Byla 2VP-20042-541/2017
Dėl baudos skyrimo už sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys – skolininkas I. Č., išieškotojas BUAB „Alsi“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,

2sekretoriaujant Robertai Mikonytei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Donato Kisieliaus pareiškimą dėl baudos skyrimo už sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys – skolininkas I. Č., išieškotojas BUAB „Alsi“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Teismas

Nustatė

5antstolis Donatas Kisielius su pareiškimu kreipėsi į teismą, nurodydamas, jog skolininkui nevykdant Panevėžio apygardos teismo vykdomajame dokumente Nr. B2-573-198/2016 nurodyto įpareigojimo, 2017 m. kovo 28 d. antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir pateiktu pareiškimu prašo išspręsti klausimą dėl baudos skyrimo BUAB „Alsi“ vadovui I. Č. už teismo sprendimo nevykdymą (b. l. 1).

6Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į antstolio pareiškimą nepateikė.

7Byloje dalyvaujantys asmenys apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuoti tinkamai (b. l. 17-21), į paskirtą teismo posėdį niekas neatvyko, pareiškėjas antstolis Donatas Kisielius pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b. l. 24), byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo pripažintas būtinu, todėl byla nagrinėtina antstoliui Donatui Kisieliui, suinteresuotiems asmenims skolininkui I. Č., išieškotojui BUAB „Alsi“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nedalyvaujant (CPK 771 straipsnio 5 dalis).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0174/17/00042 medžiagos nustatyta, kad antstolis Donatas Kisielius 2017 m. sausio 4 d. patvarkymu Nr. S-17-174-59 priėmė vykdyti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-573-198/2016 dėl įpareigojimo skolininko BUAB „Alsi“ vadovui I. Č. per 10 dienų nuo bankrutuojančios įmonės nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (v. b. l. 7-9). 2017 m. sausio 24 d. buvo priimtas patvarkymas dėl sprendimo vykdymo Nr. 2-DK-L-847, kuriuo skolininkas įpareigotas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui duomenis, ar yra įvykdytas teismo įpareigojimas, o jeigu nėra įvykdytas – per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos atlikti teismo įpareigojimą ir apie tai raštu nedelsiant informuoti antstolį (v. b. l. 10-11). Skolininkui procesiniai dokumentai buvo įteikti elektroniniu paštu 2017 m. vasario 9 d., skolininkui patvirtinus jų gavimą (v. b. l. 32-33), ir faktiškai įteikti 2017 m. kovo 7 d. (v. b. l. 37). 2017 m. kovo 7 d. pranešimu skolininkas informavo antstolį, jog negali įvykdyti teismo įpareigojimo, kadangi jokios dokumentacijos nematė ir nebuvo gavęs iš buvusio vadovo ar akcininko, pažymėjo, jog yra informuotas apie atsakomybę už teismo įpareigojimo nevykdymą (v. b. l. 38). 2017 m. kovo 28 d. antstolis surašė Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 2-DK-L-899, konstatuodamas, jog Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. vykdomasis raštas Nr. B2-573-198/2016 nėra įvykdytas (v. b. l. 39-40).

10CPK 18 straipsnyje nustatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nurodyti teismo procesiniai dokumentai yra vykdytini dokumentai (CPK 584 straipsnis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo, teismas gali skirti baudą (CPK 585 straipsnis). Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo pasekmės yra nustatytos specialiojoje teisės normoje įtvirtintoje CPK 771 straipsnyje. CPK 771 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. CPK 771 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai (įstatymo redakcija įsigaliojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.).

11Formuodamas teismų praktiką dėl CPK 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai tai yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz., CPK 585 straipsnio 2 dalis). Tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2009).

12Teismo sprendimo, kuriuo skolininkas yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymas yra tęstinio pobūdžio. Tai reiškia, kad pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą yra tol, kol sprendimas yra neįvykdytas. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. vykdomajame rašte numatytus veiksmus gali atlikti tik pats skolininkas, tačiau kaip matyti iš 2017 m. kovo 28 d. antstolio surašyto akto, skolininkas nutarties iki šiol neįvykdė. Teismo vertinimu, skolininko antstoliui nurodytos priežastys dėl negalėjo įvykdyti nutarties nėra objektyviai pateisinamos. Skolininkas, kaip juridinio asmens vadovas, disponuoja įmonės turtu bei dokumentacija ir tapęs įmonės vadovu turi pareigą reikalauti buvusio vadovo, kad šis perduotų visus būtinus įmonės dokumentus, o šiam atsisakius tai daryti, gali ginti savo pažeistas teises įstatymuose įtvirtintais būdais. Todėl skolininko nurodytos aplinkybės, jog jis jokių dokumentų nėra gavęs iš buvusio vadovo ar akcininko, nėra pateisinamos ir nesudaro pagrindo netaikyti skolininkui atsakomybės už teismo įpareigojimo nevykdymą. Taigi, atsižvelgiant į įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principą darytina išvada, jog yra pagrindas skirti BUAB „Alsi“ vadovui I. Č. baudą.

13Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į sprendimo nevykdymo trukmę, į tai, kad skolininkui bauda už teismo nutartyje nustatytų įpareigojimų nevykdymą skiriama pirmą kartą bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 7 dalis), teismas skiria 3,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną, skaičiuojant nuo antstolio Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto surašymo kitos dienos, t. y. nuo 2017 m. kovo 28 d., iki sprendimo visiško įvykdymo (CPK 771 straipsnio 5 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai suinteresuotam asmeniui I. Č. buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą nutartį šis suinteresuotas asmuo papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 7 dalimi, 290 – 291 straipsniais, 771 straipsniu,

Nutarė

16antstolio Donato Kisieliaus pareiškimą tenkinti.

17Skirti BUAB „Alsi“, į. k. 302492699, vadovui I. Č., a. k. ( - ), 3,00 Eur (trijų eurų 00 ct) baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartį Nr. B2-573-198/2016 dieną, skaičiuojant nuo 2017 m. kovo 28 d. iki nutarties visiško įvykdymo, išieškotojo BUAB „Alsi“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ naudai.

18Išaiškinti, jog baudos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos atlikti antstolio reikalavimuose nurodytus veiksmus (vykdyti teismo nutartį).

19Apie priimtą nutartį suinteresuotą asmenį I. Č. papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai