Byla I-1827-386/2016
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, 2016 m. gegužės 18 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui J. A. B. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas, ir KRATC) prašymu prašo priteisti iš atsakovo J. A. B. (toliau – ir atsakovas) 30,98 Eur nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą už nekilnojamojo turto objektą „Poilsio patalpa“, esantį ( - ) už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31.

4Prašyme nurodyta, kad pagal 2008-02-27 Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-44, pakeistu 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127 (vėlesni pakeitimai 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-16; 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9; 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtintus Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai) už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Neringos savivaldybės teritorijoje. Kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti įmoką Nuostatuose nustatyta tvarka. Nustatytas vietinės rinkliavos surinkėjas - UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Teigiama, kad Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-225 buvo pritarta koncesijos sutarčiai „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“, kurios pagrindu KRATC suteikta teisė organizuoti ir vykdyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemą iš Neringos savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų.

5Atsakovui teismo procesiniai dokumentai neįteikti, nurodyta, jog neatsiėmė; nėra duomenų apie atsakovo įsidarbinimą. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismų pranešimai“.

6Byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalis).

7Konstatuojama:

8Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Neringos savivaldybės tarybos 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 (su vėlesniais pakeitimais: 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127; 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-16; 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9; 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtinti Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai) bei Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-226 (su vėlesniais pakeitimais: 2008-12-03 sprendimu Nr. T1-243; 2009-03-25 sprendimu Nr. T1-53; 2010-04-14 sprendimu Nr. T1-60) patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

9Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau - Atliekų tvarkymo įstatymas) 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats; komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Taigi, įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

10Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

11Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (toliau - Rinkliavų įstatymas), kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

12Neringos savivaldybės taryba 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 patvirtino Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, kurių 7 punktas numato, kad Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava) – tai Neringos savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka; komunalinių atliekų surinkimui nepriskiriamas sanitarinis, rankinis ir mechaninis teritorijų valymas. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Nuostatų 8 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

13Pagal Nuostatų 13 punktą vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais KRATC nustatyta tvarka naudojasi VĮ “Registrų centras” Klaipėdos filialo duomenų bazėmis, Neringos savivaldybės administracijos ir atliekų turėtojų pateikiamais duomenimis.

14Pagal Nuostatų 18 punktą pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 29-37 punktuose reglamentuota vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka. Pagal vietinės rinkliavos registro duomenis KRATC kiekvienais metais parengia ir iki sausio 15 d. išsiunčia nustatytos formos mokėjimo pranešimą apie mokėjimo laikotarpiu mokėtojui taikomą vietinės rinkliavos dydį (Nuostatų 30, 31 punktai). Vietinė rinkliava turi būti sumokama į pranešime nurodytą sąskaitą per 30 dienų nuo mokėjimo pranešimo datos; vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto arba kas ketvirtį lygiomis dalimis (už pirmą ketvirtį – iki vasario 15 d., už kitus ketvirčius – iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d.) bankuose ar pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba pašto skyriuose. (Nuostatų 34 punktas).

15Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l.6-8) matyti, jog atsakovas J. A. B. nuo 2008-10-08 iki 2014-10-09 nuosavybės teise valdė 49,44 kv. m. poilsio patalpą, esančią ( - ). Atsakovas už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31 yra nesumokėjęs vietinės rinkliavos 30,98 Eur.

16Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sprendime nurodytu laikotarpiu prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nėra įvykdęs, todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas pilnai.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

18

19prašymą patenkinti pilnai.

20Priteisti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui iš J. A. B. 30,98 Eur (trisdešimt Eur 98 centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už pilsio patalpą, esančią ( - ) už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-08-31.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai