Byla A-143-1552-14
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi su skundu (I t., b. l. 2–23) į Vilniaus apygardos

5administracinį teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. D1-347 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-347) su pakeitimais (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. D1-419 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-347 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę

6VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pakeitimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-419)).

7Pareiškėjas, pagrįsdamas savo reikalavimą, rėmėsi, be kita ko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Projektų administravimo

8ir finansavimo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės) (šiam ginčui taikytina 2010 m. gruodžio 1 d. redakcija, tokią poziciją patvirtino ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2002 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-83/2002)), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 patvirtintomis Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis (toliau – ir Rekomendacijos), pateikė iš esmės tokius argumentus.

9Dėl faktinių aplinkybių:

10Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2009 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-615 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-615) skyrė finansavimą projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004 „Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – ir Projektas), iš viso 32 221 000,00 Lt, iš jų 27 387 850,00 Lt (85 proc.) sudarė Europos Sąjungos (toliau – ir ES) lėšos, 4 833 150,00 Lt (15 proc.) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto finansavimas buvo nustatytas tarp trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo, Agentūra, APVA) ir Bendrovės 2009 m. gruodžio 3 d. sudarytoje Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. A/2009/NS/12 (toliau – ir Sutartis). Sutartyje neįtvirtinta nuostata, kad kurią nors dalį Projektui skirtos sumos apmoka Bendrovė.

11Dėl Bendrovės tariamai padaryto pažeidimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-889 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-889) Projektui skirtas finansavimas sumažintas beveik 5 proc. iki 30 640 200,00 Lt (ES lėšos – 26 044 170,00 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 4 596 030,00 Lt).

12Vadovaudamasi įsakymu Nr. D1-889, APVA vienašališkai pakeitė Sutarties specialiąsias sąlygas, sudarydama naują Sutarties priedą Nr. 2 „Projekto biudžetas“ (toliau – ir Projekto biudžetas), kuriame nustatyta nauja didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma

13(30 640 200,00 Lt). Projekto biudžeto 2 punkte „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai“ aiškiai nurodyta, kad Bendrovė prie Projekto savomis lėšomis neprisideda. Projekto biudžete 30 640 200,00 Lt suma pagal veiklas paskirstyta tokia tvarka: „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – 30 035 200,00 Lt; „Paslaugos“ – 470 000,00 Lt; „Projekto administravimas ir vykdymas“ – 135 000,00 Lt.

14Įgyvendinant Projektą, tarp Bendrovės ir rangovo uždarosios akcinės bendrovės „Sumeda“ (toliau – ir Rangovas, UAB „Sumeda“) sudaryta rangos sutartis Nr. 2009/4-35 „Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – ir Rangos sutartis). Visi Projekto darbai atlikti, faktiškai Rangovas atliko statybos darbų už 30 686 091,59 Lt sumą, tai pripažino ir APVA savo išvadoje. Taigi statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų atlikta už 650 891,59 Lt didesnę sumą, negu numatyta Projekto biudžete, šią sumą apmokėjo Bendrovė nuosavomis (regiono atliekų turėtojų) lėšomis 2011 m. rugsėjo 5 d. pavedimu. Projekto veiklai „Paslaugos“ išleista 214 700,00 Lt, t. y. 255 300,00 Lt mažiau, negu numatyta finansavimo suma, todėl Bendrovė kreipėsi į APVA, prašydama paminėtą nepanaudotą paramos sumą perkelti į Projekto veiklą „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, tačiau APVA 2011 m. rugpjūčio 1 d. rašte Nr. APVA-3649 nurodė, kad paminėta sutaupyta suma negali būti perkelta į kitą Projekto veiklą, kurioje buvo užfiksuotas paminėtas tariamas pažeidimas ir sumažintas finansavimas. Pareiškėjas pakartotinai to paties neprašė, dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

15Pareiškėjas pateikė APVA mokėjimo prašymą, prašydamas apmokėti likusius neapmokėtus, tinkamus finansuoti atliktus darbus. Iki mokėjimo prašymo pateikimo Rangovas buvo atlikęs darbų už 29 442 723,10 Lt, kurie buvo pripažinti tinkamais finansuoti iš 29 442 723,10 Lt sumos, atėmus pagal Rangos sutartį sulaikomas sumas (kurios būtų skirtos defektų taisymui, jeigu tokių atsirastų), t. y. 2 944 272,31 Lt, Rangovui sumokėta už darbus 26 498 450,79 Lt. Rangovas Bendrovei 2011 m. gegužės 20 d. pateikė apmokėti iš viso 4 187 640,80 Lt sumą: atliktų darbų aktą iš viso už 1 243 368,49 Lt ir PVM sąskaitą faktūrą, kurioje suma sumažinta 10 proc. (sulaikomų pinigų suma), t. y. 1 119 031,64 Lt; sąskaitą faktūrą sulaikytai sumai, iš viso už 3 068 609,16 Lt. Rangovas iš viso pagal Rangos sutartį atliko darbų ir pateikė PVM sąskaitas faktūras apmokėti už atliktus darbus 30 686 091,59 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad Rangovas atlikto darbų už 30 686 091,59 Lt, ši suma 650 891,59 Lt viršijo Projekto biudžetą statybos, rekonstravimo, remonto ir kitiems darbams, pareiškėjas pateikė APVA mokėjimo prašymą statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų dalyje tik likusiai tinkamai finansuoti išlaidų sumai, numatytai Projekto biudžete, t. y. prašė pripažinti tinkama finansuoti 3 536 749,21 Lt sumą. Taigi pareiškėjas prašė finansuoti tokią patirtų išlaidų sumą, kokia nurodyta Sutartyje su visais jos pakeitimais.

16APVA Pranešime dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo (toliau – ir Pranešimas) tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino 2 021 799,66 Lt, o tokiomis nepripažino 1 534 304,58 Lt išlaidų, nurodė, kad, vadovaudamasi Įsakymu Nr. D1-889, atima 1 534 304,58 Lt iš sulaikytos Rangovui mokėtinos sumos, o pastaruoju veiksmu, pareiškėjo nuomone, siekiama dar kartą taikyti Įsakyme Nr. D1-889 nurodytą sprendimą dėl Projekto finansavimo mažinimo. Be to, Pranešime pateikiamos niekaip su APVA įvardijamu 1 534 304,58 Lt sumos atėmimu nesusijusios nuorodos į ES teisės aktus. Su Pranešimu nepateiktas sprendimas dėl pareiškėjo deklaruotų ir Mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų netinkamumo finansuoti, todėl pareiškėjas kreipėsi į APVA 2011 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. (3.53) SD-687 (toliau – ir Kreipimasis). APVA kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – ir Finansų ministerija), prašydama pateikti išaiškinimą dėl išlaidų tinkamumo, perskirstant bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams skirtas paramos lėšas tarp projekto veiklų, kai pritaikytos finansinės korekcijos

17dėl nustatytų pažeidimų. Finansų ministerija atsakymą APVA pateikė 2012 m. sausio 4 d. APVA, atsakydama į Bendrovės 2012 m. sausio 6 d. raštą Nr. (3.59) SD-17 „Dėl projekto

18Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004 mokėjimo prašymo Nr. 11“, kuriame priminė APVA, kad negavo pagal Mokėjimo prašymą APVA neišmokėtų 1 534 304,58 Lt, 2012 m. sausio 13 d. rašte Nr. APVA-141 (toliau – ir Raštas), remdamasi Finansų ministerijos raštu, nurodė, kad negali apmokėti Mokėjimo prašyme deklaruotų ir neapmokėtų išlaidų.

19Dėl Rašto pareiškėjas pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 3R-40(AG-31/01-2011) skundo nepatenkino. Pareiškėjas pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. I-2712-643/2012 pagal pareiškėjo skundą atsakovui Agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kuriuo pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Agentūros sprendimą, kuriame 1 534 304,58 Lt suma pripažinta netinkama finansuoti, pripažinti paminėtą sumą tinkama finansuoti, įpareigoti Agentūrą imtis visų teisės aktuose nustatytų reikalingų veiksmų, kad pareiškėjui būtų apmokėta paminėta suma pagal Sutartį, 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: panaikino Agentūros 2011 m. rugpjūčio 26 d. pranešimą dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo kaip neteisėtą ir nepagrįstą, įpareigojo Agentūrą teisės aktuose nustatyta tvarka spręsti dėl pareiškėjo Mokėjimo prašymo, likusią skundo dalį atmetė (toliau – ir Teismo sprendimas). Šis sprendimas neskųstas apeliacine tvarka, taigi yra įsiteisėjęs ir vykdytinas.

20APVA 2013 m. balandžio 25 d. tyrimo išvadoje (toliau – ir Išvada) tariamai įgyvendino Teismo sprendimą, tačiau, siekdama išspręsti ir įforminti sprendimą dėl Mokėjimo prašymo Išvadoje, pažeidė teisės aktus. APVA, priimdama Išvadą, neįvykdė Teismo sprendimo, be teisinio pagrindo atnaujino 2008 m. tariamai padaryto pažeidimo tyrimo nagrinėjimą, dėl to priėmė neteisėtą Išvadą, o jos pagrindu buvo priimtas nepagrįstas ir neteisėtas Įsakymas Nr. D1-347. Įsakyme Nr. D1-347: nustatyta, kad ES finansinės paramos lėšų dalis, išskaičiuotina iš Projekto vykdytojo Agentūrai pateikiamų mokėjimo prašymų, yra 1 534 304,57 Lt, iš jų 1 304 158,88 Lt ES Sanglaudos fondo lėšos, 230 145,69 Lt – bendrojo finansavimo lėšos; sumažintas Projekto vykdytojui skirtas finansavimas 1 534 304,57 Lt: pakeistas Įsakymas Nr. D1-615, nurodant, kad bendra Projekto finansavimo suma yra 29 357 887,02 Lt, iš jų ES Sanglaudos fondo lėšos sudaro 29 954 203,97 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 4 403 683,05 Lt; Įsakymas Nr. D1-889 pripažintas netekusiu galios.

212012 m. gegužės 30 d. sudarytas šalių susitarimas prie Sutarties, kuriame Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sumažinta iki 30 241 300,00 Lt, iš buvusios numatytos 30 640 200,00 Lt sumos atėmus nepanaudotą 398 900,00 Lt sumą Sutartyje įtvirtintai veiklai „Paslaugos“ ir „Projekto administravimas“, tačiau net ir po šio susitarimo Sutartyje nustatytas finansavimas veikiai „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ išliko toks pat, t. y. 30 035 200,00 Lt. Minėtas Sutarties pakeitimas buvo įtvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-615 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. D1-1053). Taigi pareiškėjas, vykdydamas Projektą, nenukrypo nuo Sutarties bei kitų teisės aktų nuostatų, nepadarė jokių naujų pažeidimų, už kuriuos jam reikėtų taikyti sankcijas, ir Projektą įgyvendino tinkamai. Paminėtas Sutarties pakeitimas nesusijęs su pareiškėjo 2008 m. tariamai padarytu pažeidimu ir nesusijęs su Įsakymu Nr. D1-347 pritaikyta sankcija, todėl toliau skunde išdėstytos aplinkybės ne dėl šio pakeitimo, o dėl Įsakyme Nr. D1-889 ir Įsakyme Nr. D1-347 įtvirtintų Projekto finansavimo pakeitimų. Priėmus Įsakymą Nr. D1-347 ir galiojant Įsakymui Nr. D1-1053, galioja dvi Įsakymo Nr. D1-615 versijos, nustatančios skirtingą Projekto finansavimo sumą.

22Dėl Išvados ir Įsakymo Nr. D1-347:

23Nors Išvadoje APVA nurodė, kad įgyvendina Teismo sprendimą, tačiau iš pačios Išvados kaip procedūrinio dokumento bei joje nurodytų aplinkybių akivaizdu, jog APVA atnaujino 2008 m. tariamai padaryto pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kuri niekaip nesusijusi su Mokėjimo prašymo patikros ir patvirtinimo procedūra. APVA privalo vykdyti Taisyklėse apibrėžtą projekto išlaidų apmokėjimo procedūrą ir nustatyta forma patvirtinti Mokėjimo prašymą bei nurodyti išlaidų sumą, pripažintą tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (arba) išlaidų sumą, kuri pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis, pateikti argumentuotas tokio sprendimo priežastis, taip pat APVA privalo informuoti pareiškėją, jog šis, ištaisęs trūkumus (jeigu juos galima ištaisyti) dėl tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažintos sumos, gali pakartotinai kreiptis dėl šių išlaidų išmokėjimo su kitu mokėjimo prašymu, tačiau APVA neatlieka privalomų veiksmų, o tai traktuotina kaip pareiškėjo teisėtus interesus pažeidžiantis neveikimas. Remiantis Išvada, APVA ne tik nevykdo Teismo sprendimo, bet ir veikia priešingai pagrindinių teisės principų bei nagrinėjamą teisinį santykį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, neteisėtai delsia patvirtinti Mokėjimo prašymą pagal teisės aktuose nustatytą procedūrą. Aplinkybę, kad nėra jokios priežasties pripažinti netinkamomis finansuoti Mokėjimo prašyme nurodytas išlaidas, patvirtina Išvados turinys. Pažymėjo, kad teisės aktuose nustatytos galimos sankcijos už tariamus viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus Bendrovei jau taikytos ir realizuotos.

24Pagal Taisyklių 198 punktą (aktuali redakcija), atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir atsakovas, Ministerija), gavęs įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo (šiuo atveju Išvadą), neturi teisės keisti nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, sprendimą turi priimti, atsižvelgdamas į įgyvendinančiosios institucijos sprendime pateiktą pasiūlymą. Įsakymas Nr. D1-347 priimtas tik nepagrįstos ir neteisėtos Išvados pagrindu, todėl irgi yra neteisėtas. APVA, neturėdama teisinio pagrindo ir nesilaikydama teisės aktuose nustatytų tyrimo atnaujinimo terminų bei sąlygų, nepagrįstai atnaujino 2008 m. pareiškėjo tariamai įvykdyto ir 2010 m. rugsėjo 20 d. išvada užbaigto nagrinėti pažeidimo tyrimą (toliau – ir Pradinis tyrimas), viršydama savo kompetenciją, pažeisdama pamatinius dvigubos atsakomybės netaikymo bei konstitucinį lex retro non agit principą, už tą patį 2008 m. tariamai padarytą viešųjų pirkimų procedūros pažeidimą (praėjus 5 m. nuo tariamo pažeidimo padarymo dienos) antrą kartą siekė taikyti pakartotinę sankciją, pakeisdama Įsakyme Nr. D1-889 įgyvendintą Projekto finansavimo sumažinimą.

25Pareiškėjas, teigdamas, kad nėra teisinių prielaidų atnaujinti pradinio tyrimo procedūrą, rėmėsi Rekomendacijų 4, 10, 271 punktais, Taisyklių 197, 198, 1981 punktais, teisinės

26valstybės principu ir jo elementais, t. y. teisinio saugumo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl aplinkybių, laikytinų naujai paaiškėjusiomis (pavyzdžiui, 2010 m. spalio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P525-150/2010, 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P438-58/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P63-44/2012), 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas) bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A520-2324/2012 dėl senaties termino, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl atvejų, kai atsisakytina ginti viešąjį interesą, nurodė, kad: Pradinis tyrimas užbaigtas, Agentūrai priėmus 2010 m. rugsėjo 20 d. pažeidimo tyrimo išvadą (toliau – ir Pradinė išvada), kurios pagrindu pareiškėjui nuspręsta taikyti ir Įsakymu Nr. D1-889 pritaikyta sankcija, įgyvendinta Agentūrai vienašališkai pakeitus Sutarties specialiąsias sąlygas, sudarius naują Projekto biudžetą, t. y. pažeidimo nustatymo ir nagrinėjimo, sankcijos įgyvendinimo santykiai tarp šalių baigėsi ir tuo metu išspręsta susidariusi situacija dabar nebegali būti modifikuojama atgaline data; APVA pozicija, kad Teismo sprendimas laikytinas naujai paaiškėjusia aplinkybe, yra akivaizdžiai nepagrįsta (be kita ko, todėl, kad šis sprendimas nesusijęs su Pradiniu tyrimu, neegzistavo atliekant Pradinį tyrimą, taip pat remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P602-71/2012); APVA praleido teisės aktuose nustatytą terminą tyrimui atnaujinti (remiantis Taisyklių 1981 punktu, taikytinas 15 dienų terminas), todėl Agentūros Išvada, veiksmai, kuriais atnaujintas Pradinis tyrimas, neribojant atnaujinimo galimybės jokiais terminais nuo procedūros užbaigimo dienos, nesuderinami su gero administravimo principu bei su susiformavusių santykių stabilumo ir teisėtumo principu, dar daugiau, Pradinis tyrimas iš viso negalėjo būti atnaujintas, nes 1981 punktas į Taisykles įtrauktas tik nuo 2010 m. gruodžio 1 d.; negali egzistuoti situacija, kai viešojo administravimo institucijai nenustatytas joks terminas, per kurį ji gali imtis veiksmų, galinčių sukelti asmeniui neigiamas pasekmes, taigi nagrinėjamu atveju taikytinas senaties terminas, kuris yra suėjęs, nes nuo tariamo pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip 5 m. (taigi yra praėjęs ir pakankamai ilgas laikas spręsti, ar tuo metu pareiškėjo įvykdyti veiksmai atlikti tinkamai (nors pareiškėjas savo veiksmų tinkamumu neabejoja). Remiantis Išvada, Pradinis tyrimas iš esmės atnaujintas tik tam, kad būtų sudarytos sąlygos neteisėtai pakeisti įgyvendinto Įsakymo Nr. D1-889 turinį, t. y. vienintelė Išvadoje nurodyta „naujovė“ yra APVA pasiūlymas nepripažinti tinkama finansuoti Mokėjimo prašyme nurodytą 1 534 304,57 Lt sumą, panaikinant įgyvendintą Įsakymą Nr. D1-889 ir siūlant priimti naują. Išvadoje nepagrįstai keliami klausimai dėl to, ar APVA ankstesni pasiūlymai Ministerijai buvo tinkamai ar netinkamai įgyvendinti; Įsakyme Nr. D1-889 priimtas tik vienas sprendimas – sumažinti Projekto finansavimą, nors galėjo būti priimtas ir papildomas sprendimas grąžinti sumokėtų lėšų dalį.

27Remiantis Taisyklių 198 punktu, Ministerijai kaip tarpinei institucijai nesuteikta teisė panaikinti savo pačios priimtą sprendimą ar pakeisti jau įgyvendintą sprendimą. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktą, administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; taigi teisė panaikinti savo pačios priimtą įsakymą Ministerijai turėtų būti suteikta specialiame įstatyme, tačiau tokio įstatymo nėra. Be to, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ne tik neužtikrino tinkamo teisės aktų vykdymo, tačiau pats atliko veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 149 punktą.

28Remiantis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, kuriame apibrėžta klaidų sąvoka, Išvados teiginys, kad ankstesniame Ministerijos sprendime buvo galbūt netinkamai įgyvendintas APVA siūlymas dėl finansinės korekcijos taikymo, jokia prasme nelaikytinas technine klaida, kadangi tinkamas teisės normų taikymas yra viešojo administravimo subjekto teisės taikymo funkcijos įgyvendinimo išraiška ir esminis individualaus administracinio akto priėmimo tikslas. Pažymėjo, kad viešojo administravimo subjektų veikloje taikomas principas „viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“, todėl viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų priėmimas, viršijant kompetenciją, yra neteisėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-35/2010).

29Pareiškėjo nuomone, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, nagrinėjamu atveju pažeistas ir konstitucinis lex retro non agit principas.

30Įsakyme Nr. D1-889 taikyta sankcija (Projekto biudžeto sumažinimas 5 proc.) Įsakyme Nr. D1-347 iš esmės taikoma dar kartą, tačiau kita forma: Sutarties ir Projekto biudžeto pagrindu nustatytos ir leistinos patirti bei faktiškai patirtos Projekto vykdymo 1 534 304,57 Lt išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir ši suma išskaičiuojama iš pareiškėjo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, t. y. Išvados pagrindu priimto Įsakymo Nr. D1-347 sprendimai reiškia pakartotinos nuobaudos už tą patį pažeidimą įgyvendinimą faktiškai susiklosčiusiuose santykiuose, o tokia situacija prieštarauja non bis in idem principui.

31Priešingai negu teigė APVA, Europos Komisijos parengtose Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių (COCOF 07/0037/03-LT) nuostatose (toliau – ir Gairės) nenurodoma, jog taikant finansines pataisas turi būti atsižvelgiama į faktiškai patirtas Projekto išlaidas. APVA negali savo nuožiūra keisti Gairių nuostatų ir taikyti tokių sankcijų, kurios neįtvirtintos Gairėse ar kituose teisės aktuose, kaip tai buvo padaryta Išvadoje (vėliau ir Įsakyme Nr. D1-347). Taigi nagrinėjamu atveju Gairių nuostatos taikytos netinkamai.

32Dėl galimybės ginčyti 2008 m. įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros pažeidimo faktą:

33Įsakymo Nr. D1-347 pagrindu sudarytos teisinės situacijos absurdiškumą patvirtina faktas, jog, priėmus Įsakymą Nr. D1-347 ir juo panaikinus įgyvendintą Įsakymą Nr. D1-889, Išvadą

34kaip pažeidimo tyrimo procedūros nagrinėjimo dokumentą ir Įsakymą Nr. D1-347 Bendrovė gali, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymu (toliau – ir ABTĮ), nepraleisdama jame nustatytų terminų, skųsti ir ginčyti viešųjų pirkimų procedūros metu 2008 m. tariamai padarytą pažeidimą. Taigi Bendrovė turi teisę ginčyti prieš 5 m. padaryto tariamo pažeidimo aplinkybes

35ir apskritai galimybę skirti jai sankciją (taikyti finansinę korekciją), kuri įgyvendinta Įsakymu Nr. D1-889, kadangi Išvadoje nurodyta, kad ji pakeičia 2010 m. rugsėjo 20 d. pažeidimo tyrimo išvadą, taip yra atnaujinamas 2010 m. išspręstas tarp šalių kilęs ginčas.

36Net darant hipotetinę prielaidą, kad Pradinis tyrimas gali būti atnaujinamas ir toks atnaujinimas yra teisėtas (nors su tokia aplinkybe pareiškėjas kategoriškai nesutiko), pareiškėjas nesutiko su Išvadoje bei Įsakyme Nr. D1-347 nurodytais teiginiais, kad jis pažeidė viešojo pirkimo „Marijampolės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartynų uždarymo ir projektavimo darbai“ (pirkimo Nr. 58620) (toliau – ir Konkursas) procedūras ir / ar Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

37Nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir Viešųjų pirkimų tarnyba, VPT), nei Vilniaus apygardos administracinis teismas, nei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nekonstatavo, jog Konkurso procedūros atliktos neteisėtai, kad UAB „Kamesta“ atitiko Konkurso sąlygas, kad Konkurso laimėtoju turėjo būti pripažinta UAB „Kamesta“. Teismuose nenagrinėtas Konkurso procedūrų teisėtumo klausimas. Aplinkybė, jog pareiškėjas Konkurso procedūras vykdė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, nenustatyta ir neįrodyta. Be to, Konkursui pateikti UAB „Kamesta“ dokumentai patvirtino, kad ši įmonė neatitiko Konkurso kvalifikacinių reikalavimų ir pagal tuo metu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 7 dalį perkančioji organizacija turėjo atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Nors Išvadoje nurodyta, kad Bendrovė neįvykdė VPT įpareigojimo panaikinti 2008 m. birželio 5 d. posėdyje priimtą sprendimą įrašyti UAB „Sumeda“ pirmąja preliminarioje pasiūlymų eilėje ir įpareigojimo iš naujo svarstyti UAB „Kamesta“ atitikimą Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, ši APVA pozicija nepagrįsta, taip pat neturi reikšmės, kiek tai sietina su galimybe pareiškėjui taikyti finansinę korekciją. Taigi nepagristi ir kiti APVA teiginiai, jog pareiškėjas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

38Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, VPT priimto sprendimo galiojimas buvo sustabdytas ir Bendrovė neprivalėjo jo vykdyti bei turėjo teisę tęsti Konkurso procedūras. Bendrovė, siekdama racionaliai, efektyviai ir laiku panaudoti Konkursui skirtas ES lėšas, tęsė Konkurso procedūras ir 2008 m. birželio 5 d. sprendimo, kuriame nustatytos preliminarios eilės pirmoje vietoje buvo UAB „Sumeda“, pagrindu su UAB „Sumeda“ sudarė viešojo pirkimo sutartį, šis faktas, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos teismų praktika, reiškia, kad viešasis pirkimas pasibaigia. Pareiškėjui ir UAB „Sumeda“ sudarius sutartį, Konkurso procedūra buvo baigta, todėl objektyviai nebuvo įmanoma vykdyti VPT sprendimo, o reikalauti neįmanomo draudžia ir vienas iš pagrindinių teisės principų impossibilium nulla obligatio est.

39Taigi, pareiškėjo nuomone, Išvada ir Įsakymas Nr. D1-347 neatitinka Viešojo administravimo įstatyme nustatytų individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, kadangi Išvada ir jos pagrindu priimtas Įsakymas Nr. D1-347 nepagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o siūlomos taikyti poveikio priemonės yra nemotyvuotos, teisiškai negalimos taikyti. Išvada ir Įsakymu Nr. D1-347 iškreipiamas jau pasibaigusių santykių teisinis įvertinimas, ribojamos teisėtos subjektų teisės ir pareigos. Išvada yra neteisėta tiek dėl Pradinio tyrimo nagrinėjimo atnaujinimo, tiek dėl pareiškėjui siūlomos taikyti sankcijos ir jai įgyvendinti reikalingo naujai priimamo įsakymo, todėl Įsakymas Nr. D1-347 negali būti laikomas teisėtu, kadangi juo įgyvendinta neteisėta Išvada.

40Atsakovas atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 176–182) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

41Atsakovas nurodė, kad, Ministerijai gavus APVA pranešimą, jog, vykdydama viešąjį pirkimą „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“, Bendrovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą, vadovaujantis Taisyklėse įtvirtintomis nuostatomis, Įsakymu Nr. D1-889 pritaikyta 5 proc. finansinė pataisa iš ES struktūrinių fondų finansuojamam Projektui. APVA, pateikdama Išvadą, nurodė, kad: atnaujino 2010 m. rugsėjo 20 d. įtariamo pažeidimo išvadoje baigtą pažeidimo tyrimą bei atliko pakartotinį pažeidimo tyrimą ir nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 32 straipsnio 1 ir 7 dalių, 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimus, taip pat dėl atnaujinto pažeidimo tyrimo metu paaiškėjusių aplinkybių pateikė Ministerijai siūlymą priimti naują sprendimą dėl Projekto finansavimo sumažinimo 1 534 304,57 Lt ir netinkamų finansuoti išlaidų sumos išskaičiavimo iš Projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos. Ministerija, priimdama Įsakymą Nr. D1-347, atliko Taisyklių 198 punkte nurodytus veiksmus, t. y. gavusi atnaujinto pažeidimo tyrimo pagrindu priimtą sprendimą dėl pažeidimo, nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į Išvadoje APVA pateiktą pasiūlymą, priėmė Taisyklių 198.3 punkte įtvirtintą sprendimą.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 133–146) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Agentūros ir Ministerijos veiksmai, priimant skundžiamą įsakymą, atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra skirti finansinės paramos naudojimo teisėtumui užtikrinti, siekiant realiai pritaikyti dėl viešojo pirkimo pažeidimų paskirtą finansinę korekciją pareiškėjui. Skundžiamame įsakyme siekiama užtikrinti teisėtą finansinės paramos panaudojimą ir Teismo sprendimo įvykdymą. Įsakymas Nr. D1-347 užtikrina tinkamą ir realų finansinės korekcijos taikymą pareiškėjui ir sudaro teisinį pagrindą vėlesniems APVA sprendimams dėl pareiškėjo mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumo ar netinkamumo finansuoti. Įsakymu Nr. D1-347 pagrįstai pritaikyta finansinė korekcija, kadangi pareiškėjas, vykdydamas Konkursą, padarė Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvių normų pažeidimų. Pradinis tyrimas, užbaigtas surašius 2010 m. rugsėjo 20 d. išvadą, atnaujintas teisėtai, dėl būtinybės aiškiau argumentuoti bei motyvuoti pažeidimo faktinį ir teisinį pagrindą bei užtikrinti dėl pažeidimo skiriamos sankcijos tinkamą pritaikymą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Pažeidimo tyrimo atnaujinimo terminai nereglamentuoti, todėl nėra pagrindo konstatuoti jų pažeidimo, taip pat pareiškėjo prašymu taikyti senaties terminą pagal Reglamentą. Įsakyme Nr. D1-347 pritaikyta finansinė korekcija nepažeidžia non bis in idem principo, kadangi Įsakyme Nr. D1-889 paskirta sankcija nesukėlė realių pasekmių pareiškėjui ir dėl pažeidimo paskirta finansinė korekcija nebuvo tinkamai pritaikyta. Nėra pagrindo konstatuoti ir konstitucinio lex retro non agit principo pažeidimo. Įsakymas Nr. D1-347 nepažeidžia įstatymų viršenybės ar teisėtumo principo, kadangi, atnaujinus pažeidimo tyrimą, Įsakymas Nr. D1-889, kuriame paskirta sankcija dėl pažeidimo, savaime neteko galios ir jo panaikinimas Įsakyme Nr. D1-347 buvo tik formalus veiksmas.

44II.

45Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu

46(II t., b. l. 18–36) patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino Įsakymą Nr. D1-347 ir Įsakymą Nr. D1-419.

47Teismas nustatė, kad šioje administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą nagrinėjama, ar Įsakymas Nr. D1-347 bei Įsakymas Nr. D1-419 yra teisėti ir pagrįsti.

48Teismas pabrėžė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjas padarė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, todėl jam surašyta 2010 m. rugsėjo 20 d. įtariamo pažeidimo tyrimo išvada, kad jos pagrindu priimtas Įsakymas Nr. D1-889, kuriame pareiškėjo projekto finansavimas sumažintas nuo 32 221 000 Lt iki 30 640 200 Lt, tačiau byloje ginčas kyla dėl Įsakymo Nr. D1-347 bei Įsakymo Nr. D1-419 teisėtumo, kurie priimti 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvados pagrindu. Teismas konstatavo, kad tos pačios faktinės aplinkybės, kurios buvo žinomos iki 2010 m. rugsėjo 20 d. įtariamo pažeidimo tyrimo išvados surašymo, t. y. nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 4S-2284 „Dėl viešojo pirkimo procedūrų vertinimo“, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-4158-561/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-1493/2009, buvo iš naujo teisiškai įvertintos 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvadoje, kurioje remiamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nutarime, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-4158-561/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-1493/2009 nurodyta informacija. Vadinasi, 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvada, kurioje detaliau teisiškai įvertintos tos pačios faktinės aplinkybės, dubliuoja 2010 m. rugsėjo 20 d. įtariamo pažeidimo tyrimo išvadą, todėl joje konstatuojami tie patys pažeidimai, tik nurodomos tikslesnės Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Taigi pareiškėjui nepagrįstai ir neteisėtai Įsakyme Nr. D1-347 bei Įsakyme Nr. D1-419 antrą kartą už tuos pačius pažeidimus sumažinamas finansavimas, o tai pažeidžia konstitucinį teisinės valstybės principą, kurio sudėtinė dalis yra principas non bis in idem.

49Teismas taip pat pabrėžė, kad Įsakyme Nr. D1-889 pareiškėjui projekto finansavimas sumažintas nuo 32 221 000 Lt iki 30 640 200 Lt, o tai yra reali finansinė netektis, nes realiai buvo sumažintas finansavimas. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimai, kad pareiškėjas sutaupė, todėl nepajuto realaus finansinio poveikio, yra iracionalūs, nepagrįsti teisės nuostatomis.

50Teismas pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimo prasmė yra ta, kad Agentūra, nepateikdama jokių teisinių argumentų, negalėjo atsisakyti mokėti pareiškėjui finansines lėšas. Šiame teismo sprendime Agentūra buvo įpareigota tuos argumentus pateikti, bet, įvertinus 2013 m. balandžio 25 d. pažeidimo tyrimo išvadą, konstatuotina, kad Agentūra įvykdė teisinio argumentavimo pareigą, bet tie argumentai, juos įvertinus iš esmės, yra nepagrįsti, dubliuojantys 2010 m. rugsėjo 20 d. įtariamo pažeidimo tyrimo išvadą.

51Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, konstatavo, kad pareiškėjo skundas tenkintinas, o Įsakymas Nr. D1-347 ir Įsakymas Nr. D1-419 naikintini.

52Teismas pažymėjo, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas, nes pareiškėjo skundas patenkintas, o trečiojo suinteresuoto asmens argumentai paneigti (ABTĮ 44 str. 1 d.).

53III.

54Atsakovas apeliaciniu skundu (II t., b. l. 52–57) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

551. Teismas nepagrįstai konstatavo faktą, kad pareiškėjui Įsakymu Nr. D1-347 antrą kartą už tuos pačius pažeidimus buvo sumažintas finansavimas. Akivaizdu, kad dėl visų priimtų įsakymų pareiškėjas prie Projekto savo lėšomis turi prisidėti 1 534 304,58 Lt suma, kuri sudaro 5 proc.

56už pažeidimus pritaikytą finansinę korekciją, apskaičiuotą nuo pareiškėjo patirtų išlaidų sumos. Daugiau papildomų lėšų ar antrą kartą tų pačių finansinės korekcijos lėšų iš pareiškėjo nėra reikalaujama.

572. Finansinių korekcijų tikslas – kad dėl pažeidimo finansinės korekcijos dydžio išlaidas prisiimtų pats projekto vykdytojas. Su finansinių korekcijų tikslu yra nesuderinama situacija, kai projekto vykdytojas, atlikęs pažeidimą, nepatiria tiesioginių neigiamų pasekmių ir neprisiima atsakomybės visa pritaikytos finansinės korekcijos apimtimi, pavyzdžiui, atliekama mažesnė apimtis darbų ir dėl to projekto vykdytojas faktiškai nepatiria finansinės korekcijos dydžio išlaidų savo sąskaita arba sutaupo kitų veiklų dalyje lėšas ir jas siekia panaudoti sutarties, kurios atžvilgiu nustatytas pažeidimas, finansavimui.

583. Teisės aktuose yra numatyta galimybė tikslinti ar naikinti pažeidimo tyrimo išvadą. Pažeidimo tyrimo išvada susideda ne tik iš užfiksuotų faktinių aplinkybių, nustatytų pažeidimų konstatavimo, bet ir įgyvendinančiosios institucijos (APVA) siūlymų, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis dėl įvykdytų pažeidimų. Vėlesnės APVA pažeidimo tyrimo išvados tikslas yra ne dubliuoti pirmąją, o patikslinti pirmojoje pažeidimo tyrimo išvadoje pateiktus siūlymus, kokių tolimesnių veiksmų imtis dėl įvykdyto pažeidimo. Pagal Taisyklių nuostatas tyrimą dėl įtariamų pažeidimų atlieka ir faktą apie padarytus pažeidimus nustato APVA, kaip įgyvendinančioji institucija. Ministerija priima sprendimą dėl finansinės korekcijos taikymo. Teismui panaikinus skundžiamus įsakymus, o pareiškėjui neapskundus tyrimo išvados, susidaro neaiški teisinė situacija, kaip turėtų elgtis Ministerija, vykdydama Taisyklių 198 punkte įtvirtintą pareigą priimti sprendimą dėl finansinės korekcijos.

59Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniu skundu (II t., b. l. 39–46) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

601. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjas už tą patį pažeidimą yra baudžiamas du kartus, ir visiškai sprendime nevertino finansinių korekcijų taikymo teisinio reglamentavimo bei su tuo susijusių atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimų argumentų.

612. Teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su skundžiamo įsakymo teisiniais padariniais ir faktine situacija iki šio įsakymo priėmimo, todėl išvados dėl finansinės korekcijos finansinio poveikio ir įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms bei dvigubo baudimo yra nepagrįstos.

623. Teismas neteisingai vertino faktines aplinkybes, susijusias su atnaujintu pažeidimo tyrimu, bei nepagrįstai nusprendė, jog Išvada atkartojo Pradinę išvadą.

63Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l. 109–118) prašo atmesti apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

641. Pagal Rangos sutartį buvo atlikti joje numatyti darbai, o Bendrovė Rangovui sumokėjo tokią sumą, kokia buvo nurodyta Rangos sutartyje, kaip kaina už atliktinus darbus. Neginčytinu laikytinas objektyvus faktas, kad Ministerija savo valiniu sprendimu (Įsakymu Nr. D1-889) Bendrovei skyrė aiškiai apibrėžtą sankciją, kuri buvo įvykdyta ir realizuota. Tai, kad Ministerija, kaip ir Agentūra, nėra patenkintos tuo, kaip sankcija galiausiai realizavosi, nėra ir negali būti pagrindu įsikišti į jau pasibaigusius visuomeninius santykius bei Bendrovei dar kartą pritaikyti sankcijas už tą patį pažeidimą tokiu būdu, kuris tenkintų Ministeriją ir/ar APVA.

652. Bandė apskųsti Išvadą, tačiau, kaip paaiškino Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusia 2013 m. birželio 5 d. nutartimi, Išvada nėra dokumentas, kuris Bendrovei sukuria kokias nors teises ir pareigas, o todėl skundą priimti bei nagrinėti atsisakyta. Įsakymo Nr. D1-347 panaikinimas nesukuria jokio teisinio neaiškumo. Panaikinus šį įsakymą, neteisėta bei netekusia galios Ministerijos atžvilgiu laikytina ir Išvada, kuria paremtas įsakymas.

66Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l. 69–70) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

67Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pritaria atsakovo apeliaciniame skunde nurodytiems motyvams ir paaiškinimams dėl teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo.

68Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą (II t., b. l. 72–99) prašo atmesti apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

691. Teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno šalies išsakyto argumento tam, kad sprendimas būtų laikomas motyvuotu. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas baudžiamas du kartus už tą patį pažeidimą. Patyrė Įsakymo Nr. D1-889 pasekmes, nes šis įsakymas buvo realiai įgyvendintas. Įsakymu Nr. D1-347 pritaikyta papildoma (antra) sankcija už tą patį pažeidimą.

702. Pasvarstymai apie finansinių korekcijų tikslus ir kitus dalykus neturi jokios reikšmės – svarbu tai, kad Ministerija dėl Bendrovės padaryto viešųjų pirkimų pažeidimo priėmė aiškų sprendimą (suformulavo teises ir pareigas), ir, nepriklausomai nuo jokių Agentūros ar Ministerijos išvedžiojimų, nei Agentūra, nei Ministerija nebegali atgaline data pakeisti priimto ir įvykdyto sprendimo, taip pat negali priimti ir įgyvendinti dar vieną sprendimą dėl to paties dalyko.

713. Įsakymas Nr. D1-347, priimtas įgyvendinant neteisėtą Išvadą, tiesiogiai įsiterptų ir neteisėtai pakeistų teisinius santykius, kurie yra jau įgyvendinti (įvykę). Išvados sprendimai bei Įsakymas Nr. D1-347 tiesiogiai pažeidžia teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumo ir stabilumo principus bei jais sudaromos prielaidos paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą bei konstitucinį teisingumo principą.

724. Pradinė išvada ir Išvada dubliuoja viena kitą. Agentūra nežino, kokiu teisiniu pagrindu atnaujino pažeidimo tyrimą. Agentūra atnaujino pažeidimo tyrimo nagrinėjimą praėjus beveik penkeriems metams po tariamo pažeidimo įvykdymo dienos ir beveik trejiems metams po Pradinio tyrimo užbaigimo. Turėtų būti laikoma, jog yra suėjęs senaties terminas, ir prašo jį taikyti. Teisinėje valstybėje negali egzistuoti tokia situacija, kai viešojo administravimo institucijai nėra nustatytas joks terminas, per kurį pastaroji gali asmens atžvilgiu imtis veiksmų, kurie tam asmeniui gali sukelti neigiamas pasekmes.

735. Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nėra ir nebuvo numatyta galimybė įgyvendinti Išvadoje pateiktą siūlymą Ministerijai priimant naują sprendimą dėl pradinio pažeidimo, panaikinant ar pakeičiant jau įgyvendintą Įsakymą Nr. D1-889. Teisės normoms prieštaraujantys Išvadoje nurodyti sprendimai bei siūlymai, taip pat jų pagrindu priimtas Įsakymas Nr. D1-347 yra neteisėti ir negali sukelti Bendrovei jokių materialinių padarinių.

74Atsakovas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą (II t., b. l. 64–65) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

75Atsakovas nurodo, kad palaiko trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV.

78Apeliaciniai skundai atmestini.

79Iš bylos matyti, kad:

 1. 2009 m. spalio 16 d. Ministro Įsakymu Nr. D1-615 pareiškėjui buvo paskirtas

  8032 221 000,00 Lt dydžio Projekto finansavimas;

 2. 2009 m. lapkričio 10 d. Projektui įgyvendinti tarp pareiškėjo ir Rangovo (UAB „Sumeda“) buvo sudaryta Rangos sutartis, kurioje sutarties kaina be PVM nurodyta

  8132 220 396,17 Lt;

 3. 2009 m. gruodžio 3 d. Agentūra ir Bendrovė pasirašė Projekto finansavimo ir administravimo sutartį (Sutartį), pagal kurią didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta 32 221 000,00 Lt;
 4. 2010 m. spalio 27 d. Įsakymu Nr. D1-889 atsakovas pakeitė Įsakymą Nr. D1-615, sumažindamas Projektui skirtą finansavimą iki 30 640 200,00 Lt. Šis atsakovo įsakymas buvo priimtas, remiantis Agentūros parengta 2010 m. rugsėjo 20 d. Pradine išvada, kurioje buvo pasiūlyta taikyti pareiškėjui 5 proc. Sutarties sumos finansinę korekciją. Kaip matyti iš bylos, Įsakymas Nr. D1-615 buvo priimtas, atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 4S-2284 buvo konstatuoti pareiškėjo padaryti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimai ir pareiškėjas buvo įpareigotas panaikinti 2008 m. birželio 5 d. posėdyje priimtą sprendimą, kuriuo buvo atmestas tiekėjo UAB „Kamesta“ (kito pirkimo dalyvio) pasiūlymas ir UAB „Sumeda“ (Rangovas) buvo įrašyta pirmąja preliminarioje pasiūlymų eilėje, bei įpareigotas iš naujo svarstyti tiekėjo UAB „Kamesta“ atitikimą konkurso dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėjo skundas dėl šio Viešųjų pirkimų tarnybos nutarimo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. sprendimu, paliktu nepakeistu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi (administracinėje byloje Nr. A261-1493/2009), buvo atmestas;
 5. 2010 m. lapkričio 12 d. Agentūra, vadovaudamasi Įsakymu Nr. D1-889, sprendimu

  82Nr. APVA-6249 pakeitė Sutarties specialiąsias sąlygas ir specialiųjų sąlygų 2 priedą „Projekto biudžetas“, kuriame numatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma

  8330 640 200,00 Lt;

 6. 2011 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovė pateikė Agentūrai mokėjimo prašymą Nr. 9, kuriuo buvo prašoma pripažinti tinkama finansuoti 3 556 104,24 Lt išlaidų suma. Pareiškėjo teigimu, ši suma jo buvo apskaičiuota, atsižvelgiant į paminėtą Agentūros Projekto finansavimo sumažinimą iki 30 640 200,00 Lt ir šios sumos ribose;
 7. 2011 m. rugpjūčio 26 d. Agentūra pranešimu dėl paminėto mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo nurodė Pareiškėjui, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta tik

  842 021 799,66 Lt, o 1 534 304,58 Lt pripažinta netinkama finansuoti suma;

 8. Šis Agentūros (2011-08-26) pranešimas pareiškėjo buvo apskųstas teismui. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu (Teismo sprendimu, kuris buvo priimtas administracinėje byloje Nr. I-2712-643/2012, nebuvo apskųstas ir yra įsigaliojęs) šis pranešimas pripažintas teismo administraciniu sprendimu, buvo panaikintas ir Agentūra buvo teismo įpareigota teisės aktų nustatyta tvarka spręsti dėl paminėto mokėjimo prašymo Nr. 9.

85Iš pareiškėjo šioje administracinėje byloje skundžiamo atsakovo 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-347 (kuris atsakovo buvo patikslintas Įsakymu Nr. D1-419) bei Išvados (kuria remiantis buvo priimtas šis atsakovo įsakymas ir kuri laikytina šio įsakymo motyvuojamąja dalimi) matyti, kad, reaguodamas į paminėtą pareiškėjo 2011 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo prašymą Nr. 9 bei Teismo sprendimą, atsakovas, atsižvelgdamas į Išvadoje pateiktą siūlymą, atnaujino paminėtų pareiškėjo padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų tyrimą ir, kitaip negu Pradinėje išvadoje įvertinęs šiuos pažeidimus, pripažino netekusiu galios Įsakymą Nr. D1-889 bei paskyrė kitokią (negu Įsakymu Nr. D1-889 pritaikyta) Projekto finansavimo korekciją – finansavimo sumažinimą 1 534 304,57 Lt (I t., b. l. 104-111).

86Pasisakydama dėl Įsakymu Nr. D1-347 sukurtos situacijos, kolegija pažymi, kad, ją sprendžiant, yra būtina atsakyti į šiuos tarpusavyje susijusius klausimus: 1) ar atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, administruojantis Projekto vykdymo teisinius santykius, turi teisę panaikinti paties priimtą administracinį sprendimą; 2) ar Įsakymą Nr. D1-889 galima laikyti įvykdytu administraciniu sprendimu ta prasme, ar jis realiai sukėlė tam tikras (jame nurodytas) teisines pasekmes; 3) ar, priimdamas šį įsakymą, atsakovas pažeidė konstitucinį teisės taikymo principą non bis in idem.

