Byla 2-349-743/2013
Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Vytui Kantaravičiui, suinteresuoto asmens – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei Daivai Gvildienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi D. C. prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo,

Nustatė

32011 m. balandžio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2011 nuspręsta įpareigoti statytoją D. C. savo lėšomis per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą pastatams – pirčiai ir pavėsinei, esantiems, žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ). Jeigu per nustatytą terminą statytoja D. C., a. k. ( - ) šio reikalavimo neįvykdys, per šešis mėnesius nuo šio termino pabaigos ji privalo savo lėšomis nugriauti šiuos statinius ir sutvarkyti statybvietę. Šio įpareigojimo statytojai teismo nustatytu terminu neįvykdžius – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš statytojos D. C., a. k. ( - ) patirtas išlaidas.

42013 m. balandžio 29 d. pateiktu prašymu atsakovė prašo atidėti šio sprendimo vykdymą, nurodo, kad per teismo nustatytą laikotarpį nesuspėjo įsiteisinti statybos, nes atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus paaiškėjo, kad žemės sklypo dalis yra miškas ir dėl to privalėjo būti atlikta miško inventorizacija, kurios aktai pateikti tik 2013 m. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad turi sveikatos problemų bei ribotus finansinius išteklius prašo atidėti sprendimo vykdymą 12 mėnesių, nes įregistravus kadastrinius matavimus bus būtina nusistatyti ir naudojimosi tvarką su bendraturčiais bei sumažinti pastatą.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos atstovė nurodė, kad jų tikslas yra kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, spręsti klausimą, ar pareiškėjos nurodomos aplinkybės yra išimtinės, kad būtų galima atidėti sprendimo vykdymą, palieka teismui.

6Suinteresuoti asmenys V. R. (b. l. 35,36), V. S. (b. l. 38,39), K. K. (b. l. 41) nurodė, kad prašymui atidėti sprendimo vykdymą neprieštarauja.

7Suinteresuotas asmuo Veisiejų regioninio parko direkcija palieka šį klausimą spręsti teismui, patvirtino, kad buvo atliekama Veisiejų miškų urėdijos miškų inventorizacija, kuri turėjo įtakos statinių įteisinimui, nes pareiškėjos sklype yra miško (b. l. 51).

8Pažyma apie nekilnojamąjį turtą patvirtina, kad pareiškėjos sklypas suformuotas pagal preliminarius matavimus, sklypas priklauso šešiems bendrasavininkas (b. l. 8), todėl atlikti kadastrinius matavimus pareiškėja privalėjo. Žemės sklypo planas (b. l. 9,10), kadastrinių matavimų sutartis (b. l. 12), brėžiniai (b. l. 13,15), kvitas, patvirtinantis, kad apie atliekamus kadastrinius matavimus informuoti bendrasavininkai (b. l. 11), patvirtina, kad žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti, tačiau neįregistruoti. UAB ,,Aginro“ pažyma patvirtina, kad dėl kadastrinių matavimų susitarta 2011 m. balandžio mėnesį, tačiau kadastriniams matavimams atlikti trukdo iš Veisiejų miškų tarnybos negauta miškų taksacija (b. l. 19). Žemėlapio ištraukos (b. l. 15,17), miško žemės ir medelynų tūrio kainos (b. l. 16,18), VĮ valstybinio miškotvarkos instituto pažymos (b. l. 20,57-59) patvirtina, kad Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje esančių miškų inventorizacija buvo atliekama, sutartis dėl jos sudaryta 2011 m. gegužės 17 d., duomenys pagal ją Valstybinei miškų tarnybai perduoti tik 2013 m. balandžio 5 d., duomenys tikslinti (b. l. 60). Pareiškėja ne kartą kreipėsi dėl miško kadastrinių duomenų sklype patikslinimo (b. l. 21,61-63). Valstybinės miškų tarnybos raštas ir žemėlapio fragmentas patvirtina, kad valstybės kadastro miškų žemėlapio fragmentas pareiškėjai pateiktas tik 2013 m. birželio 19 d. (b. l. 80-84). 2013 m. rugsėjo 10 d. pareiškėja pateikė ir prašymą įregistruoti kadastrinius matavimus (b. l. 85-,86). Pažymos patvirtina, kad pareiškėja nuo 2009 m. yra socialiai remtina (b. l. 87), nuo 2010 m. turi sveikatos sutrikimų (b. l. 88). Aktas, planai patvirtina, kad savavališka statyba pareiškėjos sklype neįteisinta (b. l. 46-49).

9Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

10Nagrinėjamos bylos atveju, teismui priėmus sprendimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, savavališka statyba negali tęstis neapibrėžtą terminą, ji arba turi būti įteisinta ir taip netekti savavališkos statybos statuso arba pašalinta apskritai, priešingu atveju, sprendimas netektų prasmės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas).

11Vertinant byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad savavališkos statybos įteisinimui nustatyta griežta tvarka, kurios palaipsniui turi būti laikomasi, t.y. negalima atlikto kito įteisinimo etapo, neatlikus ankstesnio. Kaip patvirtina anksčiau aptarti įrodymai, kadastrinių matavimų atlikimo metu kilus abejonėms, kiek tiksliai ir kur pareiškėjos sklype yra miško žemė, buvo būtina atlikti miškų inventorizaciją. Nors pagal įstatymo nuostatas pareiškėja galėjo pati užsakyti miškotvarkos projektą, tačiau įvertinus tai, kad pagal 2011 m. gegužės 17 d. sudarytą sutartį, miškotvarkos projektas Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje turėjo būti atliktas centralizuotai, įvertinus pareiškėjos turtinę padėtį bei sveikatos būklę, reikalauti, kad pati pareiškėja savo lėšomis šį projektą būtų atlikusi anksčiau, nebūtų teisinga ir ekonomiška. Šis miškotvarkos projektas atliktas tik 2013 m. balandžio mėnesį, todėl akivaizdu, kad pareiškėjos veiksmams įteisinant savavališką statybą įtakos turėjo trečiųjų asmenų veiksmai. Be šio miškotvarkos projekto, pareiškėja negalėjo įregistruoti kadastrinių matavimų, nors sutartis dėl jų sudaryta sprendimo priėmimo metu. Pažymėtina, kad sprendimo priėmimo metu nustatant savavališkos statybos įteisinimo terminą neįvertinta ta aplinkybė, kad pareiškėjai bus būtina inventorizuoti mišką jos sklype. Kalbant apie suinteresuotų asmenų interesus pažymėtina, kad, apskritai, pareiškėjos sklype statyba yra galima, šios statybos įteisinimo terminas nevaržo suinteresuotų asmenų teisių, jų neapsunkina ir nepaneigia viešojo intereso svarbos, nepažeidžia proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų. Įvertinus tai, teisėja sprendžia, kad pareiškėjos nurodyti argumentai pripažintini pakankamais konstatuoti, jog sprendimo dėl savavališkos statybos įvykdymas turi būti atidėtas jos prašomam laikotarpiui.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

13D. C. prašymą dėl 2011 m. balandžio 28 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2011 vykdymo atidėjimo patenkinti.

142011 m. balandžio 28 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8-743/2011, kuriuo nuspręsta įpareigoti statytoją D. C. savo lėšomis per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą pastatams – pirčiai ir pavėsinei, esantiems ( - ), žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), vykdymą atidėti vieneriems metams, termino pradžią skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai