Byla eAS-627-556/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „KROVINIŲ TERMINALAS“, valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, UAB Projektų centrui, akcinei bendrovei „Pramprojektas“ dėl statybos leidimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – ir pareiškėjas, AB ,,Klaipėdos nafta“) 2015 m. sausio 8 d. elektroninėmis ryšio priemonėmis padavė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 16 d. priimtą statybos leidimą Nr. ( - ) statyti naują statinį/rekonstruoti statinį/atnaujinti (modernizuoti) pastatą ( - ).

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo AB „Klaipėdos nafta“ skundą ir jį grąžino nutarčiai įsiteisėjus jį padavusiam asmeniui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.).

8Teismas konstatavo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Aiškindamas šią nuostatą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galbūt pažeistų savo teisių gynimo. Tuo atveju, kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu, termino eiga sprendimui apskųsti turi būti skaičiuojama nuo to momento, kada skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą sprendimą. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2014 m. liepos 16 d. išdavė uždarajai akcinei bendrovei „KROVINIŲ TERMINALAS“ (toliau – ir UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“) statybos leidimą Nr. ( - ) statyti naują statinį/rekonstruoti statinį/atnaujinti (modernizuoti) pastatą ( - ). Apie šio leidimo išdavimą paskelbta 2014 m. liepos 16 d. „Infostatyba“. Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 27 d. rašte dėl informacijos pateikimo nurodo, kad informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenimis UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ 2014 m. liepos 16 d. yra išduotas statybos leidimas Nr. ( - ). Šis faktas patvirtina, kad šie duomenys yra viešai prieinami ir pareiškėjas turėjo galimybę šia informacija pasinaudoti jau 2014 m. liepos 16 d. Teismo vertinimu, pareiškėjas būdamas rūpestingas ir atidus, nuo minėtos datos turėjo galimybę sužinoti apie ginčijamo leidimo priėmimą, o manydamas, kad yra pažeidžiamos jo teisės, laiku imtis galbūt pažeistų savo teisių gynybos, gauti reikalingus dokumentus ir nepažeidžiant termino kreiptis teisminės gynybos į teismą. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 45 straipsnyje (redakcija nuo 2010 m. sausio 1 d.) statybos leidimo išdavimo procedūros atliekamos naudojantis Infostatyba. Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos Infostatyba nuostatų 25 punkte numatyta, kad informacinės sistemos duomenys yra vieši ir neatlygintinai teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Teismo vertinimu, pareiškėjo rašytiniuose paaiškinimuose nurodytos aplinkybės, kad pareiškėjas neprivalėjo nuolatos tikrinti viešuosius registrus ir apie leidimo turinį tapo žinoma ne anksčiau kaip 2014 m. gruodžio 8 d., gavus techninio projekto dokumentaciją, nėra pagrindas laikyti, kad nepraleistas terminas skundui paduoti. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo pateiktuose teismui 2014 m. sausio 28 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodomos prieštaraujančios aplinkybės, minimos sužinojimo datos – 2014 m. lapkričio 27 d. (praėjęs terminas skundui paduoti) ir 2014 m. gruodžio 8 d. Pareiškėjo nurodomas sužinojimo faktas nėra pagrįstas jokiais įrodymais, nors teismas 2015 m. sausio 12 d. nutartyje buvo nurodęs pašalinti trūkumus ir pateikti įrodymus dėl termino kreiptis teisminės gynybos praleidimo. Pareiškėjas teismui pateikė skundą 2015 m. sausio 9 d. Skundas teismui pateiktas praleidus įstatymu nustatytą terminą skundui paduoti, apskundimo terminas ginčyti administracinį aktą pasibaigė 2014 m. rugpjūčio 18 d. 24 val., nes paskutinė skundui paduoti diena, rugpjūčio 15 bei 16-17, buvo nedarbo dienos (ABTĮ 66 straipsnis). Teismas pažymėjo, jog trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galbūt pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-948/2011, 2015 m. sausio 28 d. Nr. AS280-492/2015 ir kt.). ABTĮ 53 straipsnis be šalių procesinių teisių nustato ir pareigą tomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Pareiškėjas privalėjo šių nuostatų laikytis, tačiau esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas šias nuostatas pažeidė. ABTĮ 34 straipsnis numato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jei bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pareiškėjas prašymo dėl praleisto kreipimosi į teismą termino atnaujinimo nepateikė. Teismas šioje byloje nenustatė jokių objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių, sutrukdžiusių jam laiku sužinoti apie skundžiamą aktą bei kreiptis į teismą teisminės gynybos, todėl laikytina, kad skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytus terminus. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, termino praleidimo fakto konstatavimas ir prašymo atnaujinti terminą nebuvimas yra pakankamos sąlygos atsisakyti priimti teismui paduotą skundą. Pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą ir neprašo jo atnaujinti, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį ir skundą priimti.

11Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, jog

12pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas būdamas rūpestingas ir atidus, nuo 2014 m. liepos 16 d., t. y. kai duomenys apie išduotą statybos leidimą buvo pateikti „Infostatyba“ informacinėje sistemoje, turėjo galimybę sužinoti apie ginčijamo leidimo priėmimą, o manydamas, jog yra pažeidžiamos jo teisės, laiku imtis galbūt pažeistų savo teisių gynybos, gauti reikalingus dokumentus ir nepažeidžiant termino kreiptis teisminės gynybos į teismą. „Infostatyba“ informacinėje sistemoje skelbiama informacija negali būti prilyginama viešam individualaus administracinio akto paskelbimui ABTĮ 33 straipsnio ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio prasme. Pareiškėjas nežinojo, jog buvo vykdomos administracinės procedūros dėl statybos leidimo išdavimo, nes nebuvo administracinio proceso šalimi, pareiškėjui niekaip nebuvo pranešta apie vykdomas procedūras. Todėl duomenų pateikimas „Infostatyba“ informacinėje svetainėje nėra viešas individualaus administracinio teisės akto paskelbimas, nuo kurio galėtų būti pradėti skaičiuoti skundo padavimo terminai. Atsižvelgiant į tai, kad individualus administracinis aktas nėra skelbiamas viešai ir neturėjo būti įteiktas pareiškėjui, pareiškėjas nebuvo informuotas apie vykdomas statybos leidimo išdavimo procedūras, skundo pateikimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, iš kurių tampa aiškus individualaus administracinio akto turinys. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), aiškindamas ABTĮ 33 straipsnio nuostatas, ne kartą yra pažymėjęs, kad, sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti, yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galbūt pažeistų savo teisių gynimo. Remiantis LVAT praktika, tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos.

13Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas. Pareiškėjas nebuvo statybos leidimo išdavimo administracinės procedūros šalimi, leidimas priimtas ne pareiškėjo atžvilgiu, leidimas pareiškėjui neturėjo būti įteiktas, apie leidimo išdavimą nebuvo skelbiama viešai, todėl pareiškėjas apie vykdomą administracinę procedūrą nebuvo informuojamas ir apie priimtą leidimą nežinojo. Todėl terminas skundui paduoti turi būti pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų apie statybos leidimo neteisėtumą. Pareiškėjas apie skundžiamo leidimo turinį sužinojo 2014 m. gruodžio 8 d., gavęs techninio projekto dokumentaciją. Pareiškėjas 2014 m. lapkričio 27 d. iš www.infostatyba.lt skelbiamų duomenų atsitiktinai sužinojo, kad gretimame sklype adresu: ( - ), 2014 m. liepos 14 d. buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. ( - ), o 2014 m. liepos 16 d. išduotas statybą leidžiantis dokumentas ( - ) (ginčijamas leidimas). Minėtoje svetainėje yra skelbiama ribota informacija, kurioje yra nurodytas tik statybos adresas ir statybą leidžiančio dokumento numeris. Tokia Infostatyba svetainėje skelbiama informacija neatskleidžia individualaus administracinio akto turinio, kadangi nėra aišku, kam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, koks yra šio dokumento turinys, kas yra statytojas, ką ketinama statyti ir pan., todėl pareiškėjas neturėjo galimybės įvertinti statybos leidimo turinio ir nuspręsti apie galimą pareiškėjo teisių pažeidimą. Siekiant nustatyti leidimų turinį, pareiškėjo atstovai tą pačią dieną, kai pareiškėjui tapo žinoma apie statybos leidimo išdavimo faktą, t. y. 2014 m. lapkričio 27 d., kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją prašydami pateikti visus dokumentus, kurių pagrindu buvo išduotas leidimas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2014 m. gruodžio 8 d. pateikė pareiškėjui elektroninę bylą su techniniu projektu, kurio pagrindu išduotas leidimas, nors paties leidimo nepridėjo. Pareiškėjas, susipažinęs su pateiktu techniniu projektu, nors ir neturėdamas leidimo, iš techninio projekto turinio nustatė, kad leidimas yra išduotas UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, taip pat įvertino galimą leidimo turinį, kadangi pareiškėjui tapo prieinama informacija apie tai, kokius statinius ir kur ketina statyti UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, kokią tai įtaką turi pareiškėjo teisėms, taip pat galėjo nustatyti, ar pareiškėjo teisės yra pažeistos. Įvertinus pateiktus argumentus, galima daryti pagrįstą išvadą, jog apie leidimo turinį tiek pareiškėjui, tiek atstovams tapo žinoma ne anksčiau nei 2014 m. gruodžio 8 d., kai Klaipėdos miesto savivaldybė pareiškėjo atstovams pateikė techninio projekto dokumentaciją, todėl terminas skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo 2014 m. gruodžio 8 d. Teismo teiginys apie tai, kad pareiškėjas turėjo domėtis „Infostatyba“ informacinėje sistemoje skelbiama informacija, yra nevisiškai nepagrįstas. Teismas formuoja ydingą praktiką, kuri iš esmės reiškia, kad kiekvienas asmuo praktiškai kiekvieną dieną turi tikrinti „Infostatyba“ informacinę sistemą ir stebėti, ar gretimų sklypų savininkams/valdytojams nėra išduoti statybą leidžiantys dokumentai bei domėtis jų teisėtumu. Tokiu būdu sukuriama neadekvati našta gretimų sklypų savininkams, kai tuo pačiu statybos leidimo siekiančiam asmeniui nesukuriamos jokios pareigos, nors Statybos įstatymas ir kiti teisės aktai numato pareigą būtent statybos leidimo siekiančiam asmeniui nepažeisti gretimų sklypų savininkų teisių. Pareiškėjas buvo aktyvus ir operatyviai ėmėsi priemonių, kad nustatytų galimą savo teisių pažeidimą. Pareiškėjas rėmėsi LVAT 2013 m. birželio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS602-404/2013. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo LVAT praktikoje suformuotu precedentu, todėl nepagrįstai atsisakė priimti skundą. Apie statybos leidimo turinį pareiškėjui tapo žinoma gavus techninio projekto dokumentaciją 2014 m. gruodžio 8 d. Pareiškėjas skundą teismui pateikė 2015 m. sausio 8 d., t. y. nepraleidęs ABTĮ 33 straipsnyje numatyto 1 mėnesio skundo padavimo termino.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl reikalavimo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 16 d. priimtą statybos leidimą Nr. ( - ). Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog pareiškėjas skundą teismui padavė praleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti.

17Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

18Vadovaujantis LVAT praktika, remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas. Į minėtos taisyklės taikymo sritį patenka ir tie atvejai, kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu. Tuo atveju, kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu, termino eiga sprendimui apskųsti turi būti skaičiuojama nuo to momento, kada skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą sprendimą (LVAT 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-257/2013). Pažymėtina, jog kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatytos teisiškai reikšmingos, įrodymais pagrįstos aplinkybės, nuo kurių turėtų būti skaičiuojama termino paduoti skundą teismui eigos pradžia (data).

19Atskirajame skunde pareiškėjas iš esmės ginčija pirmosios instancijos teismo nustatytą skundo padavimo termino praleidimą, teigdamas, kad teismas, pažeidęs teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų skaičiavimą, padarė klaidingą išvadą, jog pareiškėjas praleido vieno mėnesio skundo administraciniam teismui padavimo terminą.

20Pareiškėjas nurodo, kad 2014 m. lapkričio 27 d. iš www.infostatyba.lt skelbiamų duomenų atsitiktinai sužinojo, jog gretimame sklype adresu: ( - ), 2014 m. liepos 16 d. išduotas statybą leidžiantis dokumentas ( - ) (ginčijamas leidimas). Siekiant nustatyti statybos leidimo turinį, pareiškėjo atstovai tą pačią dieną, kai pareiškėjui tapo žinoma apie statybos leidimo išdavimo faktą, t. y. 2014 m. lapkričio 27 d., kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją prašydami pateikti visus dokumentus, kurių pagrindu buvo išduotas statybos leidimas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2014 m. gruodžio 8 d. pateikė pareiškėjui elektroninę bylą su techniniu projektu, kurio pagrindu išduotas statybos leidimas, nors paties statybos leidimo nepridėjo. Pareiškėjas, susipažinęs su pateiktu techniniu projektu, nors ir neturėdamas statybos leidimo, iš techninio projekto turinio nustatė, kad leidimas yra išduotas UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, taip pat įvertino galimą statybos leidimo turinį.

21Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo teiginiais, kad informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ yra skelbiama ribota informacija dėl statybos leidimo išdavimo. Informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ yra nurodytas tik statybą leidžiančio dokumento numeris, išdavimo data, statybos adresas ir dokumentą išdavusi institucija. Pareiškėjas visiškai pagrįstai nurodo, kad ši informacija neatskleidžia individualaus administracinio akto turinio, kadangi nėra aišku, koks yra šio dokumento turinys, t. y. kas yra statytojas, ką leidžiama statyti ir pan. Siekdamas nustatyti statybos leidimo turinį, pareiškėjo atstovai iš karto, kai sužinojo apie statybos leidimo išdavimo faktą, t. y. 2014 m. lapkričio 27 d., kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją prašydami pateikti visus dokumentus, kurių pagrindu buvo išduotas statybos leidimas. Konstatuotina, kad apie administracinio akto esmę pareiškėjas, kaip jis teigia, sužinojo iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 8 d. gavęs elektroninę bylą su techniniu projektu, kurio pagrindu išduotas statybos leidimas, todėl nuo šios datos skaičiuotinas vieno mėnesio skundo padavimo terminas.

22Pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodo, kad pareiškėjas skundą pateikė 2015 m. sausio 9 d. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pareiškėjas aptariamą reikalavimą teismui pareiškė 2015 m. sausio 8 d., t. y. nepraleidęs įstatymo nustatytą terminą (ABTĮ 33 str. 1 d., 66 str. 6 d.).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo situaciją, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino terminų skaičiavimo taisykles ir netinkamai skaičiavo skundo padavimo terminą.

24Kadangi pareiškėjo skundo atitikimo kitiems ABTĮ reikalavimams įvertinimas yra pirmosios instancijos teismo kompetencijos klausimas, Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, naikintina, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – ir... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus... 9. III.... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 11. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, jog... 12. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas būdamas... 13. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Klaipėdos apygardos administracinio... 17. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 18. Vadovaujantis LVAT praktika, remiantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, asmens... 19. Atskirajame skunde pareiškėjas iš esmės ginčija pirmosios instancijos... 20. Pareiškėjas nurodo, kad 2014 m. lapkričio 27 d. iš www.infostatyba.lt... 21. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo teiginiais, kad informacinėje... 22. Pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodo, kad pareiškėjas skundą... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo situaciją, konstatuoja, jog pirmosios... 24. Kadangi pareiškėjo skundo atitikimo kitiems ABTĮ reikalavimams įvertinimas... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 26. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....