Byla eP-32-556/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ prašymą atnaujinti procesą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eA-718-525/2020 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NEG Recycling“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) 2018 m. kovo 21 d sprendimą Nr. (28.1)-A4-2657 dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo patikslinimo (toliau – ir Sprendimas); 2) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 2.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 9 d. sprendimu pareiškėjo UAB „NEG Recycling“ skundą atmetė. 3.

8Pareiškėjas UAB „NEC Recycling“ apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti, priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9II.

104.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. balandžio 22 d. sprendimu pareiškėjo UAB „NEG Recycling“ apeliacinį skundą tenkino ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimą panaikino priimdamas naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkino ir Sprendimą panaikino. Apeliacinės instancijos teismas pareiškėjui iš atsakovo priteisė 34,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkino.

125.

13Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo priteisti iš atsakovo byloje patirtas atstovavimo išlaidas pagrįstumo, vertino pareiškėjo pateiktus dokumentus: PVM sąskaitas faktūras bei 2020 m. balandžio 21 d. pažymą „Dėl teisinių paslaugų apmokėjimo“. Teismas nurodė, kad nors pažymoje yra teigiama, kad PVM sąskaitos faktūros yra apmokėtos ir pateikiamos pavedimų datos, tačiau byloje nėra pateikta jokių dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjo prašoma suma realiai būtų advokatų kontorai TGS Baltic sumokėta. Apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, kad pareiškėjas tinkamai neįvykdė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 41 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos pagrįsti patirtas išlaidas, todėl pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme netenkino.

14III.

156.

16Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-718-525/2020 dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo patenkinti.

177.

18Pareiškėjas prašymą motyvuoja ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nukrypo nuo suformuotos administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų praktikos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje eA-1316-1062/2019, 2019 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2398-1062/2019, 2015 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1223-261/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3A-3-213-313/2017), pagal kurią advokatų kontoros pažyma yra pakankamas patirtų atstovavimo išlaidų faktą pagrindžiantis įrodymas.

198.

20Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad advokatų kontoros TGS Baltic 2020 m. balandžio 21 d. pažyma atitinka visus teismų praktikoje suformuotus kriterijus ir, įvertinus šios pažymos turinį bei tai, kad šis dokumentas buvo pasirašytas atsakingo asmens, yra tinkamas pareiškėjo patirtų išlaidų įrodymas.

219.

22Pareiškėjo teigimu, kita vertus, jei teismas sprendė, kad pažyma nėra pakankamas atstovavimo išlaidas pagrindžiantis įrodymas, vadovaudamasis bendradarbiavimo principu, turėjo pareigą informuoti apie tai pareiškėją ir pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, tačiau to nepadaręs, paneigė pareiškėjo, kaip laimėjusios ginčą šalies, teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

2310.

24Pareiškėjas pažymi, kad siekdamas išvengti bet kokių abejonių aptariamu aspektu, kartu su prašymu teikia sąskaitų faktūrų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas, kurios patvirtina atstovavimo išlaidų apmokėjimą iki Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo priėmimo. Pareiškėjas akcentuoja, kad šių dokumentų neteikė būtent dėl to, kad suformuota teismų praktika leido manyti, jog advokatų kontoros pažyma bus pakankamas įrodymas patirtoms išlaidoms pagrįsti.

2511.

26Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo prašymą atmesti.

2712.

28Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo nurodomų bylų faktinės aplinkybės nėra tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes. Pareiškėjo nurodomose bylose teismai priėmė sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo įvertinę ne tik teismui pateiktą advokato išduotą pažymą, bet ir kitą pažymoje pateiktą informaciją, pateiktus įrodymus, patvirtinančius faktiškai patirtas bylinėjimosi išlaidas ir atsiskaitymo su advokatu faktą. Nurodytose bylose advokatų išduotos pažymos dėl patirtų atstovavimo išlaidų atitiko Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismų praktikoje nustatytus keliamus reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad nėra pateikta jokių dokumentų, patvirtinančių, jog pareiškėjo prašoma suma realiai būtų advokatų kontorai sumokėta. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-969/2017 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1334-1062/2019 suformuotos praktikos, pagal kurią teismui, nagrinėjančiam bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, be advokatų kontoros išduotos pažymos kartu turi būti pateikiama informacija ar dokumentai, patvirtinantys, kad prašoma atlyginti bylinėjimosi išlaidų suma realiai buvo sumokėta advokatų kontorai.

2913.

30Atsakovo teigimu, bylos, kuriomis teismo procesas užbaigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, negali būti atnaujinamos siekiant pakartotinio bylos aplinkybių ir įrodymų vertinimo, nes tokiu atveju būtų pažeisti res judicata (galutinio teismo sprendimo) ir teisinio tikrumo principai.

31Teisėjų kolegija konstatuoja:

32IV.

3314.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne kartą yra pažymėta, kad proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė procedūra, taikoma tik ypatingais atvejais bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, kai siekiama pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus nagrinėjant bylą. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis, todėl bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas tik griežtai laikantis ABTĮ IV dalies I skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos (ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis). Proceso atnaujinimas negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu.

3515.

36Aptariamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir priėmus 2020 m. balandžio 22 d. sprendimą, administracinė byla Nr. eA-718-525/2020 buvo užbaigta, minėtas procesinis sprendimas įgijo res judicata galią, t. y. šalių ginčas buvo išspręstas visiškai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Procesas šioje baigtoje byloje gali būti atnaujintas tik išimtiniu atveju, laikantis ABTĮ nustatytos tvarkos ir proceso atnaujinimo pagrindų.

3716.

38Pareiškėjo prašymas yra grindžiamas proceso atnaujinimo pagrindu, nustatytu ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte, kuriame nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodą administracinių teismų praktikos formavimą.

3917.

40Pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą motyvuoja tuo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eA-718-525/2020, atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo ir argumentuodamas tuo, kad advokatų kontoros pažyma nepagrindžia pareiškėjo realiai patirtų išlaidų, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, pagal kurią advokatų kontoros pažyma yra pakankamas atstovavimo išlaidų faktą pagrindžiantis įrodymas.

4118.

42Iš pareiškėjo prašymo argumentų matyti, kad pareiškėjas kelia klausimą dėl 2020 m. balandžio 21 d. pažymos „Dėl teisinių paslaugų apmokėjimo“, kaip įrodymo ABTĮ 56 straipsnio prasme, vertinimo.

4319.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodymai tiriami ir vertinami nagrinėjant bylą iš esmės pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme. ABTĮ 56 straipsnio 6 dalis nustato, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Skirtingas įrodymų vertinimas pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką nesudaro pagrindo proceso atnaujinimui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eP-68-552/2017; 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-78-858/2017).

4520.

46Vadovaujantis pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą nurodytais teiginiais, iš esmės reikėtų revizuoti bylą nagrinėjusio apeliacinės instancijos teismo atliktą įrodymo (2020 m. balandžio 21 d. pažymos „Dėl teisinių paslaugų apmokėjimo“) vertinimą, tačiau ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis nenustato galimybės atnaujinti procesą, siekiant dar kartą įvertinti bylos įrodymus, todėl tokio pobūdžio argumentai negali būti pagrindas atnaujinti procesą.

4721.

48Apibendrindama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, kadangi pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atliktu įrodymo vertinimu, o administracinės bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas negali būti atnaujinamas vien siekiant pakartotinio įrodymų vertinimo, nes tai iš esmės prieštarautų proceso atnaujinimo stadijos tikslams ir paskirčiai bei res judicata principui.

4922.

50Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eA-718-525/2020 dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 162 str. 1 d.).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ prašymą atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eA-718-525/2020 netenkinti.

53Atsisakyti atnaujinti procesą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr. eA-718-525/2020 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“) dėl sprendimo panaikinimo.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NEG... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 9 d. sprendimu... 8. Pareiškėjas UAB „NEC Recycling“ apeliaciniame skunde prašė Vilniaus... 9. II.... 10. 4.... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. balandžio 22 d.... 12. 5.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo... 14. III.... 15. 6.... 16. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą... 17. 7.... 18. Pareiškėjas prašymą motyvuoja ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir... 19. 8.... 20. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad advokatų kontoros TGS Baltic 2020 m.... 21. 9.... 22. Pareiškėjo teigimu, kita vertus, jei teismas sprendė, kad pažyma nėra... 23. 10.... 24. Pareiškėjas pažymi, kad siekdamas išvengti bet kokių abejonių aptariamu... 25. 11.... 26. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo prašymą... 27. 12.... 28. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo nurodomų bylų faktinės aplinkybės nėra... 29. 13.... 30. Atsakovo teigimu, bylos, kuriomis teismo procesas užbaigtas įsiteisėjusiu... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 32. IV.... 33. 14.... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne kartą yra... 35. 15.... 36. Aptariamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus... 37. 16.... 38. Pareiškėjo prašymas yra grindžiamas proceso atnaujinimo pagrindu, nustatytu... 39. 17.... 40. Pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą motyvuoja tuo, kad Lietuvos... 41. 18.... 42. Iš pareiškėjo prašymo argumentų matyti, kad pareiškėjas kelia klausimą... 43. 19.... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad įrodymai tiriami ir vertinami nagrinėjant... 45. 20.... 46. Vadovaujantis pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą nurodytais teiginiais,... 47. 21.... 48. Apibendrindama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas... 49. 22.... 50. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ prašymą... 53. Atsisakyti atnaujinti procesą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 54. Nutartis neskundžiama....