Byla 2A-1391/2013
Dėl atsakovės konkurso sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir sprendimo atmesti ieškovo pretenziją

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl atsakovės konkurso sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir sprendimo atmesti ieškovo pretenziją.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo įpareigoti atsakovą UAB „Kelmės vanduo“ panaikinti konkurso sąlygų 4.2.3 kvalifikacinio reikalavimo dalį, kuria apribojama restruktūrizuojamų ūkio subjektų teisė dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. Teigė, kad atsakovo konkurso sąlygų nuostatos dėl tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų neatitinka viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) principų ir tikslų, taip pat riboja tiekėjų konkurenciją.

5Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad konkurso sąlygos atitinka VPĮ principus ir teismų praktiką. Atsakovo tvirtinimu, jam kyla abejonių dėl restruktūrizuojamo ūkio subjekto sugebėjimų atlikti numatomus darbus, garantinio aptarnavimo. Pažymėjo, kad projektas finansuojamas ES lėšomis.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kelmėje“, ir jo pirkimo objektas – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kelmės mieste darbai, įskaitant darbo projekto parengimą ir dangų atstatymą (pirkimo sąlygų 2.2 punktas, 14 b. l.). Konkurso sąlygose numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, tarp jų: reikalavimas, kad tiekėjui nebūtų iškelta restruktūrizavimo byla (sąlygų 4.2.3 punktas). Teismas taip pat nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 21 d. nutartimi iškėlė ieškovui restruktūrizavimo bylą. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso sąlygų 4.2.3 punkto reikalavimų panaikinimo, ir atsakovo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovo pretenziją, 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. S-233 ją atmetė.

7Teismas sprendime nurodė, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Remdamasis VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktu teismas nusprendė, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose gali nustatyti ribojimą konkurse dalyvauti tiems tiekėjams, kuriems iškeltos restruktūrizavimo bylos, todėl atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius dėl VPĮ principų (3 str. 1 d.), tikslo (3 str. 2 d.) pažeidimo ir tiekėjų konkurencijos ribojimo (32 str. 2 d.). Savo išvadas teismas grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal konkurso techninės specifikacijos sąlygas tiekėjo paruošti pirkimo dokumentai turi atitikti Lietuvos ir FIDIC sutarčių sąlygas ir turi būti paruošti pagal FIDIC „Raudonąją“ knygą (techninės specifikacijos „Paslaugų apimtys“, 2 užduotis. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) 2010 m. rugsėjo 16 d. rašto Nr. APVA-5075 matyti, kad APVA nurodė, jog vykdant pirkimus turi būti taikomi agentūros patvirtinti viešųjų pirkimų privalomieji reikalavimai. Minėtose APVA privalomuose reikalavimuose nurodyta konkurso sąlyga yra identiška ginčijamai, ir ji riboja restruktūrizuojamų įmonių galimybes dalyvauti pirkimuose (1.2.3 sąlyga). Teismas taip pat paminėjo, kad analogiškas ieškovo inicijuotas ginčas jau buvo išnagrinėtas. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas atsakovo prašomą priteisti 3 339,60 Lt sumą sumažino iki 2 500 Lt.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ tenkinti; priteisti iš atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ ieškovui UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ bylinėjimosi išlaidas; kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio nutarimo priėmimo civilinėje byloje klausimu: Ar 2004 m. kovo 13 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2004/18/EB 45 straipsnio 2 dalies b) punktas turi būti aiškinamas taip, kad perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimas pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikacinį reikalavimą dėl restruktūrizuojamų ūkio subjektų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose draudimo galimas visų pirkimų atvejais nepriklausomai nuo su atitinkamu pirkimu susijusių aplinkybių ir gali būti nemotyvuojamas? Jeigu 2004 m. kovo 13 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2004/18/EB 45 straipsnio 2 dalies b) punkto pagrindu nurodytas ribojimas pirkime dalyvauti restruktūrizuojamai įmonei turi būti motyvuotas, kokiais vertinamaisiais kriterijais vadovaujantis perkančioji organizacija įgyja teisę nustatyti minėtą atrankos kriterijų? Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Pirmos instancijos teismo išvada, jog VPĮ 33 str. 2 d. 4 p. įtvirtinta absoliuti ir neribojama perkančiosios organizacijos diskrecija įtvirtinti draudimą pirkime dalyvauti restruktūrizuojamoms įmonėms neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalies principų ir nesuderinama su minimaliems kvalifikacijos reikalavimams nustatytu tikslu užtikrinti efektyvią ir sąžiningą konkurenciją. Proporcingumo principas reiškia, jog turi būti derinami siekiami tikslai ir jiems pasirenkamos priemonės, t.y. vertinamas priemonių adekvatumas tikslams. Perkančioji organizacija turi užtikrinti tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą. Viešųjų pirkimų tarnyba savo pranešime rekomendavo perkančiosioms organizacijoms kiekvieną kartą vertinti nustatomų sąlygų tikslingumą, pirkimo objekto pobūdį, apimtį ir sudėtingumą. Pirkimo objektas yra vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kelmės mieste statybos darbai, įskaitant darbo projekto parengimą ir dangų atstatymą, o pirkimo sutartį planuojama sudaryti 12 mėnesių laikotarpiui, todėl, apelianto nuomone, net ir restruktūrizuojamas subjektas, atitinkantis visus kitus keliamus reikalavimus, yra pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

102. Teismas sprendime remdamasis APVA patvirtintų reikalavimų turinio nepagrįstai juos vertino, kaip įrodymą, pagrindžiantį neproporcingo draudimo dalyvauti pirkime restruktūrizuojamoms įmonėms įtvirtinimą pirkimo dokumentuose ir įrodantį tokio reikalavimo teisėtumą. VPĮ niekur nėra įtvirtina teisė APVA tvirtinti ar rengti poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius reikalavimus pirkimo dokumentams.

113. Teismas sprendime nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog ieškovas, reikšdamas ieškinį, elgiasi nesąžiningai. Be to, nepagrįstai priteisė atsakovui 2 500 Lt už mažos apimties ir nesudėtingo turinio atsiliepimą, kuriam paruošti užteko 2 darbo valandų. Apelianto nuomone, už šį atsiliepimą turėtų būti priteista 500 Lt.

124. Teismas, apelianto nuomone, sukuria situaciją, kai netinkamai aiškinant ir taikant VPĮ yra netinkamai įgyvendinama ES direktyva, todėl turi būti kreipiamasi į ESTT dėl prejudicinio nutarimo byloje aktualiu klausimu. Taikant ir aiškinant VPĮ nuostatas turi būti užtikrintas netiesioginis ES direktyvų taikymas. Teismai privalo nacionalinės teisės akto nuostatą, kuria į valstybės narės teisės sistemą perkeliamos ES teisės nuostatos, aiškinti ir taikyti taip, kad jos maksimaliai atitiktų direktyvos normas ir jų reglamentavimu siekiamus tikslus. Lietuvos nacionaliniai teismai VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje numatytą nuostatą dėl perkančiųjų organizacijų teisės pirkimo dokumentuose nustatyti minėtą ribojimą restruktūrizuojamų įmonių atžvilgiu, vertina vienareikšmiškai ir galimai netinkamai, t.y. pažeidžiant VPĮ ir Direktyvoje įtvirtintą proporcingumo principą (VP| 3 str. 1 d. ir Direktyvos preambulės 2 p.) ir pareigą viešuosiuose pirkimuose užtikrinti efektyvią konkurenciją tarp viešojo pirkimo dalyvių.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Nagrinėjamu atveju sąlyga dėl restruktūrizavimo nebuvo perteklinė, o būtina, ir UAB „Kelmės vanduo“ nustatydama ribojimą restruktūrizuojamoms įmonėms dalyvauti skelbtame konkurse „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kelmėje“ tinkamai derino siekiamus tikslus ir jiems pasirenkamas priemones. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus. Pažymėjo, kad teikėjas, neturintis finansinių problemų yra žymiai patikimesnis, nei tas, kuris turi veiklos ir finansinių sunkumų. Įmonės restruktūrizavimo procesas aiškiai susijęs su įmonės mokumo bei įsipareigojimų vykdymo problemomis. Nors restruktūrizuojama įmonė tęsia savo komercinę veiklą, tačiau jos veikla yra apribota ir vykdoma specialaus restruktūrizavimo plano bei susitarimo su įmonės kreditoriais pagrindu. Tokios įmonės veikla yra pirmiausia nukreipta į esamų kreditorių interesus ir jų tenkinimą. Šiuo atveju viešasis pirkimas buvo skirtas visus Kelmės miesto gyventojus liečiančiam projektui vykdyti bei finansuojamas ne tik iš LR, bet ir ES lėšų, akivaizdu, jog šio konkretaus viešojo pirkimo kontekste, svarbesnis interesas buvo užtikrinti pajėgaus tiekėjo parinkimą. Be to, atsakovas pateikė į bylą duomenis, kad savo praktikoje jau buvo susidūręs su darbų vykdymo problemomis, kuomet darbus atlieka (turėtų atlikti) viešąjį pirkimą laimėjusi, tačiau vėliau pradėta restruktūrizuoti įmonė.

14Be to, atsakovas pažymėjo, kad jis ir APVA pasirašė techninę specifikaciją, kurioje nustatyta, kad UAB „Kelmės vanduo“, vykdydama pirkimą, privalo vadovautis FIDIC „Raudonosios“ knygos reikalavimais, t.y. inter alia ir nuostata, kad tiekėjas negali būti restruktūrizuojama įmonė. Taigi šio apribojimo įtraukimas į pirkimo sąlygas buvo privalomas atsakovui pagal santykius su APVA. Negana to, ši APVA nustatyta taisyklė sutampa su teismų praktika šios kategorijos bylose, todėl, atsakovo nuomone, nėra jokio pagrindo teigti, jog Šiaulių apygardos teismas neturėjo teisės remtis APVA dokumentais.

15Atsakovas taip pat nurodė, kad teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos nėra per didelės. Dėl apelianto prašymo kreiptis į ESTT nurodė, kad jo nurodomos nuostatos jau yra išaiškintos, todėl nėra būtinumo kreiptis į ESTT.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Šioje apeliacijoje nagrinėjamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė įpareigoti atsakovą panaikinti Konkurso sąlygų kvalifikacinį reikalavimą, ribojantį restruktūrizuojamų ūkio subjektų teisę dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. Apeliantas, pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija tuo pagrindu, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas reguliavimas, suteikiantis perkančiajai organizacijai diskrecijos teisę nustatyti ribojimą restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti konkurse, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų – efektyvumo, sąžiningos konkurencijos, proporcingumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo. Be to, apeliantas nurodo, kad nei pirkimo metu galiojantis teisinis reguliavimas nei jo aiškinimas neatitinka 2004 m. kovo 13 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2004/18/EB įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimo. Ieškovas šiuo atveju prašo, kad būtų kreipiamasi į ESTT dėl preliminaraus sprendimo priėmimo, tam, kad būtų išaiškinta, ar visų pirkimų atvejais restruktūrizuojamų subjektų dalyvavimas pirkimuose gali būti ribojamas, ar tai gali būti daroma nemotyvuotai bei kokiais kriterijais remiantis perkančioji organizacija nustato minėtą atrankos kriterijų.

17Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių apelianto argumentų pastebi, kad jo nurodomų pirkimo procedūrų principų taikymo būtinumą numato tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos teisės normos. Šias normas taikantys ir aiškinantys subjektai, atlikdami procedūras ir priimdami sprendimus turi užtikrinti minėtų principų taikymą. Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad nacionalinės teisės normos turi būti taikomos ir aiškinamos taip, kad būtų užtikrinti ir garantuoti ES teisės ir direktyvos tikslai, kad viešo pirkimo dalyviams būtų užtikrinta efektyvi konkurencija bei, pagal ESTT formuojamą praktiką, specifinių reikalavimų tiekėjams nustatymas būtų pagrįstas būtinumu. Savo apeliaciniame skunde pats ieškovas nurodė, jog ESTT savo sprendimuose jau yra išaiškinęs, jog perkančiosios organizacijos sprendimas tam tikras sąlygas įtraukti į pirkimo sąlygas turi būti motyvuotas, pagrįstas būtinumu, todėl, kolegijos nuomone, nėra pagrindo kreiptis į ESTT dėl apelianto nurodomo išaiškinimo, o byloje pareikštas reikalavimas panaikinti konkurso sąlygų kvalifikacinį reikalavimą nagrinėjamas atsižvelgiant į ESTT ankstesnius išaiškinimus bei į teisinį reguliavimą.

18Analizuodama Konkurso sąlygų 4.2.3 kvalifikacinį reikalavimą, t. y. reikalavimą tiekėjui neturėti restruktūrizuojamos įmonės statuso, teisėjų kolegija pastebi, kad galimybė perkančiajai organizacijai numatyti tokią sąlygą yra numatyta VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte. 2004 m. kovo 13 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 2004/18/EB 45 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta, kad ūkio subjektas gali būti pašalintas iš dalyvavimo pirkime, jei jam iškelta bankroto, įsakymo dėl likvidavimo ar jo veiklos administravimo byla, yra susitarta su kreditoriais arba jo atžvilgiu yra vykdomas panašus procesas pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad restruktūrizuojamos įmonės padėtis atitinka tiekėjo, siekiančio susitarimo su kreditoriais, statusą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2011).

19Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija į pirkimo dokumentus įkėlė sąlygą, kad restruktūrizuojama įmonė negali dalyvauti konkurse. Apelianto nuomone, tai buvo padaryta nemotyvuotai. Teisėjų kolegija pastebi, kad perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui, turi įvertinti pirkimo objektą, mastą, specifinius reikalavimus bei pasirinkti tokias pirkimo sąlygas, kurios geriausiai užtikrintų sutarties tinkamą įgyvendinimą bei viešųjų pirkimų principų taikymą. Tuo tarpu motyvus dėl tam tikros sąlygos įtraukimo į pirkimo sąlygas perkančioji organizacija turėjo galimybę pateikti tada, kai buvo gauta pretenzija dėl pirkimo dokumentų.

20Iš byloje esančio UAB „Kelmės vanduo“ atsakymo į pretenziją matyti, kad reikalavimas buvo nustatytas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ reikalavimų įgyvendinimas, susijęs su patikimumo ir finansinio pajėgumo įvykdyti pirkimo sąlygas kriterijais, kurių restruktūrizuojamos įmonės neatitinka. Be to, perkančioji organizacija pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 4.2.3 punktas visiškai atitinka Aplinkos projektų valdymo agentūros privalomųjų reikalavimų, perkančiosioms organizacijoms 1.2.3 punktą. Perkančioji organizacija savo atsakyme į pretenziją taip pat nurodė, kad yra eliminuojamas restruktūrizuojamų įmonių dalyvavimas konkurse ir dėl to, kad rangovas turės įvykdyti garantinius įsipareigojimus ir dešimties metų laikotarpyje pašalinti atsiradusius defektus. Iš šio perkančiosios organizacijos atsakymo į pretenziją galima spręsti, kad ieškovui motyvuotai buvo atsakyta, kodėl perkančioji organizacija numatė jo ginčijamą konkurso sąlygą. Kolegijos nuomone, minėti atsakovo argumentai yra pagrįsti. Be to, bylą nagrinėjant teisme, atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad analogišką konkursą „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“ laimėjus restruktūrizuojamai bendrovei buvo iškilusios problemos dėl sutarties vykdymo.

21Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija ir tuo pagrindu, kad Aplinkos projektų tvarkymo agentūra neturi kompetencijos nustatyti reikalavimus pirkimo dokumentams. Nesutikdama su šiuo apelianto argumentu, teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatuose numatyta, kad Agentūros uždavinys yra administruoti Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus aplinkos srities projektus siekiant užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Agentūra, įgyvendindama nurodytą uždavinį, atlieka paraiškų administracinės atitikties, projektų naudos ir kokybės bei tinkamumo finansuoti vertinimą, nustatydama didžiausią leistiną skirti finansuoti projektui išlaidų dydį, rengia paraiškų vertinimo ataskaitas ir jas teikia Aplinkos ministerijai; atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; tikrina ir tvirtina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, taip pat rengia ir tvirtina mokėjimo paraiškas dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams bei atlieka kitas jai numatytas funkcijas. Agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-70 nustatyti statybos darbų, kurie bus vykdomi vadovaujantis FIDIC, pirkimams privalomi ir rekomenduojami nurodymai pirkimų dokumentams (pagal FIDIC „raudoną“ knygą) Pirkimas statybos darbams (pagal mažiausią kainą), kur yra numatytas privalomas minimalus kvalifikacijos reikalavimas dalyviams – sąlyga, kad jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo vykdomas pirkimas, kurį prižiūri ir kontroliuoja APVA, negalima sutikti su apeliantu, kad nustatyti reikalavimai tiekėjams nėra įpareigojantys.

22Apeliantas taip pat nesutinka su teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas įvertino atsakovo prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą, sumažino ją tiek, kad ji atitiktų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijose numatytus dydžius, todėl nėra pagrindo ją dar kartą mažinti.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimas, kuriuo buvo atmestas ieškovo reikalavimas panaikinti kvalifikacinio reikalavimo dalį dėl restruktūrizuojamų ūkio subjektų dalyvavimo viešame pirkime, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas.

24Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundo, iš jo priteisiamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas pateikė įrodymais pagrįstą prašymą priteisti 1 811,42 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Atsakovo prašymas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijose numatytus dydžius, todėl šis prašymas tenkinamas ir iš ieškovo priteisiama atsakovui 1 811,42 Lt advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“, j. a. k. 300620901 atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ , j. a. k. 162559136 1 811,42 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus vienuolika litų 42 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo įpareigoti atsakovą... 5. Atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė... 7. Teismas sprendime nurodė, kad perkančioji organizacija privalo... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 9. 1. Pirmos instancijos teismo išvada, jog VPĮ 33 str. 2 d. 4 p. įtvirtinta... 10. 2. Teismas sprendime remdamasis APVA patvirtintų reikalavimų turinio... 11. 3. Teismas sprendime nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo, jog ieškovas,... 12. 4. Teismas, apelianto nuomone, sukuria situaciją, kai netinkamai aiškinant ir... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kelmės vanduo“ prašo... 14. Be to, atsakovas pažymėjo, kad jis ir APVA pasirašė techninę... 15. Atsakovas taip pat nurodė, kad teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos nėra... 16. Šioje apeliacijoje nagrinėjamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 17. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šių apelianto argumentų pastebi, kad... 18. Analizuodama Konkurso sąlygų 4.2.3 kvalifikacinį reikalavimą, t. y.... 19. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija į pirkimo dokumentus įkėlė... 20. Iš byloje esančio UAB „Kelmės vanduo“ atsakymo į pretenziją matyti,... 21. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija ir tuo pagrindu,... 22. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma.... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai...