Byla 2-483-514/2013
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovei O. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 2100 Lt skolos: 750 Lt paskolos, 1350 Lt delspinigių,

35 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2011-03-10 su atsakove pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) buvo sudaryta paskolos sutartis (toliau – sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovei 30 dienų terminui paskolino 750 Lt, o atsakovė pagal šią sutartį įsipareigojo mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną už uždelstą dieną, paskolą grąžinti iki 2011-04-09, tačiau negrąžino. Atsakovė nustatytu terminu prievolės neįvykdė, todėl atsakovė, remiantis šalių sudarytos sutarties pagrindu (sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 p.), už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą privalo mokėti 1 procento delspinigius. Atsakovo paskaičiavimu delspinigių dydis sudaro 1350 Lt.

4Atsakovei procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 3 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuota atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-10 ieškovas su atsakove sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. 1922701 (toliau – sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines SMScredit.lt paskolos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) 4 dalies nuostatas. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 punktą paskolos davėjas išmoka paskolą į paskolos gavėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas arba į sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje paraiškos formoje teikiant paraišką paskolai gauti pasirašytinai oficialiuose anketų platinimo taškuose. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.9 punkte nustatyta, kad išmokėjus paskolos sumą, paskolos gavėjui yra suteikiamas unikalus septynių skaitmenų identifikacinis kodas, kuris yra naudojamas šalių santykiuose konkrečiai paskolai ir paskolos gavėjo tapatybei nustatyti. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-03-10 ieškovui mokėjimo nurodymu Nr.1922701 pervedus į atsakovės banko sąskaitą 750 Lt sumą pagal paskolos sutartį Nr. 1922701, tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Iš teismui pateiktos vartojimo kredito sutarties Nr. 1922701 specialiųjų sąlygų matyti, kad atsakovei suteikta 750 Lt kredito suma, kredito grąžinimo data – 2011-04-09. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Byloje duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta, nėra.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę, nes negrąžino paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 750 Lt negrąžintos paskolos pagal sutartį.

8Ieškovas be pagrindinės prievolės prašo iš atsakovės priteisti 1350 Lt delspinigių. Teismas nustatė, kad atsakovė, remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 p., uždelsusi sutartyje nustatytus mokėjimus, už kiekvieną uždelstą dieną privalo ieškovui mokėti 1 procento dydžio delspinigius nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos. Pagal ieškovo delspinigių paskaičiavimą, delspinigiai sudaro 1350 Lt už 180 dienų, t. y. po 1 procentą nuo nesumokėtos 750 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9Šalis pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tačiau pagal CK 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Nors šalys netesybų dydį nustato tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

10Nagrinėjamu atveju paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovės atsakomybė, sudaryta prisijungimo būdu, t. y. pagal ieškovo parengtas standartines sąlygas, paskola buvo suteikta atsakovei kaip fiziniam asmeniui, ir ieškovas, kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant paskolos sutartį, turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovę, kas leidžia daryti išvadą, kad atsakovė neturėjo galimybių derėtis dėl sutarties bendrųjų sąlygų. CK 6.193 str. 4 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos yra aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Sutartyje yra nustatyti delspinigiai po 1 procentą už kiekvieną pradelstą dieną (tai sudaro 365 procentus per metus), todėl, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką dėl netesybų dydžio, lyginant su suteiktos ir negrąžintos paskolos suma, yra akivaizdžiai per dideli, neprotingi ir prieštaraujantys CK įtvirtintai netesybų sampratai, o reikalavimas atlyginti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Netesybos turi atitikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, jog delspinigių (1350 Lt) suma daugiau nei pusantro karto viršija suteiktos paskolos (750 Lt) dydį. Nors šalys sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju, ir byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių sudarytos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Be to, ieškovas neįrodė, jog būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1350 Lt) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 178 str.).

11Teismas, atsižvelgdamas į galiojančias Vartojimo kredito įstatymo nuostatas dėl pradelstų mokėjimų dydžio, teismų formuojamą praktiką dėl delspinigių dydžių, delspinigių dydį kituose bankuose, į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra finansinių paslaugų teikimas, taip pat į tai, jog ieškovas turėjo įvertinti prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, nustatydamas palūkanų dydį, delspinigių dydį mažina iki 0,05 procento už kiekvieną praleistą mokėti dieną. Byloje nesant pagrįstų duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovės neatsiskaitymo laiku ieškovas patyrė didesnių nuostolių nei 0,05 procentų delspinigių vertinė išraiška, bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog 1 procento dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ieškinio patenkinimas dėl tokio dydžio delspinigių priteisimo prieštarautų tiek teismų praktikai, tiek teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Remiantis išdėstytais motyvais bei atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, iš atsakovės priteistina 67,50 Lt delspinigių (750 Lt grąžintina suma x 0,05 procento delspinigių už dieną x 180 dienų, už kurias skaičiuojami delspinigiai = 67,50 Lt).

12Likusioje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas (CPK 178 str.).

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai – 72 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš O. B. 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) paskolos, 67,50 Lt (šešiasdešimt septynis litus 50 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio UAB „4finance“.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

20pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 2100 Lt skolos: 750 Lt paskolos,... 3. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-10 ieškovas... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Ieškovas be pagrindinės prievolės prašo iš atsakovės priteisti 1350 Lt... 9. Šalis pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK... 10. Nagrinėjamu atveju paskolos sutartis, kurios pagrindu kyla atsakovės... 11. Teismas, atsižvelgdamas į galiojančias Vartojimo kredito įstatymo nuostatas... 12. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas... 13. Atsakovė praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui,... 14. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš O. B. 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) paskolos,... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 20. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...