Byla 2-955-567/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui J. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „VILSTA“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Hearts“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „VILSTA“ pateikė ieškinį (1 t., b.l. 67-73), prašydamas priteisti 70088 EUR dydžio skolą už atliktus statybos rangos darbus pagal 2011-08-01 statybos rangos sutartį Nr. R-15/11 ir 2013-05-10 papildomą susitarimą Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutarties Nr. R-15/11, 6 % dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-01 tarp UAB „VILSTA“ ir UAB „ŽVC“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. R-15/11. Rangovas įsipareigojo atlikti darbus taip, kad jie visiškai atitiktų visus užsakovo reikalavimus pagal sutartį ir projektą. 2013-05-10 tarp kreditoriaus ir skolininko buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutarties Nr. R-15/11. Papildomo susitarimo 2 p. buvo numatyta, kad skolininkas iki 2013-05-28 savo lėšomis į darbų objektą pristatys visus metalinių kompozitinių kolonų gaminius, būtinus darbų atlikimui. Papildomo susitarimo 5 p. šalys numatė, kad užsakovas rangovui sumokės 200000 Lt (57924 EUR) premiją tuo atveju, jeigu rangovas tinkamai ir laiku įvykdys papildomo susitarimo 1 punktą. Ieškovas nurodė, kad derantis dėl papildomos susitarimo, atsakovas nesutiko dėl sutarties kainos padidinimo ir pasiūlė sutarties padidinimą nurodyti atskirai premijos pavidalu. Prieštaravimuose nurodytas teiginys, kad premija nėra sutarties kainos dalis, yra niekinis ir neturintis jokio pagrindo. 2014-05-16 buvo pasirašytas baigiamasis darbų aktas, kuriame atsakovas patvirtino, kad ieškovas tinkamai atliko visus darbus pagal sutartį ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius darbų atlikimą. Prieštaravimuose atsakovas klaidingai nurodė, kad baigiamųjų darbų akto pasirašymas patvirtina, kad ieškovas neįvykdė papildomo susitarimo 1 punkto nuostatų. Ieškovas nurodė, kad atsakovas pažeidė papildomo susitarimo 2 p., kadangi 43 dienas vėlavo įvykdyti savo įsipareigojimus ir pristatyti visus metalinius kompozitinius kolonų gaminius, būtinus darbų atlikimui. Šis pažeidimas sąlygojo ieškovo prastovas objekte, sukėlė nuostolių ir padarė įtaką darbų atlikimo terminams (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

4Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 140-156), prašydamas atmesti jį, kaip nepagrįstą, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-11 tarp UAB „ŽVC“ ir UAB „VILSTA“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis. Vėliau visos užsakovo teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties, perėjo UAB „Baltic Hearts“. Tarp šalių pasirašyta sutartimi šalys susitarė, kad ieškovas pagal atsakovo užduotį, projektą ir statybos techninius reglamentus pastatys administracinių pastatų kompleksą adresu Ukmergės g. 120, Vilniuje, esančiame žemės sklype. Pagal projektą buvo sutarta, kad minėtu adresu esančiame žemės sklype bus statomi trys analogiški administracinių pastatų komplekso korpusai - A korpusas, B korpusas ir C korpusas. Vykdant administracinių pastatų komplekso C korpuso statybas, kaip ir kiekvieno administracinių pastatų komplekso korpuso statybų metu, atsakovas ieškojo nuomininkų, galinčių ir norinčių išsinuomoti būsimas negyvenamosios paskirties patalpas. Pradėjus derybas su vienu didžiųjų tuomet dar statomo C korpuso nuomininkų, būsimam patalpų nuomininkui iškilo klausimas dėl poreikio įsikelti į minėtas patalpas konkrečiu terminu. Apie įsikėlimo į patalpas terminą buvo informuotas ir ieškovas. Atsižvelgiant į tai, ir įvertinus galimus darbų atlikimo terminus, 2013-05-10 tarp atsakovo ir ieškovo buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutarties Nr. R-15/11. Susitarimu ieškovas įsipareigojo pastatyti pastatų komplekso C korpusą Ukmergės g. 120, Vilniuje, pagal atsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą atsakovui 2013-11-11, o atsakovas įsipareigojo tinkamai ir pagal užsakymą atliktą darbą priimti, už jį sumokėti, ir tuo atveju, jeigu darbai bus atlikti laikantis sutarties terminų - papildomai ieškovui už darbus mokėtinos sumos, sumokėti susitarime numatytą premiją. Tai, kad tarp šalių visos susitarimo sąlygos buvo aptartos, atitinkančios jų valią, lūkesčius ir interesus, suderintos ir visiškai suprantamos, patvirtina ir susitarimo 7 punktas, kuriame nurodoma, kad šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti ir vykdyti ši susitarimą, pilnai ir visiškai pripažįsta šio papildomo susitarimo sąlygas, jas supranta ir įsipareigoja jų laikytis. Nors atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad ieškovas, būdamas savo srities specialistas, profesionaliai atliks susitarime aptartus darbus ir darbai bus atlikti griežtai laikantis susitarime numatytų darbų atlikimo terminų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad atsakovo lūkesčiai nepasiteisino, darbai buvo atlikti praėjus daugiau nei pusei metų nuo šalių sutarto galutinio darbų atlikimo termino. Ieškovas administracinių pastatų komplekso C korpuso statybos darbus atliko, tačiau juos atliko nesilaikydamas susitarime aptartų terminų, todėl prarado teisę į mokėtiną premiją. Atsakovas nurodė, kad pagal sutarties 3.1. punktą bendra objekto darbų kaina su PVM yra 6700000 Lt. Rangos sutarties 3.2. punkte nurodyta, kad sutartyje nustatyta kaina yra galutinė, apima visas tiesiogines ir netiesiogines su objekto darbų atlikimu susijusias išlaidas. Taigi, esant tokioms sutarties sąlygoms, laikytina, kad sutartimi buvo susitarta dėl konkrečios fiksuotos darbų kainos, t. y. tarp šalių sudaryta sutartis buvo fiksuotos kainos sutartis, ir jai galioja griežtas įstatymuose nustatytas ribojimas sutarties kainai keisti (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Sutarties šalys pasirašytoje sutartyje buvo susitarusios dėl konkrečios darbų apimties, statybos darbų ir konkrečios darbų kainos už juos. Ieškovui, kaip rangovui, turėjo būti mokama tik tokia suma, dėl kurios šalys buvo konkrečiai susitarusios. Jeigu būtų atsiradę papildomų darbų, dėl kurių šalys niekada sutartimi nebuvo apsitarę, tokiu atveju šalys vadovautųsi sutarties 4.4. punkto nuostatomis, numatančiomis, kad sutartyje nenumatytus darbus, kurių kaina nėra įtraukta į šios sutarties kainą ir kuriuos, remiantis šioje sutartyje nustatyta tvarka, užsako ir papildomai finansuoja užsakovas, o rangovas įsipareigoja vykdyti nenumatytus darbus visų statybų laikotarpiu ir baigti iki 4.2. punkte nurodytos datos, ir būtų atskirai susitarusios dėl papildomų darbų apimčių, kainos ir apmokėjimo tvarkos. Ieškovas nurodė, kad 200000 Lt (57924 EUR) premija yra sudėtinė sutartinės kainos dalis. Premija turėjo būti mokama, jeigu ieškovas UAB „VILSTA“ tinkamai ir laiku įvykdys papildomo susitarimo 1 punktą, t. y. atliks darbus iki 2013-11-11. Ieškovas UAB „VILSTA“ pagrįstai nurodė, kad sutarties kaina turi būti peržiūrėta (padidinta) ir atsakovas UAB „Baltic Hearts“ iš esmės sutiko. Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ nesutiko sutarties kainos padidinti, o pasiūlė tokį sutarties kainos padidinimą nurodyti atskirai premijos forma (kaip sudėtinę sutarties kainos dalį), todėl atsirado papildomo susitarimo 5 punktas. Kadangi atsakovas trečiajam administracinių pastatų komplekso C korpusui rado vieną pagrindinių nuomininkų, kuriam esminės reikšmės turėjo patalpų perdavimo momentas, ieškovas ir atsakovas 2013-05-10 sudarė susitarimą, kurio viena esminių sąlygų buvo susitarimas dėl konkrečios C korpuso darbų pabaigos, t. y. rangovas visus Sutartyje numatytus objekte „Administracinių pastatų kompleksas Ukmergės g. 120, Vilniuje“, esančio C korpuso statybos rangos darbus atliks iki 2013-11-11. Siekiant motyvuoti ieškovą darbus atlikti konkrečiai sutartu terminu, šalys susitarė dar dėl vienos sąlygos, t. y. susitarime numatė, kad rangovui tinkamai ir laiku įvykdžius Papildomo susitarimo 1 punktą, užsakovas sumokės rangovui 200000 Lt premiją per 5 darbo dienas nuo darbų pabaigos. Tokiu būdu šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu ieškovas darbus atliks esminiu atsakovui momentu, atsakovas jam atsilygins ir sumokės premiją. Tačiau susitarime aptarta premija niekada nebuvo ir nėra sutarties kainos dalis, kadangi ji būtų mokama tik įgyvendinus tam tikras sąlygas, t. y. pagal 2013-05-10 prie sutarties pasirašyto susitarimo 1 punktą Ukmergės g. 120, Vilniuje, esančio administracinių pastatų komplekso C korpuso darbai privalėjo būti atlikti iki 2013-11-11 ir tik ieškovo bendrovei tinkamai ir visa apimtimi įvykdžius šią sąlygą. Susitarimo 5 punktas numatė premijos mokėjimą, t. y. premija pagal tarp šalių pasirašytą susitarimą privalėjo būti mokama tik už visus pagal sutartį atliktus darbus papildomai šalia įvykdytų darbų kainos, siekiant įvykdyti pagal sutartį numatytus darbus taip, kad visi administracinių pastatų komplekso C korpuso darbai būtų atlikti konkrečiai sutartu laiku. Tačiau ieškovo bendrovė administracinių pastatų komplekso C korpuso darbų sutartais terminais neatliko. Atsakovas nurodė, kad šalys, sudarydamos susitarimą susitarė, kad ieškovui įvykdžius pagrindinę susitarimo sąlygą, t. y. administracinių pastatų komplekso C korpuso darbus atlikus iki 2013-11-11, ieškovui bus mokama 200000 Lt (57924 EUR) premija. Įprastai, pagal tarp šalių susiklosčiusią praktiką, tiek pagrindinėje sutartyje, tiek ir papildomuose susitarimuose prie jos, nurodoma, ar suma yra su PVM, ar be. Šiuo atveju buvo nurodyta, kad premija yra 200000 Lt (57924 EUR). Šalys, sudarydamos susitarimą, niekada nesitarė, kad premija bus ne 200000 Lt (57924 EUR), bet 242000 Lt, t. y. net 42000 Lt didesnė. Tokiu susitarimu šalys patvirtino savo supratimą, kad į šią sumą įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant PVM mokesčiu. Skaičiuojant, kad premijos suma yra 200000 Lt (57924 EUR) plius PVM (t. y. 42000 Lt), ieškovui būtų suteiktas perdėtas pranašumas ir jis atsidurtų neproporcingai geresnėje nei atsakovas padėtyje. Atsakovas pažymėjo, kad antstolis G. B., surašydamas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, jame užfiksavo objektyviai matomus įrodymus: turto ir daiktų būklę ir kt. Užfiksavęs daiktų ir turto būklę, antstolis G. B. visą tai aprašė specialiame protokole. Kadangi atsakovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tikslus, jame užfiksuoti visi ieškovo bendrovės faktinių aplinkybių konstatavimo metu ieškovo (ne) atlikti darbai, jame nėra atliktas joks darbų vertinimas, todėl faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tinkamas rašytinis įrodymas ir jis įrodo faktinę administracinių pastatų komplekso C korpuso būklę 2014 m. sausio mėnesį, ir tai, kad ieškovas prisiimtų įsipareigojimų taip ir neįvykdė (CK 6.193 str. – 6.195 str., 6.653 str., 6.684 str., 6.685 str.).

5Ieškovas UAB „VILSTA“ pateikė dubliką (2 t., b.l. 1a-4), prašydamas priteisti 70088 EUR dydžio skolą už atliktus statybos rangos darbus pagal 2011-08-01 statybos rangos sutartį Nr. R-15/11 ir 2013-05-10 papildomą susitarimą Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutartį Nr. R-15/11, 6 % dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas UAB „VILSTA“ nebuvo informuotas nei apie administracinių pastatų komplekso Ukmergės g. 120, Vilniuje, C korpuso būsimus nuomininkus, nei apie jų įsikėlimo į objektą terminus. Ieškovas UAB „VILSTA“ sutiko ir įsipareigojo atlikti objekto monolitinio konstruktyvo ir mūrinių konstrukcijų įrengimo darbus iki 2013-05-10 papildomame susitarime Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutarties Nr. R-15/11 numatyto termino, įvertindamas tai, kad atsakovas UAB „Baltic Hearts“ sudarys ieškovui UAB „VILSTA“ būtinas darbams atlikti sąlygas bei tinkamai ir laiku įvykdys visus sutartyje ir papildomame susitarime numatytus įsipareigojimus, tačiau atsakovas to nesugebėjo užtikrinti, todėl ieškovas UAB „VILSTA“ objektyviai negalėjo atlikti visų darbų numatytais terminais, kurie buvo numatyti papildomame susitarime dėl atsakovo UAB „Baltic Hearts“ kaltės ir veiksmų. Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ klaidina teismą, nurodydamas, kad pagal sutarties 3.1 punktą bendra objekto darbų kaina su PVM yra 6700000 Lt, kadangi sutarties 3.1 punkte yra nurodyta, kad bendra sutarties kaina yra 6700000 Lt be PVM mokesčio. Ieškovas UAB „VILSTA“ nei sutartimi, nei papildomu susitarimu neįsipareigojo objekte sumontuoti bokštinio krano, kurį atsakovas UAB „Baltic Hearts“ naudotų metalinių kompozitinių kolonų gaminių pristatymui. Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ klaidingai nurodė apie tai, kad ieškovo bendrovė C korpuso statybos darbų sutartais terminais neatliks, nebuvo jokių pranešimų iš ieškovo pusės, kadangi ieškovas UAB „VILSTA“ ne kartą tiek žodžiu, tiek raštu kreipėsi į atsakovą UAB „Baltic Hearts“ su nuogastavimais dėl tinkamo sutarties ir papildomo susitarimo sąlygų vykdymo bei kliūčių ieškovui UAB „VILSTA“ vykdyti darbus papildomame susitarime numatytais terminais sudarymo. Ieškovas nurodė, kad pagal papildomo susitarimo 5 punktą ieškovui UAB „VILSTA“ mokėtinos premijos dydis yra 200000 Lt (57924 EUR) plius PVM, iš viso 242000 Lt (70088 EUR) su PVM, kadangi premija yra sudėtinė sutarties kainos dalis, kuriai taikomas PVM ir kurią sumokėdamas, atsakovas UAB „Baltic Hearts“, būdamas PVM mokėtoju, turės teisę įtraukti į PVM atskaitą. Tuo atveju, jeigu ieškovas UAB „VILSTA“ ir atsakovas UAB „Baltic Hearts“ būtų patvirtinę savo bendrą supratimą, kad papildomo susitarimo 5 punkte nurodytas premijos dydis apima ir PVM, tai būtų nurodyta, t. y. premijos dydis su PVM. Ieškovas nurodė, kad 2014-05-16 baigiamasis darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo pasirašytas ne tik dėl darbų, atliktų pagal papildomą susitarimą, bet ir kitų pagal papildomus susitarimus prie sutarties ieškovo UAB „VILSTA“ atliktų statybos rangos darbų, todėl atsakovas UAB „Baltic Hearts“ klaidingai nurodė, kad šio dokumento pasirašymas patvirtina, kad ieškovas UAB „VILSTA“ neįvykdė papildomo susitarimo 1 punkto nuostatų. Dėl 2014-01-24 antstolio G. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 40/14/802 ieškovas nurodė, kad antstolis G. B., vertindamas objekto būklę, rėmėsi išimtinai atsakovo UAB „Baltic Hearts“ vertinimais, kadangi protokole pateikta informacija negali būti laikoma antstolio objektyviai matomos ir (ar) nustatomos faktinės aplinkybės, galimai viršijo jam nustatytą kompetenciją bei reikalauja specialių žinių panaudojimo.

6Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ pateikė tripliką (2 t., b.l. 7-12), prašydamas atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą ir priteisti 2880 EUR bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas nėra gavęs nei vieno ieškovo rašto ar pranešimo apie atliekamų darbų vykdymo eigą, darbų atlikimo terminus ir pan. Ieškovas nepateikė jokių tokius teiginius pagrindžiančių įrodymų. Atsakovas ieškovui sudarė pačias palankiausias sąlygas darbų atlikimui, su ieškovo darbuotojais ir atstovais keitėsi informacija, rengė įvairius pasitarimus, siuntė paklausimus su prašymais informuoti apie darbų eigą, nuolat ragino ieškovą atlikti darbus kaip įmanoma greičiau. Kiekvienos savaitės pirmadienį atsakovas kviesdavo gamybinius susirinkimus, kurių metu buvo aptariami administracinių pastatų komplekso UAB ,,Baltic Hearts“ korpuso statybos darbai, jų eiga. Į šiuos susirinkimus buvo kviečiamas ir ieškovas. Ieškovo pageidavimu buvo sudaromos trišalės prekių ir paslaugų teikimo sutartys, kurių pagrindu prekių tiekėjai parduodavo ieškovui prekes, o už jas mokėjimus atlikdavo atsakovas. Šios sutartys buvo sudaromos dėl sunkios ieškovo finansinės padėties, kadangi jis turėjo mokumo sunkumų, o atsakovas tuo tarpu vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu atsakovas už ieškovą nebūtų atlikęs mokėjimus pagal trišales sutartis, tikėtina, kad darbų vykdymas būtų sustojęs neapibrėžtam laikui. Atsakovas visomis išgalėmis stengėsi, kad ieškovas darbus atliktų sutartu terminu. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas nesilaikė kalendorinių darbų vykdymo grafiko C korpusui, kurį pats ir parengė, ir kuris yra sudedamoji šalių pasirašytos statybos rangos sutarties dalis. Atsakovas nuolat kreipdavosi į ieškovą, nurodydamas, kad stipriai atsilieka nuo darbų grafiko, objekte darbai vyksta vangiai, dirba tik keli žmonės ir ieškovas nesugebės įvykdyti sutartinių įsipareigojimų ir laiku užbaigti C korpuso statybos darbų. Tačiau į atsakovo pretenzijas nebuvo reaguojama, darbų apimtys objekte nebuvo didinamos. Ieškovas darbų atlikimui turėjo pačias geriausias sąlygas, nes darbų pradžia buvo pavasaris, gegužės mėnuo. Tačiau ieškovas šia galimybe nepasinaudojo, darbų pačiu geriausiu statyboms laikotarpiu (vasarą, ankstyvą rudenį) nevykdė, dėl ko atsakovas buvo priverstas nuolat kreiptis į ieškovą su raginimais vykdyti darbus. Atsakovas 2013 metų rugsėjį kreipėsi į ieškovą, nurodydamas apie darbų grafiko nesilaikymą, apie vangiai, menkais pajėgumais atliekamą darbą, abejones dėl ieškovo gebėjimų įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir laiku užbaigti C korpuso statybos darbus. Atsakovas pažymėjo, kad rugsėjo mėnuo buvo penktas mėnuo nuo šalių susitarimo pradėti vykdyti C korpuso statybos darbus, ir, jeigu A ir B korpusai buvo baigti per keturis mėnesius, tai C korpusas penktą statybos mėnesį nebuvo net įpusėjęs. Nors orų sąlygos buvo itin palankios vykdyti statybos darbus, tačiau nepaisant to, ieškovas darbus vykdė lėtai, objekte dirbo tik keli žmonės, o kartais objekte nebuvo nei vieno ieškovo darbuotojo. Tokių atsakovo kreipimųsi buvimą liudija atsakovo bendrovės vadovo 2013-09-04 elektroninis laiškas ieškovo bendrovės vadovui, kuriame nurodoma, kad darbai nėra vykdomi, nors vasara, statyboms itin palankus laikotarpis, taip pat 2014-02-28 atsakovo kreipimasis į ieškovą su pretenzija dėl sutarties sąlygų vykdymo. Ieškovas į atsakovo pretenzijas nereagavo.

7Atsakovas nurodė, kad Rangos sutarties 2.1. punktu ieškovas pareiškė ir patvirtino, kad yra susipažinęs su objektu, projektine dokumentacija, visomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami rangos sutartyje bei prieduose numatyti darbai. Pasirašydamas rangos sutartį (ir papildomus susitarimus), ieškovas patvirtino, kad, sudarydamas sąmatas, įvertino visus darbų užbaigimui reikalingus darbus, medžiagas ir įrangą. Dėl šių ir kitų priežasčių ieškovą atsakovas ir pasirinko kaip rangovą, priėmė jo pateiktą pasiūlymą dėl statybos darbų atlikimo, kuris tapo rangos sutarties pasirašymo pagrindu. Visi trys Ukmergės g. 120, Vilniuje, esančio administracinio pastatų komplekso korpusai (A, B ir C) buvo suplanuoti technologiškai analogiškai, jų statybai naudojamos tos pačios medžiagos. Atsakovas turėjo pagrįstų lūkesčių, kad kitų administracinių pastatų analogiški statybos darbai bus atliekami tokiais pačiais terminais, jų statyboms reikės praktiškai tų pačių medžiagų kiekio. Nors visi trys administracinių pastatų komplekso UAB „Baltic Hearts“ korpuse statybos darbai technologiškai analogiški, tačiau visų trijų administracinių pastatų komplekso UAB „Baltic Hearts“ korpusų (A, B ir C) statybos darbai vyko skirtingais terminais, ir kiekvieno pastatų statybos dėl ieškovo kaltės nuolat vėlavo. Atsakovas nurodė, kad C korpuso statybos rangos darbų eigoje atsiradę trukdžiai, sąlygoję atitinkamų statybos rangos darbų atlikimo uždelsimą, atsižvelgiant į nusistovėjusią konkrečių darbų atlikimo praktiką pastatų komplekso UAB „Baltic Hearts“ A ir B korpusuose, sietini išimtinai su ieškovo kalte. Ieškovas dėl savo kaltės pažeidė darbų vykdymo terminus, todėl negalėjo užbaigti darbų nustatytu laiku. Sutarties dalimi esantį darbų vykdymo grafiką sudarė ieškovas, atsižvelgdamas į darbų atlikimo procesus, pagrindinius darbus numatęs vykdyti vasarą - pačiu palankiausiu metų laiku. Atsakovas nurodė, kad premija nėra sudėtinė kainos dalis. Jeigu ieškovas C korpuso statybos rangos darbus būtų atlikęs papildomame susitarime Nr. 13 nurodytu terminu, t. y. iki 2011-11-11, atsakovas papildomai būtų sumokėjęs ieškovui 200000 Lt premiją, įskaitant PVM. Pagrindinė premijos ieškovui sąlyga buvo darbų atlikimas griežtai sutartu terminu. Kadangi ieškovas nesugebėjo darbų atlikti per papildomame susitarime nurodytą septynių mėnesių terminą, nors analogiškus A ir B korpusų statybos darbus ieškovas atliko per keturis mėnesius, jam premija nėra mokėtina. Pažymėjo, jeigu premija būtų buvusi sudėtinė kainos dalis, šalys tarp šalių sudarytame papildomame susitarime Nr. 13 būtų nurodę, jog tarp šalių pasirašytos sutarties 3.1. punkte nurodyta kaina keičiama, t. y. didinama atitinkama suma. Šiuo atveju to nebuvo. Priešingai, šalys susitarė, jog jeigu ieškovas darbus atliks iki konkretaus termino, atsakovas ieškovui sumokės premiją. Atsakovas pažymėjo, kad antstolis G. B., surašydamas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, jame užfiksavo objektyviai matomus įrodymus: turto ir daiktų būklę ir kt. Užfiksavęs daiktų ir turto būklę, antstolis G. B. visą tai aprašė specialiame protokole. Kadangi atsakovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tikslus, jame užfiksuoti visi ieškovo bendrovės faktinių aplinkybių konstatavimo metu ieškovo (ne) atlikti darbai, jame nėra atliktas joks darbų vertinimas, todėl faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra tinkamas rašytinis įrodymas ir jis įrodo faktinę administracinių pastatų komplekso C korpuso būklę 2014 m. sausio mėnesį, ir tai, kad ieškovas priimtų įsipareigojimų taip ir neįvykdė (CK 6.193 str. – 6.195 str., 6.653 str., 6.684 str., 6.685 str.).

8Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

92011-08-01 buvo sudaryta statybos rangos sutartis tarp UAB „ŽVC“ (dabar - UAB „Baltic Hearts”), atstovaujamo direktoriaus D. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G.. Šalys susitarė, kad ieškovas pagal atsakovo užduotį, projektą ir statybos techninius reglamentus pastatys administracinių pastatų kompleksą Ukmergės g. 120, Vilniuje, esančiame žemės sklype (1 t., b.l. 74-83). Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad bendra sutarties kaina yra 6700000 Lt be PVM mokesčio (1 t., b.l. 75).

102013-05-03 UAB „Baltic Hearts“ pateikė atsakovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-18 dėl darbų pradėjimo nuo 2013-05-31 (2 t., b.l. 26-27).

112013-05-10 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutarties Nr. R-15/11 tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G.. Susitarimo 5 punkte numatyta, kad rangovui tinkamai ir laiku įvykdžius šio papildomo susitarimo 1 punktą, užsakovas sumokės rangovui 200000 Lt premiją per 5 darbo dienas nuo darbų pabaigos (1 t., b.l. 84-85).

122013-05-29 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-265 dėl objekto korpuso C darbo projekto pateikimo iki 2013-06-07 (1 t., b.l. 90).

132013-05-29 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-266 dėl objekto korpuso C darbų vykdymo (1 t., b.l. 91).

142013-05-29 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-21 dėl bokštinio krano sumontavimo informacijos pateikimo (2 t., b.l. 28).

152013-06-05 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 14 prie 2011-08-11 statybos rangos sutarties tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G., dėl B korpuso papildomų darbų (2 t., b.l. 86).

162013-06-07 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-24 dėl informacijos apie planuojamą statybų darbų pabaigą pranešimą (1 t., b.l. 224).

172013-07-02 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-28 dėl erdvinių karkasų C korpuso kompozitinėms kolonoms (2 t., b.l. 25), nurodant, kad termino C korpuso statybai nepratęsia.

182013-07-02 komisija, susidedanti iš UAB „VILSTA“ statybos vadovo A. Č., UAB „STP“ techninės priežiūros vadovo A. Š., UAB „Baltic Hearts“ statybos vadovo R. G., sudarė aktą, kuriuo nustatė, kad kolonos J-194, J-198, j-189, J-192 pagamintos teisingai pagal pateiktus brėžinius, neteisingai yra įbetonuotos kolonų tvirtinimo detalės (2 t., b.l. 83).

192013-07-12 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-30 dėl nekokybiškų objekto C korpuso kompozitinių kolonų detalių tiekimo ir nekokybiško pagrindų įrengimo (1 t., b.l. 220-223).

202013-07-23 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-361 dėl nekokybiškų objekto C korpuso kompozitinių kolonų detalių tiekimo ir nekokybiško pagrindų įrengimo (1 t., b.l. 92-93).

212013-08-06 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-37 dėl nekokybiškų objekto C korpuso kompozitinių kolonų detalių tiekimo ir nekokybiško pagrindų įrengimo (1 t., b.l. 218-219).

222013-08-27 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 16 prie 2011-08-11 statybos rangos sutarties tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G., dėl B korpuso papildomų darbų (2 t., b.l. 84).

232013-09-16 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 17 prie 2011-08-11 statybos rangos sutarties tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G., dėl C korpuso papildomų darbų (2 t., b.l. 85).

242013-10-02 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-56 dėl statybos darbų grafiko (1 t., b.l. 217).

252013-11-18 sudarytas darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo R. G., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo A. Č. (2 t., b.l. 111-112).

262013-11-22 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-66 dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo (1 t., b.l. 216, 2 t., b.l. 29).

272013-12-02 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-619 dėl sutarties sąlygų vykdymo, nurodydama apie darbų įvykdymo termino pratęsimą iki 2013-11-28, atsižvelgiant į kompozitinių kolonų pristatymo pavėlavimą 17 dienų (1 t., b.l. 94-95).

282013-12-04 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 13-2-76 dėl nekokybiškai atliktų darbų (1 t., b.l. 211-215).

292014-01-03 sudarytas darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo R. G., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo A. Č. (2 t., b.l. 113-114).

302014-01-13 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-04 dėl išpildomosios dokumentacijos pateikimo ir trūkumų pašalinimo (1 t., b.l. 193-211).

312014-02-11 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-57 dėl darbų trūkumų pašalinimo ir sutarties sąlygų vykdymo (1 t., b.l. 101-102).

322014-02-21 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-17 dėl C korpuso G/B šachtų liftų angų defektų (1 t., b.l. 190-192).

332014-02-25 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-18 dėl termino praleidimo (1 t., b.l. 188-189).

342014-02-25 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-19 dėl defektų pašalinimo (1 t., b.l. 179-187).

352014-02-26 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-82 dėl sutarties sąlygų vykdymo (1 t., b.l. 106).

362014-02-28 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-23 dėl sutarties sąlygų vykdymo (1 t., b.l. 177-178, 2 t., b.l. 23-24).

372014-03-03 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą Nr. SR-88 dėl sutarties sąlygų vykdymo (1 t., b.l. 105).

382014-03-04 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-24 dėl sutarties sąlygų vykdymo (1 t., b.l. 176).

392014-03-10 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą Nr. 14-2-27 dėl sutarties sąlygų vykdymo (1 t., b.l. 173-175).

402014-03-25 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 20 prie 2011-08-01 statybos rangos sutarties Nr. R-15/11 tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamos direktoriaus T. G., dėl C korpuso papildomų darbų (1 t., b.l. 103-104, 2 t., b.l. 120-121).

412014-04-14 sudarytas defektinis aktas dėl C korpuso darbų tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G. (1 t., b.l. 172).

422014-05-16 sudarytas baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB „Baltic Hearts”, atstovaujamo direktoriaus R. M., ir UAB „VILSTA“, atstovaujamo direktoriaus T. G. (1 t., b.l. 86-88).

432015-08-21 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė iškelti bankroto bylą UAB „VILSTA“ (2 t., b.l. 43-45, 55-58).

44Galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo darbų kainos nustatymo būdo. CK 6.653 straipsnio 1–3 dalių dispozityviosios teisės normos nustato šalių galimybę pasirinkti kainos nustatymo būdus. Darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. Tačiau pažymėtina, kad, statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje A. S. IĮ v. UAB ,,Abuva”, bylos Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006). Toks teisinis reglamentavimas įpareigoja sutarties šalis apsispręsti, renkantis kainos nustatymo būdą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šių nuostatų tikslas – statybos rangos sutarties šalims suteikti alternatyvias galimybes joms labiau priimtinu būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su darbų kainos koregavimu, taip užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, drausminti statybos proceso dalyvius ir kita. Šalys, nustatančios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Taigi darbų kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Estinos arka“ v. UAB ,,Lelija“, bylos Nr. 3K-3-543/2006).

45Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą, todėl ir rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines CK 6.653 straipsnio 6 dalyje ar 6.685 straipsnyje įtvirtintas aplinkybes. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas rangos sutartimi sulygtos darbų kainos keitimo klausimą ir šalių ginčą dėl to, turi nustatyti rangos sutarties sąlygų dėl kainos nustatymo ir jos keitimo turinį: dėl kokios kainos – konkrečios ar apytikrės šalys susitarė (CK 6.653 straipsnio 5 dalis), bei tirti, ar konkrečiu atveju buvo šalių sutartyje ar įstatyme nustatyti pagrindai darbų kainai keisti (CK 6.684 straipsnio 4 dalis, 6.685 straipsnis).

46Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pagal 2011-08-01 sudarytos statybos rangos sutarties tarp UAB „ŽVC“ (dabar - UAB „Baltic Hearts”) ir UAB „VILSTA“ 3.1 punktą buvo numatyta, kad bendra sutarties kaina yra 6700000 Lt be PVM mokesčio (1 t., b.l. 75), tai reiškia, kad šalys, nustačiusios statybos rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius.

47Rangovo teisė gauti premiją nagrinėjamu atveju yra susijusi su jo pareiga darbus atlikti kokybiškai ir laiku (CK 6.663, 6.693 straipsniai). Pareiga atlikti darbus kokybiškai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos – įprastus tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

48Ieškovas, kaip rangovas (šiuo metu bankrutavusi įmonė), yra atsakingas dėl termino baigti statybos darbus praleidimą, todėl neturi teisės gauti 70088 EUR dydžio premiją už atliktus statybos rangos darbus pagal 2011-08-01 statybos rangos sutartį Nr. R-15/11 ir 2013-05-10 papildomą susitarimą Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos rangos sutartį Nr. R-15/11, bei 6 % dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir reikštų nepagrįstą praturtėjimą užsakovo sąskaita. Aplinkybė, kad 2014-05-16 buvo sudarytas baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB „Baltic Hearts” ir UAB „VILSTA“ (1 t., b.l. 86-88), patvirtina, kad termino C korpuso statybos rangos darbus užbaigti iki 2013-11-11 praleidimas buvo ženklus ir 70088 EUR dydžio premija už atliktus statybos rangos darbus negali būti priteista, įvertinus 2014-04-14 defektinį aktą, sudarytą tarp UAB „Baltic Hearts” ir UAB „VILSTA“ (1 t., b.l. 172) ir 2014-01-24 antstolio G. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (1 t., b.l. 55-56).

49Aplinkybė, kad 2013-07-02 komisija, susidedanti iš UAB „VILSTA“ statybos vadovo A. Č., UAB „STP“ techninės priežiūros vadovo A. Š., UAB „Baltic Hearts“ statybos vadovo R. G., sudarė aktą, kuriuo nustatė, kad kolonos J-194, J-198, j-189, J-192 pagamintos teisingai pagal pateiktus brėžinius, neteisingai yra įbetonuotos kolonų tvirtinimo detalės (2 t., b.l. 83), nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes toks keletos kolonų tvirtinimo detalių neatitikimas sudarė (atsakovas, kaip užsakovas, iki 2013-05-28 įsipareigojo savo sąskaita pristatyti visus metalinių kompozicinių kolonų gaminius) neženklų termino praleidimo pateisinimą, o ieškovas galutinį 2013-11-28 (šalys neginčijo aplinkybės, kad atsakovas 17 dienų vėlavo pateikti kompozitines kolonas) terminą pažeidė ženkliai, nes tik 2014-05-16 buvo sudarytas baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas.

50Teismas daro išvadą, kad premija nebuvo ir nėra sutarties kainos dalis, kadangi premija būtų mokama tik įgyvendinus tam tikras sąlygas, t. y. tuo atveju, jei rangovas pagal 2013-05-10 prie sutarties pasirašyto susitarimo 1 punktą Ukmergės g. 120, Vilniuje, esančio administracinių pastatų komplekso C korpuso darbus būtų atlikęs iki 2013-11-11 ir tinkamai visa apimtimi. Šią teismo išvadą patvirtina Antstolio G. B. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriuo abejoti teismas neturi teisinio pagrindo, nes jame užfiksuoti visi ieškovo bendrovės faktinių aplinkybių konstatavimo metu ieškovo (ne)atlikti darbai, ir šis rašytinis įrodymas yra tinkamas, patvirtinantis faktinę administracinių pastatų komplekso C korpuso būklę 2014 m. sausio mėnesį, ir tai, kad ieškovas prisiimtų įsipareigojimų iki 2013-11-11 neįvykdė. Teismas nevertina liudytojų T. G., R. M., A. Š., A. D., D. M., A. Č. parodymų, kurie yra prieštaringi ir teismas neturi galimybės šių prieštaravimų pašalinti. Teismas nepasisako dėl kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 6.193 str. – 6.195 str., 6.653 str., CPK 3 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

51Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir žyminio mokesčio grąžinimo

52Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį Nr. L2-12181-864/2015 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – ieškovo BUAB „Vilsta“ (j.a.k. 120207356) reikalavimams užtikrinti taikytas areštas atsakovo UAB „Baltic Hearts“ (j.a.k. 302662991) nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų 70088 EUR sumai, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, bei draudimas juos parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, draudimas disponuoti, nes ieškinys yra atmetamas (LR CPK 150 str. 2 d.).

53Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovo prašymas priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas tenkintinas, nes šis atsakovas yra sumokėjęs (2 t., b.l. 29-30) už advokato teisinę pagalbą. Atsakovas turi teisę į turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes ieškinys yra atmestinas.

54Teismas daro išvadą, kad bylinėjimosi išlaidos atlygintinos iš bankroto administravimo lėšų, o ne bendra kreditorinių reikalavimų eilės tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013 ir kt.). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų (Įmonių bankroto įstatymas). Teismo vertinimu, iš ieškovo atsakovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį atitinka administravimo išlaidų sampratą (LR CPK 88 str., 93 str., 98 str.).

55Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad ieškinį atmetus, gali būti atlygintas atsakovui maksimalus bylinėjimosi išlaidų dydis 1609,54 EUR sumai už advokatės po 2015-06-30 pateiktus:

56tripliką 1049,70 EUR (2 t., b.l. 7-12, 1,5 x 699,80 EUR 2015 m. I ketvirčio bruto),

57rašytinius paaiškinimus 279,92 EUR (2 t., b.l. 79-82, 0,4 x 699,80 EUR),

58už atstovavimą teismo posėdžiuose, dalyvaujant advokatei 279,92 EUR (apskaičiuota 4 val. x 69,98 EUR (0,1 x 699,80 EUR)).

59Nagrinėjamu atveju atsakovo bylinėjimosi išlaidų dydis yra 2880 EUR (2 t., b.l. 29-30) advokatės teisinei pagalbai apmokėti. Šių išlaidų dydis viršija maksimalų galimą šioje byloje 1609,54 EUR dydį, todėl priteisiamas sumažintas už advokatės teisines paslaugas dydis 1609,54 EUR, išmokant iš BUAB „Vilsta“ administravimui skirtų lėšų (LR CPK 3 str. 1 d., 7 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (įsakymo redakcija, patvirtinta 2015-03-19 įsakymu Nr.1R-77), 7 p., 8.3 p., 8.16 p., 9 p. ).

60LR CPK 87 str. 1 d. 1 p. nurodyta, jog žyminis mokestis grąžinamas, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio negu numato įstatymai. Vadovaujantis šiuo punktu, žyminis mokestis gali būti ieškovui grąžinamas, nes ieškovas sumokėjo žyminį mokestį už reikalavimus, kurie pagal įstatymą neapmokestinami. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui yra iškelta bankroto byla ir ieškinys žyminiu mokesčiu neapmokestinamas, ieškovo pagal 2015-02-17 mokėjimo nurodymą sumokėtas 423 EUR žyminis mokestis grąžinamas ieškovui BUAB „Vilsta“ (j.a.k. 120207356), pavedant įsiteisėjusio sprendimo šioje dalyje vykdymą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

61Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

62Ieškinį atmesti.

63Priteisti iš ieškovo BUAB „Vilsta“ 1609,54 EUR bylinėjimosi išlaidų, išmokant iš BUAB „Vilsta“ administravimui skirtų lėšų, atsakovo UAB „Baltic Hearts“ naudai.

64Grąžinti BUAB „Vilsta“ (j.a.k. 120207356) pagal 2015-02-17 mokėjimo nurodymą sumokėtą 423 EUR žyminį mokestį, pavedant įsiteisėjusio sprendimo šioje dalyje vykdymą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

65Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį Nr. L2-12181-864/2015 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo BUAB „Vilsta“ (j.a.k. 120207356) reikalavimams užtikrinti taikytą areštą atsakovui UAB „Baltic Hearts“ (j.a.k. 302662991) nuosavybės teise priklausantiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams, piniginėms lėšoms 70088 EUR sumai, esantiems pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, draudimą juos parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, bei draudimą disponuoti.

66Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „VILSTA“ pateikė ieškinį (1 t., b.l. 67-73), prašydamas... 4. Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t.,... 5. Ieškovas UAB „VILSTA“ pateikė dubliką (2 t., b.l. 1a-4), prašydamas... 6. Atsakovas UAB „Baltic Hearts“ pateikė tripliką (2 t., b.l. 7-12),... 7. Atsakovas nurodė, kad Rangos sutarties 2.1. punktu ieškovas pareiškė ir... 8. Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti... 9. 2011-08-01 buvo sudaryta statybos rangos sutartis tarp UAB „ŽVC“ (dabar -... 10. 2013-05-03 UAB „Baltic Hearts“ pateikė atsakovui UAB „VILSTA“ raštą... 11. 2013-05-10 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 13 prie 2011-08-01 statybos... 12. 2013-05-29 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 13. 2013-05-29 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 14. 2013-05-29 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 15. 2013-06-05 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 14 prie 2011-08-11 statybos... 16. 2013-06-07 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 17. 2013-07-02 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 18. 2013-07-02 komisija, susidedanti iš UAB „VILSTA“ statybos vadovo A. Č.,... 19. 2013-07-12 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 20. 2013-07-23 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 21. 2013-08-06 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 22. 2013-08-27 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 16 prie 2011-08-11 statybos... 23. 2013-09-16 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 17 prie 2011-08-11 statybos... 24. 2013-10-02 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 25. 2013-11-18 sudarytas darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB... 26. 2013-11-22 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 27. 2013-12-02 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 28. 2013-12-04 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 29. 2014-01-03 sudarytas darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB... 30. 2014-01-13 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 31. 2014-02-11 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 32. 2014-02-21 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 33. 2014-02-25 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 34. 2014-02-25 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 35. 2014-02-26 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 36. 2014-02-28 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 37. 2014-03-03 UAB „VILSTA“ pateikė atsakovui UAB „Baltic Hearts” raštą... 38. 2014-03-04 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 39. 2014-03-10 UAB „Baltic Hearts“ pateikė ieškovui UAB „VILSTA“ raštą... 40. 2014-03-25 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 20 prie 2011-08-01 statybos... 41. 2014-04-14 sudarytas defektinis aktas dėl C korpuso darbų tarp UAB „Baltic... 42. 2014-05-16 sudarytas baigiamasis darbų perdavimo – priėmimo aktas tarp UAB... 43. 2015-08-21 nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė iškelti bankroto bylą... 44. Galimybė keisti rangos sutartimi nustatytą darbų kainą priklauso nuo darbų... 45. Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis,... 46. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pagal 2011-08-01 sudarytos... 47. Rangovo teisė gauti premiją nagrinėjamu atveju yra susijusi su jo pareiga... 48. Ieškovas, kaip rangovas (šiuo metu bankrutavusi įmonė), yra atsakingas dėl... 49. Aplinkybė, kad 2013-07-02 komisija, susidedanti iš UAB „VILSTA“ statybos... 50. Teismas daro išvadą, kad premija nebuvo ir nėra sutarties kainos dalis,... 51. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo... 53. Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi... 54. Teismas daro išvadą, kad bylinėjimosi išlaidos atlygintinos iš bankroto... 55. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas... 56. tripliką 1049,70 EUR (2 t., b.l. 7-12, 1,5 x 699,80 EUR 2015 m. I ketvirčio... 57. rašytinius paaiškinimus 279,92 EUR (2 t., b.l. 79-82, 0,4 x 699,80 EUR),... 58. už atstovavimą teismo posėdžiuose, dalyvaujant advokatei 279,92 EUR... 59. Nagrinėjamu atveju atsakovo bylinėjimosi išlaidų dydis yra 2880 EUR (2 t.,... 60. LR CPK 87 str. 1 d. 1 p. nurodyta, jog žyminis mokestis grąžinamas, kai... 61. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 62. Ieškinį atmesti.... 63. Priteisti iš ieškovo BUAB „Vilsta“ 1609,54 EUR bylinėjimosi išlaidų,... 64. Grąžinti BUAB „Vilsta“ (j.a.k. 120207356) pagal 2015-02-17 mokėjimo... 65. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo... 66. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...