Byla I-4158-561/2008

1

2Vilnius

3

4Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Arūno Kaminsko, teisėjų Liudmilos Zaborovskos ir Egidijos Smalakienės, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atstovams A. Mieliauskui bei P. Dockai, atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei S. Vaitukaitytei, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Kamesta“ atstovui E. Štuopiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

5pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau-Įmonė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau-Tarnyba) 2008-07-16 sprendimą Nr. 4S-2284 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“ (toliau-Sprendimas).

6Savo reikalavimus Įmonė pagrindė tuo, kad Įmonė yra atviro konkurso „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ (toliau-Konkursas), perkančioji organizacija. UAB „Kamesta“ buvo viena iš Konkurso dalyvių, pateikusių pasiūlymus. Tarnyba, įvertinusi Konkurso procedūras, 2008-04-28 sprendimu Nr. 4S-1394 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“ įpareigojo Įmonę panaikinti Įmonės viešojo pirkimo komisijos 2008-02-28 posėdyje priimtą sprendimą įrašyti UAB „Sumeda“ (kitas Konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą) pirmąja preliminarioje pasiūlymų eilėje, iš naujo vertinti pateiktus pasiūlymus bei nustatyti preliminarią tiekėjų eilę, taip pat, raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimų įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas. Įmonė, vykdydama Tarnybos 2008-04-28 sprendime Nr. 4S-1394 nurodytus įpareigojimus, 2008-05-20 protokolais Nr. 7 ir Nr. 8 panaikino ankstesnius sprendimus ir paprašė UAB „Kamesta“ patikslinti pateiktą informaciją. UAB „Kamesta“ 2008-05-28 patikslinus informaciją, Įmonė 2008-06-05 viešojo pirkimo komisijos posėdyje pakartotinai įvertino UAB „Kamesta“ kvalifikaciją, tačiau vėlgi nustatė, jog UAB „Kamesta“ neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, t.y. Konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.5 punkto reikalavimų: „Pavienis dalyvis/jungtinės veiklos partneris (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikę ne mažiau kaip vieną sąvartyno uždarymo projektavimo sutartį ir ne mažiau kaip vieną sąvartyno uždarymo darbų sutartį ir/arba ne mažiau kaip vieną sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbų (statybos darbų suprojektuotų rangovo) sutartį“. Tarnyba, išnagrinėjusi Įmonės pateiktus dokumentus ir Konkurso dalyvio UAB „Kamesta“ papildomai pateiktą informaciją, priėmė nepagrįstą Sprendimą, kuriame nurodė, jog Įmonė netinkamai įvertino šio dalyvio pateiktus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir, jog Įmonė turėtų pripažinti UAB „Kamesta“ atitinkančia Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tarnyba sprendime nepagrįstai pateikia Konkurso dalyvio UAB „Kamesta“ kvalifikacijos vertinimą ir nurodo, jog Konkurso dalyvis UAB „Kamesta“ būtų pajėgus įvykdyti Konkurso sąlygas.

7Įmonė paaiškino, kad Sprendimas priimtas, viršijant teisės aktų nustatytą Tarnybos kompetenciją, kadangi tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau-Įstatymas), tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-21 nutarimu Nr. 1560 patvirtintuose Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatuose (toliau-Nuostatai), reglamentuojančiose Tarnybos funkcijas ir teises, nėra nurodyta Tarnybos teisė ir (ar) funkcija vertinti viešųjų pirkimų konkurso dalyvių kvalifikaciją ir/ar dalyvių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Įstatymo 8 str. 2 d. 2 p. tik nustatyta, jog Tarnyba turi teisę kontroliuoti, kaip, atliekant pirkimus, laikomasi Įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją. Be to, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos (toliau-Rekomendacijos), kurių tikslas - padėti perkančiosioms organizacijoms įgyvendinti Įstatymo 32 str. nuostatas, reglamentuojančias tiekėjų kvalifikaciją ir jos vertinimą, patvirtina, jog vertinti viešųjų pirkimų konkursų dalyvių kvalifikaciją yra perkančiosios organizacijos teisė ir pareiga. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau-VAĮ) 3 str. 1 d. nustatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose. Be to, Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 4 d. nustatyta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi nepiktnaudžiavimo valdžia principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas, neturint įstatymų suteiktų įgaliojimų. Būtinybę laikytis įstatymų viršenybės principo ne kartą yra akcentavęs ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais.

8Įmonė pabrėžė, kad nei Įstatyme, nei Nuostatuose nėra įtvirtinta Tarnybos teisė savarankiškai vertinti tiekėjų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, o tik kontroliuoti, ar, vertinant konkurso dalyvių kvalifikaciją, buvo laikomasi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Tuo tarpu Tarnyba, kaip jau buvo minėta, nurodo, jog Konkurso dalyvis UAB „Kamesta“ būtų pajėgus įvykdyti Konkurso sąlygas ir jog Įmonė turėtų pripažinti UAB „Kamesta“ atitinkančia Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o tai yra ne kas kita, kaip UAB „Kamesta“ kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems reikalavimams vertinimas. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Tarnyba priėmė Sprendimą, viršydama savo kompetenciją, ko pasekoje Sprendimas negali būti laikomas teisėtu.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo Įmonės atstovai Įmonės skundą palaikė ir prašė jį tenkinti kaip pagrįstą.

10Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo Įmonės skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad Tarnybos sprendimas grindžiamas protingumo kriterijumi bei vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo, formuojančio vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus, 2004-11-29 sprendimu administracinėje byloje Nr. A5-918/2004, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis proporcingumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo mastas ir griežtumas turi būti proporcingi administravimo tikslui, kad Tarnybai keliamas uždavinys siekti, kad vykdant viešuosius pirkimus būtų taupiai naudojamos biudžeto lėšos.

11Tarnyba paaiškino, kad teisinius santykius viešųjų pirkimų srityje reglamentuoja specialus teisės aktas - Įstatymas. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Tarnyba yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, institucija. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte Tarnybai nustatyta funkcija kontroliuoti, kaip atliekant pirkimus laikomasi Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją. Tarnybos kontrolės funkcija įtvirtinta ir Tarnybos Nuostatų 6.5 punkte. Tai, kad Tarnybai Įstatymu nustatyta kontrolės funkcija, skunde pripažįsta ir Įmonė. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, siekiant, kad valstybės ir savivaldybių lėšos būtų naudojamos racionaliai. Todėl dauguma Įstatymo nuostatų yra imperatyvaus pobūdžio. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija nesilaiko Įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos, Tarnybai, vykdant kontrolės funkciją nustačius Įstatymo pažeidimus, suteikta teisė priimti privalomo pobūdžio sprendimus, - vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją: sustabdyti pirkimo procedūras, nutraukti viešąjį pirkimą, panaikinti arba pakeisti Įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus. Tarnybai kaip viešojo administravimo subjektui, įgaliojimai, teisės ir pareigos nustatytos būtent įstatymu (8 straipsnis). VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Būtinybė motyvuoti administracinius viešojo administravimo subjekto sprendimus yra vienas iš esminių administracinės teisės principų. Tam, kad Tarnyba, vykdydama jai Įstatymu nustatytus uždavinius ir funkcijas, galėtų priimti motyvuotus sprendimus, ji turi ištirti visas su konkrečiu pirkimu susijusias aplinkybes, - tiek pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą Įstatymo reikalavimams, tiek perkančiosios organizacijos kiekvieno priimto sprendimo atitikimą Įstatymo reikalavimams. Tarnyba, konstatuodama Įstatymo pažeidimus, turi tai pagrįsti nustatytais faktais. Šiuo konkrečiu atveju Tarnyba, vykdydama Įstatymu suteiktą kontrolės funkciją, ir revizuodama Įmonės 2008-06-05 posėdyje priimtus sprendimus, pirmiausia privalėjo visomis jai prieinamomis teisėtomis priemonėmis išsiaiškinti, ar tiekėjo UAB „Kamesta“ kvalifikacija atitinka/neatitinka Įmonės pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tarnyba sutinka, kad išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pirmiausia yra perkančiosios organizacijos pareiga. Tuo tarpu Tarnyba, kaip institucija, vykdanti Įstatymo laikymosi kontrolės funkciją, turi Įstatymu suteiktą teisę vertinti bet kurį perkančiosios organizacijos veiksmą ar priimtą sprendimą bet kuriame viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo etape. VAĮ įpareigoja bet kurį viešojo administravimo subjektą, tame tarpe ir Tarnybą, motyvuoti ir objektyviais duomenimis (nustatytais faktais) pagrįsti priimamus sprendimus. Todėl Tarnyba, priimdama sprendimą, kuris sukelia tam tikrų teisinių padarinių perkančiajai organizacijai, privalo ne tik konstatuoti Įstatymo pažeidimus, bet ir nurodyti faktus, kuriais remdamasi priėmė tokį sprendimą. Tam, kad Tarnybos Sprendimas įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo svarstyti tiekėjo UAB „Kamesta“ atitikimą nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams būtų pagrįstas ir teisėtas, Tarnyba iš pradžių privalėjo įvertinti perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir, remdamasi pateiktais kvalifikaciją įrodančiais dokumentais, tiekėjo UAB „Kamesta“ kvalifikaciją. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir remiantis Įmonės pozicija, lieka neaišku, kaip Tarnyba, nevertindama tiekėjų pasiūlymų, tiekėjų kvalifikacijos ir pan., galėtų vykdyti Įstatymu nustatytą kontrolės funkciją ir pagrįstai konstatuoti Įstatymo pažeidimus.

12Tarnyba pabrėžė, kad teisėtumo principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjektai griežtai laikytųsi teisės normų reikalavimų ir veiktų, neperžengdami kompetencijos ribų. Viešojo administravimo subjektams, priešingai nei privatiems asmenims, jų veikloje galioja taisyklė - leidžiama tik tai, kas nustatyta įstatyme. Teisėtumo principas, taip pat, būtų pažeistas, jei viešojo administravimo subjektas bandytų išplėsti savo kompetencijos ribas, ydingai aiškindamas įgaliojimus jam suteikiančių teisės aktų nuostatas. Tarnybai Įstatymu suteikta teisė kontroliuoti, kaip vykdant viešuosius pirkimus laikomasi Įstatymo reikalavimų, priimti perkančiąsias organizacijas įpareigojančius sprendimus. Pareiškėjas, pripažindamas, kad Įstatymas Tarnybai suteikia kontrolės funkciją, nepagrįstai susiaurina kontrolės funkcijos turinį. Priešingu atveju, viešųjų pirkimų reglamentavimas ir Tarnybos kaip viešųjų pirkimų politiką įgyvendinančios ir prižiūrinčios, kaip laikomasi Įstatymo reikalavimų, institucijos paskirtis taptų deklaratyvi. Įmonė tinkamai nevykdė pareigos išsiaiškinti, ar UAB „Kamesta“ kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir atmesdama šio tiekėjo net 1498333 Lt pigesni pasiūlymą, neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 2 d. nustatyto racionalaus lėšų naudojimo tikslo, todėl Tarnyba, vykdydama jai suteiktą kontrolės funkciją ir vadovaudamasi Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punkte suteiktomis teisėmis, priėmė Įmonę įpareigojantį Sprendimą.

13Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba, prieš priimdama Sprendimą, įvertino visas su šiuo viešuoju pirkimu susijusias aplinkybes, Sprendimas pagrįstas nustatytais faktais, juo siekiama pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo - racionalaus valstybės lėšų naudojimo.

14Teismo posėdžio metu atsakovo Tarnybos atstovė su Įmonės skundu nesutiko ir prašė Įmonės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepime į Įmonės skundą su Įmonės skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindamas, kad Įmonė pretenzijų nagrinėjimo procedūrų reglamento nesilaikė, į UAB „Kamesta“ prašymus sustabdyti darbų pirkimo konkursą nereagavo, o sustabdė, tik įsikišus Tarnybai. Neaiškūs Įmonės motyvai, kodėl pirmąja eile pirkime patvirtinta UAB „Sumeda“, kai UAB „Kamesta“ pasiūlyta kaina mažesnė 1498333 Lt, todėl Tarnyba teisingai reaguoja į neracionalų lėšų panaudojimą. Be to, UAB „Kamesta“ dalyvavo ir dalyvauja įvairiuose darbų pirkimo konkursuose, kuriuose darbai yra sudėtingi, juos atlieka laiku ir tinkamai, pristatyti apie tai atsiliepimai ir atliktų darbų sąrašai, tačiau Įmonė nepagrįstai atmeta UAB „Kamesta“ pasiūlymus, todėl Tarnyba kaip kontroliuojantis organas pasielgė teisingai, nes įvertinti turimą medžiagą ir gautas kontroliuojančios institucijos išvadas Įmonei būtina ir privalu.

16Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Kamesta“ atstovas su Įmonės skundu nesutiko ir prašė Įmonės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Įmonė 2008-06-05 protokolu Nr. 9

Nutarė

18atmesti Konkurso dalyvio UAB „Kamesta“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų (b.l.18-20).

192008-07-16 Tarnyba priėmė nutarimą Nr. 4S-2284 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“, kuriuo įpareigojo Įmonę panaikinti 2008-06-05 posėdyje priimtą sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Kamesta“ pasiūlymą ir įrašyti UAM „Sumeda“ pirmąja preliminarioje pasiūlymų elėje; bei įpareigojo iš naujo svarstyti tiekėjo UAB „Kamesta“ atitikimą Konkurso dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę (b.l.9-10).

20Teismas konstatuoja, kad teisinius santykius viešųjų pirkimų srityje reglamentuoja specialus teisės aktas - Įstatymas, kurio 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Tarnyba yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, institucija. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte Tarnybai nustatyta funkcija kontroliuoti, kaip atliekant pirkimus laikomasi Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją. Tarnybos kontrolės funkcija įtvirtinta ir Tarnybos Nuostatų 6.5 punkte.

21Teismas daro išvadą, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, siekiant, kad valstybės ir savivaldybių lėšos būtų naudojamos racionaliai, todėl dauguma Įstatymo nuostatų yra imperatyvaus pobūdžio. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija nesilaiko Įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos, Tarnybai, vykdant kontrolės funkciją nustačius Įstatymo pažeidimus, suteikta teisė priimti privalomo pobūdžio sprendimus, - vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją: sustabdyti pirkimo procedūras, nutraukti viešąjį pirkimą, panaikinti arba pakeisti Įstatymo reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus, ką numato Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punktas.

22Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra pabrėžęs, kad teisinės valstybės principas, įtvirtintas Konstitucijoje, suponuoja tai, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, visi pareigūnai turi veikti remdamiesi teise (Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas). Konstitucijoje įtvirtinti imperatyvai detalizuojami žemesnės galios teisės aktuose. VAĮ numato, kad įstatymo viršenybės principas reiškia, jog viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-02-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-55/2008). VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Būtinybė motyvuoti administracinius viešojo administravimo subjekto sprendimus yra vienas iš esminių administracinės teisės principų. Tam, kad Tarnyba, vykdydama jai Įstatymu nustatytus uždavinius ir funkcijas, galėtų priimti motyvuotus sprendimus, ji turi ištirti visas su konkrečiu pirkimu susijusias aplinkybes, - tiek pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą Įstatymo reikalavimams, tiek perkančiosios organizacijos kiekvieno priimto sprendimo atitikimą Įstatymo reikalavimams. Tarnyba, konstatuodama Įstatymo pažeidimus, turi tai pagrįsti nustatytais faktais. Ginčo atveju, Tarnyba, vykdydama Įstatymu jai suteiktą kontrolės funkciją, ir revizuodama Įmonės 2008-06-05 posėdyje (protokolas Nr.9) priimtus sprendimus, privalėjo visomis jai prieinamomis teisėtomis priemonėmis (perkančiosios organizacijos bei tiekėjo pateiktais dokumentais, kitų institucijų pateiktais dokumentais) išsiaiškinti, ar tiekėjo UAB „Kamesta“ kvalifikacija atitinka ar neatitinka Įmonės pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

23Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2004-11-29 sprendime administracinėje byloje Nr. A5-918/2004 konstatavo, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis proporcingumo principu, reiškiančiu, kad administracinio sprendimo mastas ir griežtumas turi būti proporcingi administravimo tikslui, Tarnybai keliamas uždavinys siekti, kad, vykdant viešuosius pirkimus, būtų taupiai naudojamos biudžeto lėšos.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-09-21 nutartyje (byla Nr. 3K-3-U6/2005) konstatavo, kad visos institucijos ar įstaigos privalo griežtai laikytis Įstatymo reikalavimų, nes viešųjų pirkimų reguliavimu siekiama užtikrinti, jog racionaliai ir taupiai būtų naudojamos valstybės lėšos, kad paslaugos būtų perkamos už palankią kainą, kad visiems asmenims, galintiems pateikti reikiamą prekę ar paslaugą, būtų sudarytos sąlygos pateikti savo pasiūlymą ir lygiomis galimybėmis su kitais dalyvauti pirkimo procedūrose.

25Teismas daro išvadą, kad išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pirmiausia yra perkančiosios organizacijos pareiga ir šią pareigą turi sąžiningai vykdyti perkančioji organizacija. O Tarnyba kaip institucija vykdanti Įstatymo laikymosi kontrolės funkciją, turi Įstatymu suteiktą teisę vertinti bet kurį perkančiosios organizacijos veiksmą ar priimtą sprendimą bet kuriame viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo etape. Todėl, kad būtų galima revizuoti perkančiosios organizacijos sprendimus, Įstatymo 16 straipsnio 3 dalis imperatyviai nustato, kad sprendimai privalo būti įforminti protokolais.

26Teismas daro išvadą, kad VAĮ įpareigoja bet kurį viešojo administravimo subjektą, tame tarpe ir Tarnybą, motyvuoti ir objektyviais duomenimis pagrįsti priimamus sprendimus. Todėl Tarnyba, priimdama sprendimą, kuris sukelia tam tikrų teisinių padarinių perkančiajai organizacijai, privalo ne tik konstatuoti Įstatymo pažeidimus, bet ir nurodyti faktus, kuriais remdamasi priėmė tokį sprendimą. Tam, kad Tarnybos Sprendimas įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo svarstyti tiekėjo UAB „Kamesta“ atitikimą nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams būtų pagrįstas ir teisėtas, Tarnyba iš pradžių privalėjo įvertinti perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir, remdamasi pateiktais kvalifikaciją įrodančiais dokumentais, tiekėjo UAB „Kamesta“ kvalifikaciją, ką tinkamai ir atliko.

27Išsamiai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad Tarnyba pagrįstai atliko jai priskirtus veiksmus, vertindama tiekėjo UAB „Kamesta“ kvalifikaciją, t.y. Tarnyba rėmėsi jai prieinamomis teisėtomis priemonėmis: UAB „Kamesta“ pateikta informacija, pirkimo Nr. 44456 pagrindu sudaryta viešojo pirkimo sutartimi, iš kurios Tarnyba nustatė, kad 2008-05-31 buvo įvykdyti darbai už 11035417,67 Lt, kad yra uždaryta net 19(devyniolika) sąvartynų Vilniaus regione; UAB „VAATC“ 2008-07-01 pažyma Nr. 1.13-302, kurioje nurodytos informacijos pagrindu Tarnyba padarė išvadą, kad UAB „Kamesta“ darbus atlieka gerai ir pagal nustatytą darbų vykdymo grafiką, todėl nustačiusi ir įvertinusi šiuos objektyvius duomenis, Tarnyba priėmė motyvuotą ir pagristą Sprendimą.

28Teismas daro išvadą, kad Tarnyba, nevertindama tiekėjų pasiūlymų, tiekėjų kvalifikacijos ir t.t., negalėtų vykdyti Įstatymu Tarnybai nustatytos kontrolės funkcijos ir pagrįstai konstatuoti Įstatymo pažeidimus.

29Be to, teismas konstatuoja, kad Įmonė tik po pakartotinio Tarnybos įpareigojimo (2008-07-16 Nr. 4S-2284) ginčijo Tarnybos teisę tikrinti viešojo pirkimo dalyvių kvalifikaciją. O pirmąjį Tarnybos įpareigojimą iš naujo vertinti dalyvių pasiūlymus (2008-04-28 Nr. 4S-1394), kurį priimdama, Tarnyba vertino dalyvio UAB „Kamesta“ pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų reikalavimams, Įmonė įvykdė, šio Tarnybos įpareigojimo neginčydama.

30Teismas daro išvadą, kad Tarnybai Įstatymu suteikta teisė kontroliuoti, kaip, vykdant viešuosius pirkimus, laikomasi Įstatymo reikalavimų, priimti perkančiąsias organizacijas įpareigojančius sprendimus, todėl Įmonė nepagrįstai susiaurina Tarnybos kontrolės funkcijos turinį. Tarnybos teisės (tame tarpe ir tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, jei yra įtarimas, kad sprendimas, jog tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, yra neteisėtas) yra būtinos ir privalomos Tarnybai vykdant kontrolės funkciją ir priimant teisėtus, nustatytais faktais pagrįstus sprendimus. Priešingu atveju, viešųjų pirkimų reglamentavimas ir Tarnybos kaip viešųjų pirkimų politiką įgyvendinančios ir prižiūrinčios, kaip laikomasi Įstatymo reikalavimų, institucijos paskirtis taptų deklaratyvi.

31Teismas daro išvadą, kad Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymu jai suteiktomis teisėmis ir siekdama Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo, objektyviai ir visapusiškai įvertino pateiktus dokumentus ir Sprendime pagrįstai konstatavo, kad Konkurso dalyvis UAB „Kamesta“, pateikęs net 1498333 Lt pigesnį pasiūlymą, nei kiti Konkurso dalyviai, buvo atmestas neteisėtai, Įmonei nepagrįstai konstatuojant, kad UAB „Kamesta“ neatitiko perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija netinkamai vykdė pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas UAB „Kamesta“ patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį ir tuo neužtikrino pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo - racionalaus ir tinkamo valstybės lėšų naudojimo.

32Teismas daro išvadą, kad Įmonės argumentai, jog Tarnyba, nagrinėdama tiekėjo UAB „Kamesta“ kvalifikaciją, pažeidė nepiktnaudžiavo įgaliojimais principą, yra nepagrįstas jokiais įrodymais, o grindžiamas tik prielaidomis ir samprotavimais, kuriais teismas neturi pagrindo remtis. t.y. Įmonė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kokias neteisėtas Tarnybai Įstatymu nustatytų teisių realizavimo formas, išeinančias už Įstatymu suteiktų teisių įgyvendinimo ribų, Tarnyba naudojo, taip pat, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Tarnyba, įgyvendindama Įstatymu jai nustatytas funkcijas ir naudodamasi Įstatymu suteiktomis teisėmis, be teisinio pagrindo pažeidė ar suvaržė Įmonės teises.

33Išsamiai, objektyviai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad Įmonė tinkamai nevykdė pareigos išsiaiškinti, ar Konkurso dalyvio UAB „Kamesta“ kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir atmesdama UAB „Kamesta“ 1498333 Lt pigesnį pasiūlymą minėto Konkurso metu, neužtikrino Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto racionalaus lėšų naudojimo tikslo, todėl Tarnyba, vykdydama jai suteiktą kontrolės funkciją ir vadovaudamasi Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punkte suteiktomis teisėmis, priėmė Įmonę įpareigojantį pagrįstą sprendimą.

34Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba, priimdama 2008-07-16 sprendimą Nr. 4S-2284, tinkamai vertino ginčo aplinkybes bei surinktus įrodymus, pagrįstai vadovavosi galiojančiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis Tarnybos veiklą, neperžengė Tarnybai suteiktų įgaliojimų ribų, pagrįstai siekė pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo - racionalaus valstybės lėšų panaudojimo, todėl Tarnybos Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o Įmonės skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

nusprendė:

36pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

37Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Vilnius ... 3. ... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 5. pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 6. Savo reikalavimus Įmonė pagrindė tuo, kad Įmonė yra atviro konkurso... 7. Įmonė paaiškino, kad Sprendimas priimtas, viršijant teisės aktų... 8. Įmonė pabrėžė, kad nei Įstatyme, nei Nuostatuose nėra įtvirtinta... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo Įmonės atstovai Įmonės skundą... 10. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo Įmonės skundą su skundu... 11. Tarnyba paaiškino, kad teisinius santykius viešųjų pirkimų srityje... 12. Tarnyba pabrėžė, kad teisėtumo principas reikalauja, kad viešojo... 13. Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba, prieš priimdama Sprendimą, įvertino... 14. Teismo posėdžio metu atsakovo Tarnybos atstovė su Įmonės skundu nesutiko... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepime į Įmonės skundą... 16. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Kamesta“... 17. Įmonė 2008-06-05 protokolu Nr. 9... 18. atmesti Konkurso dalyvio UAB „Kamesta“ pasiūlymą kaip neatitinkantį... 19. 2008-07-16 Tarnyba priėmė nutarimą Nr. 4S-2284 „Dėl viešojo pirkimo... 20. Teismas konstatuoja, kad teisinius santykius viešųjų pirkimų srityje... 21. Teismas daro išvadą, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose yra pabrėžęs,... 23. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2004-11-29 sprendime... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-09-21 nutartyje (byla Nr. 3K-3-U6/2005)... 25. Teismas daro išvadą, kad išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas,... 26. Teismas daro išvadą, kad VAĮ įpareigoja bet kurį viešojo administravimo... 27. Išsamiai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro... 28. Teismas daro išvadą, kad Tarnyba, nevertindama tiekėjų pasiūlymų,... 29. Be to, teismas konstatuoja, kad Įmonė tik po pakartotinio Tarnybos... 30. Teismas daro išvadą, kad Tarnybai Įstatymu suteikta teisė kontroliuoti,... 31. Teismas daro išvadą, kad Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymu jai suteiktomis... 32. Teismas daro išvadą, kad Įmonės argumentai, jog Tarnyba, nagrinėdama... 33. Išsamiai, objektyviai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus,... 34. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Tarnyba, priimdama... 36. pareiškėjo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 37. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...