Byla 1-914-914/2014
Dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent:

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje T. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, spec. vidurinio išsilavinimo, nedirbantis (asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

2kaltinamasis T. M. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent:

3jis, būdamas VšĮ ,,( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruota adresu ( - ) g. ( - ), Šiauliai) direktoriumi ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 21 straipsnį būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, laikotarpiu nuo 2013-05-07 iki 2013-09-05, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 12 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nurodančius, kad „apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nurodančius, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, vykdė komercinę veiklą, t.y. dalį gautos siuntos su drabužiais iš CISD DEVELOPMENT FOUDATION, INC 77 MILLTOWN RD, SUITE A2-EAST, BRUNSWICK, NJ 08816 US, kurios įformintos importo deklaracijomis 2013-06-21 Nr. ( - ) ir 2013-06-27 Nr. 13LTLU9000IM017BB2, bendras svoris 16270 kg, statistinė vertė 29480 Lt, skirtos labdarai, 700 kg 1417,90 Lt vertės pardavė tyrimo metu nenustatytiems asmenims, pardavimo operacijų neįformino buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis) ir šių operacijų neįtraukė į įstaigos buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti VšĮ ,,( - )“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2013-05-07 iki 2013-09-05.

4Kaltinamasis T. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013-04-30 nusprendė įsteigti viešąją įstaigą ,,( - )“. Sutvarkyti įstaigos steigimo dokumentus padėjo UAB ,,( - )“. Po įsteigimo UAB ,,( - )“ tvarkė Įstaigos buhalterinę apskaitą 2013-05-08 d. sudarytos apskaitos paslaugų teikimo sutarties Nr. JF-166 pagrindu. UAB ,,( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė iki 2013 metų rugsėjo ar spalio mėnesio, tikslios datos nepamena. Po to, jis iš UAB ,,( - )“ pasiėmė dokumentus ir perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Šiai tarnybai perdavė visus turimus Įstaigos buhalterinės apskaitos, steigimo ir kitus dokumentus, t.y. perdavė visus dokumentus, kuriuos perdavė UAB ,,( - )“. Jis pats buhalterinio įsilavinimo neturi, todėl buvo pasitelkta UAB ,,( - )“ pagalba. Ar UAB ,,( - )“ Įstaigos apskaitą tvarkė prisilaikant visų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nežino, nes jis pats buhalterinio įsilavinimo neturi. UAB ,,( - )“ tvarkė apskaitą pagal jo pateiktus pirminius apskaitos dokumentus. Iš UAB „( - )“ dokumentus pasiėmęs be jokio dokumentų priėmimo- perdavimo akto. Taip pat, nurodė, kad įsteigus VšĮ ,,( - )“ buvo gautos dvi siuntos labdaros iš Amerikos. Už labdaros dokumentų suforminimą, t.y. išmuitinimą, parvežimą iš Klaipėdos, buvo sumokėta iš Įstaigos lėšų. Įstaigos lėšas sudarė tik jo, kaip steigėjo, įnašai. Kai buvo gautos labdaros siuntos iš Amerikos, susirgo jo sugyventinė I. V., todėl tuo metu sutvarkyti visus dokumentus, organizuoti apmokėjimą už tų dokumentų sutvarkymą, suorganizuoti pargabenimą, iškrovimą ir sandėliavimą padėję pažįstami A. A. ir V. K.. Už pagalbą, minėtiems asmenims nebuvo mokama, jie padėjo labdaringais tikslais. Atvežtos dvi siuntos labdaros iš Amerikos. Labdara buvo atvežta konteineriuose. Kas konkrečiai atvežė konteinerius iš Klaipėdos, nepamena. Vežėjas buvo surastas per pažįstamus. Konteinerius atvežė neatlygintinai, todėl nėra gabenimo dokumentų ir mokėjimo už gabenimą. Atvežta labdara buvo sandėliuojama ir šiuo metu yra Kužiuose. Įstaiga išsinuomojo sandėlį iš UAB ,,( - )“. Šiuo metu yra susidariusi skola šiai įmonei už sandėlio nuomą ir lygtai krautuvo nuomą. Labdara susidarė iš įvairių drabužių. Taip pat buvo įvairų kitų daiktų: pientraukių, buteliukų ir kitų naudotų daiktų. Po labdaros gavimo, didžioji dalis rūbų tebėra minėtame sandėlyje. Nuo labdaros gavimo iki šiol dalį rūbų yra išdalinęs įvairiems fiziniams asmenims, o kitą dalį rūbų pardavė, nes norėjo kompensuoti savo patirtas išlaidas sumokėtas už muitinės procedūrų įforminimą ir transportavimą. Kai muitinės pareigūnai atlikinėjo VšĮ ,,( - )“ patikrinimą, jis jiems pateikęs šios įstaigos atsargų apskaitos kortelę, kurią pats sudarė. Joje nurodęs kada ir kur panaudojo gautas vertybes, t.y. labdarą. Minėtoje atsargų apskaitos kortelėje nurodė, kad išdavęs materialines vertybes: dėvėtus rūbus, viso 230 kilogramų už 450,99 Lt sumą (tiek buvo įkainoti importo deklaracijoje), Linkuvos vaikų darželiui ir 470 kilogramų striukių ir žieminių drabužių, viso už 967,91 Lt (tiek buvo įkainoti importo deklaracijoje), „Sidabrinei srovei“. Realiai, minėtus drabužius jis pardavė. Nurodyti kam pardavė šiuos rūbus ir už kiek negali, nes asmenų pavardžių ir vardų ir sumų nesirašė. Kai kurie asmenys praktiškai mokėjo tik už atvežimą, o ne konkrečiai už pačius rūbus. Jam buvo svarbu dalinai kompensuoti patirtas išlaidas, o ne atgauti visas turėtas išlaidas, todėl ir nesirašęs kas ir kiek jam sumokėjo už parduodamus rūbus. Atsargų apskaitos kortelėje nurodė, kad dėvėti rūbai išduoti Linkuvos darželiui, nes viena iš moterų, kuri pirko rūbus, kažką minėjo apie tokį darželį, todėl pamanė, kad jos nupirkti rūbai būtent pateks į šį darželį. Šios moters vardo ir pavardės negali nurodyti, nes nežino. Su ja jį supažindino jo tėvų kaimynė J. V.. Atsargų apskaitos kortelėje taip pat buvo nurodęs, kad dalis gautos siuntos iš Amerikos išduota Sidabrinei srovei. Šioje įmonėje dirbo jo pažįstamas Aurelijus, pavardės nežino, todėl šią įmonę ir įtraukė į minėtą apskaitos kortelę. Apie tai, kad dalį rūbų pardavė, apskaitą tvarkiusiai įmonei UAB ,,( - )“ duomenų neperdavė ir ši įmonė apie tai nežinojo. Parduodant minėtus rūbus, pardavimo dokumentų neišrašęs. Pilnai pripažįsta, kad padarė jam inkriminuojamą nusikaltimą, labai gailisi, sutinka, kad procesas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sumokės paskirtą baudą (IV t., 115-116 b. l.).

5Liudytojas V. K. parodė, kad 2013 metų vasarą, tikslios datos nepamena, jo pažįstamas A. A. paprašė pagelbėti iškrauti jūrinius konteinerius su dėvėtais drabužiais. A. A. tik jam paminėjo, kad jis atstovauja labdaringą organizaciją, kuri gauna labdarą vaikų ir senelių namams. Jis daugiau nieko nesigilino, t.y. iš kur gaunama labdara, kur ji padedama, kokios organizacijos vardu, kas yra šios labdaringos organizacijos vadovai ir pan. A. A. dar jam paminėjo, jog kadangi organizacija yra labdaros, tai už darbą darbo užmokesčio negaus, t.y. gali jis tik padėti labdaros tikslais. Galėjo dar parašyti ar pasirašyti dokumentą, kuriame buvo nurodoma, kad jis dirba labdaros tikslais be darbo užmokesčio. Šiame dokumente buvo minimas organizacija, o būtent, viešoji įstaiga ,,( - )“. Kuo A. A. dirbo ir ar iš vis oficialiai dirbo ,,( - )“, jis nežino ir nesidomėjo. Kiek pamena, buvo atvežti du jūriniai konteineriai su įvairiais drabužiais ir tarp jų įmaišytais kitais daiktais: žaislais, buteliukais vaikų mišinukams ir pan. Kiek jam pasirodė, kad visi drabužiai ir daiktai yra dėvėti. Jūriniai konteineriai buvo atvežti ir iškrauti į pastatą, esantį šalia Kužių mstl., Šiaulių r. Minėtas pastatas yra šalia veikiančios lentpjūvės. Į Kužius jį nuvežė A. A., kai buvo atvežtas konteineris. Jis turėjo iš konteinerio iškrauti jame esančias dėžes su minėtais drabužiais ir daiktais. Konteineris buvo atvežtas su sunkvežimiu. Kas buvo vežėjas jis nežino ir nesidomėjo, vairuotojo vardo ir pavardės nežino. Iškraunant konteinerį dar jis paprašė pagalbos iš vyriškio, kuris dirbo lentpjūvėje su krautuvu. Iš konteinerio iškrautus drabužius ir kitus daiktus sunešė į pastatą. Jam pasirodė, kad konteineris buvo pilnas. Nurodyti tiksliai koks kiekis ar svoris buvo gautų drabužių ir kitų daiktų, negali, nes nežino. Jis asmeniškai jokių gabenimo, įsigijimo ar kitų dokumentų, susijusių su atvežtais drabužiais nematė. Po drabužių ir kitų daiktų iškrovimo, jis dar kelias dienas buvo atvažiavęs į minėtas patalpas. Būtent, A. A. jo prašęs, kad dar pagelbėtų atvežtus drabužius ir tarp jų esančius kitus daiktus perdėti iš dėžių į maišus, kadangi dalis dėžių buvo suirusios, drabužiai buvo išsimėtę ir pan. (IV t., 55-56 b. l.).

6Liudytojas A. A. parodė, kad apie VšĮ ,,( - )“ mažai žino. Gali pakomentuoti tik tiek, kad jos steigime nedalyvavo, todėl nežino kieno iniciatyva ši įmonė buvo įsteigta, kokiu tikslu. Žino, kad įmonės direktorius buvo T. M.. Su pastaruoju jau buvo pažįstamas, t.y. susipažino ne dėl VšĮ ,,( - )“ reikalų, o jau buvo anksčiau pažįstami. Būtent T. M. papasakojo apie VšĮ ,,( - )“ veiklą, papasakojo tik tiek, kad ji užsiims labdaringa veikla. Taip pat jam yra žinoma ir jis pats asmeniškai dalyvavo kai 2013 metų vasarą, tikslios datos nepamena, buvo atvežti 2 konteineriai su labdara. Konteinerių turinys buvo iškrautas Kužiuose, UAB ,,( - )“ priklausančiose patalpose. Būtent, dėl šių patalpų nuomos jis susitarė su UAB ,,( - )“ darbuotojais, su kuo konkrečiai, nepamena. Patalpų nuoma lygtai buvo atlygintinė, tačiau ar buvo mokama, jis nežino. Jis pats asmeniškai nemokėjo. Konteinerių su labdara užsakymo, pristatymo aplinkybių nežino, nes jis pats asmeniškai tuose reikaluose nedalyvavo. Negali nurodyti iš kur buvo labdara, kas konkrečiai atvežė. Dar gali nurodyti, kad T. M. du kartus jam buvo įdavęs pinigus, kad jis sumokėtų už turbūt labdaros transportavimą. Šiuo metu nurodyti kada, kam bei tiksliai už ką T. M. padavė pinigus sumokėti negali, nes nepamena. Greičiausiai jis padavė lapelį su nurodytais duomenimis dėl apmokėjimo, t.y. turbūt lapelyje buvo nurodyta bankinė sąskaita, į kurią reikėjo įnešti pinigus, įmonės pavadinimas ir tikslas. Tik pamena, kad pinigus banke į sąskaitą įnešė V. K., nes tik jis turėjo asmens dokumentus. V. K. dar kelis kartus padėjo iškrauti konteinerius bei iš dėžių sukrauti gautą labdarą į maišus. Didžiąją dalį labdaros sudarė rūbai, o būtent kombinezonai bei dar buvo plastikiniai buteliukai ar kažkas panašaus, net negali įvardinti kas tiksliai buvo tie daiktai. Labdaros likimo nežino, nes toliau jis nedalyvavo ją paskirtas ar kitaip realizuojant. Kiek pamena, visa gauta labdara taip ir liko patalpose. Jam dalyvaujant, gauta labdara tikrai nebuvo niekur kitur išvežama, pardavinėjama ar atiduodama. Mano, kad toliau viską tvarkė T. M.. Ar T. M. dar kažkas padėjo gaunat labdarą, parvežant ją į Kužius, jis nežino. Gali nurodyti, kad jis nevažiavo į Klaipėdą, nesitarė dėl labdaros parvežimo. Kitų smulkmenų, susijusių su VšĮ ,,( - )“ veikla, gauta labdara, jos panaudojimu, nežino (IV t., 59-60 b. l.).

7Liudytoja J. V. parodė, kad ji pažįsta T. M.. 2014 metų pradžioje, besibaigiant žiemai, jeigu neklysta, jis jai atvežė įvairių rūbų: storesnių kelnių, suknelių, striukių, liemenių. Rūbai buvo įvairios būklės ir įvairių dydžių, t.y. geresnės ir prastesnės būklės, bet lygtai visi dėvėti. Tuo metu ji niekur nedirbo, todėl buvo sunki materialinė padėtis, negalėjo pati įsigyti rūbų. Maišai buvo dideli, kiek svėrė nežino. Ji T. M. neklausė ir vėliau nesidomėjo, iš kur jis gavo tuos rūbus. Dalį rūbų pasiliko sau, o kitus išdalino pažįstamiems. T. M. perdavė jai rūbus be jokio užmokesčio, todėl ir ji gautus rūbus išdalino be užmokesčio. Gaudama rūbus iš T. M. jokiuose dokumentuose nepasirašė ir jokių dokumentų nematė. Išdalindama rūbus taip pat nepildė ir jai nesakė, kad turėtų užpildyti kokius nors dokumentus (IV t., 77-78 b. l.).

8Liudytojas A. P. parodė, kad jis laikotarpiu nuo 2013-09-02 iki 2014-04-30 dirbo UAB ,, ( - )“ direktoriumi. Šiuo metu šioje įmonėje nebedirba. Kai dirbo UAB ,, ( - )“, įmonė vykdė labdaringą veiklą, o būtent, labdaringais tikslais tiekdavo vandenį sportininkams, įvairiems renginiams ir pan. Tuo metu, kai dirbo šioje įmonėje, gali patvirtinti, kad įmonė tikrai negavo ir nepirko dėvėtų rūbų ar kitokių daiktų, kad vėliau juos panaudoti labdaringais tikslais. Gali nurodyti, kad atsitiktinai susipažino su asmeniu vardu Tomas, pavardės nežino. Su juo susipažino, kai dar dirbo UAB ,, ( - )“. Pastarasis galėjo būti atvažiavęs į Vairo gatvę, Šiaulių mieste, kur ir yra UAB ,, ( - )“ ofisas. Kokiu jis tikslu buvo atvažiavęs, jis nežino. Jis atsitiktinai pamatė T. automobilyje rūbus: žiemines striukes ir kelnes, t.y. panašius į slidininkų rūbus. Jis užkalbino T. ir išsiaiškino, kad jis turi daug tokių rūbų ir kad jie yra skirti labdarai. Kadangi jis yra žvejys, bendrauja su daug asmenų užsiimančiu žvejyba, pagalvojo, kad galima pasiūlyti kai kuriems asmenims kaip labdara tokius rūbus. T. jam davė kelis rūbus kaip pavyzdžius. Dar su juo sutarė, kad jis pateiks daugiau duomenų apie turimų rūbų dydžius, spalvas ir pan., kad galėtų konkrečiai pasiūlyti asmenims. Kadangi T. konkrečių duomenų daugiau nepateikė, o pagal gautų rūbų pavyzdžius matėsi, kad rūbai yra dėvėti, ne visi pritaikomi naudojimui ir pan., todėl daugiau su Tomu nebebendravo. Gauti rūbų pavyzdžiai taip ir liko pas jį. T. rūbų pavyzdžius jam perdavė neatlygintinai, t.y. jis T. nemokėjo už gautus rūbus (IV t., 79-80 b. l.).

9Liudytoja K. K.-Kriptavičienė parodė, kad UAB ,,( - )“ sudarė su VšĮ ,,( - )“ apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. JF-166. VšĮ ,,( - )“ atstovavo T. M.. Pagal šią sutartį VšĮ ,,( - )“ pavedė UAB ,,( - )“ pagal pateiktus pirminius dokumentus vesti VšĮ ,,( - )“ buhalterinę apskaitą, sudaryti finansinę atskaitomybę, atstovauti valstybinės institucijose, paslaugų teikimo laikotarpiu teikti VšĮ ,,( - )“ konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Pagal sudarytą apskaitos paslaugų teikimo sutartį VšĮ ,,( - )“ turėjo savarankiškai sudaryti pirminius apskaitos dokumentus bei juos pateikti už ataskaitinį mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. UAB ,,( - )“ nebuvo paskirtas atskiras darbuotojas tvarkyti VšĮ ,,( - )“ buhalterinę apskaitą. Šiuo metu UAB ,,( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų neturi, kadangi juos 2013 metų spalio mėnesį pasiėmė T. M.. Po to, T. M. daugiau jokių duomenų, t.y. pirminių ir suvestinių dokumentų dėl VšĮ ,,( - )“ veiklos neteikė bei pats daugiau nepasirodė, todėl VšĮ ,,( - )“ buhalterinės apskaitos UAB ,,( - )“ nebetvarkė (IV t., 81-82 b. l.).

10Iš 2014-05-26 specialisto išvados Nr.5-4/43 dėl Viešosios įstaigos „( - )“ (įm.kodas ( - ), reg.( - ) g.( - ), Šiauliai), ūkinės finansinės veiklos tyrimo matyti, kad pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 16 straipsnio 1 dalies nuostatas, „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“. Pagal buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatas (2012-04-24 įstatymo Nr.XI-1988 redakcija), „Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“. VšĮ „( - )“ šių buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų nesilaikė. VšĮ „( - )“ nepateikė valstybinei mokesčių inspekcijai Paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitos už 2013 metus. Todėl nevykdė Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo (2000-07-11 Nr.VIII-1811) 12 straipsnio nuostatų, kad paramos teikėjai privalo tvarkyti paramos apskaitą pagal šį įstatymą: joje nurodyti duomenis apie konkrečius paramos gavėjus, paramos dalyką ir jo vertę. Paramos teikėjai, LRV ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui prie LRV ataskaitas apie suteiktą paramą. Pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu patvirtintas Paramos teikėjų suteiktos paramos ataskaitų pateikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių (200-09-23 įsakymu Nr.289, 2006-03-06 įsakymo Nr.1K-091 redakcija), 1 punkto nuostatas, paramos teikėjai, per atitinkamus kalendorinius metus suteikę paramą labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai suteiktos paramos metinę ataskaitą. FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyr.tyrėjas N. M. 2014-05-23 apklausė VšĮ „( - )“ steigėją ir direktorių. T. M. dėl VšĮ „( - )“ veiklos. Liudytojas T. M. parodė, kad 2 konteinerius labdarai skirtų drabužių ir kitų prekių yra saugomi uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ sandėlyje, esančiame Kužiuose. Pagal liudytojo parodymus apie 2000-2500 kg labdaros jau yra išdalinta gavėjams, nesurašius labdaros teikimo dokumentų. Likusi dalis labdaros yra minėtame sandėlyje. Šiuo metu sandėlis yra užplombuotas Sandėlį užplombavo muitinės darbuotojai, kurie atlieka patikrinimą. Muitinės darbuotojai atliko labdaros svėrimą, paėmė rūbų mėginius. Muitinės patikrinimo aktas nesurašytas. Klaipėdos teritorinė muitinė 2014-03-25 raštu Nr.(LM32)-20/14-5542 informavo, kad VšĮ „( - )“ tikrinimas sustabdytas kol direktorius ir vienintelis darbuotojas T. M. slaugo mažametį sūnų. Be T. M. dalyvavimo muitinės darbuotojai negali apžiūrėti įvežtos labdaros, kurią šiuo metu yra užplombavę jos saugojimo vietoje Kužiuose. Objektyviai įvertinti ir apskaičiuoti importo muitus ir mokesčius, muitinės darbuotojai galės apžiūrėję labdaros likutį. Siekiant pilnai ir visapusiškai ištirti, ar VšĮ „( - )“ apskaitė labdarą laikantis norminių teisės aktų, ir ar nurodytu laikotarpiu buhalterinė apskaita buvo organizuojama ir tvarkoma nepažeidžiant LR buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų norminių aktų, tiriant VšĮ „( - )“ ūkinę finansinę veiklą, tikslinga įvertinti Klaipėdos teritorinės muitinės atliekamo patikrinimo rezultatus (III t., 42-98 b. l.).

11Iš 2014-06-06 specialisto išvados Nr. 5-4/48 matyti, kad, jeigu VšĮ ,,( - )” vykdė komercinę veiklą, ir drabužius pardavė, tai pardavimo operacijų neįformino buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis) ir šių operacijų neįtraukė į įstaigos buhalterinę apskaitą, ji nevykdė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 d. nuostatų, pagal kurias ,,Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, ir 6 str. 2 d. nuostatų, kad ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”. Dėl VšĮ ,,( - )” be apskaitos dokumentų parduotų prekių ir pardavimo operacijų neįtraukimo į įstaigos buhalterinę apskaitą, nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 12 str. 1 d. ir 6 str. 2 d. nuostatų, iš dalies negalima nustatyti asmens, VšĮ ,,( - )” veiklos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2013-05-07 iki 2013-09-05 (IV t., 26-32 b. l.).

12Iš 2014-06-06 specialisto išvados Nr. 5-4/48 priedo Nr. 1 matyti, kad ,,( - )“ atsargų apskaitos kortelėje, kurią T. M. pateikė Klaipėdos teritoriniai muitinei, atliekančiai VšĮ ,,( - )“ patikrinimą, nurodoma, kad VšĮ ,,( - )“ išdavė 230 kg. 450,99 Lt vertės dėvėtų rūbų Linkuvos vaikų darželiui ir 470 Kg. 967,91 Lt vertės striukių ir žieminių drabužių Sidabrinei srovei (IV t., 33 b. l.).

13Iš 2014-06-17 Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio- darželio ,, ( - )“ atsakymo matyti, kad ši įstaiga nebuvo gavusi iš VšĮ ,,( - )“ arba iš šios įstaigos atstovo T. M. jokios labdaros, tame tarpe ir dėvėtų rūbų (IV t., 51 b. l.).

14Iš 2014-06-17 UAB ,, ( - )“ atsakymo matyti, kad ši įstaiga UAB ,, ( - )“ nėra gavusi labdaros iš VšĮ ,,( - )“ arba iš šios įstaigos atstovo (IV t., 53 b. l.).

15Byloje yra pakankamai duomenų, įrodančių, kad kaltinamasis T. M. padarė nusikaltimą, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje.

16Kaltinamasis T. M. sutinka su prokurorės sprendimu, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, ir prokurorės siūloma bausmės rūšimi, tik prašo skirti mažesnio dydžio baudą, jos mokėjimą išdėstyti per 6 mėnesius, nurodydamas, kad jo pajamos nedidelės (yra bedarbis, augina mažametį vaiką) (IV t., 126-127 b. l.).

17Teismas, skirdamas kaltinamajam T. M. bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, į bausmės tikslus.

18Kaltinamasis T. M. padarė apysunkį nusikaltimą. Jis neteistas (IV t., 117 b. l.), turi galiojančią administracinę nuobaudą (IV t., 122-124 b. l.), nedirbantis (asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų) (IV t., 128 b. l.). Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Išvardintos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad jam už padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriama sankcijoje numatyta bausmė – bauda. Paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

19Dokumentai, turėję reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti baudžiamąją bylą: VšĮ ,,( - )“ dokumentai, pateikti pagal 2013-10-29 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą, ir 2013-11-06 dokumentų perdavimo aktu perduoti saugoti FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžintini VšĮ ,,( - )“ (I t., 165, 175 b. l.) (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

21T. M., a.k. ( - ) pripažinti kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir skirti jam bausmę – 60 MGL dydžio (7800 Lt) baudą.

22Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti galutinę bausmę – 40 MGL dydžio (5200 Lt) baudą, įpareigojant ją sumokėti per 6 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

23Dokumentus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti baudžiamąją bylą: VšĮ ,,( - )“ dokumentus, pateiktus pagal 2013-10-29 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą, ir 2013-11-06 dokumentų perdavimo aktu perduotus saugoti FNTT prie LR VRM Šiaulių apygardos valdyboje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžinti VšĮ ,,( - )“

24Išaiškinti T. M., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos, jis turi teisę paduoti teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis pasinaudoja teise prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, išnagrinėjęs... 2. kaltinamasis T. M. apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir dėl to... 3. jis, būdamas VšĮ ,,( - )“ (įmonės kodas ( - ), registruota adresu ( - )... 4. Kaltinamasis T. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013-04-30... 5. Liudytojas V. K. parodė, kad 2013 metų vasarą, tikslios datos nepamena, jo... 6. Liudytojas A. A. parodė, kad apie VšĮ ,,( - )“ mažai žino. Gali... 7. Liudytoja J. V. parodė, kad ji pažįsta T. M.. 2014 metų pradžioje,... 8. Liudytojas A. P. parodė, kad jis laikotarpiu nuo 2013-09-02 iki 2014-04-30... 9. Liudytoja K. K.-Kriptavičienė parodė, kad UAB ,,( - )“ sudarė su VšĮ... 10. Iš 2014-05-26 specialisto išvados Nr.5-4/43 dėl Viešosios įstaigos „( -... 11. Iš 2014-06-06 specialisto išvados Nr. 5-4/48 matyti, kad, jeigu VšĮ ,,( -... 12. Iš 2014-06-06 specialisto išvados Nr. 5-4/48 priedo Nr. 1 matyti, kad ,,( -... 13. Iš 2014-06-17 Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio- darželio ,, ( - )“... 14. Iš 2014-06-17 UAB ,, ( - )“ atsakymo matyti, kad ši įstaiga UAB ,, ( -... 15. Byloje yra pakankamai duomenų, įrodančių, kad kaltinamasis T. M. padarė... 16. Kaltinamasis T. M. sutinka su prokurorės sprendimu, kad procesas būtų... 17. Teismas, skirdamas kaltinamajam T. M. bausmę, atsižvelgia į padarytos... 18. Kaltinamasis T. M. padarė apysunkį nusikaltimą. Jis neteistas (IV t., 117 b.... 19. Dokumentai, turėję reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 21. T. M., a.k. ( - ) pripažinti kaltu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir skirti... 22. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 23. Dokumentus, turėjusius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 24. Išaiškinti T. M., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju...