Byla A-261-2054-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,

3dalyvaujant Kauno teritorinės muitinės atstovei Daliai Gudauskienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Z. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. K. skundą atsakovams Kauno teritorinei muitinei ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno teritorinės muitinės, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, dėl įsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėja Z. K. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Panevėžio teritorinės muitinės viršininko 2010 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. K2-70 „Dėl pareigūnų atleidimo“, toje apimtyje, kuria pareiškėja atleista iš tarnybos; įpareigoti atsakovą priimti ją į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigas; priteisti atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką; priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno teritorinės muitinės, 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

8Pareiškėja patikslintame skunde (b.l. 16-18) nurodė, kad informavus apie tai, kad Panevėžio teritorinė muitinė bus reorganizuojama ir jos pareigybė naikinama, pareiškėjai 2010 m. birželio 3 d. buvo pateiktas sąrašas pareigybių, kurias jai buvo siūloma užimti po reorganizavimo. Pareiškėja sutiko užimti Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigas (pareigybės lygis A, pareigybės kategorija 9), tačiau 2010 m. birželio 14 d. gavo Kauno teritorinės muitinės informacinį pranešimą, kad negali būti paskirta į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigas. Atsakovas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėja turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, viena augino sūnų, kuris mokėsi Universitete (dieninėse studijose), turėjo didesnį nei 10 metų darbo stažą. Dėl nurodytų kriterijų pareiškėja turėjo pirmumo teisę prieš kitus asmenis likti tarnyboje. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nesilaikant įstatymų reikalavimų, pareiškėja patyrė dvasinius ir emocinius išgyvenimus, stresą, įtampą, pažeminimą, nestabilumo darbo santykiuose jausmą, neužtikrintumą savo ateitimi, nepasitikėjimą darbdaviu. Neturtinę žalą įvertino 5000 Lt.

9Atsakovas Kauno teritorinė muitinė su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime į skundą (b.l. 21-25) nurodė, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“ Nr. 1B-69 Panevėžio teritorinėje muitinėje iki 2010 m. liepos 1 d. buvo nustatytas 148 pareigybių kaičius. Reorganizuojama Panevėžio teritorinė muitinė baigė veiklą 2010 m. birželio 30 d. Nuo 2010 m. birželio 30 d. buvo panaikintos 148 Panevėžio teritorinės maitinės pareigybės. Pareiškėja apie tai, kad pareigybė bus naikinama, buvo informuota 2010 m. vasario 23 d. informaciniu pranešimu Nr. K11-44 pasirašytinai. Atsakovas įvykdė Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – ir Statutas) 54 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus. Kauno teritorinės muitinės viršininko 2010 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3B-195, buvo patvirtintas Kauno teritorinės muitinės statutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašas, galiosiantis nuo 2010 m. liepos 1 d. Pagal patvirtintą pareigybių skaičių nuo 2010 m. liepos 1 d. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyryje buvo nustatyti 7 etatai, iš jų 4 vyresniojo inspektoriaus (A lygis 9 kategorija). Į šias pareigas galėjo pretenduoti pagal turimą kategoriją (A lygio 9 kategorija) ir pareiškėja. Per visą įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminą pareiškėjai buvo siūlomos užimti kitos pareigos, kurių pareiškėja atsisakė. Informaciniu pranešimu 2010 m. birželio 3 d. Nr. l B - 2.7-6771 pareiškėjai buvo pasiūlytos dar 10 pareigybių, į kurias pareiškėja galėtų pretenduoti. Pareiškėja pasirinko Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas, tačiau į šias pareigas pretendavo daugiau reorganizuojamos Panevėžio teritorinės muitinės pareigūnų, kurių pareigybės Statuto nustatyta tvarka taip pat buvo naikinamos. Pareiškėja neturėjo pirmenybės teisės pareigūnės J. M. atžvilgiu užimti Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas. Statuto 55 straipsnio 4 dalis imperatyviai nustato, kad nėščia muitinės pareigūnė, taip pat muitinės pareigūnas atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, metu negali būti atleistas iš pareigų be kitų atvejų ir Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytu pagrindu, t. y. dėl pareigybės panaikinimo. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – ir DK) 132 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Minėtos Statuto normos, kurios nustato garantijas nėščioms pareigūnėms ir vaikus iki 3 metų auginantiems pareigūnams, yra specialios DK atžvilgiu. Todėl įgyvendinant minėtą Statuto garantiją į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas buvo paskirta ne pareiškėja, o kita reorganizuojamos Panevėžio teritorinės muitinės pareigūnė J. M.. Ši pareigūnė įspėjimo apie pareigybių panaikinimą laikotarpiu buvo nėščia, o nuo 2010 m. birželio 20 d. vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogose. Nesant kitų laisvų pareigų, o siūlomų pareigų pareiškėjai atsisakius, ji buvo atleista iš Panevėžio teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniosios inspektorės pareigų pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą, išmokant jai piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas ir trijų mėnesių gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją. Pareiškėja iš tarnybos buvo atleista teisėtai, jos atžvilgiu darbdavys neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl reikalavimas atlyginti neturinę žalą yra nepagrįstas. Pareiškėja nenurodė, kuo pasireiškė jai padaryta neturtinė žala ir savo prašymą grindžia tik abstrakčiais teiginiais apie tariamas neigiamas pasekmes.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į skundą (b.l. 51-53) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir Kauno teritorinė muitinė. Pažymėjo, kad Statuto 55 straipsnio 4 dalis draudžia atleisti muitinės pareigūną atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, metu dėl pareigybės panaikinimo. Pareiškėja neturėjo pirmenybės teisės pareigūnės, kuri buvo vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogose ir pretendavo užimti Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas atžvilgiu.

13II.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu pareiškėjos Z. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

15Teismas nustatė, kad pareiškėja iki atleidimo dirbo Panevėžio teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniosios inspektorės A lygio, 9 kategorijos) pareigose. Panevėžio teritorinė muitinė buvo reorganizuojama. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1B- 607 „Dėl Panevėžio teritorinės muitinės reorganizavimo“ buvo numatyta Panevėžio teritorinę muitinę reorganizuoti jungimo būdu bei nuo 2010 m. liepos 1 d. prijungti prie Kauno teritorinės muitinės. Šiuo Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Panevėžio teritorinės mitinės reorganizavimo projektas. Pagal šį projektą Panevėžio teritorinės muitinės veikla baigėsi 2010 m. birželio 30 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1B-69 „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“ Panevėžio teritorinei muitinei baigus veiklą nuo 2010 m. birželio 30 d. buvo panaikintas 148 pareigybių skaičius. Nuo 2010 m. birželio 30 d. buvo panaikinta ir Panevėžio teritorinės muitinės Mokesčių ir apskaitos išieškojimo skyriaus vyresniosios inspektorės pareigybė. Taigi buvo faktinis pagrindas spręsti 148 pareigybes užimančių muitinės pareigūnų, tame tarpe ir pareiškėjos, atleidimo klausimą. Pareiškėja 2010 m. vasario 24 d. buvo informuota pasirašytinai apie naikinamą jos pareigybę. Pareiškėjai buvo siūlomos kitos pareigos, t. y. Kauno teritorinės muitinės posto vyresniosios inspektorės (A lygis, 8 kategorija) pareigos Kybartų kelio poste ir Kauno teritorinės muitinės „Centro“ krovinių posto vyresniosios inspektorės (A lygis, 8 kategorija) pareigos. Nurodytų pareigų pareiškėja atsisakė. Pareiškėjai 2010 m. birželio 3 d. buvo pasiūlyta dar 10 pareigybių, į kurias ji galėtų pretenduoti. Pareiškėja iš nurodytų 10 pareigybių pasirinko Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas. Į šias pareigas pretendavo dar aštuonios reorganizuojamos Panevėžio teritorinės muitinės pareigūnės, kurių pareigybės taip pat buvo naikinamos. Iš šių aštuonių pretendenčių buvo atrinkta J. M. iki 2010 m. birželio 30 d. Panevėžio teritorinėje muitinėje užėmusi Statistikos analizės skyriaus vyresniosios inspektorės (A lygio, 9 kategorijos) pareigose. Ši pareigūnė reorganizacijos metu buvo neštumo ir gimdymo atostogose, o nuo 2010 m. birželio 21 d. iki 2012 m. balandžio 21 d. jai buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogose iki jam sueis dveji metai.

16Teismas nurodė, kad Statutas ir valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja, kurie pareigūnai turi pirmenybės teisę būti paskiriami į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas. Aiškindamas DK 135 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Panevėžio teritorinės muitinės ir muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2009 m. gruodžio 22 d. kolektyvinės sutarties Nr. A10-112/PM01 (toliau – ir Kolektyvinė sutartis), Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. l B – 246 patvirtintų Rekomendacijų dėl muitinės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atrankos tarnybai ar darbui muitinėje tęsti vykdant muitinės reorganizaciją (toliau – ir Rekomendacijos) 8. – 8.7 punkto, Statuto 54 straipsnio 7 punkto nuostatas, teismas padarė išvadą, kad iš esmės pagrindinis kriterijus sprendžiant, kas iš darbuotojų turi būti atleistas, kai mažinamas darbuotojų skaičius yra jų kvalifikacija. Atvejai numatantys pirmenybės teisę likti darbe išvardinti DK 135 straipsnio 1 dalies punktuose, Rekomendacijų 7. – 7.3.4. punktuose ir Kolektyvinės sutarties 28. - 28.8. punktuose.

17Teismas pažymėjo, kad pareiškėja dėl pirmumo teisės likti dirbti galėjo konkuruoti tik su tais muitinės pareigūnais, kurių išsilavinimą ir kvalifikaciją apibrėžiantys rodikliai buvo tokie patys, kaip ir pareiškėjos. Pareiškėjos ir priimtosios į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas J. M. kvalifikacija, t. y. pareigybės ir kvalifikacijos kategorijos, pareigybės lygis, išsilavinimas, iš esmės nesiskyrė. Rekomendacijose buvo numatytos tos pačios kaip ir DK 135 straipsnyje 1 dalyje pirmumo teisę lemiančios sąlygos. Kolektyvinėje sutartyje, be to, buvo numatyti papildomi – fakultatyviniai kriterijai lemiantis pareigūnų pirmumo teisę būti paskiriamam į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, kurie savo esme neprieštaravo DK 135 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Pareiškėja atitiko DK 135 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Rekomendacijų 7.3.2 punkte numatytus kriterijus, kadangi turėjo ne mažesnį kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą muitinėje, bei kolektyvinės sutarties 28.3 punkto nuostatas, nes viena augino sūnų studijuojantį dieniniame skyriuje. Tuo tarpu pareigūnė J. M., atrinkta į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas, jokių pirmumo teisę lemiančių kriterijų neatitiko. Tačiau minėtos pareigūnės atžvilgiu galiojo kita įstatymuose numatyta imperatyvaus pobūdžio garantija, užtikrinanti darbuotojo teisę išsaugoti darbo vietą. Statuto 55 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nėščios muitinės pareigūnės ir muitinės pareigūnas atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, metu negali būti atleistas iš pareigų, kai jo pareigybė naikinama Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytu pagrindu. Panaši nuostata yra numatyta ir DK 132 straipsnio 2 dalyje. Teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju taikytina specialioji DK 132 straipsnio 2 dalies atžvilgiu Statuto 55 straipsnio 4 dalis. Statuto 55 straipsnio 4 dalyje numatyta garantija nesaistoma kriterijais, kurie suteikia pareigūnams pirmumo teisę būti paliktiems darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius (DK 135 str.). Statuto 55 straipsnio 4 dalyje numatyta garantija yra imperatyvaus pobūdžio. Todėl ši garantija be išlygų privaloma darbdaviui. Pareigybės naikinimo atveju Statuto 55 straipsnio 4 dalyje numatyta garantija yra absoliuti, todėl svaresnė už kriterijus, nulemiančius pirmenybės teisę būti paliktam darbe. Įstatymo leidėjas, įvirtinęs Statuto 55 straipsnio 4 dalyje garantijas nėščioms muitinės pareigūnėms ir muitinės pareigūnams, esantiems vaiko priežiūros iki jam sueis treji metai atostogose, siekė apginti laibiau socialiai pažeidžiamų pareigūnų teises darbo netekimo atveju, lyginant su kitais pareigūnais, kurie atitiko pirmumo teisės būti paliktiems darbe kriterijus. Teismas konstatavo, kad ginčo atveju, atsakovas neturėjo jokios alternatyvos nepriimti J. M. į pareiškėjos pageidaujamas užimti pareigas. Statuto 55 straipsnio 4 dalis šiai pareigūnei, esančiai vaiko priežiūros iki jam sueis treji metai atostogose, garantavo darbinių santykių tęstinumą jos pareigybės naikinimo atveju.

18Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai pagal Statuto 54 straipsnio 7 dalį atsisakius siūlomų pareigų, bei nepasirinkus kitų Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje siūlomų pareigų, ji pagrįstai buvo atleista iš Panevėžio teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniosios inspektorės pareigų pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

19Pareiškėjai buvo išmokėta piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas ir trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti skundžiamą įsakymą. Nepanaikinus skundžiamo įsakymo, nėra teisinio pagrindo tenkinti kitų pareiškėjos prašymo reikalavimų, susijusių su atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimu, įpareigojimu priimti į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigas.

20Teismas padarė išvadą, kad nenustačius civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėtų veiksmų (neveikimo), civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatas negalima. Todėl pareiškėjos reikalavimas priteisti neturtinę žalą yra nepagrįstas.

21III.

22Pareiškėja Z. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti.

23Apeliacinis skundas (b. l. 112-116) grindžiamas šiais argumentais:

241. Atsakovas, siūlydamas pasirinkti vieną iš 10 tų pačių pareigybių keliems pareigūnams tuo pačiu metu, pažeidė pareiškėjos teisėtus lūkesčius. Pareiškėja patyrė stresą.

252. Nors Statute nėra nustatyta siūlymų teikimo detali tvarka ir eiliškumas, tačiau privaloma laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-227/2004).

263. Teismo nurodytus kriterijus, pagal kuriuos pareigūnams suteikiama pirmenybė būti paskirtam į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, atsakovas privalėjo taikyti prieš pateikdamas siūlymus pareigūnams.

27Siūlymo esmė yra ta, kad pareiškėjai sutikus užimti pasiūlytas pareigas, ji yra užtikrinama, kad bus į šias pareigas priimta. T. y. darbdavys gauna sutikimą, be kurio pareiškėjos negalėtų perkelti į siūlomas pareigas.

28Darbdaviui pateikus sutikimą užimti pasiūlytas pareigas, baigiasi atleidimo procedūra.

294. Teismas netyrė aplinkybės, ar atsakovas objektyviai taikė pareigūnų atranką. Neaišku, kokiais motyvais ir kriterijais vadovaujantis buvo įsteigtos vienos ar kitos pareigybės bei pasirinkti pareigūnai.

305. Pareiškėja buvo atleista iš tarnybos, negavus profesinės sąjungos sutikimo.

316. Panevėžio teritorinė muitinė 2010 m. vasario 23 d. pareiškėjai įteikė bendro pobūdžio informacinį pranešimą Nr. K 11-44.

327. DK 138 straipsnis nustato apribojimus nutraukti darbo sutartį, kai institucija yra reorganizuojama: įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Reorganizavimo prijungimo būdu esmė yra ta, kad reorganizuojamas juridinis asmuo pasibaigia be likvidavimo (Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95 straipsnio 2 dalis; 2,97 straipsnio 3 dalis), jo teisės ir pareigos, tame tarpe ir susijusios su tarnybos teisiniais santykiais, pereina juridiniam asmeniui, kuris po reorganizacijos tęsia veiklą. Reorganizuojant instituciją gali būti mažinamas darbuotojų skaičius, tačiau pati reorganizacija nėra teisinis pagrindas nutraukti konkrečius tarnybos santykius. Tokio atleidimo iš tarnybos pagrindo nenumato ir Statutas.

338. Darbdavys gali atleisti darbuotoją tik dėl tos svarbios priežasties, kurią nurodė įspėjime apie atleidimą iš darbo, o atleidimas kitu pagrindu laikytinas atleidimu iš darbo be įspėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3144/2004).

34Kauno teritorinės muitinės statutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių sąrašas, galiosiantis nuo 2010 m. liepos 1 d., Kauno teritorinės muitinės viršininko 2010 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3B-195, suderintu su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generaliniu direktoriumi, buvo patvirtintas tik 2010 m. gegužės 20 d., todėl tik nustatyta tvarka patvirtintas šis pareigybių sąrašas laikytinas darbdavio sprendimu apie konkrečios pareiškėjos tuo metu užimamos pareigybės panaikinimą ir tik priėmus tokį sprendimą darbdaviui atsirado teisinis pagrindas informuoti pareiškėją apie užimtos pareigybės panaikinimą.

35Taigi pareiškėjai nebuvo raštu teisės aktų nustatytais terminais pranešta apie konkrečios jos užimamos pareigybės panaikinimą.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

37Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 120-122) nurodė, kad:

381. pagal DK 129 straipsnio 1 dalį leidžiama atleisti darbuotoją iš darbo, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Teismų praktikoje ši nuostata paprastai aiškinama kaip darbdavio pareiga per visą numatomo atleisti įspėjimo laikotarpį iki pat faktinės atleidimo iš darbo dienos imtinai ieškoti galimybės perkelti darbuotoją į kitą darbą ir, esant darbuotojo sutikimui, jį perkelti į kitą darbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-227/2004).

39Kito darbo pasiūlymo formos įstatymai nedetalizuoja, taip pat nėra įstatyme nustatyta, jog pasiūlymas dėl kito darbo turi būti pateiktas raštu. Aplinkybė, kad darbuotojui buvo pasiūlytas kitas darbas, gali būti įrodinėjama visomis įstatymo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-158/2008).

40Teismų praktika pripažįsta, kad informacija apie turimas laisvas darbo vietas gali būti pateikta ne tik individualiai, bet ir viešo skelbimo būdu ir jeigu nustatoma, kad per įspėjimo laiką darbuotojas buvo informuojamas apie darbdavio turimas darbuotojui tinkamas laisvas darbo vietas kitu būdu, pvz., viešu skelbimu, tai ta aplinkybė, kad kiekviena laisva tinkama darbo vieta įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui nebuvo pasiūlyta individualiai, nevertinama kaip DK 129 straipsnio 1 dalies pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-102/2009). Pareiškėjai 2 kartus individualiai buvo pasiūlytos kitos laisvos pareigos, tačiau ji atsisakė šių pareigų. Informacija apie laisvas pareigas visoje Lietuvos Respublikos muitinės sistemoje buvo skelbiamos Muitinės interneto tinklalapyje adresu http://.info.cust.lt, kuris prieinamas visiems muitinės pareigūnams.

412. Apie tai, kad pareiškėjos užimama pareigybė bus naikinama, ji buvo informuota 2010 m. vasario 23 d. informaciniu pranešimu Nr. K11-44 pasirašytinai.

423. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalį ir 130 straipsnio 2 dalies 6 punktą apeliacinės instancijos teismui skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas, o ne atsakovo veiksmai ar neveikimas. Aplinkybės, kad Z. K. atleista nesant profesinės sąjungos sutikimo, pareiškėja nenurodė nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, taip pat nepateikė jokių su šia aplinkybe susijusių įrodymų, todėl šį aplinkybė nebuvo teismo vertinama. Apeliantė nenurodė jokių pagrįstų priežasčių, kad šių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų negalėjo pateikti pirmos instancijos teismui, todėl jos neturėtų būti tiriamos ir nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, nes priešingu atveju būtų pažeista instancinė bylų nagrinėjimo tvarka.

43Atsakovas Kauno teritorinė muitinė su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

44Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 123-126) nurodė, kad:

451. Atsakovas siūlymus teikė vadovaudamasis Statuto 54, 55 straipsniais, DK 129, 130, 135 straipsniais, 2009 m. gruodžio 22 d. Kolektyvinės sutarties nuostatomis, bei Rekomendacijomis.

462. Pareiškėja pasirinko Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniosios inspektorės pareigybę, tačiau į ją pretendavo dar 7 pareigūnės. Į šias pareigas buvo atrinkta J. M., kadangi ji iki reorganizacijos dirbo Statistikos analizės skyriuje, jos pareigybė taip pat buvo naikinama. Po reorganizacijos Kauno teritorinės muitinės Statistikos analizės skyriuje Panevėžyje liko tik 1 pareigybė – 11 kategorijos, todėl J. M. jos užimti negalėjo, nes jos kategorija buvo 9. J. M. reorganizacijos metu buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, o nuo 2010 m. birželio 20 d. jai suteiktos vaiko priežiūros atostogos iki dviejų metų.

473. Pareigybės naikinimo atveju Statuto 55 straipsnio 4 dalyje numatyta garantija yra absoliuti.

484. 2010 m. birželio 14 d. informaciniu pranešimu Nr. 1B-2.7-7188 Kauno teritorinė muitinė pareiškėją informavo apie galimybę rinktis Muitinės departamento pasiūlytas laisvas pareigybes, kurios buvo paskelbtos Lietuvos Respublikos muitinės intraneto svetainėje, nes Kauno teritorinėje muitinėje esančių laisvų pareigybių, į kurias apeliantė galėjo pretenduoti nesutiko užimti, tačiau ir Muitinės departamento siūlomų pareigųjį neišreiškė sutikimo užimti.

495. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio 5 dalį apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

506. Nei teisės aktais, nei kolektyvinėje sutartyje nereglamentuota, kad atleidžiant iš tarnybos dėl pareigybės panaikinimo profesinės sąjungos narius, reikėtų kreiptis į profesinę sąjungą ir gauti jos sutikimą. Tokia garantija, reglamentuota DK 134 straipsnyje yra numatyta tik tiems darbuotojams, kuris išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus, laikotarpiui, kuriam jie išrinkti. Pareiškėja nebuvo išrinkta į darbuotojų atstovaujamuosius organus.

517. Apie tai, kad pareiškėjos pareigybė bus naikinama, ji buvo informuota 2010 m. vasario 23 d. informaciniu pranešimu Nr. K11-44, su kuriuo pasirašytinai susipažino 2010 m. vasario 24 d. Tai atitinka Statuto 54 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus.

52Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašė jo netenkinti.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

55Ginčas byloje kilęs dėl Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus vyresniosios inspektorės Z. K. atleidimo iš tarnybos Panevėžio teritorinėje muitinėje vykdant Panevėžio teritorinės muitinės reorganizavimą.

56Byloje nustatyta, ir ginčo dėl to nėra, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1B- 607 „Dėl Panevėžio teritorinės muitinės reorganizavimo“ buvo numatyta Panevėžio teritorinę muitinę reorganizuoti jungimo būdu bei nuo 2010 m. liepos 1 d. prijungti prie Kauno teritorinės muitinės. Šiuo Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Panevėžio teritorinės muitinės reorganizavimo projektas. Pagal šį projektą Panevėžio teritorinės muitinės veikla baigėsi 2010 m. birželio 30 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1B-69 „Dėl pareigybių skaičiaus muitinės įstaigose nustatymo“ Panevėžio teritorinei muitinei baigus veiklą nuo 2010 m. birželio 30 d. buvo panaikintas 148 pareigybių skaičius. Nuo 2010 m. birželio 30 d. buvo panaikinta ir Panevėžio teritorinės muitinės Mokesčių ir apskaitos išieškojimo skyriaus vyresniosios inspektorės pareigybė.

57Pareiškėja 2010 m. vasario 23 d. buvo informuota, kad reorganizuojama Panevėžio teritorinė muitinė veiklą baigs nuo 2010 m. birželio 30 d. ir kad pareiškėjai bus siūloma užimti tas pačias ar kitas to paties lygio ir kategorijos, o tokių nesant – žemesnės kategorijos pareigas. Jei nebus galimybės pasiūlyti pareiškėjai pareigų arba ji atsisakys siūlomų pareigų, pareiškėja buvo informuota, kad 2010 m. birželio 30 d. ji bus atleista Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu (b.l. 28). Teisėjų kolegija pripažįsta, kad toks pranešimas apie atleidimą yra tinkamas, pareiškėjai apie atleidimą pranešta Statuto 54 straipsnio 7 dalyje numatytais terminais.

58Byloje taip pat nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad pareiškėjai 2010 m. gegužės 25 d. (b.l. 29), 2010 m. gegužės 31 d. (b.l. 31) buvo siūloma užimti atitinkamas pareigas, tačiau pareiškėja siūlomų pareigų atsisakė.

592010 m. birželio 3 d. pareiškėjai buvo pasiūlyta užimti vieną iš 10 pareigybių (b.l. 33). Pareiškėja sutiko užimti Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniojo inspektoriaus (pareigybės lygis A, pareigybės kategorija 9, pareiginės algos koeficientas 4,60) pareigas. Tačiau minėtas pareigas užimti buvo siūloma ir kitiems reorganizuojamos muitinės pareigūnams ir tarnautojams, kurių pareigybės buvo naikinamos. Toks siūlymas neprieštarauja Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-246 patvirtintoms Rekomendacijoms dėl muitinės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atrankos tarnybai ar darbui muitinėje tęsti vykdant muitinės įstaigos reorganizaciją.

60Minėtose Rekomendacijose numatyta, kokie pareigūnai ir darbuotojai negali būti atleisti iš tarnybos ar darbo dėl pareigybės panaikinimo reorganizuojant muitinės įstaigą, kas turi pirmenybės teisę tęsti tarnybą ar darbą po reorganizacijos veiklą tęsiančioje muitinės įstaigoje, kai mažinamas muitinės pareigūnų ir darbuotojų skaičius. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad pareiškėja pagal Rekomendacijų 7.3.2 punktą, DK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir Kolektyvinės sutarties 28.3 punktą turėjo formalius profesinius pirmenybės kriterijus tęsti tarnybą po muitinės reorganizacijos J. M. atžvilgiu. Tačiau pažymėtina, kad tiek Statuto 55 straipsnio 4 dalis, tiek Rekomendacijų 6.3 punktas draudžia vykdant muitinės reorganizaciją atleisti nėščią muitinės pareigūnę, taip pat muitinės pareigūną atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai. Šios normos yra imperatyvaus pobūdžio, todėl atsakovas, neturėjo siūlyti pareiškėjai pasirinkti užimti tam tikras pareigas, neišsprendęs klausimo dėl J. M. pareigų, kuri reorganizacijos metu buvo nėštumo ir gimdymo atostogose.

61Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad pasiūlymas pareiškėjai užimti pareigas ir į šias pareigas, esant konkurencijai, paskyrus kitą asmenį, kuris pagal Statuto 55 straipsnio 4 dalį turi pranašumą prieš kitus pretendentus, negali būti vertinamas kaip pažeidimas, kurio pagrindu turėtų būti naikinamas skundžiamas Panevėžio teritorinės muitinės viršininko 2010 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. K2-70 „Dėl pareigūnų atleidimo“ toje apimtyje, kuria pareiškėja atleista iš tarnybos ir įpareigoti atsakovą priimti pareiškėją į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigas.

62Pagal Statuto 54 straipsnio 7 dalį muitinės pareigūnas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir muitinės pareigūnas sutinka, – į to paties lygio žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo muitinės pareigūnas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis atleidžiamas iš pareigų pagal Statuto 55 straipsnio 1 dalies 8 punktą. Nagrinėjamu atveju pareiškėja iki pareigybės panaikinimo 2010 m. gegužės 25 d. ir 2010 m. gegužės 31 d. siūlytų pareigų užimti nesutiko, į Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus Panevėžio poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigas nebuvo paskirta, todėl buvo atleista iš tarnybos Panevėžio teritorinėje muitinėje.

63Pareiškėja apeliaciniame skunde nurodė, kad ji iš užimamų pareigų buvo atleista, negavus profesinės sąjungos sutikimo. Šiuo argumentu pareiškėja nesirėmė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

64Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje esanti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 2010 m. lapkričio 2 d. pažyma Nr. 10-25 (b.l. 61) patvirtina, kad Z. K. nuo 2010 m. liepos 26 d. yra Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ narė. Taigi Panevėžio teritorinės muitinės viršininko 2010 m. birželio 23 d. įsakymu atleidžiant Z. K. nuo 2010 m. birželio 30 d. iš tarnybos ji profesinei sąjungai nepriklausė, todėl apeliantės nurodyta aplinkybė bylos nagrinėjimui įtakos neturi.

65Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio reikalavimus.

66Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

67Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėju kolegija

Nutarė

68Z. K. apeliacinį skundą atmesti.

69Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

70Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei,... 3. dalyvaujant Kauno teritorinės muitinės atstovei Daliai Gudauskienei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėja Z. K. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą,... 8. Pareiškėja patikslintame skunde (b.l. 16-18) nurodė, kad informavus apie... 9. Atsakovas Kauno teritorinė muitinė su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip... 10. Atsiliepime į skundą (b.l. 21-25) nurodė, kad Muitinės departamento... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas prie Lietuvos... 12. Atsiliepime į skundą (b.l. 51-53) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus... 13. II.... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 15. Teismas nustatė, kad pareiškėja iki atleidimo dirbo Panevėžio teritorinės... 16. Teismas nurodė, kad Statutas ir valstybės tarnybos įstatymas... 17. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja dėl pirmumo teisės likti dirbti galėjo... 18. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai pagal Statuto 54 straipsnio 7 dalį... 19. Pareiškėjai buvo išmokėta piniginė kompensacija už nepanaudotas... 20. Teismas padarė išvadą, kad nenustačius civilinės atsakomybės sąlygos –... 21. III.... 22. Pareiškėja Z. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 23. Apeliacinis skundas (b. l. 112-116) grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Atsakovas, siūlydamas pasirinkti vieną iš 10 tų pačių pareigybių... 25. 2. Nors Statute nėra nustatyta siūlymų teikimo detali tvarka ir eiliškumas,... 26. 3. Teismo nurodytus kriterijus, pagal kuriuos pareigūnams suteikiama... 27. Siūlymo esmė yra ta, kad pareiškėjai sutikus užimti pasiūlytas pareigas,... 28. Darbdaviui pateikus sutikimą užimti pasiūlytas pareigas, baigiasi atleidimo... 29. 4. Teismas netyrė aplinkybės, ar atsakovas objektyviai taikė pareigūnų... 30. 5. Pareiškėja buvo atleista iš tarnybos, negavus profesinės sąjungos... 31. 6. Panevėžio teritorinė muitinė 2010 m. vasario 23 d. pareiškėjai... 32. 7. DK 138 straipsnis nustato apribojimus nutraukti darbo sutartį, kai... 33. 8. Darbdavys gali atleisti darbuotoją tik dėl tos svarbios priežasties,... 34. Kauno teritorinės muitinės statutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų,... 35. Taigi pareiškėjai nebuvo raštu teisės aktų nustatytais terminais pranešta... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas su apeliaciniu skundu... 37. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 120-122) nurodė, kad:... 38. 1. pagal DK 129 straipsnio 1 dalį leidžiama atleisti darbuotoją iš darbo,... 39. Kito darbo pasiūlymo formos įstatymai nedetalizuoja, taip pat nėra įstatyme... 40. Teismų praktika pripažįsta, kad informacija apie turimas laisvas darbo... 41. 2. Apie tai, kad pareiškėjos užimama pareigybė bus naikinama, ji buvo... 42. 3. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 127... 43. Atsakovas Kauno teritorinė muitinė su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo... 44. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 123-126) nurodė, kad:... 45. 1. Atsakovas siūlymus teikė vadovaudamasis Statuto 54, 55 straipsniais, DK... 46. 2. Pareiškėja pasirinko Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus... 47. 3. Pareigybės naikinimo atveju Statuto 55 straipsnio 4 dalyje numatyta... 48. 4. 2010 m. birželio 14 d. informaciniu pranešimu Nr. 1B-2.7-7188 Kauno... 49. 5. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 130... 50. 6. Nei teisės aktais, nei kolektyvinėje sutartyje nereglamentuota, kad... 51. 7. Apie tai, kad pareiškėjos pareigybė bus naikinama, ji buvo informuota... 52. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino,... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. Ginčas byloje kilęs dėl Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus... 56. Byloje nustatyta, ir ginčo dėl to nėra, kad Muitinės departamento... 57. Pareiškėja 2010 m. vasario 23 d. buvo informuota, kad reorganizuojama... 58. Byloje taip pat nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad pareiškėjai 2010 m.... 59. 2010 m. birželio 3 d. pareiškėjai buvo pasiūlyta užimti vieną iš 10... 60. Minėtose Rekomendacijose numatyta, kokie pareigūnai ir darbuotojai negali... 61. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad pasiūlymas pareiškėjai užimti... 62. Pagal Statuto 54 straipsnio 7 dalį muitinės pareigūnas, kurio pareigybė... 63. Pareiškėja apeliaciniame skunde nurodė, kad ji iš užimamų pareigų buvo... 64. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje esanti Lietuvos profesinės sąjungos... 65. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 66. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo... 67. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 68. Z. K. apeliacinį skundą atmesti.... 69. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą... 70. Nutartis neskundžiama....