Byla eA-718-525/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NEG Recycling“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2018 m. kovo 21 d sprendimą Nr. (28.1)-A4-2657 dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo patikslinimo (toliau – ir Sprendimas); 2) priteisti iš atsakovo Agentūras UAB „NEG Recycling“ šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūros Sprendimu neteisėtai ir be pareiškėjo žinios, pareiškėjui išduotas 2015 m. liepos 23 d. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. T-M.3-5/2015 (toliau – ir TIPK leidimas) buvo pakeistas ir perrašytas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir MAATC) vardu. Nurodė, kad tarp pareiškėjo ir MAATC 2013 m. spalio 9 d. buvo sudaryta Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutartis Nr. 2013/4-41 (toliau – ir Sutartis), kurios 3.3 punkte numatyta, kad pareiškėjas įsipareigoja gauti TIPK leidimą, būtiną mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – ir MBA) įrenginių eksploatacijai vykdyti. Agentūra tokį leidimą išdavė 2015 m. gruodžio 23 d., o įrenginiai buvo pradėti eksploatuoti 2016 metais. Sutarties vykdymo metu tarp pareiškėjo ir MAATC kilo ginčas dėl tinkamo Sutarties sąlygų vykdymo, kuris sprendžiamas Kauno apygardos teisme. Sutartis vienašališkai buvo nutraukta nuo 2018 m. kovo 13 d., o jos nutraukimo teisėtumas taip pat yra ginčijamas.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo kreipėsi į Agentūrą ir inicijavo pareiškėjo turimo TIPK leidimo patikslinimą. Agentūra, net neinformavusi pareiškėjo, priėmė sprendimą patikslinti (pakeisti) pareiškėjui suteiktą TIPK leidimą, leidime nurodytą veiklos vykdytoją iš pareiškėjo pakeisdama į MAATC, remdamasi tik MAATC nurodyta klaidinga informacija, kurios tikrumu net nebuvo įsitikinta. Tokios procedūros ir tokio TIPK leidimo „perrašymo“ kitam subjektui teisės aktai apskritai nenumatė, o atitinkamam subjektui norint gauti tokį TIPK leidimą privalu laikytis visų teisės aktuose numatytų procedūrų. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, reikalaudamas panaikinti Agentūros Sprendimą ir pažymėjo, kad Agentūros Sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas bei iš esmės pažeidė jo teises. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad jam išduotas TIPK leidimas patikslintas neteisėtai, nes neegzistavo teisės aktuose numatyti TIPK leidimo rekvizitų tikslinimo pagrindai.

114.

12Pareiškėjas teigė, kad Sprendime nurodoma, jog TIPK leidimas patikslinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 105.2 punktu, tačiau pagal šį punktą supaprastinta tvarka gali būti keičiami TIPK leidime nurodyti rekvizitai, patikslinant pasikeitusius duomenis – fizinio asmens vardą, pavardę arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimą, teisinę formą, kodą, adresą. Kitas TIPK leidimo patikslinimo atvejis yra numatytas ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme (toliau – ir AAĮ), kurio 191 straipsnyje nurodoma, kad likvidavus TIPK leidimą turintį juridinį asmenį jo teisių perėmėjas per 6 mėnesius turi kreiptis į Agentūrą dėl TIPK leidime nurodytų formalių duomenų patikslinimo, priešingu atveju likviduoto juridinio asmens leidimas yra panaikinamas. Pareiškėjas padarė išvadą, kad juridinio asmens turimą TIPK leidimą pakeičiant jo rekvizitus gali perimti tik likviduoto asmens teisių perėmėjas. Agentūra visiškai nepagrįstai ir neteisėtai savo sprendimą patikslinti pareiškėjo turimą TIPK leidimą grindė Taisyklių 105 punktu.

135.

14Pareiškėjas paaiškino, kad TIPK leidimas išduodamas konkrečiam subjektui eksploatuoti konkretų įrenginį, o šis subjektas turi atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus konkretaus objekto (įrenginio) eksploatacijai (vertinami jo turimi pajėgumai, darbuotojų kompetencija ir kitos su vykdoma veikla susijusios aplinkybės). Gavęs TIPK leidimą, subjektas įgyja specialiąją teisę leidime nurodytomis sąlygomis vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą. Tokią teisę įgijo ir pareiškėjas. Pareiškėjo nuomone, specialiosios teisės pareiškėjui suteikimas ar panaikinimas nebuvo niekaip susijęs su pareiškėjo ir MAATC sudarytos Sutarties galiojimu, kuo iš esmės ir buvo grindžiamas Agentūros Sprendimas patikslinti TIPK leidimo rekvizitus. Pareiškėjo vertinimu, net jeigu ir Sutarties galiojimas ar negaliojimas darytų įtaką pareiškėjui išduoto TIPK leidimo galiojimo atžvilgiu, tai nereiškė, kad toks būtent pareiškėjui išduotas TIPK leidimas galėjo būti tiesiog „perrašytas“ MAATC vardu be jokios Taisyklėse ir kituose teisės aktuose numatytos TIPK leidimo gavimo procedūros įgyvendinimo. Priimdama sprendimą Agentūra niekaip neįsitikino, ar MAATC iš viso objektyviai gali šiuos įrenginius eksploatuoti leidime numatytomis sąlygomis – ar turi tam apmokytus kompetentingus darbuotojus, ar sugeba valdyti įrenginį, kontroliuoti jo daromą poveikį aplinkai ir t.t.

156.

16Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Sprendime kaip vienas iš TIPK leidimo patikslinimo motyvų yra nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria, Agentūros teigimu „nutraukta 2013-10-09 sutartis Nr. 2013/4-41 tarp UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „NEG Recycling“ dėl Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių“, nors šia nutartimi buvo panaikintos civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios draudė MAATC teisminio ginčo metu nutraukti Sutartį su pareiškėju. AAĮ 191 straipsnyje numatyta nuostata turi galioti ir TIPK leidimo tikslinimo atvejais.

177.

18Pareiškėjo nuomone, priimant Agentūros Sprendimą buvo pažeistos pareiškėjo teisės teikti paaiškinimus ir būti informuotam apie pareiškėjo teises varžantį administracinį sprendimą. Taisyklių 105.4 ir 76 punktuose yra įtirtinta Agentūros pareiga informuoti susijusius asmenis apie jų atžvilgiu priimtus sprendimus ir skelbti šią informaciją savo interneto puslapyje. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnio 4 dalies nuostata Agentūra neinformavo pareiškėjo, nei apie ketinimus tikslinti TIPK leidimo duomenis, nei apie jau priimtą Sprendimą.

198.

20Pareiškėjas pažymi, jog tiek Agentūros veiksmai (neveikimas) nagrinėjant MAATC prašymą ir priimant sprendimą, tiek pats Agentūros Sprendimas buvo aiškiai neteisėti. Nagrinėjamu atveju TIPK leidimo rekvizitų pakeitimas (o iš tiesų – TIPK leidimo „perrašymas“) nebuvo atliekamas pagal pareiškėjo prašymą bei laikantis teisės aktuose numatytų pagrindų ir procedūrų.

219.

22Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti

2310.

24Agentūra nurodė, kad MAATC 2018 m. kovo 13 d. raštu kreipėsi į Agentūrą pateikdamas prašymą pakeisti pareiškėjo vardu išduoto Marijampolės MBA įrenginių TIPK leidimo veiklos vykdytoją, vietoje operatoriaus, pareiškėjo, nurodant, kad įrenginius eksploatuos trečiasis asmuo. Agentūrai buvo pateikta paraiška leidimui pakeisti su atitinkamai pakeistais / perrašytais TIPK leidimo priedais, informacija apie Sutarties nutraukimą. Trečiasis suinteresuotas asmuo informavo Agentūrą, kad 2018 m. kovo 16 d. užbaigs MBA įrenginių sugrąžinimo procedūrą ir 2018 m. kovo 19 d. planuoja pradėti įrenginių techninės būklės įvertinimą ir kitus parengiamuosius darbus mišrių komunalinių atliekų priėmimui ir apdorojimui. Taip pat pažymėjo, kad kreipėsi dėl TIPK leidimo gavimo savo vardu, kol bus atrinktas naujas operatorius. Atsakovas nurodė, jog įvertino paraišką ir pateiktus dokumentus ir vadovaudamasis Taisyklių 105.2 papunkčiu pakeitė veiklos vykdytoją, patikslino veiklos vykdytojo rekvizitus. Ginčijamas Sprendimas buvo priimtas tituliniame lape nurodant kitą veiklos vykdytoją, siekiant užtikrinti atliekų tvarkymo tęstinumą.

2511.

26Atsakovas pažymėjo, kad keičiant veiklos vykdytojo rekvizitus nereikėjo atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų. Nurodė, jog trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė dokumentus pagrindžiančius įrenginio perėmimą, o Agentūra patikslino veiklos vykdytojo rekvizitus. Trečiajam suinteresuotam asmeniui nutraukus Sutartį pareiškėjas prarado naudojimo ir valdymo MBA įrenginiais teises ir teisę šiuos įrenginius eksploatuoti. Agentūros puslapio nuorodoje: Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas TIPK leidimams pakeisti 2014–2018 metais pateikti paraiškos duomenys.

2712.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką trečiajam suinteresuotam asmeniui pranešta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka.

29II.

3013.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 9 d. sprendimu pareiškėjo UAB „NEG Recycling“ skundą atmetė.

3214.

33Teismas nustatė, kad 2013 m. spalio 9 d. tarp pareiškėjo ir MAATC buvo sudaryta Sutartis. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, Uosinės k. 8, Marijampolės sen., Marijampolė, eksploatavimui pareiškėjui 2015 m. gruodžio 23 d. buvo išduotas TIPK leidimas. Sutarties vykdymo metu tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens MAATC kilęs ginčas dėl tinkamo Sutarties sąlygų vykdymo bei jos nutraukimo buvo sprendžiamas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1258-657/2018.

3415.

35Nutraukus sutartį trečiasis suinteresuotas asmuo MAATC 2018 m. kovo 13 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu pakeisti 2015 m. gruodžio 23 d. išduotą TIPK leidimą Nr. T-M.3-5/2015 pasikeitus juridiniam asmeniui kartu pateikdamas išsprendimui reikiamus dokumentus. Prašyme nurodė, jog Sutartis 2018 m. kovo 12 d. buvo nutraukta, taip pat, jog vietoje operatoriaus UAB „NEG Recycling“ Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius eksploatuos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“. 2018 m. kovo 15 d. MAATC rašte nurodyta, kad 2018 m. kovo 16 d. bus užbaigta MBA susigrąžinimo procedūra, o 2018 m. kovo 19 d. planuojama pradėti įrenginių techninės būklės įvertinimą ir kitus parengiamuosius darbus mišrių komunalinių atliekų priėmimui ir apdorojimui. MAATC 2018 m. kovo 19 d. raštu Agentūrai pateikė papildomą informaciją ir dokumentus. Išnagrinėjus MAATC prašymą ir pateiktus dokumentus bei 2018 m. kovo 15 d. ir 2018 m. kovo 18 d. raštais pateiktą informaciją, byloje ginčijamu Sprendimu 2015 m. gruodžio 23 d. išduotas TIPK leidimas Nr. T-M.3-5/2015 buvo patikslintas, patikslinant jo rekvizitus, pakeičiant veiklos vykdytoją iš UAB „NEG Recycling“ į UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“. Priimdama Sprendimą Agentūra atsižvelgė į pateiktus dokumentus dėl veiklos vykdytojo pasikeitimo (MAATC 2018 m. kovo 13 d. pranešimas dėl Sutarties su UAB „NEG Recycling“ nutraukimo, paraiška TIPK leidimui pakeisti, deklaracija, atitinkamai pakeistus priedus), taip pat į informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartį.

3616.

37Teismas sprendė, kad pareiškėjo skundo argumentai dėl viešojo intereso pažeidimo (MAATC gebėjimo ar negebėjimo valdyti įrenginius, galimos žalos aplinkai atsiradimas ir pan.) nebuvo reikšmingi sprendžiant dėl TIPK leidimo pakeitimo ir pareiškėjas šioje dalyje nebuvo suinteresuotas iškelti bylą. Esant šioms aplinkybėms teismas nusprendė pasisakyti dėl TIPK leidimo pakeitimo procedūros pagrįstumo ta apimtimi, kiek šios procedūros įtakoja buvusio TIPK leidimo turėtojo (pareiškėjo) teises.

3817.

39Teismas pažymėjo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja AAĮ (redakcija galiojusi nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. balandžio 28 d.) ir Taisyklės. TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo galiojimo tvarką ginčijamu leidimo pakeitimo metu numatė Taisyklės (redakcija galiojusi nuo 2018 m. vasario 2 d. iki 2018 m. liepos 1 d.).

4018.

41Teismas nustatė, kad iš 2018 m. kovo 21 d. rašto Nr.(28.1)-A4-2657 matyti, jog sprendimą patikslinti TIPK leidimą Nr. T-M.3-5/2015 Agentūra priėmė vadovaudamasi Taisyklių 105.2 papunkčiu. Teismo vertinimu, kaip matyti iš Taisyklių 105, 105.1 ir 105.2 punktų nuostatų, leidimo rekvizitai tikslinami ir tuomet, kai pateikiami dokumentai įrodantys apie perimtas teises, todėl nebuvo galima sutikti su pareiškėjo teiginiais, jog šis Taisyklių punktas taikomas tik keičiantis to paties veiklos vykdytojo duomenims.

4219.

43Nagrinėjamu atveju sprendimas patikslinti TIPK leidimo rekvizitus buvo priimtas MAATC pateikus informaciją apie dėl sutarties su UAB „NEG Recycling“ nutraukimą, paraišką leidimui pakeisti, pakeistus reikiamus leidimo priedus, taip pat informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartį, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimas nutraukti Sutartį. Teismas pažymėjo, kad byloje nebuvo ginčo dėl to, jog MAATC teikiant paraišką dėl TIPK leidimo pakeitimo ir tikslinant leidimą Sutartis buvo nutraukta, o įrenginys perduotas MAATC. Taigi, sprendimą patikslinti leidimo rekvizitus Agentūra priėmė gavusi visus reikiamus dokumentus, pagrindžiančius Taisyklių 105.1 papunktyje nurodytą informaciją apie veiklos vykdytojo pasikeitimą. Priėmusi Sprendimą patikslinti leidimo rekvizitus, Agentūra nurodė, jog veiklos vykdytojas, pagal TIPK leidimą pasikeitė iš UAB „NEG Recycling“ į UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“. Taip pat atitinkamai patikslino leidimo rekvizitus, pakeičiant leidimo titulinį lapą. Kaip numatyta Taisyklių 105.3 papunktyje leidimo registracijos numeris nebuvo keičiamas.

4420.

45Teismas akcentavo, kad nagrinėjamu atveju TIPK leidimas nebuvo terminuotas, įrenginio veikla nebuvo plečiama ar keičiama, taip pat nebuvo nustatyta, jog dėl pasikeitusių reikalavimų ar normų, turi būti nustatytos griežtesnės ar papildomos TIPK leidimo sąlygos, kas leido spręsti, jog nebuvo teisės aktuose nustatytų pagrindų TIPK leidimo keitimui.

4621.

47Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 11 punktas nustatė, jog leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems toje pačioje vietoje. Be to, leidimas išduodamas neterminuotam laikui (Taisyklių 15 p.). Tuo tarpu veiklos vykdytojas Taisyklių 7.12 papunktyje apibrėžiamas, kaip fizinis ar juridinis asmuo, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę. Teismo vertinimu, priešingai, nei teigė pareiškėjas, TIPK leidimas išduodamas įrenginiui, o veiklos vykdytojas, tai jį teisiniu pagrindu eksploatuojantis asmuo, atsakantis už šio įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę. Kaip buvo matyti iš Taisyklėse pateikiamo vykdytojo apibrėžimo, vykdytojui keliama sąlyga, įrenginio valdymas (nuosavybės teise, nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar kitais pagrindais), taip pat galimybė faktiškai jam daryti poveikį, todėl, teismo vertinimu, nebuvo galima sutikti su pareiškėjo teiginiais, jog leidimo pareiškėjui suteikimas ar panaikinimas nėra niekaip susijęs su pareiškėjo ir MAATC sudarytos Sutarties galiojimu.

4822.

49Teismas nurodė, kad pareiškėjas teismo posėdžio metu pabrėžė, jog dėl Sutarties galiojimo (nutraukimo) tarp jo ir MAATC tebevyksta ginčas bendrosios kompetencijos teisme, kuriam pasibaigus pareiškėjui palankiu būdu, jis sieks būti pasiruošęs perimti įrenginio eksploatavimą, o tam būtinas TIPK leidimas. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog išsprendus pareiškėjo ir trečiojo asmens MAATC ginčą dėl Sutarties vykdymo (nutraukimo), pareiškėjas turės visas galimybes Taisyklių 105 punkte nustatyta tvarka kreiptis į Agentūrą su prašymu pakeisti įrenginio TIPK leidimo rekvizitus, todėl negalėjo teigti, jog ginčijamu Sprendimu pareiškėjo teisės buvo suvaržytos labiau, nei tai nustatyta teisės aktuose reglamentuojančiuose leidimo pakeitimą.

5023.

51Atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjas ginčijamo Sprendimo priėmimo metu neturėjo teisės eksploatuoti įrenginį, teismas nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo MAATC pagrįstai kreipėsi į Agentūrą dėl TIPK leidimo pakeitimo. Agentūrai nenustačius AAĮ ir Taisyklėse nurodytų imperatyvių sąlygų, kurioms esant TIPK leidimas turi būti keičiamas, o MAATC pateikus duomenis patvirtinančius veiklos vykdytojo pasikeitimą ir įrenginio eksploatavimo perėmimą, TIPK leidimo rekvizitai buvo pagrįstai patikslinti. Teismas įvertinęs šias nuostatas pripažino, jog leidimo rekvizitai buvo patikslinti laikantis teisės aktų reikalavimų.

5224.

53Teismo vertinimu, skundžiamo Agentūros Sprendimo motyvai yra iš esmės aiškūs, Sprendimas pagrįstas atsakovo turimais duomenimis, nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, jis atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas nusprendė, kad nėra pagrindo panaikinti Sprendimą.

54III.

5525.

56Pareiškėjas UAB „NEC Recycling“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat pareiškėjas prašo iš Agentūros priteisti pareiškėjui šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, o bylos nagrinėjimą apeliacinėje instancijoje vykdyti žodinio proceso tvarka.

5726.

58Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog: „<...> leidimo rekvizitai buvo patikslinti laikantis teisės aktų reikalavimų” ir tuo pačiu (netgi tame pačiame skundžiamo teismo sprendimo sakinyje) pažymėjęs, jog: „<...> MAATC pateikus duomenis patvirtinančius veiklos vykdytojo pasikeitimą <...>“, padarė klaidą, tiek teisės taikymo bei aiškinimo prasme, tiek elementarios logikos prasme. Agentūros veiksmų tariamas teisėtumas teismo buvo konstatuotas izoliuotai nuo teisinio reglamentavimo visumos, visiškai netinkamai išaiškinus ir pritaikius TIPK leidimo rekvizitų pakeitimo institutą, kai iš tiesų buvo keičiami ne TIPK leidimo rekvizitai, bet keičiamas (paskiriamas naujas) veiklos vykdytojas, kuriam neteisėtai „perrašius“ pareiškėjo turėtą TIPK leidimą, buvo suteikta specialioji teisė eksploatuoti MBA įrenginius.

5927.

60Pareiškėjo įsitikinimu, Taisyklių 105.2 punkte numatytas TIPK leidimo rekvizitų pakeitimas nesuteikia teisės pakeisti (paskirti naują) veiklos vykdytoją, apeinant visas TIPK leidimo išdavimo procedūras. Taisyklių 105.1 punkto nuostata expressis verbis įtvirtina, kad prašymą pakeisti TIPK leidime nurodytus rekvizitus gali pateikti tik pats leidimą turintis veiklos vykdytojas – nagrinėjamos bylos atveju prašymą pakeisti pareiškėjo TIPK leidimą Agentūrai pateikė ne pareiškėjas, o MAATC, kuris apskritai tokios teisės neturi. Pareiškėjo įsitikinimu skundžiamas Agentūros Sprendimas privalo būti panaikintas, kadangi juo buvo įgyvendinta tariama, tik pačios Agentūros, viršijant įgaliojimus (veikiant ultra vires), išgalvota teisė, t. y. subjektui (MAATC) leista tapti (nauju) veiklos vykdytoju ir eksploatuoti MBA įrenginį, pakeičiant tik pirmesniojo veiklos vykdytojo (pareiškėjo) rekvizitus (tituliniame TIPK leidimo lape paprasčiausiai įrašant kitą, naują veiklos vykdytoją), Taisyklių 105.2 punkto (kuriame apskritai yra numatytas tik terminas, per kurį Agentūra, esant veiklos vykdytojo prašymui, turi teisę pakeisti pastarojo rekvizitus, nurodytus Taisyklių 105 p.) pagrindu, netaikant jokių Taisyklėse (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 21–22 p.) numatytų procedūrų ir reikalavimų, kurie TIPK leidimo suteikimo procedūrose privalo būti taikomi kiekvienam subjektui ir institucijai. Pareiškėjas teigia, kad pirmos instancijos teismo sprendimu buvo neteisėtai ignoruota objektyvi tiesa, jog pareiškėjui išduoto TIPK leidimo rekvizitų pakeitimu iš tikro buvo užmaskuotas pareiškėjo turėto TIPK leidimo verstis ūkine veikla panaikinimas pareiškėjo atžvilgiu ir to pateis TIPK leidimo, ignoruojant visas teisės aktuose numatytas leidimo išdavimo procedūras, perdavimas MAATC. Hipotetiškai svarstant, net jei ir būtų atsiradęs koks nors teisės aktuose numatytas pagrindas panaikinti pareiškėjo turėtą TIPK leidimą, tai jokiu būdu nereiškia, kad pareiškėjo TIPK leidimas galėjo būti tiesiog „perrašytas“ MAATC vardu, Agentūrai ir MAATC nesilaikant teisės aktuose (įskaitant Taisykles) numatytų administracinių procedūrų ir reikalavimų.

6128.

62Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad: „AAA nenustačius AAĮ ir Taisyklėse nurodytų imperatyvių sąlygų, kurioms esant TIPK leidimas turi būti keičiamas <...> TIPK leidimo rekvizitai buvo pagrįstai patikslinti“, prieštarauja Taisyklių reikalavimams, kadangi Agentūra, gavusi MAATC prašymus „pakeisti“ TIPK leidimą ir nenustačiusi TIPK leidimo pakeitimo pagrindų, privalėjo tokius MAATC prašymus tiesiog atmesti, kaip tai yra nustatyta Taisyklių 361 punkto 2 papunktyje, o ne savo nuožiūra „pritempti“ prie pareiškėjui išduoto TIPK leidimo rekvizitų pakeitimo ir tokiu būdu suteikti teisę MAATC eksploatuoti MBA įrenginius. Toks Agentūros veikimas susijęs su įstatyminių įgalinimų (kompetencijos) ribų viršijimu.

6329.

64Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo buvo padaryta teisės aktams prieštaraujanti išvada, kad: „<...> TIPK leidimas išduodamas įrenginiui <..>“. Nagrinėjamu atveju sisteminis teisės aktų aiškinimas akivaizdžiai parodo, kad TIPK leidimas yra išduodamas, būtent, subjektui, kuris privalo atitikti Taisyklėse numatytus reikalavimus tam, kad jis galėtų įgyti specialiąją teisę vykdyti taršą keliančią ūkinę veiklą, eksploatuodamas tokią taršą keliantį įrenginį (šiuo atveju MBA įrenginius), o ne priešingai, t. y. aiškinant, kad TIPK leidimas neva yra išduodamas įrenginiui. Pareiškėjo vertinimu, toks aiškinimas ir supratimas reikštų, kad įrenginį galėtų eksploatuoti, iš esmės, bet kas.

6530.

66Pareiškėjo vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas neišsamiai, nevisapusiškai išnagrinėjus bylai reikšmingas aplinkybes, teismui nukrypus nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimų, kadangi visiškai (nei žodžiu) nepasisakė, kaip yra vertinami šie faktai: 1) „perrašant“ TIPK leidimą MAATC vardu buvo neteisėtai remiamasi pareiškėjo parengtais ir būtent pareiškėjo individualiai situacijai pritaikytais TIPK leidimui gauti privalomaisiais dokumentais; 2) MAATC nepateikė Agentūros TIPK leidimo pakeitimui pagal Taisykles privalomų dokumentų viseto; 3) Agentūros Sprendimas priimtas remiantis melaginga informacija; 4) Agentūros Sprendimo ir pareiškėjo TIPK leidimo „perrašymo“ MAATC vardu procedūrų metu, pareiškėjui apie tai nebuvo pateikta jokia informaciją, ką garantuoja teisės aktai. Be to, pareiškėjo nuomone, teismas visapusiškai neįvertino pareiškėjo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu akcentuotos aplinkybės, jog TIPK leidimo „perrašymo“ MAATC vardu, Agentūrai net neįsitikinus MAATC tinkamumu vykdyti MB apdorojimo įrenginių veiklą, rezultatas – nevaldomas neapdorotų atliekų (nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų) bei degiųjų atliekų šalinimas Marijampolės regioniniame atliekų sąvartyne. Tačiau MAATC faktinis negebėjimas tinkamai eksploatuoti MBA įrenginius jau yra užfiksuotas antstolio protokole.

6731.

68Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimu yra sukuriamos dirbtinės kliūtys pareiškėjui atnaujinti MBA įrenginių veiklą, tuo atveju, jeigu Sutarties nutraukimo byloje būtų priimtas jam palankus sprendimas. Taigi, nepagrįstą pareiškėjo interesų gynybos Sutarties nutraukimo byloje ribojimą bei dirbtines kliūtis pareiškėjui atnaujinti MBA įrenginių eksploatavimo veiklą sukuriantis teismo sprendimas turi būti panaikintas, tam, kad pareiškėjo teisės nebūtų neteisėtai, nepagrįstai ir neproporcingai suvaržytos.

6932.

70Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

7133.

72Agentūros nuomone, pareiškėjas nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia, kad Agentūra priimdama ginčijamą Sprendimą veikė ultra viręs, dėl rekvizitų pakeitimo gali kreiptis išimtinai tik pats TIPK leidimą turintis veiklos vykdytojas, TIPK leidimas pagal teisės aktų nuostatas išduodamas išimtinai tik subjektui. Agentūra sutinka su teismo argumentais, jog TIPK leidimas išduodamas įrenginiui. Agentūra laikosi pozicijos, atitinkančios teisės aktais nustatytą teisinį reglamentavimą, kad TIPK leidimas išduodamas ne subjektui (veiklos vykdytojui), o įrenginiui. Veiklos vykdytojas yra įrenginį teisiniu pagrindu eksploatuojantis asmuo ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę. Aiškinant Taisyklių teisės normų turinį lingvistiškai ir sistemiškai, galima daryti išvadą, kad nustatytas teisinis reguliavimas, kai TIPK leidimas išduodamas įrenginiui eksploatuoti. Be to, TIPK leidime nurodytos sąlygos nustatomos įrenginiui, bet ne veiklos vykdytojui. Atsakovas pažymi, kad paraišką dėl TIPK leidimo Agentūrai gali pateikti veiklos vykdytojas. Atsakovo teigimu, kadangi tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens buvo nutraukta Sutartis, MAATC susigrąžino nuosavybės teise priklausančius MBA įrenginius ir pareiškėjui, praradus jam valdymo, naudojimosi MBA įrenginiais teises, jis prarado teisę nurodytus įrenginius eksploatuoti, kontroliuoti (galimybę faktiškai įrenginiui daryti poveikį). Taigi, priešingai nei teigia pareiškėjas, TIPK leidimo rekvizitų pakeitimas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties galiojimu.

7334.

74Agentūra pažymi, jog pagal esamą teisinį reguliavimą, keičiantis veiklos vykdytojui, TIPK leidime ir jo specialiose dalyse patikslinama informacija, susijusi su veiklos vykdytojo duomenimis (rekvizitais). Dėl nurodytų teisinių argumentų yra nepagrįsti pareiškėjo apeliacinio skundo teiginiai, jog Agentūra savo sprendimu MAATC suteikė teisę vykdyti MBA įrenginių eksploatavimo veiklą neteisėtai įforminant tokį veiksmą.

7535.

76Agentūra akcentuoja, kad pareiškėjo subjektyvūs teiginiai dėl Agentūros veikimo ultra viręs, jog Agentūros Sprendimu buvo įgyvendinta tariama, pačios Agentūros išgalvota teise yra nesuderinami su profesinės etikos principais, pareiškėjas apeliaciniame skunde subjektyviai interpretuoja ir netinkamai aiškina Taisyklių 105 punkto nuostatas, kad veiklos vykdytojo rekvizitų patikslinimui taikytini Taisyklių 21–22 punktai. Atsakovo nuomone, pareiškėjo argumentai dėl teismo sprendimu sukuriamų pareiškėjo interesų gynybos kitoje byloje ribojimų, dirbtinų kliūčių sukūrimu pareiškėjui atnaujinti MBA įrenginių eksploatavimo veiklą yra nepagrįsti.

7736.

78Agentūros vertinimu, teismas, ištyręs visus šalių pateiktus įrodymus byloje, šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, remdamasis teisine sąmone ir vidiniu įsitikinimu, tinkamai ir pagrįstai nustatė, kad Sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, yra pagrįsta objektyviais duomenimis ir teisės aktų nuostatomis, todėl yra teisėtas ir pagrįstas.

79Teisėjų kolegija

konstatuoja:

80IV.

8137.

82Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Vertinant šį prašymą, pažymėtina, kad ABTĮ 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas; proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma.

8338.

84Pareiškėjas prašymo apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nemotyvavo. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, nenustatė išskirtinių aplinkybių, kurioms esant nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka nebūtų pasiekti ABTĮ 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti bylos išnagrinėjimo visapusiškumo ir objektyvumo tikslai. Atsižvelgdama į tai, kad bylos šalims buvo sudaryta galimybė pirmosios instancijos teismo posėdyje žodžiu išdėstyti savo poziciją dėl bylos faktinių aplinkybių ir taikytinos teisės, bylos šalių pozicija nagrinėjamoje byloje yra aiškiai išdėstyta raštu į bylą pateiktuose procesiniuose dokumentuose, byloje nėra duomenų, jog pareiškėjui būtų sudarytos kliūtys teikti rašytinius paaiškinimus administracinėje byloje nagrinėjamais klausimais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pareiškėjo apeliacinį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

85V.

8639.

87Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2018 m. kovo 21 d sprendimo Nr. (28.1)-A4-2657, kuriuo patikslintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. T-M.3-5/2015.

8840.

89Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (ginčui aktuali redakcija nuo 2018m. sausio 1d. iki 2018m. balandžio 27d.) (toliau – Įstatymas) bei poįstatyminis teisės aktas – LR aplinkos ministro 2013m. liepos 15d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (ginčui aktuali redakcija nuo 2018m. vasario 2d. iki 2018m. birželio 30d.) (toliau – Taisyklės).

9041.

91Aptariami teisės aktai išskiria du terminus, susijusius su TIPK leidimo keitimu, t.y. TIPK leidimo pakeitimas ir TIPK leidimo patikslinimas.

9242.

93TIPK leidimo pakeitimo pagrindai numatyti Įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje nėra nustatyto nei vieno iš Įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje numatytų pagrindų, suponuojančių TIPK leidimo pakeitimą, todėl ginčo TIPK leidimo pakeitimas nebuvo negalimas.

9443.

95Atsakovo sprendime 2018 m. kovo 21 d sprendimo Nr. (28.1)-A4-2657 bei atsakovo paaiškinimuose nurodoma, kad ginčo TIPK leidimas buvo patikslintas vadovaujantis Taisyklių 105.2 papunkčiu.

9644.

97Sutiktina, kad TIPK leidimo patikslinimas yra reglamentuotas Taisyklių 105 punkte. Šis Taisyklių punktas nustato, kad jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, leidimo rekvizitai patikslinami vadovaujantis šiomis nuostatomis: (105.1 punktas) veiklos vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti AAA prašymą patikslinti leidimo rekvizitus, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija; (105.2 punktas) AAA privalo patikslinti leidimo rekvizitus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų, kurių reikia leidimo rekvizitams patikslinti, gavimo. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, leidimo rekvizitų patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų leidimo rekvizitams patikslinti reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo dienos.

9845.

99Įvertinus Taisyklių 105 punkte nustatytų teisės normų turinį pastebėtina, kad Taisyklių 105.2 papunktyje yra pateikiama procesinė teisės norma, kuri reglamentuoja terminą per kurį kompetentinga institucija turi priimti sprendimą dėl TIPK leidimo patikslinimo. Šiame Taisyklių papunktyje nėra įtvirtinto nei vieno teisinio pagrindo, kuriam esant gali būti priimamas sprendimas dėl TIPK leidimo patikslinimo. Įvertinus tai, kad atsakovo 2018 m. kovo 21 d sprendime Nr. (28.1)-A4-2657 nesiremiama jokia kita teisės norma, išskyrus aptartą Taisyklių 105.2 papunktį, t.y. ginčo sprendime nėra nurodytas jo priėmimo pagrindas, konstatuotina, kad atsakovo 2018 m. kovo 21 d sprendimas Nr. (28.1)-A4-2657 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimo, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas teisės aktų normomis.

10046.

101Pažymėtina, kad TIPK leidimo patikslinimo pagrindai yra nurodyti Taisyklių 105 punkto pirmajame sakinyje – „jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, leidimo rekvizitai patikslinami...“. Lingvistiniu bei sisteminiu būdais aiškinant paminėtas Taisyklių 105 punkto nuostatas, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad TIPK leidimo patikslinimas yra galimas tuo atveju, kai pasikeičia TIPK leidimą turinčio veiklos vykdytojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, t.y. kai pasikeičia veiklos vykdytojo ir TIPK leidimą turinčio asmens atitinkami Taisyklėse konkrečiai įvardinti rekvizitai. Taisyklių 105 punkte fizinio ar juridinio asmens rekvizitų sąrašas, dėl kurių pasikeitimo galimas TIPK leidimo patikslinimas, yra baigtinis ir nenumato galimybės šiuo būdu pakeisti patį veiklos vykdytoją, t.y. į TIPK leidimą įrašyti naują (kitą) fizinį ar juridinį asmenį. Be to pastebėtina ir tai, kad pagal Taisyklių 105.1 papunktį teisė ir pareiga kreiptis su prašymu dėl TIPK leidimo patikslinimo yra nustatyta veiklos vykdytojui, kas reiškia, jog tokį prašymą gali teikti asmuo jau turintis TIPK leidimą ir tik savo turimo TIPK leidimo atžvilgiu.

10247.

103Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta, kad kokie nors Taisyklių 105 punkte numatyti pareiškėjo rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas) būtų pasikeitę, byloje nėra nustatyta, kad pareiškėjas kaip veiklos vykdytojas dėl TIPK leidimo Nr. T-M.3-5/2015 būtų teikęs prašymą atsakovui dėl TIPK leidimo patikslinimo, todėl konstatuotina, kad nebuvo nei teisinių, nei faktinių pagrindų sprendimui dėl TIPK leidimo Nr. T-M.3-5/2015 patikslinimo priimti.

10448.

105Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo kolegija sprendžia, jog atsakovas 2018 m. kovo 21 d sprendimu Nr. (28.1)-A4-2657 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-M.3-5/2015 patikslino pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir Taisyklių 105 punkto bei 105.1 papunkčio reikalavimus ir be teisėto pagrindo pakeitė TIPK leidime Nr. T-M.3-5/2015 nurodytą veiklos vykdytoją. Toks atsakovo sprendimas naikintinas kaip neteisėtas iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 88 str., 2p., 91 str. 1d. 1 p.).

10649.

107Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Taisyklių nuostatas, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – pareiškėjo skundą tenkinti bei panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 21 d sprendimą Nr. (28.1)-A4-2657 (ABTĮ 147 straipsnis).

10850.

109Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB „NEG Recycling“ yra pateikęs prašymą priteisti bylos nagrinėjimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Pareiškėjas prašo teismo priteisti 112,17 Eur už susipažinimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir jo analize, 1 514,25 Eur už apeliacinio skundo rengimą ir derinimą, 28,05 Eur už susipažinimą su pateiktu atsiliepimu į apeliacinį skundą ir 11,25 Eur žyminį mokestį už apeliacinio skundo pareiškimą.

11051.

111ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Pagal ABTĮ 41 straipsnio 3 dalį, jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, pareiškėjo skundas tenkinamas, todėl pareiškėjas turi teisę į išlaidų, patirtų pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimą.

11252.

113ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

11453.

115Apeliacinės instancijos teismui, kartu su prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas, pareiškėjas yra pateikęs šiuos dokumentus: PVM sąskaitas faktūras serijos Nr. TGSLT1803047, Nr. TGSLT1900161 ir TGSLT1803270, bei 2020 m. balandžio 21 d. pažymą „Dėl teisinių paslaugų apmokėjimo“. Nors minėtoje pažymoje yra teigiama, kad PVM sąskaitos faktūros yra apmokėtos ir pateikiamos pavedimų datos, tačiau byloje nėra pateikta jokių dokumentų patvirtinančių, kad pareiškėjo prašoma suma realiai būtų advokatų kontorai TGS Baltic sumokėta. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas šiuo atveju tinkamai neįvykdė ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos pagrįsti patirtas išlaidas, todėl pareiškėjo prašymas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme netenkinamas.

11654.

117Byloje nustatyta, kad pareiškėjas sumokėjo 11,25 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir 23 Eur žyminį mokestį už skundą pirmos instancijos teismui, šias išlaidas patvirtina byloje esantys 2018 m. balandžio 10 d. ir 2018 m. lapkričio 9 d. mokėjimo nurodymai (I t., b. l. 26; III t. b. l. 82) pateikti kartu su pareiškėjo skundu pirmosios instancijos teismui ir su pareiškėjo apeliaciniu skundu apeliacinės instancijos teismui.

11855.

119Apeliacinės instancijos teisme priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, pareiškėjui atlygintinos išlaidos, kurių apmokėjimą patvirtinantys dokumentai yra pateikti ir kurios turėtos bylą išnagrinėjus pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, priėmus šį galutinį procesinį sprendimą. Taigi pareiškėjo naudai iš atsakovo priteistini jo sumokėti žyminiai mokesčiai – 34,25 Eur.

120Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 39 straipsniu, 40 straipsniu, 41 straipsniu, 88 straipsnio 2 punktu, 91 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 147 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

121Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį skundą patenkinti.

122Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

123Pareiškėjo uždarosios akcinė bendrovės „NEG Recycling“ skundą patenkinti ir panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. kovo 21 d sprendimą Nr. (28.1)-A4-2657 dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo patikslinimo.

124Pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „NEG Recycling“ iš atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros priteisti 34,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.

125Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NEG... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūros Sprendimu neteisėtai ir be... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo kreipėsi į... 11. 4.... 12. Pareiškėjas teigė, kad Sprendime nurodoma, jog TIPK leidimas patikslinamas... 13. 5.... 14. Pareiškėjas paaiškino, kad TIPK leidimas išduodamas konkrečiam subjektui... 15. 6.... 16. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Sprendime kaip vienas iš TIPK leidimo... 17. 7.... 18. Pareiškėjo nuomone, priimant Agentūros Sprendimą buvo pažeistos... 19. 8.... 20. Pareiškėjas pažymi, jog tiek Agentūros veiksmai (neveikimas) nagrinėjant... 21. 9.... 22. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti... 23. 10.... 24. Agentūra nurodė, kad MAATC 2018 m. kovo 13 d. raštu kreipėsi į Agentūrą... 25. 11.... 26. Atsakovas pažymėjo, kad keičiant veiklos vykdytojo rekvizitus nereikėjo... 27. 12.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės apskrities atliekų... 29. II.... 30. 13.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 9 d. sprendimu... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad 2013 m. spalio 9 d. tarp pareiškėjo ir MAATC buvo... 34. 15.... 35. Nutraukus sutartį trečiasis suinteresuotas asmuo MAATC 2018 m. kovo 13 d.... 36. 16.... 37. Teismas sprendė, kad pareiškėjo skundo argumentai dėl viešojo intereso... 38. 17.... 39. Teismas pažymėjo, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja AAĮ... 40. 18.... 41. Teismas nustatė, kad iš 2018 m. kovo 21 d. rašto Nr.(28.1)-A4-2657 matyti,... 42. 19.... 43. Nagrinėjamu atveju sprendimas patikslinti TIPK leidimo rekvizitus buvo... 44. 20.... 45. Teismas akcentavo, kad nagrinėjamu atveju TIPK leidimas nebuvo terminuotas,... 46. 21.... 47. Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 11 punktas nustatė, jog leidimas gali būti... 48. 22.... 49. Teismas nurodė, kad pareiškėjas teismo posėdžio metu pabrėžė, jog dėl... 50. 23.... 51. Atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjas ginčijamo Sprendimo priėmimo metu... 52. 24.... 53. Teismo vertinimu, skundžiamo Agentūros Sprendimo motyvai yra iš esmės... 54. III.... 55. 25.... 56. Pareiškėjas UAB „NEC Recycling“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus... 57. 26.... 58. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog:... 59. 27.... 60. Pareiškėjo įsitikinimu, Taisyklių 105.2 punkte numatytas TIPK leidimo... 61. 28.... 62. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, kad:... 63. 29.... 64. Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo buvo padaryta teisės... 65. 30.... 66. Pareiškėjo vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas... 67. 31.... 68. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimu yra sukuriamos... 69. 32.... 70. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo... 71. 33.... 72. Agentūros nuomone, pareiškėjas nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia, kad... 73. 34.... 74. Agentūra pažymi, jog pagal esamą teisinį reguliavimą, keičiantis veiklos... 75. 35.... 76. Agentūra akcentuoja, kad pareiškėjo subjektyvūs teiginiai dėl Agentūros... 77. 36.... 78. Agentūros vertinimu, teismas, ištyręs visus šalių pateiktus įrodymus... 79. Teisėjų kolegija... 80. IV.... 81. 37.... 82. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašė bylą nagrinėti žodinio proceso... 83. 38.... 84. Pareiškėjas prašymo apeliacinės instancijos teisme bylą nagrinėti... 85. V.... 86. 39.... 87. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos apsaugos agentūros (toliau... 88. 40.... 89. Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos... 90. 41.... 91. Aptariami teisės aktai išskiria du terminus, susijusius su TIPK leidimo... 92. 42.... 93. TIPK leidimo pakeitimo pagrindai numatyti Įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje.... 94. 43.... 95. Atsakovo sprendime 2018 m. kovo 21 d sprendimo Nr. (28.1)-A4-2657 bei atsakovo... 96. 44.... 97. Sutiktina, kad TIPK leidimo patikslinimas yra reglamentuotas Taisyklių 105... 98. 45.... 99. Įvertinus Taisyklių 105 punkte nustatytų teisės normų turinį... 100. 46.... 101. Pažymėtina, kad TIPK leidimo patikslinimo pagrindai yra nurodyti Taisyklių... 102. 47.... 103. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta, kad kokie nors Taisyklių 105 punkte... 104. 48.... 105. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo... 106. 49.... 107. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė... 108. 50.... 109. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB „NEG Recycling“ yra pateikęs... 110. 51.... 111. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 112. 52.... 113. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo... 114. 53.... 115. Apeliacinės instancijos teismui, kartu su prašymu atlyginti bylinėjimosi... 116. 54.... 117. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas sumokėjo 11,25 Eur žyminį mokestį už... 118. 55.... 119. Apeliacinės instancijos teisme priėmus pareiškėjui palankų sprendimą,... 120. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 39... 121. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį... 122. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 9 d. sprendimą... 123. Pareiškėjo uždarosios akcinė bendrovės „NEG Recycling“ skundą... 124. Pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „NEG Recycling“ iš atsakovo... 125. Sprendimas neskundžiamas....