Byla 2A-1505-258/2011
Dėl skolos ir palukanu priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Ritos Kisielienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Danutes Kutrienes ir Petro Jaržemskio, kolegijos posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo UAB “Žvilgsnis iš arciau ir partneriai” ir atsakovo UAB “Virtuves baldu prekyba” taikos sutarti civilineje byloje pagal ieškovo UAB “Žvilgsnis iš arciau ir partneriai” ieškini atsakovui UAB “Virtuves baldu prekyba” del skolos ir palukanu priteisimo.

2Kolegija, išnagrinejusi byla,

3n u s t a t e:

4Ieškovas uždaroji akcine bendrove „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Virtuves baldu prekyba“ 75 856,74 Lt skola, 12 928,67 Lt palukanu, 8,28 proc. metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

5Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškovo ieškini patenkino iš dalies. Priteise iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Virtuves baldu prekyba“ ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ naudai 75 856,74 Lt skola ir 1 307,81 Lt palukanu, viso 77 164,55 Lt (septyniasdešimt septynis tukstancius viena šimta šešiasdešimt keturis litus, penkiasdešimt penkis centus). Priteise iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Virtuves baldu prekyba“ ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ naudai 8,28 (aštuonis sveikus ir dvidešimt aštuonias šimtasias) proc. metiniu palukanu už priteista 75 856,74 Lt (septyniasdešimt penkiu tukstanciu aštuoniu šimtu penkiasdešimt šešiu litu, septyniasdešimt keturiu centu) skolos suma nuo bylos iškelimo teisme dienos, t.y. 2010 m. liepos 19 d. iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Kitoje dalyje ieškini atmete. Priteise iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Virtuves baldu prekyba“ ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ naudai 2 314,94 Lt žyminio mokescio ir 2 000,00 Lt išlaidu advokato padejejo pagalbai apmoketi, viso 4 314,94 Lt (keturis tukstancius tris šimtus keturiolika litu, devyniasdešimt keturis centus). Kitoje dalyje ieškovo prašyma del bylinejimosi išlaidu priteisimo atmete. Priteise iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Virtuves baldu prekyba“ valstybes naudai 22,90 Lt (dvidešimt du litus, devyniasdešimt centu) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu. Priteise iš ieškovo uždarosios akcines bendroves „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ valstybes naudai 3,45 Lt (tris litus, keturiasdešimt penkis centus) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Virtuves baldu prekyba“ praše: 1) stabdyti civilines bylos pagal atsakovo UAB „Virtuves baldu prekyba“ apeliacini skunda del 2010-12-29 Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo sprendimo civilineje byloje nr. 2-6063-608/2010 nagrinejima tol, kol Vilniaus miesto 1 apylinkes teisme civilineje byloje Nr. 2-25279-534/2010 bus priimtas galutinis sprendimas; 2) panaikinti 2010-12-29 Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo sprendima civilineje byloje Nr. 2-6063-608/2010 ir priimti nauja sprendima – ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ ieškini atmesti kaip nepagrista.

72011-01-28 ieškovas UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ ir UAB „Virtuves baldu prekyba“ Vilniaus apygardos teisme pateike taikos sutarti, kuria prašo patvirtinti ir panaikinti 2010-07-19 Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo nutarti, gražinti 75 proc. sumoketo žyminio mokescio.

8Šalys pareiške, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisines pasekmes bei civilines bylos užbaigimo taikos sutartimi teisines pasekmes, numatytos CK 6.983- 6.985 str. ir CPK 137 str. 2, 4 d., 293 str. 5 d., 294 str., t. y. kad tvirtindamas taikos sutarti, teismas priima nutarti, kuria nutraukia byla, o byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.

9Ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ ir atsakovo UAB „Virtuves baldu prekyba“ prašymas patvirtinti taikos sutarti tenkintinas, taikos sutartis patvirtintina, civiline byla nutrauktina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, laikinosios apsaugos priemones naikintinos.

10Šalys turi teise užbaigti civiline byla taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 3 d.). Iš pateiktos taikos sutarties matyti, kad šalys sutare tarp ju kilusi ginca del skolos ir palukanu priteisimo užbaigti bendru taikiu susitarimu.

11Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija, išanalizavusi pateikta taikos sutarti, nustate, jog pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šaliu teisiu ir teisetu interesu (CPK 42 str. 2 d.), todel darytina išvada, jog yra teisinis pagrindas patvirtinti šia taikos sutarti. Šalys yra pareiškusios, kad joms žinoma, jog sudarius taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus bei nutraukus byla, vel kreiptis i teisma su ieškiniu del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama, todel šaliu pateikta taikos sutartis patvirtintina, civiline byla nutrauktina ir pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

12Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutarti, yra gražinama 75 proc. sumoketo žyminio mokescio. Iš byloje esanciu dokumentu nustatyta, kad ieškovas UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ už ieškini sumokejo 2 664 Lt žyminio mokescio (b. l. 2), todel ieškovui yra gražintina 1 998 Lt sumoketo žyminio mokescio. Taip pat byloje pateikti duomenys, kad atsakovas „Virtuves baldu prekyba“ už apeliacini skunda sumokejo 2 315 Lt žyminio mokescio (b. l. 119), todel jam yra gražintina 1 736 Lt už apeliacini skunda sumoketo žyminio mokescio (CPK 3 str. 5 d., 87 str. 2 d.).

13Šioje byloje teismas turejo 33,30 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Patvirtinus taikos sutarti, iš ieškovo ir atsakovo priteistina po 16,65 Lt išlaidu i valstybes biudžeta (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str.).

14Patvirtinus taikos sutarti ir nutraukus civiline byla, bei šalims prašant, nelieka CPK 144 str. numatytu pagrindu taikyti laikinasias apsaugos priemones UAB „Virtuves baldu prekyba“, todel naikintinos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemones.

15Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 29 d. sprendima panaikinti.

17Patvirtinti ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“, i.k. 302251068, ir atsakovo UAB „Virtuves baldu prekyba“, i.k. 302303814, 2011 m. sausio 28 d. sudaryta taikos sutarti tokiomis salygomis:

 1. Šalys susitaria, kad Atsakovas sumoka Ieškovui:
 1. 75 856,74 Lt (septyniasdešimt penkis tukstancius aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis Lt 74 ct) skolos,
 2. 333,00 (tris šimtus trisdešimt tris Lt) Lt – t.y. 25% Ieškovo sumoketo žyminio mokescio,
 3. Bendroje sumoje 76 189,74 Lt. (septyniasdešimt šešis tukstancius šimta aštuoniasdešimt devynis Lt 74 ct)
žemiau nustatyta tvarka ir salygomis:
 • Iki 2011-01-30 Atsakovas sumoka 36 300,00 Lt (trisdešimt šešis tukstancius litu);
 • Iki 2011-03-30 Atsakovas sumoka 19 944,87 Lt (devyniolika tukstanciu devynis šimtus keturiasdešimt keturis litus 87 ct);
 • Iki 2011-06-30 Atsakovas sumoka 19 944,87 Lt (devyniolika tukstanciu devynis šimtus keturiasdešimt keturis litus 87 ct);
 1. Atsakovas turi teise sumoketi skola anksciau sutarto termino.
 2. Ieškovas atsisako nuo visu kitu Atsakovui pareikštu ieškinio reikalavimu, o Atsakovas prašo ši atsisakyma priimti.
 3. Šalys susitaria, kad Atsakovui nesumokejus Ieškovui mokejimo Taikos sutarties 1. punkte

  18nustatytu laiku ir/arba sumokejus ne visa mokejima, laikoma, kad po jos einancia kalendorine

  19diena yra suejes terminas sumoketi visa bendra 76 189,74 Lt. mokejima ir Ieškovas turi teise

  20kreiptis i teisma del vykdomojo rašto išdavimo visai likusiai nesumoketai sumai.

 4. Šalys susitaria, kad teikiant šia Taikos sutarti tvirtinti teismui, kartu Šalys prašo teismo panaikinti 2010-07-19 nutartimi civilineje byloje Nr. 2-6063-608/2010 atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinasias apsaugos priemones.
 5. Taikos sutartis pasirašyta trimis egzemplioriais – po viena Ieškovui ir Atsakovui, ir viena –

  21Teismui.

 6. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., prašo teismo nutartimi gražinti jam 75% šioje civilineje byloje sumoketo žyminio mokescio.

22Civiline byla nutraukti.

23Gražinti ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“, i. k. 302251068, 1 998 Lt žyminio mokescio, sumoketo i valstybes biudžeta už ieškini. Žymini mokesti gražina Valstybine mokesciu inspekcija.

24Gražinti atsakovui UAB „Virtuves baldu prekyba“ 1 736 Lt žyminio mokescio, sumoketo už apeliacini skunda. Žymini mokesti gražina Valstybine mokesciu inspekcija.

25Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010 m. liepos 19 d. atsakovui UAB „Virtuves baldu prekyba“, i.k. 302303814, taikytas laikinasias apsaugos priemones panaikinti (turto arešto akto Nr. 0110004621).

26Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“, i.k. 302251068, ir iš atsakovo UAB „Virtuves baldu prekyba“, i.k. 302303814, po 16,65 Lt išlaidu, patirtu del procesiniu dokumentu iteikimo byloje dalyvaujantiems asmenims, kurios sumokamos banke i Surenkamaja saskaita (imokos kodas 5660).

27Kolegijos pirmininke

28Rita Kisieliene

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju... 2. Kolegija, išnagrinejusi byla,... 3. n u s t a t e:... 4. Ieškovas uždaroji akcine bendrove „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškovo... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Virtuves baldu... 7. 2011-01-28 ieškovas UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ ir UAB... 8. Šalys pareiške, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 9. Ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“ ir atsakovo UAB... 10. Šalys turi teise užbaigti civiline byla taikos sutartimi bet kurioje proceso... 11. Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija, išanalizavusi pateikta taikos... 12. Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., šalims sudarius taikos sutarti, yra gražinama... 13. Šioje byloje teismas turejo 33,30 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu... 14. Patvirtinus taikos sutarti ir nutraukus civiline byla, bei šalims prašant,... 15. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 16. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010 m. gruodžio 29 d. sprendima... 17. Patvirtinti ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir... 18. nustatytu laiku ir/arba sumokejus ne visa mokejima, laikoma, kad po jos... 19. diena yra suejes terminas sumoketi visa bendra 76 189,74 Lt. mokejima ir... 20. kreiptis i teisma del vykdomojo rašto išdavimo visai likusiai nesumoketai... 21. Teismui.
 • Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Civiline byla nutraukti.... 23. Gražinti ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arciau ir... 24. Gražinti atsakovui UAB „Virtuves baldu prekyba“ 1... 25. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2010 m. liepos 19 d. atsakovui UAB... 26. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arciau ir partneriai“,... 27. Kolegijos pirmininke... 28. Rita Kisieliene...