Byla 2-139-227/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei,

2dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui R.V.,

3atsakovo atstovui advokatui R.J.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo firmos „Orientell wave, S.A“ , ( - ) ieškinį atsakovui UAB “Kavaska“, ( - ) tretiesiems asmenims: Panevėžio teritorinei muitinei, ( - ), Muitinės kriminalinei tarnybai, ( - ), Lietuvos policijos logistikos centrui, ( - ), V.P. ir L.M. dėl nuostolių atlyginimo(174 532,90Lt).

5Išnagrinėjus bylą,

Nustatė

6Ieškovas ieškinį palaiko ir prašo priteisti iš atsakovo 174 532,90Lt patirtų nuostolių, 6 procentų dydžio metines palūkanas iki sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad atsakovas 2005-05-27 prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartimi Nr.E-28/N įsipareigojęs muitinės sandėlyje saugoti jo prekes ir sudaryti sąlygas jam(ieškovui) laisvai disponuoti savo prekėmis, priėmęs iš ieškovo saugoti prekes pagal 2005-07-25 ir 2005-08-09 Tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius, sutartinę prievolę pažeidė. Dėl atsakovo darbuotojų kaltės ieškovas du metus negalėjo laisvai disponuoti prekėmis. Per tą laiką dėl prekių specifikos buvo pasibaigęs prekių galiojimo laikas, kai kurių prekių modeliai moraliai pasenę dėl ko sumažėjo jų vertė, kai kurios prekės dėl netinkamo ir ilgo laikymo prarado kokybę. Dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ieškovas patyrė 174 532,90Lt žalą, kurios dydį patvirtina ekspertizės akto išvados. Reikalauja žalos atlyginimo iš atsakovo, nes ieškovo prekes sulaikė tretysis asmuo dėl to, kad atsakovo darbuotojai netinkamai įformino dokumentus, už ką pastarosios buvo nubaustos administracine tvarka. Sutartis su atsakovu atlygintinė, todėl atsakovas yra profesionalus saugotojas, kuris privalėjo jam saugojimui perduotus daiktus grąžinti tokios būklės, kokios buvo jam atiduoti, tačiau to nepadarė. Todėl už prekių sugedimą privalo atsakyti visais atvejais, tame tarpe ir nesant jo kaltės .

8Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti, nes dėl prekių ilgo negrąžinimo bei prekių sugadinimo nėra jo(atsakovo) kaltės, t.y nėra priežąstinio ryšio tarp jo veiksmų ir ieškovo reikalaujamos turtinės žalos. Teigia, kad ieškovo prekės sugedo dėl trečiojo asmens kaltės, kuris, pradėjęs ikiteisminius tyrimus dėl sunkių nusikaltimų padarymo, sulaikė ieškovo prekes ir jas iš atsakovo perėmė. Dėl ilgo tyrimo, netinkamai laikomų prekių ne jo(atsakovo) sandėliuose, ieškovo prekės sugedo ir jų vertė sumažėjo.

9Tretieji asmenys tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką , posėdyje nedalyvauja. Jie atsiliepimais į ieškinį, rašytiniuose paaiškinimuose su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti.

10Trečiasis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė rašytiniame paaiškinime nurodo, kad sulaikė ieškovo daiktus , kaip turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Juos iš atsakovo perėmė Muitinės kriminalinė tarnyba, o daiktus gražinant atsakovas pretenzijų nepareiškė.

11Trečiasis asmuo Muitinės kriminalinė tarnyba nurodo, kad sulaikytas prekes perėmė saugoti 2005-10-14 ir 2006-03-21 sulaikytų prekių priėmimo-perdavimo aktais ir jas perdavė saugoti LPLC pagal 2005-10-04 Pasaugos sutartį Nr.141-SUT-213, kurios 5.1 punktu Saugotojas prisiėmė atsakomybę atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamų saugojimo sąlygų. Dėl to, kad prekės prarado dalį savo vertės yra dalis ieškovo kaltės, kuris neveikė rūpestingai- nereikalavo grąžinti prekių- BPK 108 str.2d. Todėl prekės buvo saugomos sandėliuose visą ikiteisminio tyrimo ir administracinės teisės pažeidimo tyrimo bei nagrinėjimo laiką. Nesutinka su ekspertizės išvadomis, jog sandėliai nepritaikyti ilgalaikiam prekių saugojimui ir teigia priešingai. Teigia, kad tam tikros prekės: drabužiai ir kiti daiktai pakeitė fizines savybes dėl natūralaus daikto nusidėvėjimo.

12Trečiasis asmuo Lietuvos policijos aptarnavimo paslaugų centras nurodo, kad jis pagal pasaugos sutartį nuo 2003 metų saugo muitinės kriminalinės tarnybos sulaikytą turtą. MKT pareigūnams jo sandėliai ir saugojimo sąlygos buvo žinomos. Prieš atvežant ieškovo prekes žodžiu buvo susitarta su MKT , kad prekių surūšiavimui, suskaičiavimui , neimant jų į LPLC apskaitą, suteikiamas atskiras, nešildomas sandėlis, o nurodytą darbą atliks Panevėžio teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus pareigūnas A.M. ir MKT įgalioti asmenys. Sulaikytas turtas buvo atvežtas į sandėlį 2005-12-5 ir 6 dienomis, suskaičiuotas ir realiai perduotas LPLC 2006-04-07 priėmimo-perdavimo aktu pagal 2006-03-21 Sulaikytų prekių perdavimo- priėmimo aktą Nr.174. Jame, eil.Nr.195 ir 213 pažymėta, kad turtas sulaužytas, sudužęs. Suskaičiuotas turtas buvo supakuotas į tas pačias pakuotes arba dėžėse, maišuose, kiekviena pakuotė turėjo savo numerį, buvo sukrauta sandėlyje ant palėčių. Kol turtas buvo saugomas, jis nebuvo paveiktas išorės veiksnių :supiltas vandeniu, sulytas, supurvintas ar kitaip pažeistas. LPLC pagal sutartį nebuvo įsipareigojusi kaip nors pakuoti pasaugos objektą, jis buvo grąžintas toks, koks ir buvo priimtas saugoti. Saugotą turtą išdavė muitinės kriminalinei tarnybai saugomo turto išdavimo važtaraščiais. Pastarieji pastabų dėl turto sugadinimo ar kitokio poveikio- nepareiškė. Todėl LPLC negali būti atsakingas, kad dėl per ilgo saugojimo turtas natūraliai prarado vertę ar jo vertė sumažėjo dėl netinkamo laikymo.

13Tretieji asmenys V.P. ir L.M. nurodo, kad dirbo Muitinės tarpininko UAB „Kavarskas“ atstovėmis. Iš Kinijos tranzitu į Rusiją buvo siunčiamos ieškovo prekės. Jos buvo atgabentos 2005m. vasarą iš Estijos muitinės sandėlio su lydinčiaisiais dokumentais. Šiems kroviniams buvo gautas išankstinis krovinių posto viršininko leidimas apžiūrėti prekes, todėl deklaracija turėjo būti pateikta po prekių iškrovimo. Per apsirikimą jos pasirinko netinkamą procedūrą. Supratusios klaidą jos užpildė bendruosius administracinius dokumentus, kuriuose nurodė prekių kiekius pakuotėse jų neskaičiavusios, o nurašydamos nuo gautų dokumentų- pasitikėjo juose nurodytais duomenimis. Teigia, jog nebuvo tyčios suklaidinti muitinę ir jų veiksmai neturėjo įtakos mokėtinų importo, eksporto muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimui. Be reikalo buvo iškeltos baudžiamosios bylos, sulaikytos prekės, o jos buvo nubaustos tik administracine tvarka. Iškeliant administracine bylas prekių sulaikymas buvo nereikalingas.

14Ieškinys pagrįstas ir todėl tenkintinas(CK 6.846 str. 1 ir 3d. CPK 179 str.).

15Byloje nustatyta, kad 2006-06-27 ieškovas su atsakovu pasirašė Prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį Nr.E-28/N. Sutartimi šalys susitarė dėl teisių ir pareigų, tarp kurių atsakovas įsipareigojo saugoti jam perduotas prekes, sudaryti ieškovui tinkamas sąlygas disponuoti atsakovo muitinės sandėlyje saugomomis prekėmis, atsakyti už muitinės sandėlyje saugomų jam perduotų prekių praradimą ar sugadinimą, o ieškovas- apmokėti už saugojimą(t.1, b.l.20-23). Atsakovas priėmė ieškovo prekes saugojimui 2005-07-25 pagal Tarptautinių prekių ir transporto važtaraštį Nr.96088 ( 16070 kg svorio, 610 vnt. pakuočių )(t.1, b.l.25-26) ir 2005-08-09 pagal Tarptautinių prekių ir transporto važtaraštį CMR 414955(15878 kg svorio 727 CLL naminiai prietaisai)(t.1, b.l.28-29). Ginčo dėl perduotų atsakovui saugoti prekių , jų skaičiaus, nėra. Šias prekes sulaikė tretieji asmenys kaip daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti(sulaikytų prekių perdavimo aktai 2005-10-04 Nr. 34T-7.85-576 ir 2006-03-31 Nr. 0024445-01). Vėliau paaiškėjo, kad prekės buvo sulaikytos dėl atsakovo darbuotojų V.P. ir L.M. netinkamo dokumentų įforminimo, už ką jos buvo nubaustos administracine tvarka. Panevėžio teritorinės muitinės viršininko pavaduotojo J.S. 2007-03-19 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.B2-43 (t.1, b.l.7781), 2007-06-19 Panevėžio apygardos administracinio teismo nutarimas administracinėje byloje Nr.II-373-320/2007(t.1, b.l.82-85) ir l.e.Panevėžio teritorinės muitinės viršininko pareigas J. S. 2007-08-16 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.B2-84(t.1, b.l.86-88) įsiteisėję ir galiojantys. Muitinės kriminalinė tarnyba sulaikytas prekes grąžino atsakovui 2007-09-13 aktu Nr.70 ir 2007-11-20 aktu Nr.91(t.1, b.l,.89-104). Ieškovo reikalavimu, atsakovo užsakymu , dalyvaujant UAB „Kavaska“ ir Muitinės kriminalinės tarnybos atstovams, UAB Impeksservis atliko pilną ekspertizę muitinės sulaikytų prekių ir grąžinamų UAB „Kavaska“ muitinės sandėliui tikslu nustatyti prekių kiekį, kokybę(būklę) ir jei yra sugadinimų- žalos dydį. Ekspertizė atlikta 2007-09-19 policijos paslaugų aptarnavimo centro sandėlyje. 2007-10-08 ekspertizės akte Nr.174 išsamiai, pagal prekių grupes, nurodyti prekių modeliai, kiekiai, vieneto kaina, bendra vertė bei prekės vertės sumažėjimas procentais ir pinigine išraiška, aprašyta prekės būklė(t.1, b.l.1054-198). Ekspertai padarė išvadą, jog prekių vertė sumažėjo 174 532,90Lt .

16Minėta, šalys pasirašė atlygintinę prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį. Todėl atsakovas, kaip profesionalus saugotojas, atsako už jam perduotų saugojimui daiktų praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, t.y be kaltės, išskyrus jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.844 str. 1 ir 2d, 6.845 str.2d ir 3d). Sutartinę prievolę pažeidė atsakovas, nes dėl jo darbuotojų kaltės – netinkamai įformintų dokumentų ieškovas du metus negalėjo laisvai disponuoti prekėmis(CK 6.844 str.1d). Dėl to dalis prekių sugedo, prarado kokybę, pasibaigė galiojimo terminas, sumažėjo vertė ir kt(CK 6.844 str.2d.). Ekspertizės akto išvada, kad prekių vertė sumažėjo 174 532,90Lt nenuginčyta ir galioja. Aplinkybių, šalinančių atsakovo atsakomybę(nenugalima jėga), nenustatyta (CK 6.845 str .2d ir 3d).

17Aptartais motyvais ieškinys tenkintinas pilnai (CK 6.845 str.1, 2, 3 d. , CK 6.846 str.1 ir 2 d., CPK 178 str.) . Iš atsakovo priteisiama 174 532,90Lt ieškovo patirtų nuostolių ir nuo šios sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo(2008-10-24 iki sprendimo įvykdymo (CPK 6.210str., 6.37 str) bei bylinėjimosi išlaidos: 4490,66 Lt žyminio mokesčio(t.1, b.l.6) , 2000Lt atstovavimo išlaidų(b.l.7,8) ieškovo naudai (CPK 93 str.1d., 98 str.) ir pašto išlaidos į valstybės biudžetą(CPK 88 str.1d. 3p).

18Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis CPK 290 str.,

Nutarė

19Ieškovo firmos „Orientell wave, S.A“ ieškinį patenkinti pilnai.

20Priteisti iš atsakovo UAB “Kavaska“, ( - ):

21174 532,90Lt(vieną šimtą septyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt du litus 90 ct) nuostolių ir nuo šios sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo(2008-10-24) iki sprendimo įvykdymo , 4490,66Lt(keturis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt litų 66 ct) žyminio mokesčio, 2000Lt(du tūkstančius litų) atstovavimo išlaidų ieškovui firmai „Orientell wave, S.A, ( - );

2254Lt(penkiasdešimt keturis litus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui R.V.,... 3. atsakovo atstovui advokatui R.J.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo firmos... 5. Išnagrinėjus bylą,... 6. Ieškovas ieškinį palaiko ir prašo priteisti iš atsakovo 174 532,90Lt... 7. Nurodo, kad atsakovas 2005-05-27 prekių saugojimo muitinės sandėlyje... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti, nes dėl prekių ilgo... 9. Tretieji asmenys tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ,... 10. Trečiasis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė rašytiniame paaiškinime... 11. Trečiasis asmuo Muitinės kriminalinė tarnyba nurodo, kad sulaikytas prekes... 12. Trečiasis asmuo Lietuvos policijos aptarnavimo paslaugų centras nurodo, kad... 13. Tretieji asmenys V.P. ir L.M. nurodo, kad dirbo Muitinės tarpininko UAB... 14. Ieškinys pagrįstas ir todėl tenkintinas(CK 6.846 str. 1 ir 3d. CPK 179... 15. Byloje nustatyta, kad 2006-06-27 ieškovas su atsakovu pasirašė Prekių... 16. Minėta, šalys pasirašė atlygintinę prekių saugojimo muitinės sandėlyje... 17. Aptartais motyvais ieškinys tenkintinas pilnai (CK 6.845 str.1, 2, 3 d. , CK... 18. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis CPK 290 str.,... 19. Ieškovo firmos „Orientell wave, S.A“ ieškinį patenkinti pilnai.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB “Kavaska“, ( - ):... 21. 174 532,90Lt(vieną šimtą septyniasdešimt keturis tūkstančius penkis... 22. 54Lt(penkiasdešimt keturis litus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...