Byla 2-388/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1125-516/2012 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Rakorda“ ieškinį atsakovui Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimų vykdant supaprastinto atviro konkurso „Mokymo paslaugų pirkimas“ procedūras, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Eurosprendimai“, viešoji įstaiga „Pažangių technologijų įdiegimo centras“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Rakorda“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas bei prašė panaikinti atsakovo sprendimą, išdėstytą 2011 m. spalio 17 d. rašte Nr. 3A-981, kuriuo atmestas jungtinės veiklos partnerių UAB „Rakorda“ ir UAB „Eurosprendimai“ pasiūlymas; sprendimą, išdėstytą 2011 m. spalio 17 d. rašte Nr. 3A-980, kuriuo patvirtinta pasiūlymų eilė ir pripažintas konkurso laimėtoju tiekėjo VŠĮ „Pažangių technologijų įdiegimo centras“ pasiūlymas. Taip pat prašė pripažinti konkurso laimėtoju jungtinės veiklos partnerių UAB „Rakorda“ ir UAB „Eurosprendimai“ pasiūlymą, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas UAB „Rakorda“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti perkančiosios organizacijos supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Mokymo paslaugų pirkimas“ konkurso pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši civilinė byla. Nurodė, kad tik įsitikinus, jog konkurso pasiūlymai buvo įvertinti objektyviai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, galima nustatyti konkurso laimėtoją. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija gali tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti pirkimo sutartį, tokiu būdu teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Rakorda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Mokymo paslaugų pirkimas“ procedūras iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Teismas nurodė, kad teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi tiekėjo teisėtų interesų požiūriu. Konkurso procedūrų sustabdymas yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Teismas konstatavo, kad nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas, bei atkreipė dėmesį, kad viešųjų pirkimų ginčai yra susiję su viešojo intereso apsauga. Teismas pažymėjo, kad iš į bylą pateiktų duomenų negalima daryti išvados, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atskiruoju skundu atsakovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Be to, prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

71) Ieškovas nepateikė jokių argumentų ir motyvų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

82) Apeliantas 2011 m. lapkričio 21 d. buvo kreipęsis į teismą su raštu „Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo“, kuriame nurodė, kad perkančiosios organizacijos atliktas viešųjų pirkimų procedūras įvertino ir pirkimo dokumentų patikrą atliko įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir nustatė, kad mokymų paslaugų pirkimas atliktas pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir šiam pirkimui pastabų neturi. Be to, nagrinėjant tiekėjų pasiūlymus ir priimant sprendimus buvo konsultuotasi ir su Viešųjų pirkimų tarnyba, tačiau teismas į tai neatsižvelgė.

93) Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, privalėjo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Apelianto vykdomas projektas yra susijęs su valstybės intereso užtikrinimu – dalį projekto finansuoja Europos Sąjunga, kita dalis finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neleidžia apeliantui nustatytu laiku įgyvendinti projektą, kas pažeidžia valstybės interesus.

104) Prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršys jų teikiamą naudą, t. y. apeliantas negalės laiku ir tinkamai įgyvendinti projekto.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas yra susijęs su teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu.

13Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose klausimus, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas, įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas, su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas CPK 4237 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, taip pat pažymėjęs, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

14Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su atsakovo sprendimais, priimtais vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Mokymo paslaugų pirkimas“. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai lemia tai, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalautų stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinanti, kad, atliekant pirkimo procedūras bei nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, įgyvendinami nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas. Pažymėtina, kad tai, jog atitinkamos institucijos nustatė, kad mokymų paslaugų pirkimas atliktas pagal viešuosius pirkimus, nesudaro pagrindo naikinti pagrįstai taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškai žalingos, kadangi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas negalės laiku įgyvendinti projekto ir praras visą Europos Sąjungos skirtą finansavimą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad į bylą atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė vykdomo projekto sutarties Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-042, todėl nėra galimybių nustatyti, ar atskirojo skundo argumentai, susiję su sutarties vykdymo terminais, yra pagrįsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad, net vertinant, jog projekto trukmė - iki 2012 m. kovo31 d., į bylą nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovui sutartyje nustatyti terminai nebus pratęsti. Dėl to nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad taikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas neturės galimybių įsisavinti Europos Sąjungos projektui skirto finansavimo, o tuo pačiu būtų pažeistas ir viešasis interesas. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad įstatymas numato operatyvaus viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo reikalavimą. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje jau yra priėmęs sprendimą, kuriuo ieškinio netenkino. Šiam sprendimui įsiteisėjųs, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai