų ir laikinai laisvų - pakaitinio valstybės tarnautojo pareigų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1453/2014; 2012 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3085/2012). Taigi, atsakovė neturėjo pareigos siūlyti pareiškėjai laisvų pakaitinių valstybės tarnautojų pareigų ir darbo pagal terminuotas darbo sutartis.

26VTĮ nereglamentuoja, kurie pareigūnai turi pirmenybės teisę būti paskiriami į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas. Pagal VTĮ 5 straipsnio nuostatą, darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis VTĮ. Nagrinėjamo ginčo atveju, pagal analogiją taikytinos DK 135 straipsnio nuostatos, numatančios darbuotojų pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Todėl sprendžiant kilusį ginčą dėl pareiškėjos pirmenybės teisės likti tarnyboje, lyginant jos teises su kitais viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus A lygio, 12 kategorijos specialistais, taikytinos DK normos. DK 135 straipsnyje 1 dalyje yra išvardinti šeši atvejai lemiantys darbuotojų pirmenybės teises likti darbe mažinant darbuotojų skaičių. Pažymėtina, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 1 dalies punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų. VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad, karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Įvertinus minėtų teisės aktų nuostatas, iš esmės pagrindinis kriterijus sprendžiant, kas iš darbuotojų turi būti atleistas, kai mažinamas darbuotojų skaičius yra jų kvalifikacija. Pareiškėja dėl pirmumo teisės likti dirbti galėjo konkuruoti tik su tais valstybės tarnautojais, kurių išsilavinimą ir kvalifikaciją apibrėžiantys rodikliai buvo tokie patys, kaip ir pareiškėjos. Pagal DK 135 straipsnyje įvardytus pirmumo kriterijus, pareiškėja atitiko vieną iš kriterijų, susijusį su nepertraukiamu ne mažesnio kaip 10 metų darbo stažu (DK 135 str. 1 d. 3 p.). Pareiškėja teigė turėjusi pirmumo teisę likti darbe dėl įgyto darbo stažo ir galėjusi konkuruoti su Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriuje dirbusiais A kategorijos, 12 klasės valstybės tarnautojais. Tačiau pažymėtina, kad pareiškėja dėl pirmumo teisės likti dirbti šiame skyriuje galėjo konkuruoti tik su tais skyriaus tarnautojais, kurių išsilavinimą ir kvalifikaciją apibrėžiantys rodikliai buvo tokie patys, kaip ir pareiškėjos. Daugumos Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriuje dirbusių vyriausiųjų specialistų kvalifikacijos kategorijos ir pareigybės lygis sutapo, tačiau iš esmės skyrėsi išsilavinimas būtinas skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti bei šių specialistų turima pirmenybės teisė būti paliktam darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Būtent, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 6 punkte numatyti specialieji reikalavimai, vienas iš jų - turėti socialinių mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilyginamą išsilavinimą (Minėtos pareigybės aprašymo 6.1.p.). Kaip jau buvo minėta, pareiškėja buvo įgijusi biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, t.y. ne socialinių mokslų studijų srityje. Pareiškėjos biomedicinos mokslų srities daktaro kvalifikacinis laipsnis neatitiko specialiuose pareigybės reikalavimuose numatytam socialinių mokslų studijų krypties ar šiai krypčiai prilyginamam išsilavinimui. Dėl nurodytos priežasties pareiškėjos išsilavinimas nesuteikė pareiškėjai galimybės konkuruoti su socialinių mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčiais skyriaus A kategorijos, 12 klasės vyresniaisiais specialistais. Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus to paties lygio ir kategorijos specialistai, tiek pagal išsilavinimą, tiek pagal pirmumo teisės likti darbe kriterijus, turėjo didesnę pirmumo teisę likti darbe, nei pareiškėja. Skyriaus specialistė A. K. buvo profesinės sąjungos renkamojo organo narys, V. S. – buvo likę mažiau nei 5 m. iki pensijos. Pareiškėjos skunde minima vyriausioji specialistė R. L., iki atleidimo dirbusi tame pačiame kaip ir pareiškėja Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriuje, buvo žemesnės 11 kategorijos specialistė, tuo tarpu pareiškėja užėmė 12 kategorijos pareigybę. Be to, R. L. 11 kategorijos pareigybė nebuvo naikinama, ši pareigybė nebuvo laisva, todėl atsakovė neturėjo pareigos siūlyti ne laisvos ir ne to paties lygio pareigybės pareiškėjai. Tokiu būdu, konstatuotina, jog atsakovė nepažeidė nei VTĮ 43 straipsnio 1 dalies imperatyvių reikalavimų, susijusių valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, teisių apsauga, bei tinkamai taikė DK 135 straipsnyje numatytas garantijas dėl pirmenybės teises likti darbe. Pareiškėja neatitiko DK 135 straipsnyje numatytų garantijų, nulemiančių pirmenybės teisę būti paliktai darbe, pareiškėjos išsilavinimas neatitiko Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus A lygio, 12 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybės specialiųjų reikalavimų – išsilavinimo ir tai patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta garantija (paskyrimas į kitas pareigas) nėra absoliuti, jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas, nes valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, paskyrimas į kitas pareigas priklauso nuo objektyvių ir subjektyvių aplinkybių visumos (laisvų to paties lygio ir kategorijos bei žemesnių pareigybių buvimo ar nebuvimo, valstybės tarnautojo atitikimo užimti laisvai pareigybei nustatytus reikalavimus, sutikimo ar nesutikimo užimti atitinkamas pareigas ir kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2846/2012).

28Pareiškėja savivaldybės administracija 2015 m. rugpjūčio 26 d. Informaciniu lapeliu buvo informuota apie tai, kad jos pareigybė naikinama nuo 2015 m. gruodžio 31 d. Pareiškėja su šia informacija buvo supažindinta pasirašytinai 2015 m. rugsėjo 7 d. Taip pat pareiškėjai buvo nurodyta, jog laikotarpiu nuo jos įspėjimo dienos iki 2015m. gruodžio 31 d. jai bus siūlomos kitos laisvos to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos. Jeigu pareiškėja su siūlymu sutiks ir atitiks bendruosius ir specialiuosius siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus, bus paskirta į kitas pareigas. Jeigu tokių pareigų nebus arba pareiškėja nesutiks su siūlomomis pareigomis, iš Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų bus atleista 2015 m. gruodžio 31 d. pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jai bus išmokėta šio įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta išeitinė išmoka 41 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir kitos jai priklausančios darbo užmokesčio sumos.

29Teismų praktikoje nuosekliai yra laikomasi pozicijos, kad VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta valstybės tarnautojo teisė suponuoja atitinkamo darbdavio pareigą užtikrinti šios teisės realizavimą. Darbdaviui tenka pareiga išnaudoti visas galimybes perkelti darbuotoją į kitą darbą jo sutikimu. Ši pareiga įgyvendinama informuojant darbuotoją apie esamas laisvas darbo vietas, pasiūlant kitą darbą, jeigu tokia galimybė yra ir pareigūnui sutikus, perkeliant jį į kitą darbą. Tai reiškia, kad atitinkama institucija privalo suteikti šiam valstybės tarnautojui visą (išsamią) informaciją apie esamas laisvas pareigas, taip pat pareigas, kurias numatoma įsteigti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu sietiną struktūrinį arba kitokį atitinkamos institucijos (arba jos padalinio) reorganizavimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2338/2014). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad kitos pareigos pareigūnui gali būti siūlomos individualiai, tačiau gali būti siūloma ir suteikiant informaciją apie laisvas vietas, sudarant sąlygas įspėtam apie atleidimą pareigūnui pareikšti norą būti perkeltam, svarstant darbuotojo iniciatyvą dėl perkėlimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-04-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2053/2011; 2011-05-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-3018/2011).

30Byloje nėra pagrindo teigti, jog pareiškėja neturėjo realios galimybės pasinaudoti atsakovo interneto svetainės informacija, skirta darbuotojams susipažinti su Kauno miesto savivaldybės teisės aktais apie naujai steigiamas ar laisvas pareigybes, jeigu tokių buvo. Duomenų, kad tokia informacija pareiškėjai buvo neprieinama arba neskelbiama, nenustatyta. Pareiškėja tokių argumentų nenurodė. Tokia teisė susipažinti su Kauno miesto savivaldybės teisės aktais pareiškėjai užtikrino Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos tvarkymo, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 9 d. įsakymu nr. A-2755 (Aprašo 18 punktas). Ir tai atitinka administracinių teismų formuojamą praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-07-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-272/2013), kad tinkamos informacijos suteikimo būdas laikytinas šios informacijos paviešinimas interneto svetainėje. Todėl nagrinėjamo ginčo atveju, informacijos savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams skelbimas savivaldybės interneto informacinėje svetainėje apie savivaldybėje priimtus aktus dėl naujai steigiamų ar laisvų pareigybių, jeigu tokių buvo, tame tarpe susijusius su naujomis ar laisvomis karjeros valstybės tarnautojo pareigybėmis yra tinkamas būdas informuoti valstybės tarnautoją apie galimas laisvas ar naujai steigiamas pareigybes. Bylos duomenys patvirtina, jog Kauno miesto savivaldybės administracijoje pareiškėjos įspėjimo laikotarpiu neatsirado jokios kitos naujos ar laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės, kuri atitiktų pareiškėjos kvalifikaciją ir išsilavinimą. Pareiškėjos argumentai, kad jai nebuvo siūloma užimti jokių kitų laisvų, to paties lygio ir kategorijos valstybės tarnautojo pareigų ar pareiškėjos sutikimu žemesnės kategorijos, nepagrįsti.

31Taigi, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AP-1301 pareiškėją atleido iš Viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų, realiai neatsiradus laisvos, jos kvalifikaciją ir išsilavinimą atitinkančios pareigybės. Atleidimo dieną pareiškėjai buvo išmokėtos visos priklausančios darbo užmokesčio sumos ir kompensacija už 100,82 kalendorinių dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų bei keturių mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka, pradedant šią išmoką mokėti praėjus mėnesiui nuo ieškovės atleidimo dienos ir mokant kas mėnesį lygiomis dalimis.

32Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes ir ginčo santykių teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad atsakovas nepažeidė VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje įvirtintų garantijų ir DK 135 straipsnio reikalavimų. Teismo vertinimu, skundžiamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, nes atsakovas, tinkamai ir vykdydamas teisės aktų reikalavimus, neradęs galimybės pareiškėjai pasiūlyti tuo metu laisvų ir jos kvalifikaciją atitinkančių pareigų, teisėtai atleido pareiškėją iš tarnybos pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą dėl valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti skundžiamą įsakymą.

33Nepanaikinus skundžiamo įsakymo, taip pat nėra teisinio pagrindo tenkinti kitų išvestinių pareiškėjos skundo reikalavimų, susijusių su grąžinimu į tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką priteisimu, neturtinės žalos atlyginimu. Taip pat pažymėtina, kad Valstybės pareiga atlyginti žalą pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatas atsiranda dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės atsakomybei atsirasti pakanka, kad valdžios institucijų darbuotojai nebūtų veikę taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Byloje nenustatyta jokių pagrįstų duomenų, kad Kauno savivaldybės administracija veikė neteisėtai, atleisdama pareiškėją iš tarnybos VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Nenustačius civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėtų veiksmų (neveikimo), civilinė atsakomybė negalima. Pareiškėjos reikalavimas priteisti neturtinę žalą yra taip pat nepagrįstas.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 88 straipsniais (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) , teisėja

Nutarė

35Pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė,... 2. sekretoriaujant Laurai Mukaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai V. J., jos atstovaujamos Lietuvos profesinės... 4. Pareiškėja V. J. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 5. 1. panaikinti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą Kauno miesto savivaldybės... 6. 2. grąžinti pareiškėją į anksčiau eitas pareigas valstybinėje... 7. 3. priteisti iš atsakovės pareiškėjai jos vidutinį darbo užmokestį už... 8. 4. priteisti iš atsakovo 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) neturtinės... 9. Pareiškėjas skunde teismui nurodė ir teismo posėdyje pareiškėja ir jos... 10. Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Skundžiamu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.... 13. Nagrinėjamojoje administracinėje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl... 14. Atleidimo neteisėtumą pareiškėja grindė iš esmės dviem argumentais, t.y.... 15. Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėja iki atleidimo dirbo Kauno miesto... 16. Nurodyti viešojo administravimo subjekto – Kauno miesto savivaldybės... 17. Taip pat bylos duomenys patvirtino, kad naikinat konkrečią pareiškėjos... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad institucijos vidinės struktūros pertvarkymas, t.y.... 19. VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija, kad karjeros valstybės... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad valstybės... 21. Pagal VTĮ 9 straipsnio 1 dalį asmuo, priimamas į valstybės tarnybą, turi... 22. Taigi, VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija taikoma tik tuo atveju,... 23. Todėl esminis kiekvienos pareigybės kriterijus yra tai pareigybei keliami... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad priimtų Kauno miesto savivaldybės darbuotojų... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių... 26. VTĮ nereglamentuoja, kurie pareigūnai turi pirmenybės teisę būti... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VTĮ 43... 28. Pareiškėja savivaldybės administracija 2015 m. rugpjūčio 26 d.... 29. Teismų praktikoje nuosekliai yra laikomasi pozicijos, kad VTĮ 43 straipsnio 1... 30. Byloje nėra pagrindo teigti, jog pareiškėja neturėjo realios galimybės... 31. Taigi, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.... 32. Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes ir ginčo santykių teisinį... 33. Nepanaikinus skundžiamo įsakymo, taip pat nėra teisinio pagrindo tenkinti... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 35. Pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...