Byla 2-249-267/2009

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Danute Burbuliene, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo Viešosios istaigos „Kretingos maistas“ atstovui advokatui Mariui Endzinui, atsakovo Akmenes rajono savivaldybes administracijos atstovui advokato padejejui Aurimui Lazdauskui, treciojo asmens UAB „Smulkus urmas“ atstovui advokato padejejui Tomui Samuleviciui, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Viešosios istaigos „Kretingos maistas“ ieškini atsakovui Akmenes rajono savivaldybes administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Smulkus urmas“, R. D. individualiai imonei, J. K. individualiai imonei, Viešuju pirkimu tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes del Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2008-08-25 isakymo Nr. A-597 ir sprendimo vykdyti pirkima supaprastintu neskelbiamu derybu budu, pakvieciant pateikti pasiulymus ir atvykti i derybas R. D. imone, UAB „Smulkus urmas“, J. K. imone, pripažinimo negaliojanciais, ipareigojimo organizuoti viešaji pirkima per trumpiausia protinga termina ir pasirinkti perkanciajai organizacijai reikalingos paslaugos tiekeja galiojanciu teises aktu nustatyta tvarka, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principu.

2Teismas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e :

4Ieškovas Viešoji istaiga „Kretingos maistas“ (toliau tekste – VšI „Kretingos maistas“) 2008-10-27 pareiške ieškini teisme, prašydamas pripažinti negaliojanciais atsakovo Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2008-08-25 isakyma Nr. A-597 „Del mokiniu maitinimo paslaugos pirkimo“, sprendima vykdyti pirkima supaprastintu neskelbiamu derybu budu pakvieciant pateikti pasiulymus ir atvykti i derybas R. D. imone, UAB „Smulkus urmas“, J. K. imone. Taip pat praše ipareigoti atsakova organizuoti viešaji pirkima per trumpiausia protinga termina ir pasirinkti perkanciajai organizacijai reikalingos paslaugos tiekeja galiojanciu teises aktu nustatyta tvarka, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principu ir priteisti bylinejimosi bei atstovavimo išlaidas (tomas 1, b. l. 1 – 4).

52009-10-21 teismui pateiktame pareiškime del ieškinio pagrindo pakeitimo (papildymo) ieškovas praše pareiškima del ieškinio pagrindo pakeitimo nagrineti kartu su pradiniu ieškiniu (tomas 2 b. l. 164 – 167).

6Ieškovas ieškini grinde Lietuvos Respublikos Viešuju pirkimu istatymo (toliau tekste – VPI) 56 straipsnio 1 dalies, 86 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostatomis, nurode, kad pirkimas vyko neviešai, nekvieciant VšI „Kretingos maistas“, diskriminuojant ieškova, pažeidžiant VPI 3 straipsnyje itvirtintus principus ir ieškovo teises. Aplinkybe, kad pirkima reikejo atlikti skubiai, priklause nuo perkanciosios organizacijos veiksmu – netinkamo viešojo pirkimo organizavimo. Ieškovas irodinejo, kad tokie atsakovo veiksmai pažeidžia Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatyme numatytus skaidrumo, racionalumo bei proporcingumo principus, kitas šio istatymo nuostatas bei ieškovo teises. Perkancioji organizacija neveike viešos istaigos interesais ir nesieke efektyviau panaudoti visuomenes lešas.

7Pareiškime del ieškinio pagrindo papildymo ieškovas nurode aplinkybes, kad teismui apžiurai ir irodymu tyrimui yra pateikti skirtingu tekstu, skirtinga numeracija dokumentai – du 2008-08-25 Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugos pirkimo komisijos posedžio protokolai Nr. ( - ) ir du 2008-08-26 Nr. ( - ) protokolai skirtingais pavadinimais. Todel ieškovas praše 2008-10-20 byloje pareikšta ieškini tenkinti ir savarankišku pagrindu – del viešojo pirkimo metu perkanciosios organizacijos padarytu šiurkšciu proceduru pažeidimu, kuriais kartu pažeistas ir Viešuju pirkimu istatyme itvirtintas skaidrumo principas (proceduru protokolai buvo perrašinejami, lieka neaišku, kokios proceduros iš tiesu buvo atliktos, kas buvo nutarta per viešojo pirkimo komisijos posedžius, kada surašyti protokolai). Ieškovas savo suinteresuotuma reikšti byloje ieškini grinde Lietuvos Aukšciausiojo teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartimi byloje Nr. 3K-3-252/2009) ir VPI 2 straipsnio 5 punktu ir 25 punktu, nurodydamas, kad VPI V skyriaus nuostatomis gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedurose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris jose formaliai nedalyvavo, tai yra ne tik pirkimo objekta pasiules subjektas (dalyvis), bet ir galintis toki objekta pasiulyti tiekejas, del vienu ar kitu priežasciu to nepadares (pvz.: jei tiekejas nebuvo informuotas apie pirkima ir pan.).

8Ieškovo teigimu, atsakovas pažeide imperatyvius teises normu reikalavimus, todel visi priimti sprendimai, organizuojant, skelbiant ir vykdant viešaji pirkima neskelbiamu derybu budu, ir tu sprendimu pagrindu sudaryti sandoriai turi buti pripažinti negaliojanciais (CK 2.82 str. 4 d.).

9Atsakovas Akmenes rajono savivaldybes administracija su pareikštu ieškiniu nesutiko. 2008-12-01 Šiauliu apygardos teisme buvo gautas atsakovo atsiliepimas i ieškini, kuriame nurodyta, kad ieškovas, kreipdamasis i teisma ir gincydamas atsakovo veiksmus ir sprendimus, vykdant Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklose maitinimo paslaugu viešaji pirkima supaprastintu neskelbiamu derybu budu, nesilaike privalomos ikiteismines ginco nagrinejimo tvarkos, kuria pasinaudoti nebegalima, nes atsakovas 2008-08-26 su treciaisiais asmenimis sudare Maitinimo paslaugu pirkimo sutartis ir ieškovas, ieškini pateikes tik 2008-10-20, nebeturi galimybes pasinaudoti istatymo nustatyta privaloma ginco sprendimo ne teisme tvarka. Todel teismas privalo byla nutraukti (CPK 293 str. 1 d. 2 p.).

10Atsiliepime teigiama, kad Akmenes rajono savivaldybes administracijos viešuju pirkimu komisija vykde bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugu pirkima supaprastintu neskelbiamu derybu budu, remiantis Istatymo 86 str. 7 d. 4 p., nes atsakovas privalejo užtikrinti mokiniu maitinimo paslaugu teikima bendrojo lavinimo mokyklose nuo 2008-09-01, kai 2008-08-20 Šiauliu apygardos teismo nutartimi del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo kitoje civilineje byloje (iškeltoje pagal to paties ieškovo VšI „Kretingos maistas“ ieškini) buvo sustabdytos Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugu pirkimo supaprastinto atvirojo konkurso budu proceduros. Atsikirtimai i pareikšta ieškini grindžiami tuo, jog atsakovas, vykdydamas viešaji pirkima neskelbiamu derybu budu, neprivalejo i Derybas kviesti visu ankstesniame (sustabdytame) atvirame konkurse dalyvavusiu ir pasiulymus pateikusiu tiekeju, todel deryboms atrinko ir pakviete tiekejus, kuriu kvalifikacija ir pajegumai teikiant mokiniu maitinimo paslaugas atitinka keliamus reikalavimus, kurie konkurse pasiule mažiausias kainas ir kuriu pasiulymai nebuvo atmesti; ieškovas nepagristai teigia, kad pirkima galima buvo organizuoti alternatyviu supaprastinto atviro konkurso budu, nes tokio konkurso proceduros jau buvo sustabdytos 2008-08-20 teismo nutartimi, o mokiniu maitinimo paslaugos turejo buti teikiamos nuo 2008-09-01, todel viešojo pirkimo proceduros turejo buti ivykdytos per labai trumpa laika – 11 dienu; atsakovas nepažeide Konkurencijos istatymo 5 straipsnio, nes sudarytos sutartys neriboja ieškovo galimybes rinkoje konkuruoti su maitinimo paslaugu tiekejais; ieškovo pareikštas reikalavimas ipareigoti atsakova per trumpiausia protinga termina organizuoti viešaji pirkima ir pasirinkti atsakovui reikalingos paslaugos tiekeja galiojanciu teises aktu nustatyta tvarka ir budais, išeina už nagrinejamo ginco ribu, nes atsakovas neturi ieškovo atžvilgiu pareigos organizuoti viešaji pirkima; kadangi atsakovas nuosekliai ir tinkami vykde visus Istatymo nustatytus reikalavimus, nera pagrindo panaikinti gincijamus sprendimus del Derybu vykdymo (tomas 1, b. l. 66 – 71).

11Tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“ teismui pateiktame atsiliepime i ieškini akcentavo, kad ieškovas praleido LR VPI 121 ir 122 straipsnyje nustatytus terminus tiek pretenzijai, tiek ieškiniui pateikti, pažeide išankstine neteismine gincu nagrinejimo tvarka, kuria nebegalima pasinaudoti. Todel, vadovaujantis LR CPK 293 str. 2 p. byla nutrauktina. Tretysis asmuo taip pat praše taikyti pareikštam ieškiniui ieškinio senati. Atsiliepime akcentuojama, kad iš faktiniu bylos aplinkybiu seka, jog supaprastintos neskelbiamos derybos buvo faktiškai vienintelis budas atsakovui operatyviai per 10 dienu užtikrinti Konkurso objektu esanciu paslaugu teikima. Priešingi ieškovo teiginiai yra nepagristi, todel ieškinys atmestinas (tomas 1 b. l. 74 – 77).

12Tretysis asmuo R. D. individuali imone taip pat teismui pateike atsiliepima i ieškini, kuriame nurode, kad Akmenes rajono savivaldybes administracija 2008 metu rugpjucio menesio pabaigoje pasirinkdama neskelbiamu supaprastintu derybu pirkimo buda pasielge teisetai ir pagristai. Atkreipe demesi, kad savivaldybe su treciaisiais asmenimis sudare terminuotas paslaugu sutartis, kuriu terminas numatytas iki savivaldybes paskelbto 2008-06-20 Akmenes rajono bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugu pirkimo pabaigos, o ieškovas nesilaike ikiteismines ginco nagrinejimo tvarkos (tomas 1, b. l. 93 – 95).

13Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes pateike byloje išvada, kurioje nurode, kad perkancioji organizacija paslaugas sieke nupirkti iki 2008 metu rugsejo men. 1 d., siekdama ivykdyti deleguota savivaldybei funkcija – administruoti mokiniu nemokama maitinima mokyklose; savo sprendima grinde ypatinga skuba ir paslaugas pirko, vadovaudamasi VPI 86 straipsnio 7 dalies 4 punktu. Perkancioji organizacija pirkimo sutartis pasiraše ne viešojo pirkimo, kuris teismo 2008-08-20 nutartimi buvo sustabdytas, pagrindu, o ivykdžiusi nauja viešaji pirkima neskelbiamu supaprastintu derybu budu. Sudarytos sutartys, pasirašytos ivykdžius neskelbiamas supaprastintas derybas, galioja iki bus išsprestas gincas del viešojo pirkimo Nr. ( - ). Tarnyba atkreipe teismo demesi, kad ieškovas nesilaike istatymu nustatytos išankstinio ginco sprendimo ne teisme tvarkos (tomas 1, b. l. 130).

14Nagrinejant byla iš esmes ieškovo atstovas advokatas Marius Endzinas ieškini palaike ir paaiškino, kad VšI „Kretingos maistas“, vykdant ginco viešaji pirkima, buvo diskriminuojamas, o pats viešasis pirkimas neskelbiamu derybu budu vyko neskaidriai, perrašinejant posedžiu protokolus (tomas 2, b. l. 189 – 197 ).

15Teismo posedžio metu atsakovo atstovas advokato padejejas Aurimas Lazdauskas praše byla nutraukti, nes ieškovas nesilaike privalomos ikiteismines ginco nagrinejimo tvarkos, o šiuo metu ja pasinaudoti nebegalima. Pareikštiems reikalavimams ieškovo atstovas praše taikyti ieškinio senati ir ieškini atmesti, nes apie ivykusi viešaji pirkima ieškovas žinojo nuo 2008-09-01, o ieškini pateike teismui 2008-10-20, praleides VPI 120 straipsnyje nustatyta 10 dienu termina. Atstovas atkreipe demesi i tai, kad ieškovas nepagrinde reikalavimo dalyje del Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2008-08-25 isakymo Nr. A-597 „Del mokiniu maitinimo paslaugos pirkimo“ teisetumo. Nurode, jog butina ivertinti aplinkybe, kad ieškovo pareikštas ieškinys kitoje civilineje byloje del viešojo pirkimo Nr. ( - ) proceduru teisetumo 2009-11-06 Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi buvo atmestas, paliekant nepakeista 2009-06-26 Šiauliu apygardos teismo sprendima. Ivertinus šia aplinkybe, atstovo teigimu, yra akivaizdu, kad atsakovas, negaledamas testi pradeto atvirojo viešojo pirkimo proceduru, del byloje taikytu laikinuju apsaugos priemoniu, siekdamas tinkami ivykdyti istatymu jam priskirtas funkcijas – užtikrinti ir administruoti maitinimo paslaugu teikima mokyklose – buvo priverstas paslaugas pirkti neskelbiamu supaprastintu derybu budu. Atsakovo atstovas nesutinka su ieškovo teiginiais del VšI „Kretingos maistas“ diskriminavimo, vykdant viešaji pirkima, nurodydamas, kad VPI nuostatos neipareigoja perkanciosios organizacijos i vykdomas derybas kviesti konkrecius tiekejus ir nenustato kvieciamu dalyviu skaiciaus. Vykdant ši pirkima buvo rašomi protokolai. Teismui pateiktu protokolu kopiju neatitikimai gali buti paaiškinami tuo, kad jie buvo koreguoti. šiu dokumentu turinys nebuvo keiciamas, ištaisytos tik technines klaidos, sprendimu esme nesikeite. Todel ieškini prašo atmesti (tomas 2, b. l. 189-197).

16Treciojo asmens UAB „Smulkus urmas“ atstovas Tomas Samulevicius teismo posedyje praše ieškini atmesti, taikant pareikštam reikalavimui ieškinio senati. Nurode, kad bylos dokumentai leidžia spresti, jog apie vykdoma viešaji pirkima ieškovas sužinojo 2008-09-16, kai gavo atsakovo 2008-08-25 rašta. Tai patvirtina teismui pateiktas dokumentas, esantis pirmajame bylos tome, b. l. 24 (tomas 2 b. l. 189 – 197).

17Ivertinus teismui pateiktus irodymus byloje nustatytos faktines aplinkybes:

18Ieškovas VšI „Kretingos maistas“ dalyvavo atsakovo Akmenes rajono savivaldybes administracijos organizuotame Supaprastintajame viešajame mokiniu maitinimo paslaugos pirkimo konkurse (pirkimo Nr. ( - )). VšI „Kretingos maistas“ pasiulymas buvo atmestas del pasiulytos neiprastai mažos kainos. Nesutikdamas su viešuju pirkimu komisijos sprendimu 2008-08-06 ieškovas pareiške ieškini teisme del viešuju pirkimu reikalavimu pažeidimo ir ipareigojimo atlikti viešojo pirkimo proceduras, o ieškinio užtikrinimui praše taikyti laikinasias apsaugos priemones. 2008-08-20 nutartimi Šiauliu apygardos teismas, iškeles civiline byla Nr.2-178-267/2009 ir tenkindamas VšI „Kretingos maistas“ prašyma, taike laikinasias apsaugos priemones ir sustabde viešojo pirkimo proceduras. Del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu nebuvo sudarytos paslaugos pirkimo sutartys su konkurso laimetojais (tomas 1 b. l. 6-7). 2009-06-26 Sprendimu minetoje civilineje byloje Šiauliu apygardos teismas ieškovo VšI „Kretingos maistas“ ieškini del viešuju pirkimu reikalavimu pažeidimo pašalinimo ir ipareigojimo atlikti viešojo pirkimo proceduras atmete, o Lietuvos apeliacinis teismas 2009-11-16 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendima paliko nepakeista. Isiteisejusiais teismu sprendimais civilineje byloje Nr.2-178-267/2009 (tomas 2, b. l. 180-187) nustatytos aplinkybes yra prejudiciniai faktai (CPK 182 str. 2 p.).

19Del civilineje byloje Nr. Nr.2-178-267/2009 taikytu laikinuju apsaugos priemoniu atsakovas Akmenes rajono savivaldybes administracija, negaledama testi Viešojo pirkimo Nr. 66294 proceduru, siekdama užtikrinti mokiniu maitinima Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklose bei igyvendinti Lietuvos Respublikos socialines paramos mokiniams istatymo reikalavimus, maitinimo paslaugas pirko vadovaudamasi 86 straipsnio 7 dalies 4 punktu, t. y. paslaugas pirko neskelbiamu supaprastintu derybu budu ir 2008-08-26 ir 2008-08-27 su J. K. imone, R. D. imone ir UAB „Smulkus urmas“ sudare maitinimo paslaugu pirkimo sutartis, kuriose nurodyta sutarties trukme – iki Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2008-06-20 paskelbto Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugu pirkimo pabaigos. Šias aplinkybes patvirtina atsakovo teismui pateikti viešojo pirkimo neskelbiamu supaprastintu derybu budu pirkimo dokumentai ir sutartys (priedai prie bylos Nr. 1 ir Nr. 2).

20Ieškovas 2008-10-27 pareiške ieškini teisme, gincydamas ivykusiu viešojo pirkimo proceduru teisetuma.

21Ieškinys atmestinas (1996-08-13 Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo Nr. I-1491 86 straipsnis ( 2007-11-08 istatymo redakcija).

22Nagrinejamoje byloje tarp šaliu kiles gincas del atsakovo 2008-08-25 isakymu Nr. A-597 priimto sprendimo organizuoti skubos tvarka Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugos pirkima teisetumo ir šio isakymo pagrindu vykdyto supaprastinto pirkimo neskelbiamu supaprastintu derybu budu proceduru atitikimo VPI principams ir teises normu reikalavimams.

23Teismo argumentai del byloje pareikštu reikalavimu:

  1. Del reikalavimo nutraukti byla LR CPK 293 str. 1 d. 2 p.

24Vadovaudamasis VPI 120 straipsnio 1 d. nuostata, kad pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteismine ginco nagrinejimo stadija, teismas konstatuoja, jog nagrinejamu atveju ieškovas yra nesilaikes šios kategorijos byloms nustatytos ginco išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Formaliai taikant CPK nuostatas byla nutrauktina ( LR CPK 293 straipsnio 2 p.), taciau butina ivertinti aplinkybe, kad nagrinejamu atveju viešasis pirkimas buvo vykdomas neskelbiamu supaprastintu derybu budu (VPI 86 str. 1 d. 4 p.), ir ieškovui (neinformuotam apie vykdoma maitinimo paslaugu pirkima skubos tvarka) pasinaudoti privaloma ikiteismine ginco nagrinejimo procedura praktiškai nebuvo imanoma. Todel teismo vertinimu nagrinejamu atveju atsakovo ir treciuju asmenu prašymas nutraukti byla negali buti tenkinamas, nes bylos nutraukimas pažeistu istatymu garantuota ieškovo teise i teismine gynyba ( LR CPK 5 str.).

25Atsakovas ir tretieji asmenys iš esmes negincijo ieškovo teises reikšti ieškini nagrinejamoje byloje. Todel teismas, sutikdamas su ieškovo pateikta argumentacija, grindžiama VPI 2 straipsnio 5 punkto ir 25 punkto nuostatomis bei Lietuvos Aukšciausiojo teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 3K-3-252/2009, placiau neanalizuoja su šia teise susijusiu bylos aplinkybiu.

  1. Del ieškinio senaties termino.

26Siekiant užtikrinti viešojo pirkimo proceduru operatyvuma istatymu leidejas yra nustates sutrumpinta dešimties dienu termina ieškiniui paduoti (VPI 122 str. 1 d., CK 1.125 str. 2 d.). Šis terminas turi buti skaiciuojamas nuo tos dienos, kai tiekejas sužinojo ar turejo sužinoti apie pateiktos pretenzijos išnagrinejima arba nuo tos dienos, kuria pretenzija turejo buti išnagrineta. Ieškovas teigia apie ivykusi maitinimo paslaugu pirkima sužinojes 2008-10-09, kai gavo VšI „Kretingos maistas“ 2008-10-06 rašta Nr. ( - ) (b. l. 24 tomas 1). Bylos medžiaga leidžia teismui spresti, kad ieškovas apie tariama jo, kaip maitinimo paslaugu tiekejo, teisiu pažeidima, sužinojo rugpjucio men. 25 d. Tai patvirtina ieškovo prašymu prie bylos prijungtos Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tarnybos Šiauliu valdybos ikiteisminio tyrimo skyriaus teismui pateiktos medžiagos Nr. ( - ) duomenys. Šioje medžiagoje yra VšI „Kretingos maistas“ direktoriaus pasirašytas 2008-09-03 pareiškimas del ikiteisminio tyrimo pagal požymius nusikalstamu veiku, numatytu LR BK 228 str. 1 d., 245 str., pradejimo. Šiame prašyme yra duomenys, kad pareiškejui nuo 2008-08-25 dienos žinoma, kad perkancioji organizacija (atsakovas) vede neskelbiamas derybas ir su byloje dalyvaujanciais asmenimis pasiraše pirkimo sutartis ( prijungta medžiaga Nr.( - ), psl. 1 - 112).

27Ieškinys teisme gautas tik 2008-10-27, t. y. praejus dviem menesiams nuo tos dienos, kai VšI „Kretingos maistas“ sužinojo apie pasibaigusias viešojo pirkimo proceduras. Akivaizdu, kad ieškovas, kreipdamasis i Specialiuju tyrimu tarnyba, pasirinko jam priimtiniausia galimai pažeistu teisiu gynimo buda. Kai tai nepavyko (2008-09-16 nutarimu atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima), ieškovas dar menesi delse ir tik 2008-10-27 iškele civiline byla teisme. Atsakovas ir tretieji asmenys reikalauja pareikštiems reikalavimams taikyti ieškinio senati. Ieškovas nepraše atnaujinti ieškinio senaties termina ir nepateike jokiu duomenu, kad senaties terminas praleistas del svarbiu priežasciu. Ivertinus šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad nagrinejamu atveju ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti (VPI 122 str. 1 d., CK 1.124 str., 1.125 str. 2 d., 1.126 str. 2 d., 1.127 str. 1.131 str.).

  1. Del ginco esmes.

28Akmenes rajono savivaldybes administracija 2008-08-25 direktoriaus isakymu Nr. A-597 skubos tvarka organizavo maitinimo paslaugos bendrojo lavinimo mokykloms pirkima neskelbiamu derybu budu, nes 2008-08-20 Šauliu apygardos teismo nutartimi, ieškovo VšI „Kretingos maistas“ iniciatyva, buvo sustabdytos proceduros viešajame mokiniu maitinimo paslaugos pirkimo konkurse (pirkimo Nr. ( - )). Perkancioji organizacija sprendima grinde ypatinga skuba, nes iki mokslo metu pradžios buvo like tik dešimt dienu, o savivaldybe privalejo ivykdyti istatymo jai deleguota funkcija – užtikrinti savalaiki nemokamo mokiniu maitinimo paslaugu tiekima (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 7 str. 7 d.). Pagal VPI 86 str. nuostatas apie toki pirkima viešai neskelbiama ir perkancioji organizacija turi diskrecijos teise, nepažeisdama VPI 3 straipsnyje itvirtintu viešojo pirkimo tikslu, spresti kiek ir kokius tiekejus pakviesti dalyvauti viešajame pirkime, vykdomame VPI 86 straipsnio 7 dalies 4 punkto pagrindu.

29Todel ieškovo teiginiai del Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2008-08-25 isakymo Nr. A-597 neteisetumo ir VPI nustatytu skaidrumo, racionalumo, proporcingumo, nediskriminavimo principu, Konkurencijos istatymo 5 straipsnio pažeidimo ginco pirkimo metu atmestini kaip teisiškai nepagristi ir neirodyti (VPI 86 str., CPK 178 str.).

30Ieškovo teiginiai, kad atsakovas pažeide VPI 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktu nuostatas taip pat atmestini kaip teisiškai nepagristi, nes ginco pirkimas buvo vykdomas pagal VPI 86 straipsnio nuostatas – neskelbiamu supaprastintu derybu budu (CPK 178 str.).

31Negalima sutikti ir su ieškovo teiginiais, kad atsakovas turejo galimybe mokiniu maitinimo paslaugas pirkti alternatyviu supaprastinto atviro konkurso budu. Byloje nustatyta, kad šia galimybe atsakovas negalejo savalaikiai pasinaudoti, nes ieškovas reiške nepagrista ieškini teisme ir supaprastinto atviro konkurso pirkimo proceduros buvo sustabdytos. Butent del šios priežasties atsakovas privalejo per labai trumpa laika ivykdyti alternatyvu pirkima, kad nebutu pažeistas viešasis interesas ir garantuotas nemokamo mokiniu maitinimo paslaugos teikimas bendrojo lavinimo mokyklose. Darydamas šia išvada teismas atkreipia demesi i tai, kad visos ginco pirkimo metu sudarytos maitinimo paslaugu pirkimo sutartys yra terminuotos ir galioja iki 2008-06-20 paskelbto Akmenes rajono savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklu mokiniu maitinimo paslaugu pirkimo (pirkimo Nr. ( - )) pabaigos, o 2009-11-16 isiteisejus sprendimui civilineje byloje Nr. 2-178-267/2009, kuriuo panaikintos laikinosios apsaugos priemones, minetos pirkimo proceduros turi buti tesiamos (priedas Nr. 2, psl.10 – 33).

32Šias teismo išvadas pagrindžia ir byloje pateikta Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009-03-03 išvada (tomas 1 b. l. 130).

33Atsakovas pateike teismui visus gincijamo viešojo pirkimo dokumentu originalus, taip pat ir ieškovui abejones sukelusiu protokolu (2008-08-25 posedžio protokolas Nr.( - ) ir 2008-08-26 protokolas Nr.( - )) originalus (priedas prie bylos Nr. 2 psl. 36, 49 – 50). Nagrinejamoje civilineje byloje buvo pateiktos skirtingos Akmenes rajono savivaldybes administracijos Viešuju pirkimu komisijos posedžio 2008-08-25 protokolo Nr. ( - ) dvi kopijos ir 2008-08-26 protokolu Nr. ( - ) kopijos (teismui pateikti kopijos ir originalai skyresi nuo Specialiuju tyrimu tarnybai pateiktu kopiju), kuriose yra redakcinio pobudžio skirtumai, visiškai nekeiciantys svarstytu klausimu, priimtu nutarimu esmes ir kuriamu teisiniu pasekmiu. Byloje apklausti liudytojai – viešuju pirkimu komisijos nariai: A. S., D. J., V. J., S. R., J. D. ir V. L. paneige ieškovo teiginius del ginco protokolu klastojimo, paaiškino, jog galejo buti padaryti tik korekturos taisymai, komisijos nariai nurode tik viena karta pasiraše protokolus, parode kaip buvo vykdomos derybos ir priimami sprendimai. Liudytoju parodymai sutampa su protokoluose esanciais duomenimis (tomas 2 b. l. 82 – 96, 192).

34Byloje esancios protokolu kopijos, teismo vertinimu, nera tinkami irodymai LR CPK 177, 114 straipsniu prasme ir neturi irodomosios galios nagrinejamoje byloje.

35Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos Organizuotu nusikaltimu ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro 2009-11-24 nutarimu atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima konstatuota, kad protokoluose padarytais redakcinio pobudžio pakeitimais nebuvo nurodyti jokie tikroves neatitinkantys duomenys, nesikesinta pakeisti teisiškai reikšmingu aplinkybiu ar sukurti nauju kitokiu teisiniu santykiu (tomas 2 b. l. 175 – 177).

36Todel, vadovaudamasis LR CPK 114 str., 202 str., 177 str., 185 str. nuostatomis, ieškovo pateiktus viešuju pirkimu komisijos protokolu originalus teismas vertina kaip atitinkancius VPI 16 straipsnio nuostatas ir konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas tenkinti ieškini del viešojo pirkimo metu perkanciosios organizacijos padarytu šiurkšciu proceduru pažeidimu – komisijos posedžiu protokolu perrašinejimo – taip pat negali buti tenkinamas.

37Atmetus ieškinio reikalavimus del Akmenes rajono savivaldybes administracijos 2008-08-25 isakymo Nr. A-597 ir sprendimo vykdyti pirkima supaprastintu neskelbiamu derybu budu, pakvieciant pateikti pasiulymus ir atvykti i derybas R. D. imone, UAB „Smulkus urmas“, J. K. imone, pripažinimo negaliojanciais ir nustacius, kad viešasis pirkimas pasibaige sudarius terminuotas maitinimo paslaugu pirkimo sutartis, kiti ieškinio reikalavimai del ipareigojimo organizuoti viešaji pirkima per trumpiausia protinga termina ir pasirinkti perkanciajai organizacijai reikalingos paslaugos tiekeja galiojanciu teises aktu nustatyta tvarka, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principu, negali buti tenkinami, nes nera teisinio pagrindo testi ar pradeti nauja konkursa. Todel ir šie ieškovo reikalavimai atmestini.

38Vadovaujantis LR CPK 93 straipsnio nuostatomis iš ieškovo VšI „Kretingos maistas“ atsakovui ir treciajam asmeniui atsakovo puseje UAB „Smulkus urmas“ priteistinos ju turetos bylinejimosi išlaidos, pagristos teismui pateiktais dokumentais (tomas 1, b. l. 118 – 120, 135, 136, tomas 2 b. l. 39 – 44, 71 – 76, 75, 76, 178 ).

39LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. pagrindu iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos valstybei – 135, 05 Lt (tomas 1, b. l. 29).

40Vadovaujantis LR CPK 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

41Ieškini atmesti.

42Priteisti iš ieškovo VšI „Kretingos maistas“ (imones kodas 164687871, buveine Vytauto gatve Nr. 137, Kretinga) 4725 Lt (keturis tukstancius septynis šimtus dvidešimt penkis Lt) atstovavimo išlaidu atsakovui Akmenes rajono savivaldybes administracijai (imones kodas 188719391, buveine L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmene), 6580,70 Lt (šešis tukstancius penkis šimtus aštuoniasdešimt Lt 70 ct.) išlaidu advokato pagalbai apmoketi treciajam asmeniui atsakovo puseje UAB „Smulkus urmas“ (imones kodas 221412030, Ukmerges g. 126, LT-08100 Vilnius, a. s. ( - ), AB bankas NORD/LB, kodas 40100) ir 135, 05 Lt (šimta trisdešimt penkis Lt 05 ct.) pašto išlaidu valstybei.

43Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Danute Burbuliene, sekretoriaujant Irenai... 2. Teismas, išnagrinejes byla,... 3. n u s t a t e :... 4. Ieškovas Viešoji istaiga „Kretingos maistas“ (toliau tekste – VšI... 5. 2009-10-21 teismui pateiktame pareiškime del ieškinio pagrindo pakeitimo... 6. Ieškovas ieškini grinde Lietuvos Respublikos Viešuju pirkimu istatymo... 7. Pareiškime del ieškinio pagrindo papildymo ieškovas nurode aplinkybes, kad... 8. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeide imperatyvius teises normu reikalavimus,... 9. Atsakovas Akmenes rajono savivaldybes administracija su pareikštu ieškiniu... 10. Atsiliepime teigiama, kad Akmenes rajono savivaldybes administracijos viešuju... 11. Tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“ teismui pateiktame atsiliepime i... 12. Tretysis asmuo R. D. individuali imone taip pat teismui... 13. Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes pateike byloje... 14. Nagrinejant byla iš esmes ieškovo atstovas advokatas Marius Endzinas ieškini... 15. Teismo posedžio metu atsakovo atstovas advokato padejejas Aurimas Lazdauskas... 16. Treciojo asmens UAB „Smulkus urmas“ atstovas Tomas Samulevicius teismo... 17. Ivertinus teismui pateiktus irodymus byloje nustatytos faktines aplinkybes:... 18. Ieškovas VšI „Kretingos maistas“ dalyvavo atsakovo Akmenes rajono... 19. Del civilineje byloje Nr. Nr.2-178-267/2009 taikytu laikinuju apsaugos... 20. Ieškovas 2008-10-27 pareiške ieškini teisme, gincydamas ivykusiu viešojo... 21. Ieškinys atmestinas (1996-08-13 Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo... 22. Nagrinejamoje byloje tarp šaliu kiles gincas del atsakovo 2008-08-25 isakymu... 23. Teismo argumentai del byloje pareikštu reikalavimu:
  1. Del... 24. Vadovaudamasis VPI 120 straipsnio 1 d. nuostata, kad pretenzijos pateikimas yra... 25. Atsakovas ir tretieji asmenys iš esmes negincijo ieškovo teises reikšti... 26. Siekiant užtikrinti viešojo pirkimo proceduru operatyvuma istatymu leidejas... 27. Ieškinys teisme gautas tik 2008-10-27, t. y. praejus dviem menesiams nuo tos... 28. Akmenes rajono savivaldybes administracija 2008-08-25 direktoriaus isakymu Nr.... 29. Todel ieškovo teiginiai del Akmenes rajono savivaldybes administracijos... 30. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas pažeide VPI 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 4... 31. Negalima sutikti ir su ieškovo teiginiais, kad atsakovas turejo galimybe... 32. Šias teismo išvadas pagrindžia ir byloje pateikta Viešuju pirkimu tarnybos... 33. Atsakovas pateike teismui visus gincijamo viešojo pirkimo dokumentu... 34. Byloje esancios protokolu kopijos, teismo vertinimu, nera tinkami irodymai LR... 35. Lietuvos Respublikos generalines prokuraturos Organizuotu nusikaltimu ir... 36. Todel, vadovaudamasis LR CPK 114 str., 202 str., 177 str., 185 str.... 37. Atmetus ieškinio reikalavimus del Akmenes rajono savivaldybes administracijos... 38. Vadovaujantis LR CPK 93 straipsnio nuostatomis iš ieškovo VšI „Kretingos... 39. LR CPK 88 str. 1 d. 3 p. pagrindu iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos... 40. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 270 str., teismas... 41. Ieškini atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovo VšI „Kretingos maistas“ (imones kodas 164687871,... 43. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas apeliaciniu...