Byla 2-1090-588/2011
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jakštienė, rašytinio proceso tvarka, už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams V. G., V. Č. ir A. Č. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovus V. G., V. Č. ir A. Č. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2011 m. sausio 3 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110103-00001 padarinius – Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovus savo lėšomis nugriauti ūkinį pastatą, esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

3Atsakovams procesiniai dokumentai, pranešimai pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai, praneštos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, atsiliepimai į ieškinį negauti, todėl ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122 straipsnio 1 dalis, 123 straipsnio 1 dalis, 124 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1-2 dalys).

4Ieškinys tenkintinas pilnai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsniu, CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 273 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi).

5Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai savavališkai pastatė ūkinį pastatą, esantį ( - ). Atlikus patikrinimą nustatyta, kad ūkinis pastatas, pastatytas turint 2004 m. projektą Nr. 03/030-TP „Dviejų butų gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu ( - )“, bei jo pagrindu 2004 m. kovo 24 d. išduotą ir galiojantį statybos leidimą Nr. 32, tačiau pažeidžiant esminius projekto sprendinius. Statytojų pateiktame projekte Nr. 03/030-TP ūkinis pastatas priskirtinas neypatingų statinių kategorijai. Projekte šis statinys suprojektuotas 3 m atstumu iki ( - ), Palanga esančio sklypo. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo metu nustatyta, kad ūkinis pastatas pastatytas 2,05 m atstumu nuo gretimo sklypo, esančio ( - ), Palanga, ribos. Atsakovai nepateikė gretimo sklypo savininkės A. P. sutikimo statyti statinius arčiau negu teisės aktais nustatytų 3 m atstumu iki jos sklypo ribos ir tuo pažeidė Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597) 15 straipsnio 5 dalies 3 punktą, Reglamento STR 1.08.02:2002 22.1. ir 59.12 punktus. 2011 m. sausio 3 d. statytojams V. G., V. Č. ir A. Č. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110103-00001 (b.l. 7-10), kuris atsakovams išsiųstas registruotu laišku. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies nuostatomis 2011 m. sausio 3 d. reikalavimu Nr. REI-30-110103-00002 atsakovai V. G., V. Č., A. Č. buvo įpareigoti ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 12 d. savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę, esančią ( - ). Reikalavime Nr. REI-30-110103-00002 taip pat informuojama, jog statytojai turi teisę teisės aktų sustatyta tvarka kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (b.l. 17). 2011-07-18 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu nustatyta, kad atsakovai V. G., V. Č. ir A. Č. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-110103-00002 neįvykdė (b.l. 18).

6Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150) (toliau - Reglamentas STR 1.08.02:2002), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211, 22.1. punkte nurodyta, kad statinio statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat reglamento nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą. To paties reglamento 17 punktas numato, jog jei statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo, kitų įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Reglamento STR 1.08.02:2002 59.12 punkte numatyta, kad statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), statybos leidimą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

7Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta teismo teisė savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

8Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškovės ieškinys tenkintinas, atsakovai įpareigotini per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2011 m. sausio 3 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110103-00001 padarinius - Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigotini savo lėšomis nugriauti ūkinį pastatą, esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Įpareigoti atsakovus V. G., V. Č. ir A. Č. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos dėl kurios 2011 m. sausio 3 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110103-00001 padarinius - Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą.

12Jei šių įpareigojimų atsakovai nustatytu terminu neįvykdys – įpareigoti atsakovus V. G., V. Č., A. Č. savo lėšomis nugriauti ūkinį pastatą, esantį ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

13Atsakovai šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka skųsti negali, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Palangos miesto apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl šio sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą gali skųsti apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

15Sprendimas įsiteisėja po 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu nepaduodamas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai