Byla 2S-865-232/2012
Dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Jono statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo RUAB „Sanda“ ieškinį atsakovams: UAB „Jono statyba“, J. J. įmonei „Jonas“, J. J. dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas RUAB „Sanda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti UAB „Jono statyba“ 2011 02 22 raštu Nr.34 “Įskaitymo aktas” atliktą 34 052,08 Lt įskaitymą neteisėtu ir negaliojančiu; priteisti iš atsakovo J įmonės „Jonas“ solidariai bei iš atsakovo J. J. subsidiariai ieškovo RUAB „Sanda“ naudai 34 052,08 Lt skolą ir 19 077,89 Lt delspinigių ir 8,49 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams UAB „Jono statyba“, J įmonei „Jonas“, J. J. priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir trečiuosius asmenis, o jų nesant ar nepakankant – atsakovams nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o taip pat uždrausti tretiesiems asmenims perduoti atsakovams lėšas ar kitą turtą.

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi (b.l. 139-140) ieškovo prašymą tenkino iš dalies, nutarė uždėti areštą atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J įmonei ir subsidiariai atsakovui J. J. nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui bei turtinėms teisėms, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis pinigines lėšas, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leisti iš šių lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu bei ieškovu. Bendra areštuoto atsakovų turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 53 129,97 Lt ieškinio sumą. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė, atsakovai gera valia prievolės nevykdo, į bylą pateikti duomenys rodo, kad atsakovų finansinė padėtis nėra gera, todėl teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Kadangi ieškovo pareikšti reikalavimai atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J įmonei „Jonas“ yra solidaraus pobūdžio, šių atsakovų atžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant atsakovams priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, turtines teises ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis. Kadangi ieškovo pareikšti reikalavimai atsakovui J. J. yra subsidiaraus pobūdžio, laikinosios apsaugos priemonės pirmiausia taikytinos atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J įmonės „Jonas“ atžvilgiu, ir tik atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J įmonei „Jonas“ priklausančio turto nepakakus ieškinio sumai užtikrinti, areštas nukreiptinas į atsakovo J. J. turtą.

4Atsakovas UAB „Jono statyba“ atskiruoju skundu (b.l. 144-148) prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 12 20 nutartį. Nurodė, jog areštavus atsakovo pinigines lėšas, ši pinigų suma būtų įšaldyta, todėl būtų sutrikdyta atsakovo veikla, atsakovas negalėtų atsiskaityti su įmonės darbuotojais, už komunalines paslaugas, įsigyti darbui reikalingų medžiagų, vykdyti darbus. Atsakovo teigimu, jam ginčo suma nėra didelė, atsakovo veiklos pajamos net ir sunkiausiu metu viršijo 2 mln. litų pagal 2010 m. pelno-nuostolių ataskaitą. Atsakovas 2011 m. turėjo daug užsakymų, todėl įmonės finansinė padėtis šiuo metu yra gera. Atsakovas stabiliai vykdo veiklą bei yra pajėgus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Net ir laikant, kad atsakovo finansinė padėtis išliko tapati buvusiai 2010 m., ieškovo reikalaujama suma tesudaro 2,5 proc. visų atsakovo pajamų, todėl atsakovui ieškovo užtikrinimo suma nėra ir negali būti laikoma didele. Ieškovas neįrodė, kad yra pagrįstų prielaidų dėl kurių būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas vadovaudamasis sutarties ir įstatymų nuostatomis, teisėtai skaičiavo ieškovui netesybas už vėluojamas atlikti statybos darbus ir teisėtai atliko įskaitymą.

5A. J. įmonė „Jonas“ ir J. J. atsiliepimu į atskirtąjį skundą nurodė, jog palaiko atsakovo UAB „Jono statyba“ atskirajame skunde nurodytus argumentus ir prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 12 20 nutartį, kuria J. J. ir J įmonės „Jonas“ atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

6Ieškovas RUAB „Sanda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 159-163) prašė atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 12 20 nutartį nepakeistą. Nurodė, jog atsakovas nepateikė į bylą duomenų, kad yra areštuotos atsakovo piniginės lėšos, todėl darytina išvada, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė tinkamai, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Pagal 2010 m. pelno – nuostolių ataskaitą, nors ir atsakovas gavo per 2010 m. 2 115 688 Lt pardavimo pajamų, bet 2010 m. pabaigoje buvo 152 773 Lt nuostolis, todėl atsakovui UAB „Jono statyba“ ieškinio suma laikytina didele. Be to preliminariai sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo, akivaizdu, kad prie ieškinio pridėti įrodymai bei ieškinyje išdėstyta argumentacija gali būti pagrindu patenkinti visus ieškinio reikalavimus.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis keičiama (CPK 337 str. 4 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą.

10Teismas pažymi, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr. 2-307/08 ir kt.). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši prezumpcija nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-26 nutartis c. b. Nr. 2-435/2008) ir taikoma tik įvertinus reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgus į konkretaus atsakovo, šiuo atveju juridinio asmens, finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šios įmonės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat jos įsipareigojimais. Tik įvertinus šias aplinkybes galima spręsti, ar didelė ieškinio suma sudaro pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

11Nagrinėjamu atveju byloje yra pateikta atsakovo UAB “Jono statyba” pelno-nuostolių ataskaita už 2010 m., iš kurios matyti, jog nepaisant to, kad pardavimo pajamos 2010 m. sudarė 2 115 688 Lt, tačiau 2010 m. pabaigoje įmonės nuostolis sudarė 152 773 Lt, todėl iš esmės įmonė dirbo nuostolingai. Be to pažymėtina ir tai, jog pateikta pelno-nuostolių ataskaita už 2010 m. neatspindi atsakovo finansinės padėties šiuo metu, apeliantas nėra pateikęs duomenų, kurie patvirtintų jo realią finansinę padėtį. Taigi teismas daro išvadą, jog apeliantas jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių neabejotiną savo mokumą, stabilią finansinę padėtį nepateikė, taigi sprendimo neįvykdymo galimos grėsmės nepaneigė.

12Kita vertus, apeliantas atskirajame skunde pats pripažįsta, kad paskirtos laikinosios apsaugos priemonės apsunkina jo finansinę padėtį, kelia grėsmę atsakovo finansiniam stabilumui, nors sėkmingai veiklą vykdančiai įmonei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas tokiu mastu ir tokio dydžio sumai iš esmės neturėtų įtakoti įmonės kasdienės ūkinės - komercinės veiklos. Be to byloje nėra jokių įrodymų, jog būtų areštuotos atsakovo piniginės lėšos, todėl apelianto argumentai, jog areštavus pinigines lėšas bus apribotos atsakovo galimybės netrukdomai tęsti įprastinę komercinę veiklą yra nepagrįsti, esant atsakovo nekilnojamajam ir/ar kilnojamajam turtui piniginių lėšų areštas negali būti taikomas.

13Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovo atžvilgiu, CPK 145 str. 2 d. dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t.y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą. Atsakovas yra privatus juridinis asmuo (CK 2.34 str.), kuris moka valstybės nustatytus privalomuosius mokesčius, atlyginimus darbuotojams. Draudimas atsiskaityti su įmonės darbuotojais apsunkina ne tik pačios bendrovės veiklą, bet yra susijęs ir su trečiųjų asmenų teise – darbuotojų teise už atliktą darbą laiku gauti atlyginimą. Todėl darbuotojų teisė laiku gauti atlyginimą, juridinio asmens galimybę nenutrūkstamai vykdyti savo veiklą vertintina kaip prioritetinė. Apeliacinės instancijos teismas vertina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, tačiau ydingai suformulavo nutarties rezoliucinę dalį, nenurodydamas, jog leidžiama iš areštuotų lėšų atsiskaityti su įmonės darbuotojais.

14Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenų, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-05-14 sprendimu priteisė iš atsakovo UAB „Jono statyba“ 34 052,08 Lt skolą ir 18 824,16 Lt delspinigių, 8,49 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai bei 1 586,28 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nors minėtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą atsakovo UAB „Jono statyba“ atžvilgiu nėra.

15Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama – leidžiant iš areštuotų atsakovui priklausančių lėšų išmokėti atlyginimus darbuotojams (CPK 337 str. 4 d.).

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo arba panaikinimo pagrindus bei tvarką. Pagal CPK 146 ir 148-150 str. nuostatas apeliantas, esant pagrindui, turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, arba prašyti panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę, pavyzdžiui, įkeičiant ieškovui turimą turtą, įmokant atitinkamą pinigų sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikiant banko garantiją ar laidavimo raštą. Laikinąsias apsaugos priemones taikęs teismas pagrįstu atsakovo prašymu taip pat gali imtis priemonių, numatytų CPK 146 str. pirmojoje dalyje. Tokiu būdu garantuojama šalių interesų ir procesinių teisių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, užtikrinamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas ir protingumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

17Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 4 p., teismas

Nutarė

18atsakovo UAB „Jono statyba“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį pakeisti ir nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

20„uždėti areštą atsakovams UAB „Jono statyba“, į.k. 123439153, Buivydiškių g. 26, Vilnius, a.s. Nr.( - ), AB SEB bankas, ir J įmonei, į.k. 120545468, Buivydiškių g. 26, Vilnius, a.s. Nr.( - ), AB „Citadele“ bankas ir subsidiariai atsakovui J. J., a.k. ( - ) gyv. L. G. g., Vilnius, nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui bei turtinėms teisėms, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis pinigines lėšas, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leisti iš šių lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, įmonės darbuotojais bei ieškovu. Bendra areštuoto atsakovų turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 53 129,97 Lt ieškinio sumą.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. ieškovas RUAB „Sanda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi (b.l.... 4. Atsakovas UAB „Jono statyba“ atskiruoju skundu (b.l. 144-148) prašo... 5. A. J. įmonė „Jonas“ ir J. J. atsiliepimu į atskirtąjį skundą nurodė,... 6. Ieškovas RUAB „Sanda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 159-163)... 7. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 9. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 10. Teismas pažymi, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius... 11. Nagrinėjamu atveju byloje yra pateikta atsakovo UAB “Jono statyba”... 12. Kita vertus, apeliantas atskirajame skunde pats pripažįsta, kad paskirtos... 13. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų... 14. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai... 15. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad proceso normos,... 17. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 4 p., teismas... 18. atsakovo UAB „Jono statyba“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį pakeisti... 20. „uždėti areštą atsakovams UAB „Jono statyba“, į.k. 123439153,...