Byla e2-596-820/2019
Dėl iš sutarties kilusio piniginio reikalavimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. B., atsakovui E. U. U. ir jo atstovui advokatui L. V., trečiųjų asmenų atstovui advokatui T. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatoriaus“ ieškinį atsakovams E. U. U. ir R. B., dalyvaujant tretiesiems asmenims T. G. ir G. G. (ankstesnė pavardė –K.) dėl iš sutarties kilusio piniginio reikalavimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovų solidariai 296,58 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

111.3.

12Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

132.

142015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos" visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos" sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius" (toliau tekste – ESO), kuri po reorganizavimo tęsia AB „Lietuvos dujos" vykdytą veiklą ir kuri 2015-12-31 Perdavimo - priėmimo aktu AB „Lietuvos dujos" visas teises ir pareigas perėmė nuo 2016-01-01.

153.

16Ieškovas nurodė, jog 2015-05-21 Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie operatoriaus dujų sistemos sutartis Nr. 416-15 (toliau - Sutartis), iš kurios yra kildinama ieškiniu prašoma priteisti skola, buvo sudaryta dviejų asmenų - E. U. U. ir R. B., kurie Sutarties pasirašymo metu buvo prijungiamo objekto - žemės sklypo bendrasavininkai, tačiau vėliau šis objektas buvo atidalintas ir šiuo metu skirstymo sistemos dujų įvadu naudojasi du atskiri objektai. Sutartis buvo sudaryta E. U. U. prašymu, turint tikslą nutiesti dujotiekį atsakovų objekto - pastato dujofikavimui. Nepriklausomai nuo to, kuriame iš šių dviejų, prijungtų prie vieno ieškovo dujų skirstymo sistemos įvado, objektų yra vartojamos/nevartojamos dujos, nuo šiuose objektuose suvartotų dujų kiekių priklauso Sutarties įsipareigojimų ir prašomos priteisti skolos skaičiavimas ir jos reikalavimo pagrindas, todėl abi Sutarties šalys šiuo atveju yra solidariai atsakingos už Sutarties įsipareigojimų vykdymą.

174.

18Ieškovo turimais duomenimis, savo įsipareigojimų pagal Sutartį R. B. nėra ir nebuvo perdavusi jokiam kitam asmeniui. Gamtinių dujų prikimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su gamtinių dujų tiekimo įmone UAB „Lietuvos dujų tiekimas" yra sudaręs T. G., kuris įsigijo turtą iš atsakovės R. B. ir šiuo metu faktiškai vartoja gamtines dujas per Sutarties pagrindu įrengtą gamtinių dujų skirstymo sistemos įvadą. Atsakovas E. U. U. iki šiol gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties nėra pasirašęs ir gamtinių dujų per minėtą įvadą nevartoja.

195.

20Sutarties tikslas yra nustatyti sąlygas ir terminus prijungti naujo vartotojo (atsakovų) dujų sistemą prie dujų įmonės sistemos ir nustatyti naujam vartotojui numatomus skirstyti gamtinių dujų kiekius ir numatomus užsakyti dujų skirstymo pajėgumus, būtinus dujų įmonės investicijai į naujo vartotojo sistemos prijungimą atsipirkti. Šia Sutartimi ieškovas įsipareigojo iki 2015-12-31 pastatyti dujų skirstymo sistemą iki sklypo ribos, įrengti dujų apskaitos sistemą, sujungti dujų įmonės sistemą su naujo vartotojo sistema, eksploatuoti įrengtą dujų skirstymo sistemą ir įrenginius bei dujų apskaitos sistemą, užtikrinti gamtinių dujų perdavimą ir skirstymą iki naujo nebuitinio vartotojo sistemos. Savo ruožtu naujasis vartotojas (atsakovai) įsipareigojo per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos avansu sumokėti prijungimo įmoką už naujo vartotojo sistemos prijungimą prie Bendrovės sistemos, Sutartyje nustatytomis sąlygomis savo lėšomis suprojektuoti ir įsirengti vartotojo sistemą, iki 2016-01-15 pasirašyti su Bendrove Gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo - skirstymo sutartį ir pirkimo - pardavimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone bei pradėti vartoti gamtines dujas, transportuoti ne mažesnius gamtinių dujų kiekius ir užsakyti ne mažesnius dujų skirstymo pajėgumus, nei numatyta Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis bei tinkamai eksploatuoti naujo vartotojo dujų sistemą.

216.

22Vartotojas (atsakovai) pagal Sutarties 1 priedą 2016 metais įsipareigojo transportuoti 26,929 MWh dujų kiekį, tuo tarpu realiai transportavo tik 0,316 MWh (30 m3), todėl, remiantis Sutarties 32 p. nuostatomis, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 296,58 Eur dydžio minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokestį už 2016 metus.

237.

24Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2008-08-08 nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika (toliau - Kainų viršutinių ribų metodika), 2008-08-29 Komisijos nutarimu Nr. O3-107 patvirtinta Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, 2008-11-17 Komisijos nutarimu Nr. O3-187 patvirtinta Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodika (toliau - Prijungimo metodika).

258.

26Bendrovė prijungia naują vartotoją prie Bendrovės dujų skirstymo sistemos, jeigu tai ekonomiškai pagrįsta. GDĮ 37 str. 6 d. numato, kad gamtinių dujų įmonė padengia ekonomiškai pagrįstas sistemos plėtros ir prie sistemos prijungi amų asmenų prijungimo išlaidas, o prie sistemos prijungiami asmenys padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. GDĮ 37 str. 7 d. nustato, kad prijungimo prie esamų gamtinių dujų sistemų išlaidos negali būti pripažintos pagrįstomis, jeigu dėl jų padidėtų kainos esamiems sistemų naudotojams ir gamtinių dujų vartotojams.

279.

28Pagal Prijungimo metodikos 20 p. Bendrovė, skaičiuodama prijungimo įkainį, įvertina naujo nebuitinio vartotojo ar naujos gamtinių dujų sistemos prijungimo investicijų atsipirkimą bei naujo nebuitinio vartotojo ar naujos gamtinių dujų sistemos prijungimo įtaką atitinkamų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms. Pagal minėtą Prijungimo metodikos punktą, nustatomas toks mokėtinas prijungimo įkainio dydis, kad būtų užtikrintas investicijų projekto atsipirkimas per atsipirkimo laikotarpį nebuitiniams vartotojams ir gamtinių dujų kainų viršutinės ribos nedidėtų. Investicijų į dujų sistemų statybą atsipirkimo laikas nebuitiniams vartotojams yra 15 metų (Prijungimo metodikos 15 p.). Suskaičiavus prijungimo įkainį (Priedas Nr. 4, Sutarties 1 priedas), užtikrinantį investicijų projekto atsipirkimą per numatytą laiką, įvertinama investicijų naujam vartotojui ar naujai gamtinių dujų sistemai prijungti įtaka skaičiavimo metu galiojančiai dujų perdavimo ir (ar) skirstymo kainos viršutinei ribai. Tuo tikslu pagal investicijų naujam vartotojui ar naujai gamtinių dujų sistemai prijungti duomenis suskaičiuojamas 15 metų vidutinis individualus tarifas. Šis individualus naujo vartotojo tarifas yra lyginamas su laikotarpiu, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, nustatyta dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutine riba. Jeigu pagal Prijungimo metodikos 25 p. nustatytą formulę suskaičiuotas vidutinis individualus tarifas viršija galiojančią dujų perdavimo ir (ar) skirstymo kainos viršutinę ribą, pagal Prijungimo metodikos 22 p. formulę apskaičiuotas prijungimo įkainis didinamas tiek, kad vidutinis individualus tarifas neviršytų galiojančios dujų perdavimo ir (ar) skirstymo kainos viršutinės ribos euro cento tikslumu (Prijungimo metodikos 27 p.).

2910.

30Skaičiuojant individualų tarifą svarbų vaidmenį turi naujam vartotojui planuojamas transportuoti dujų kiekis, todėl atitinkamai pagal Prijungimo metodikos 29 p. vartotojo prijungimo sutartyje yra nustatomas minimalus nebuitinio vartotojo transportuotinas dujų kiekis ir pajėgumai, kuriems esant prijungtas naujas vartotojas nedidina kainos viršutinės ribos esamiems vartotojams. Jeigu vėliau vartotojas faktiškai transportavo mažesnį nei nustatytas minimalus transportuotinas dujų kiekis ir/ar užsakė mažesnius pajėgumus, nei nustatyta prijungimo sutartyje, naujas nebuitinis vartotojas (šiuo atveju - atsakovai) pagal minėtą Prijungimo metodikos 29 p. privalo Bendrovei mokėti minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokestį (toliau - Mokestis), kurio apskaičiavimo tvarka ir periodiškumas nustatytas prijungimo sutartyje. Mokestis vėliau yra įvertinamas skaičiuojant gamtinių dujų skirstymo kainos viršutines ribas, ir tai užtikrina, kad kainos esamiems gamtinių dujų sistemos naudotojams ir vartotojams nedidėtų, tokiu būdu įgyvendinant GDĮ 37 str. 7 d. reikalavimą.

3111.

32Vadovaujantis išvardintų teisės aktų reikalavimais, Sutarties 1 priede buvo nustatyti atsakovų transportuotini (skirstytini) gamtinių dujų kiekiai ir dujų skirstymo pajėgumai, kurie nedidina Sutarties sudarymo metu galiojančios viršutinės gamtinių dujų skirstymo kainų ribos. Mokestis yra skaičiuojamas nepriklausomai nuo to kokią prijungimo įmoką sumokėjo naujasis vartotojas ar kokie buvo naujojo vartotojo sistemos prijungimo kaštai ir/ar nuostoliai.

3312.

34Atsakovai Sutarties 24.8 p. įsipareigojo transportuoti ne mažesnius gamtinių dujų kiekius ir užsakyti ne mažesnius dujų skirstymo pajėgumus, nei numatyta Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, o jiems nevykdant šių Sutarties įsipareigojimų, jie privalo sumokėti dujų įmonei Mokestį, kuris apskaičiuojama pagal Sutarties 32 p. nustatytą formulę.

3513.

36Atsakovai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutarties 24.8 p. (2016 metais transportuoti 26,929 MWh dujų kiekį pagal Sutarties 1 priedą), todėl, remiantis Sutarties 32 p. nuostatomis bei Prijungimo metodikos reikalavimais, atsakovai privalo solidariai sumokėti Ieškovui 296,58 Eur dydžio Mokestį už 2016 metus.

37II. Atsakovų atsikirtimų santrauka

3814.

39Atsakovas E. U. U. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4015.

41Atsakovas nurodė, jog patikslintas ieškinys atmestinas, nes pareikštas: a) praleidus ieškinio senaties terminą; b) nesąžiningai - tikslu pasipelnyti.

4216.

43Statant namą, iki sklypo ribos siekiant atsivesti dujotiekį, tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Sutartis. Dujotiekiu planavo naudotis atsakovai, šiuo metu naudojasi vienas tretysis asmuo - T. G.. Vėliau atsakovas nusprendė naudotis kitu energijos šaltiniu - geoterminiu šildymu, o dujotiekiu nesinaudoti. Už dujotiekio privedimą nuo buvusių tinklų iki statomų namų sklypo ribos atsakovai užmokėjo 1 773,16 EUR.

4417.

45Savo esme Mokestis atitinka netesybų instituto tikslus ir paskirtį, numatytus CK ir išplėtotus kasacinio teismo praktikoje, todėl spręstina, kad Mokestis laikytinas netesybomis, nustatytomis konkrečia pinigų suma (bauda). Šiame kontekste pažymėtina, kad teismų praktikoje sankcija, taikoma už nesuvartotą gamtinių dujų kiekį (t. y. Mokestis), taip pat yra vertinama kaip netesybos.

4618.

47Ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Mokesčiui sumokėti atsakovui buvo pateikta 2016-12-31 PVM sąskaita faktūra, kurią jis turėjo apmokėti iki 2017-02-23. Ieškinio senaties eiga prasidėjo 2017-02-24, pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju buvo praleistas, kadangi su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ieškovas į teismą kreipėsi tik 2018-03-13. Atsižvelgiant į tai, patikslintas ieškinys atsakovui atmestinas kaip pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą.

4819.

49Patikslintas ieškinys atmestinas kaip pareikštas nesąžiningai - tikslu pasipelnyti. Už dujotiekio privedimą buvo sumokėta daugiau nei tokie darbai galėtų kainuoti iš tikrųjų. Nutiesta apie 10 metrų dujotiekio iki sklypo ribos ir su apskaitos mazgu neturėtų viršyti 1 000 EUR, o nagrinėjamu atveju buvo sumokėta žymiai daugiau - 1 773,16 EUR. Taigi dėl to, kad atsakovai iš ieškovo 2016 m. dujų pirko nepakankamai, jokių nuostolių dujų tiekėjui, t. y. ieškovui, nesukėlė, kadangi už dujotiekio privedimą buvo sumokėta daugiau nei toks nutiesimas kainavo ieškovui.

5020.

51Ieškovas, įrodydamas savo reikalavimų pagrįstumą, turėtų pateikti teismui duomenis apie realią dujų prijungimo prie atsakovo sklypo vertę. Į bylą šie įrodymai nebuvo pateikti, nors pagal teismų praktiką tais atvejais, kai iškyla netesybų mažinimo klausimas, kreditorius turi pateikti įrodymus, patvirtinančius jo patirtus nuostolius. Yra pakankamas pagrindas patikslintą ieškinį atmesti kaip neįrodytą arba spręsti klausimą dėl neprotingų, akivaizdžiai per didelių netesybų mažinimo. Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis.

52III. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka

5321.

54Tretieji asmenys pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog atsakovai su ieškovu susitarė, kad atsakovams Sutarties galiojimo laikotarpiu perleidus nuosavybės teisę į dalį ar visus jam priklausančius Sutartimi dujofikuotus statinius ir/arba įrengimus ir/arba kitaip suteikus teisę valdyti ar naudotis šiais statiniais ir/arba įrengimais, jie užtikrina, kad nauji savininkai, įsigiję nuosavybės teisę į dalį ar visus atsakovams priklausančius Sutartimi dujofikuotus statinius ir/arba įrengimus ir/arba kitaip įgiję teisę valdyti ar naudotis šiais statiniais ir/arba įrengimais, perima Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Naujam savininkui <...> neperėmus Sutartyje numatytų įsipareigojimų, atsakovai atsako už Sutarties vykdymą. Šiuo atveju tretieji asmenys nėra Sutarties šalis ir jokie Sutartyje numatyti įsipareigojimai, susiję su dujų transportavimo kiekiais ar mokėtinais mokesčiais jiems nėra taikomi. Tretieji asmenys niekada neperėmė jokių atsakovų teisių ir pareigų pagal atsakovų sudarytą Sutartį, ką šiuo atveju patvirtina ir aplinkybė, jog Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartyje šalys nesusitarė, kad tretieji asmenys perims teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties. Taip pat byloje nėra jokio susitarimo nei tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų, nei tarp atsakovų ir trečiųjų asmenų, kuriame būtų susitarta, kad tretieji asmenys perima dalį teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties.

5522.

56Sutartis buvo sudaryta dėl ne buitinio vartotojo prijungimo prie ieškovo sistemos, kai tuo tarpu tretieji asmenys neabejotinai yra buitiniai vartotojai, kurie 2018 m. liepos 18 d. net sudarė atskirą gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, kurioje nebuvo numatyta nei privalomo sunaudoti gamtinių dujų kiekio, nei jokio papildomo mokesčio už neva nesuvartotą gamtinių dujų kiekį.

5723.

58Sutartyje numatytas Mokestis yra taikomas tokiu atveju, jei atsakovai netransportuoja Sutartyje numatytų minimalių dujų kiekių. Nepriklausomai nuo to, kad Sutarties 32 p. atsakovų mokėtina suma yra įvardinta kaip Mokestis, tai yra ne kas kita kaip netesybos, skaičiuojamos už netinkamą Sutarties įsipareigojimų vykdymą. Tą patvirtina ir teismų praktika, konkrečiai byla, kurioje ieškovas kreipėsi dėl analogiško mokesčio priteisimo (2015-10-01 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas c. b. Nr. 2-2807-223/2015).

5924.

60Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo priskaičiuotas Mokestis pagal ieškovo sąskaitą privalėjo būti apmokėtas iki 2017 m. vasario 23 d., ieškinio senaties terminas šiam reikalavimui prasidėjo 2017 m. vasario 24 ir baigėsi dar 2017 rugpjūčio 24 d., atitinkamai ieškovui kreipusis į teismą 2018 m. kovo 13 d., ieškinio senaties terminas akivaizdžiai buvo praleistas ir jo neprašoma atnaujinti.

6125.

62Vienas netesybų tikslų - sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

6326.

64Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam tikrais atvejais kreditorius privalo pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius - jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Šiuo atveju nepriklausomai nuo to, kad Sutartyje buvo numatytos netesybos, ieškovas realiai nepatyrė jokių nuostolių, dėl ko ieškovo reikalaujama suma akivaizdžiai laikytina baudinėmis netesybomis, kuriomis ieškovas siekia pasipelnyti.

6527.

66Iš teismui pateikiamo priedo Nr. 1 prie šių rašytinių paaiškinimų, matyti, kad 2016 m. gruodžio 18 d. tretieji asmenys buvo suvartoję 1 179 m3 gamtinių dujų, kas sudaro apie 12,42 MWh, todėl visiškai nepagrįstas yra ieškovo argumentas, neva 2016 m. per įrengtą dujų įvadą buvo transportuota tik 0,316 MWh (30 m3) gamtinių dujų. Be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad dujų tiekimas tretiesiems asmenims buvo pradėtas tik 2016 m. liepos 18 d., vidutinis trečiųjų asmenų per parą sunaudojamas gamtinių dujų kiekis (skaičiuojant nuo 2016 m. liepos 18 iki 2016 m. gruodžio 18 d.) sudaro apie 7,71 m3, todėl per likusį 2016 m. laikotarpį (nuo 2016 m. gruodžio 18 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.) tretieji asmenys suvartojo dar apie 100 m3 gamtinių dujų (kas atitinka apie 1,05 MWh). Atitinkamai bendras per 2016 m. trečiųjų asmenų transportuotas gamtinių dujų kiekis yra apie 13,47 MWh. Taigi, net ir tokiu atveju, jei tretieji asmenys būtų perėmę dalį atsakovų teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties, akivaizdu, jog atitinkamas įsipareigojimas transportuoti dalį Sutarties priede Nr. 1 numatytų dujų kiekio (13,46 MWh) buvo pilnai įvykdytas, kadangi per visus 2016 m., buvo transportuota apie 1 279 m3 gamtinių dujų. Teismas konstatuoja :

67II.

68Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6928.

70Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

7129.

72Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

7330.

74Byloje nėra ginčo, jog ESO perėmė reorganizuotų bendrovių AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ teises ir pareigas, įskaitant ir reikalavimo teises į atsakovus (1 t., p. 9-17).

7531.

762014 m. balandžio 14 d. atsakovas E. U. U. pateikė ieškovui Prašymą Nr. 15-04-1994 Dėl naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos (1 t., p. 103), kuriuo prašė prijungti dujas jos sklype, prijungiamo objekto paskirtį nurodė – „Svečių namai“. Atsakovas prašyme nurodė, jog planuoja pradėti vartoti dujas nuo 2016 metų. Prašymo pavyzdinę formą ir esmines nuorodas yra nustatęs ieškovas. Prašymo pavadinime yra nurodoma, jog tai nebuitinio vartotojo prašymas. Skiltyje vartotojas ieškovas yra numatęs, jog bus nurodomas įmonės pavadinimas, nes taip nurodyta pavyzdinėje prašymo formoje. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojas yra įmonė, ieškovas prašymo pavyzdinėje formoje 4 priedu yra nurodęs, jog turi būti pateikiama – įmonės registravimo pažymėjimo kopija. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog ieškovas tokios formos prašymą suteikia galimybę pateikti juridiniams asmenims, bet ne buitiniams vartotojams. Pažymėtina, jog atsakovė R. B. tokio prašymo nėra pateikusi. Pagal bylos duomenis, kurių neginčijo ieškovas, atsakovui E. U. U. nuvykus pas ieškovą jam buvo pateikta minėta pavyzdinė prašymo forma skirta nebuitiniams vartotojams. Kitos formos atsakovas negavo, todėl pildė tą formą, kurią sutiko priimti ieškovas.

7732.

78Ieškovas neginčijo, jog jis pateikė atsakovui E. U. U. prašymo pavyzdinę formą kaip nebuitiniam vartotojui. Ieškovas teigia, jog prijungiamo objekto paskirtis – svečių namai rodo, jog tai yra komercinis objektas, todėl atsakovas buvo traktuojamas kaip nebuitinis vartotojas, kaip komercinis juridinis asmuo. Taigi ieškovo teigimu asmens naudojimo paskirtį apsprendžia ne objekto naudojimas vienoms ar kitoms reikmėms, bet nurodoma paskirtis.

7933.

802015 m. gegužės 21 d. ieškovas ir atsakovai pasirašė „Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. 416-15 (sprendime vadinama – Sutartimi; 1 t., p. 27-33) su priedais (1 t., p. 34-35).

8134.

822015 m. birželio 26 d. atsakovė R. B. pirkimo – pardavimo ir nuomos teisės perleidimo sutartimi savo teises į ½ dalį viešbučio perleido trečiajam asmeniui G. G. (ankstesnė pavardė – K.) ir trečiajam asmeniui T. G. lygiomis dalimis, t. y. po ¼ kiekvienam (1 t., p. 165-176). Iš šios sutarties matyti, jog tretieji asmenys įsigijo nekilnojamą turtą, kuris buvo registruotas kaip ½ viešbučio, o likusi dalis ½ viešbučio buvo atsakovo E. U. U..

8335.

84Iš VĮ Registro centro duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad pastatas viešbutis buvo sunaikintas, jame nėra nei sienų, nei stogo, nei komunikacijų, nei ploto, t. y. formaliai objektas kaip viešbutis buvo registruotas tik registre, nors faktiškai neegzistavo, todėl ieškovas turėjo vertinti ne koks nekilnojamojo turto objektas buvo, o koks bus ir vartos dujas. Šiuo metu atsakovų pastatai yra registruoti kaip poilsio namai, kurie negali būti traktuojami kaip komercinės paskirties objektai, jei juose nėra vykdoma komercinė veikla, o yra skirti asmeniniams poreikiams tenkinti, kaip yra atsakovų atvejais. Ieškovas neginčijo, jog objektai yra naudojami asmeninėms reikmėms.

8536.

862016 m. liepos 18 d. tretysis asmuo T. G. su ieškovu pasirašė Gamtinių dujų pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį (1 t., p. 96-97). Iš šios sutarties matyti, kad ieškovas dalį objekto, kurią iš atsakovės R. B. įsigijo tretysis asmuo T. G., nebetraktuoja kaip komercinio, nes su trečiuoju asmeniu sudaroma buitinio vartotojo gamtinių dujų vartojimo sutartis. Ši aplinkybė leidžia teigti, jog ieškovas to paties objekto skirtingas dalis vieniems fiziniams asmenims traktuoja kaip komercinį, kitiems – kaip buitinį, nors objektyvių duomenų skirtingam vertinimui byloje nėra. Be to, nors trečiojo asmens įsigytas objektas ir naudojimo reikmės nekito, t. y. atsakovės R. B. objektas taip pat buvo naudojamas tik asmeniniams poreikiams, tačiau ieškovas fizinio asmens pasikeitimą, nesant pasikeitusio objekto ir vartojimo pobūdžio, traktuoja skirtingai – atsakovė R. B. laikoma nebuitiniu vartotoju ir byloje dalyvauja atsakove, o T. G. laikomas buitiniu vartotoju. Akivaizdu, jog ieškovas laisvai traktuoja vartotojus nepriklausomai nuo faktinių duomenų, vartojimo paskirties ir tos pačios grupės vartotojus be pakankamo pagrindo priskiria skirtingoms vartotojų grupėms.

8737.

882016 m. gruodžio 31 d. ieškovas pateikė atsakovui U. E. U. sąskaitą dėl 296,58 EUR pajėgumų Mokesčio sumokėjimo, kurio ir reikalaujama ieškiniu (1 t., p. 65). Ieškovo pateikta minimalaus Mokesčio paskaičiavimo lentelė iš kurios matyti, jog per 2016 metus atsakovas turėjo suvartoti minimaliai 26,9 MWh (1 t., p. 104-106). Skaičiavimai grindžiami Sutarties 24.8, 29, 32 punktais ir 1 priedu prie Sutarties. Skaičiuojant vertinama, jog atsakovai suvartojo 30 m3 dujų, nes toks buvo deklaruotas suvartojimas.

8938.

90Iš dujų skaitiklio rodmenų matyti, kad 2016 m. gruodžio 18 d. buvo suvartota 1 179 m3 dujų (2 t., p. 53-54). Ieškovo teigimu šie duomenys nebuvo deklaruoti atsakovo sutartyje nustatytu terminu, todėl neturi reikšmės nagrinėjamam ginčui. Su šiais teiginiais nesutiktina. Atsakovas E. U. U. nėra deklaravęs jokių skaitiklių duomenų, nes nevartoja dujų iki šiol. Dujas vartoja ir deklaruoja tretysis asmuo T. G., todėl, remiantis ieškovo argumentais, jis turėjo skaičiuoti nuo 0 dujų suvartojimo. Iš vartojimo duomenų matyti, jog tretysis asmuo T. G. 2016 m. lapkričio 30 d. deklaravo 30 m3 dujų suvartojimą, 2017 m. sausio 31 d. deklaravo 2280 m3 suvartojimą (1 t., p. 101-102). Ieškovas šį suvartojimą traktuoja, kaip atsakovo E. U. U. atliktą suvartojimą pagal Sutartį. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog buitinio vartotojo suvartojimą ieškovas traktuoja kartu ir kaip nebuitinio vartotojo suvartojimą, nors tretysis asmuo nėra atsakovo subvartotojas. Be to, bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog faktiškai 2016 m. gruodžio 18 d. faktinis suvartojimas buvo 1179 m3 dujų, kas apytiksliai sudaro 12,438 MWh (2 t., p. 59), ieškovas galėjo ir privalėjo patikslinti paskaičiuotą Mokestį, tačiau to nepadarė. Kartu pažymėtina, jog šiuo metu dujos yra vartojamos pakankamais kiekiais (2 t., p. 105).

9139.

92Pagal CK 6.2281 straipsnio 2 dalį vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Byloje nėra duomenų, jog atsakovai dujas siekė įsigyti su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Priešingai, pagal bylos duomenis atsakovės R. B. tretiesiems asmenims perleistas daiktas toliau buvo naudojamas tais pačiais asmeniniais tikslais ir objektas liko toks pat. Asmens pripažinimą vartotoju lemia ne daikto paskirtis, bet faktinis jo naudojimo tikslas. Pastatas nebuvo pritaikytas viešbučių verslui, jis buvo sunaikintas, o šiuo metu ir Sutarties sudarymo metu buvo tikslas pastatyti poilsio paskirties poilsio namus, naudotinus asmeninėms reikmėms. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovai E. U. U. ir R. B. laikytini vartotojais CK 6.2281 straipsnio 2 dalies prasme.

9340.

94Ieškovas savo reikalavimus grindžia Sutarties 24.8, 29 ir 32 punktais ir 1 priedu prie Sutarties, kuriuose numatytas atsakovų įsipareigojimas dėl minimalaus dujų kiekio suvartojimo ir atsakomybė (Mokestis) už Sutarties 24.8 punkte nurodyto suvartojimo kiekio pažeidimą. Šią Sutarties nuostatą ieškovas kildina iš Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos 29 punkto. Tačiau, pagal Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos V skyrių, kuriame yra minėtas 29 punktas, šis skyrius vadinasi - Prijungimo įkainių skaičiavimas nebuitiniams vartotojams ir naujoms gamtinių dujų sistemoms ir yra taikomas nebuitiniams vartotojams. Minėta, jog atsakovai laikytini buitiniais vartotojais, todėl jiems turėtų būti taikomas Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos IV skyrius - Prijungimo įkainių skaičiavimas buitiniams vartotojams, kuriame toks mokestis nėra numatytas. Šiame skyriuje Mokestis nėra numatytas, todėl ieškovas negalėjo buitiniams vartotojams skaičiuoti Mokesčio, kurį turi mokėti nebuitinis vartotojas.

9541.

96Pagal CK 6.2284 straipsnio 9 dalį bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovai yra buitiniai vartotojai, siekę įgyti ir vartoti dujas asmeniniams poreikiams, o ieškovas juos traktavo kaip nebuitinius vartotojus siekiančius vartoti dujas buitiniais tikslais ir jiems pritaikė Mokestį, kuris buitiniams vartotojams netaikomas, o taikomas nebuitiniams vartotojams, Sutarties 24.8, 29 ir 32 punktai ir 1 priedas laikytini nesąžiningomis vartojimo sutarties sąlygomis (CK 6.2284 str. 9 d.). Teismo pripažintos nesąžiningomis Sutarties sąlygos negalioja nuo sutarties sudarymo (CK 6. 2284 str. 8 d.). Kitos Sutarties sąlygos nebuvo šio ginčo nagrinėjimo dalyku, todėl teismas dėl jų šioje byloje nepasisako.

9742.

98Kadangi Sutarties 24.8, 29 ir 32 punktai ir 1 priedas yra pripažinti negaliojančiais nuo Sutarties pasirašymo dienos, todėl ieškovo reikalavimas priteisti Mokestį, kylantį iš negaliojančių Sutarties sąlygų, laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

9943.

100Atmetus ieškinio reikalavimus kaip neturinčius teisinio pagrindo, neturi teisinės reikšmės šalių argumentai susiję su senatimi, galimu ieškovo siekiu pasipelnyti ir pan., todėl teismas plačiau jų nenagrinėja ir nepasisako.

10144.

102Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

103Dėl bylinėjimosi išlaidų

10445.

105Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

10646.

107Atsakovas E. U. U. patyrė bylinėjimosi išlaidas: išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 786,50 EUR (2 t., p. 63-64), 302,50 EUR (2 t., p. 99-100). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovui iš ieškovo priteistina 1 089 EUR bylinėjimosi išlaidų.

10847.

109Tretysis asmuo T. G. patyrė bylinėjimosi išlaidas: išlaidas advokato pagalbai apmokėti - 700 EUR (2 t., p. 67-68). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovams iš ieškovo priteistina 700 EUR bylinėjimosi išlaidų

11048.

111Teismas patyrė 19,19 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

11249.

113Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

114atmesti ieškinį. Pripažinti nesąžiningais ir negaliojančiais nuo sutarties sudarymo - 2015 m. gegužės 21 d. Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties Nr. 416-15 punktus: 24.8, 29, 32 bei 1 priedą prie sutarties. Priteisti atsakovui E. U. U. (a. k. ( - ) iš ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (į. k. 304151376) - 1 089 EUR (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui T. G. (į. k. ( - ) iš ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (į. k. 304151376) - 700 EUR (septynis šimtus euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (į. k. 304151376) 19,19 EUR (devyniolika euro ir 19 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovų solidariai 296,58 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 11. 1.3.... 12. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2.... 14. 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos"... 15. 3.... 16. Ieškovas nurodė, jog 2015-05-21 Naujo nebuitinio vartotojo sistemos... 17. 4.... 18. Ieškovo turimais duomenimis, savo įsipareigojimų pagal Sutartį R. B. nėra... 19. 5.... 20. Sutarties tikslas yra nustatyti sąlygas ir terminus prijungti naujo vartotojo... 21. 6.... 22. Vartotojas (atsakovai) pagal Sutarties 1 priedą 2016 metais įsipareigojo... 23. 7.... 24. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija)... 25. 8.... 26. Bendrovė prijungia naują vartotoją prie Bendrovės dujų skirstymo sistemos,... 27. 9.... 28. Pagal Prijungimo metodikos 20 p. Bendrovė, skaičiuodama prijungimo įkainį,... 29. 10.... 30. Skaičiuojant individualų tarifą svarbų vaidmenį turi naujam vartotojui... 31. 11.... 32. Vadovaujantis išvardintų teisės aktų reikalavimais, Sutarties 1 priede buvo... 33. 12.... 34. Atsakovai Sutarties 24.8 p. įsipareigojo transportuoti ne mažesnius gamtinių... 35. 13.... 36. Atsakovai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutarties 24.8 p.... 37. II. Atsakovų atsikirtimų santrauka... 38. 14.... 39. Atsakovas E. U. U. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir... 40. 15.... 41. Atsakovas nurodė, jog patikslintas ieškinys atmestinas, nes pareikštas: a)... 42. 16.... 43. Statant namą, iki sklypo ribos siekiant atsivesti dujotiekį, tarp ieškovo ir... 44. 17.... 45. Savo esme Mokestis atitinka netesybų instituto tikslus ir paskirtį, numatytus... 46. 18.... 47. Ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių... 48. 19.... 49. Patikslintas ieškinys atmestinas kaip pareikštas nesąžiningai - tikslu... 50. 20.... 51. Ieškovas, įrodydamas savo reikalavimų pagrįstumą, turėtų pateikti... 52. III. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka... 53. 21.... 54. Tretieji asmenys pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog... 55. 22.... 56. Sutartis buvo sudaryta dėl ne buitinio vartotojo prijungimo prie ieškovo... 57. 23.... 58. Sutartyje numatytas Mokestis yra taikomas tokiu atveju, jei atsakovai... 59. 24.... 60. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas... 61. 25.... 62. Vienas netesybų tikslų - sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą... 63. 26.... 64. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tam tikrais atvejais... 65. 27.... 66. Iš teismui pateikiamo priedo Nr. 1 prie šių rašytinių paaiškinimų,... 67. II.... 68. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 69. 28.... 70. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 71. 29.... 72. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 73. 30.... 74. Byloje nėra ginčo, jog ESO perėmė reorganizuotų bendrovių AB LESTO ir AB... 75. 31.... 76. 2014 m. balandžio 14 d. atsakovas E. U. U. pateikė ieškovui Prašymą Nr.... 77. 32.... 78. Ieškovas neginčijo, jog jis pateikė atsakovui E. U. U. prašymo pavyzdinę... 79. 33.... 80. 2015 m. gegužės 21 d. ieškovas ir atsakovai pasirašė „Naujo nebuitinio... 81. 34.... 82. 2015 m. birželio 26 d. atsakovė R. B. pirkimo – pardavimo ir nuomos teisės... 83. 35.... 84. Iš VĮ Registro centro duomenų (CPK 179 str. 3 d.) matyti, kad pastatas... 85. 36.... 86. 2016 m. liepos 18 d. tretysis asmuo T. G. su ieškovu pasirašė Gamtinių... 87. 37.... 88. 2016 m. gruodžio 31 d. ieškovas pateikė atsakovui U. E. U. sąskaitą dėl... 89. 38.... 90. Iš dujų skaitiklio rodmenų matyti, kad 2016 m. gruodžio 18 d. buvo... 91. 39.... 92. Pagal CK 6.2281 straipsnio 2 dalį vartotojas – fizinis asmuo, su savo... 93. 40.... 94. Ieškovas savo reikalavimus grindžia Sutarties 24.8, 29 ir 32 punktais ir 1... 95. 41.... 96. Pagal CK 6.2284 straipsnio 9 dalį bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą... 97. 42.... 98. Kadangi Sutarties 24.8, 29 ir 32 punktai ir 1 priedas yra pripažinti... 99. 43.... 100. Atmetus ieškinio reikalavimus kaip neturinčius teisinio pagrindo, neturi... 101. 44.... 102. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 103. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 104. 45.... 105. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 106. 46.... 107. Atsakovas E. U. U. patyrė bylinėjimosi išlaidas: išlaidas advokato pagalbai... 108. 47.... 109. Tretysis asmuo T. G. patyrė bylinėjimosi išlaidas: išlaidas advokato... 110. 48.... 111. Teismas patyrė 19,19 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 112. 49.... 113. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 114. atmesti ieškinį. Pripažinti nesąžiningais ir negaliojančiais nuo...