Byla eB2-639-883/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fizinės Saugos Biuras“ (toliau – UAB „Fizinės Saugos Biuras“ ) dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau – VSDFV Šiaulių skyrius) kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Fizinės Saugos Biuras“. Nurodė, kad 2018-03-28 duomenimis atsakovė yra skolinga 10403,91 Eur sumą, iš kurios 90577,44 Eur yra valstybinio socialinio draudimo įmokos, 826,47 Eur valstybinio socialinio draudimo delspinigiai. Ieškovas atsakovės atžvilgiu ėmėsi visų įstatyme numatytų sankcijų ir priemonių, siekiant išieškoti susidariusią skolą. Ieškovas informavo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė nepadengs viso įsiskolinimo, tačiau atsakovė visos skolos nesumokėjo. Ieškovo manymu, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

5Iškeltina bankroto byla.

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai). Nagrinėjamu atveju dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Fizinės Saugos Biuras“ kreipėsi jos kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius, t. y. asmuo, kuriam įstatymas suteikia teisę inicijuoti bankroto bylą.
 2. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016).
 4. Šiaulių apygardos teismas 2018-04-11 nutartimi įpareigojo atsakovę per 5 darbo dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui duomenis, reikšmingus vertinant atsakovės finansinę būklę.
 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, be to, apie teismo posėdžio datą paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, taigi atsakovė yra tinkamai informuota apie bankroto procesą.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų apie savo finansinę būklę, todėl vertindamas įmonės (ne)mokumą teismas remiasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei valstybinės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras ir VĮ „Regitra“ pateikta informacija (CPK 179 straipsnio 3 dalis).
 7. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Fizinės Saugos Biuras“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2001-01-16. VĮ Registrų centras duomenimis atsakovė UAB „Fizinės Saugos Biuras“ neturi nekilnojamojo turto. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta.
 8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai skelbiami duomenys patvirtina, kad įmonė darbuotojų neturi. Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė yra skolinga 10 403,91 Eur. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų atsakovė UAB „Fizinės Saugos Biuras“.
 9. Atsižvelgiant į byloje esančių duomenų visumą yra pagrindo spręsti, kad atsakovės UAB „Fizinės Saugos Biuras“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 10 403,91 Eur skola ieškovui VSDFV Šiaulių skyriui, įmonė neturi nekilnojamojo turto, įmonė neturi darbuotojų, nevykdo ūkinės – komercinės veiklos, todėl yra pagrindo vertinti, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriumi, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių, nes atsakovės pradelsti įmonės įsipareigojimai (t. y. skolos) galimai viršija pusę jos turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis daroma išvada, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei UAB „Fizinės Saugos Biuras“ keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).
 10. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
 11. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus bei bankroto administratoriaus paslaugas teikiančių asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Parinktam asmeniui pasiūloma pateikti sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę. Pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi.
 12. Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje byloje ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinkta bankroto administratorė UAB „Ultima optio“ pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę UAB „Fizinės Saugos Biuras“. Remiantis bylos duomenimis nenustatyta aplinkybių, numatytų ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje, dėl kurių UAB „Ultima optio“ negalėtų būti UAB „Arega“ administratore, todėl įmonės bankroto administratore skirtina UAB „Ultima optio“ , sąrašo eilės Nr. B- JA341.
 13. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu UAB „Fizinės Saugos Biuras“ valdymo organai įpareigotini per 30 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Jei asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratorei turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam 2 896 baudą.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsniu, 6 straipsniu, 10 straipsniu ir 11 straipsniu, teismas

Nutarė

7Iškelti bankroto bylą UAB „Fizinės Saugos Biuras“, juridinio asmens kodas 245673170, buveinės adresas Sodo g. 31, Šiauliai.

8Bankrutuojančios UAB „Fizinės Saugos Biuras“ administratore paskirti UAB „Ultima optio“ sąrašo eilės Nr. B- JA341.

9Areštuoti atsakovės „Fizinės Saugos Biuras“, juridinio asmens kodas 245673170, buveinės adresas Sodo g. 31, Šiauliai, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

10Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento.

11Uždrausti atsakovei UAB „Fizinės Saugos Biuras“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

12Nustatyti terminą UAB „Fizinės Saugos Biuras“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

14Įpareigoti bankroto administratorę sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Fizinės Saugos Biuras“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Fizinės Saugos Biuras“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

15Įpareigoti UAB „Fizinės Saugos Biuras“ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Fizinės Saugos Biuras“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (iki reorganizacijos buvęs įstaigos pavadinimas – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos).

19Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

21Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai bankroto administratorei, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4.
 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 5. Iškeltina bankroto byla.
  1. Vadovaujantis Lietuvos... 6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 7. Iškelti bankroto bylą UAB „Fizinės Saugos Biuras“, juridinio asmens... 8. Bankrutuojančios UAB „Fizinės Saugos Biuras“ administratore paskirti UAB... 9. Areštuoti atsakovės „Fizinės Saugos Biuras“, juridinio asmens kodas... 10. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą... 11. Uždrausti atsakovei UAB „Fizinės Saugos Biuras“ vykdyti visas finansines... 12. Nustatyti terminą UAB „Fizinės Saugos Biuras“ kreditorių finansiniams... 13. Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 14. Įpareigoti bankroto administratorę sužinojus apie iškeltas bylas UAB... 15. Įpareigoti UAB „Fizinės Saugos Biuras“ valdymo organus per 15 dienų po... 16. Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 17. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Fizinės Saugos... 18. Apie iškeltą bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito,... 19. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama... 21. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai bankroto...