87Pasisakydama pirmuoju iš nurodytų klausimu, kolegija pažymi, kad atsakovui, kaip viešojo administravimo subjektui, taikytinas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nurodytas įstatymo viršenybės principas suponuoja būtinumą atsakovui veikti (priimti su asmenų teisėmis ir pareigomis susijusius sprendimus) tik įstatymų pagrindu. Tai reiškia, kad sprendimas panaikinti tuo pačiu klausimu jau priimtą administracinį sprendimą (pripažinti jį netekusiu galios) turi būti pagrįstas nuoroda į įstatymą, kuriame tai leidžiama padaryti. Nei Išvadoje, nei pačiame Įsakyme Nr. D1-347 tokių nuorodų nėra (Įsakyme Nr. D1-347 nurodytose teisės normose yra kalbama apie bendrąsias ES paramos administravimo taisykles, tarp kurių nėra tiesiogiai aptarta situacija dėl anksčiau priimtų administracinių sprendimų panaikinimo). Todėl įstatymo viršenybės principo taikymo požiūriu aptariamas atsakovo įsakymas yra ydingas.

88Taisyklių 1981 punkte (2012-05-09 nutarimo Nr. 510 redakcija) nurodyta, kad jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo. Iš šios teisės normos matyti, kad naujas pažeidimo, dėl kurio jau buvo priimtas tam tikras sprendimas, tyrimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą. Išvadoje nėra nurodytos, palyginus su Pradinėje išvadoje aptartomis, naujos pareiškėjo padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo aplinkybės. Teismo sprendimas negali būti laikomas naujai paaiškėjusia aplinkybe Taisyklių 1981 punkto taikymo prasme, nes: pirma, tai procesinio pobūdžio Agentūrą įpareigojantis dokumentas, kuriame buvo sprendžiamas ne pareiškėjo padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų įvertinimo klausimas, o paminėto Agentūros 2011 m. rugpjūčio 26 d. pranešimo (sprendimo) teisėtumo ir pagrįstumo klausimas; antra, kaip matyti iš pirmiau nurodytų faktinių bylos aplinkybių, pastarasis Agentūros sprendimas buvo priimtas Įsakymu Nr. D1-889 padaryto Projekto finansavimo sumažinimo iki

8930 640 200,00 Lt kontekste, t. y. tarp pareiškėjo ir Agentūros (Ministerijos) kilęs ginčas dėl paminėto 2011 m. rugpjūčio 26 d. mokėjimo prašymo Nr. 9 atsirado atsakovo Įsakymu Nr. D1-889 nustatyto naujo Projekto finansavimo kontekste.

90Pasisakydama antruoju iš paminėtų klausimu, kolegija pažymi, kad, kaip jau buvo nurodyta įvardijant faktines bylos aplinkybes, Įsakymo Nr. D1-889 nuostata dėl Projekto finansavimo sumažinimo iki 30 640 200,00 Lt realiai buvo įgyvendinta Agentūros 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. APVA-6249, kuriuo buvo atitinkamai pakeistos Sutarties specialiosios sąlygos ir specialiųjų sąlygų 2 priedas. Todėl kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo šiuo klausimu padaryta išvada.

91Tai konstatavęs, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo skundžiamu Įsakymu Nr. D1-347 nustatytas Projekto finansavimo sumažinimas (1 534 304,57 Lt suma) laikytinas pakartotiniu Projekto finansavimo sumažinimu, padarytu už tą patį pažeidimą (Viešųjų pirkimų tarnybos 2008-07-16 nutarimu Nr. 4S-2284 konstatuotą pareiškėjo padarytą Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimą). Tai pirmosios instancijos teismo teisingai buvo įvertinta kaip principo non bis in idem pažeidimas.

92Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, taip pat pritardama pirmosios instancijos teismo nurodytiems argumentams, kolegija pripažįsta pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą pagrįstu ir teisingu.

93Taigi tenkinti atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus juose nurodytais motyvais pagrindo nėra. Kolegija nenustatė kitų, apeliaciniuose skunduose nenurodytų, pagrindų panaikinti arba pakeisti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą (ABTĮ 136 str.).

94Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

95Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinius skundus atmesti.

96Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau... 5. administracinį teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 6. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, ir Lietuvos... 7. Pareiškėjas, pagrįsdamas savo reikalavimą, rėmėsi, be kita ko, Lietuvos... 8. ir finansavimo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės) (šiam ginčui taikytina... 9. Dėl faktinių aplinkybių:... 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2009 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.... 11. Dėl Bendrovės tariamai padaryto pažeidimo Lietuvos Respublikos aplinkos... 12. Vadovaudamasi įsakymu Nr. D1-889, APVA vienašališkai pakeitė Sutarties... 13. (30 640 200,00 Lt). Projekto biudžeto 2 punkte „Projekto tinkamų finansuoti... 14. Įgyvendinant Projektą, tarp Bendrovės ir rangovo uždarosios akcinės... 15. Pareiškėjas pateikė APVA mokėjimo prašymą, prašydamas apmokėti likusius... 16. APVA Pranešime dėl mokėjimo prašymo Nr. 9 dalies MPD2 patvirtinimo (toliau... 17. dėl nustatytų pažeidimų. Finansų ministerija atsakymą APVA pateikė 2012... 18. Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-004 mokėjimo prašymo Nr. 11“, kuriame priminė APVA,... 19. Dėl Rašto pareiškėjas pateikė skundą Vyriausiajai administracinių... 20. APVA 2013 m. balandžio 25 d. tyrimo išvadoje (toliau – ir Išvada) tariamai... 21. 2012 m. gegužės 30 d. sudarytas šalių susitarimas prie Sutarties, kuriame... 22. Dėl Išvados ir Įsakymo Nr. D1-347:... 23. Nors Išvadoje APVA nurodė, kad įgyvendina Teismo sprendimą, tačiau iš... 24. Pagal Taisyklių 198 punktą (aktuali redakcija), atsakovas Lietuvos... 25. Pareiškėjas, teigdamas, kad nėra teisinių prielaidų atnaujinti pradinio... 26. valstybės principu ir jo elementais, t. y. teisinio saugumo, teisinio tikrumo... 27. Remiantis Taisyklių 198 punktu, Ministerijai kaip tarpinei institucijai... 28. Remiantis Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsniu, kuriame apibrėžta... 29. Pareiškėjo nuomone, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo... 30. Įsakyme Nr. D1-889 taikyta sankcija (Projekto biudžeto sumažinimas 5 proc.)... 31. Priešingai negu teigė APVA, Europos Komisijos parengtose Finansinių... 32. Dėl galimybės ginčyti 2008 m. įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros... 33. Įsakymo Nr. D1-347 pagrindu sudarytos teisinės situacijos absurdiškumą... 34. kaip pažeidimo tyrimo procedūros nagrinėjimo dokumentą ir Įsakymą Nr.... 35. ir apskritai galimybę skirti jai sankciją (taikyti finansinę korekciją),... 36. Net darant hipotetinę prielaidą, kad Pradinis tyrimas gali būti atnaujinamas... 37. Nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – ir Viešųjų... 38. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pritaikius reikalavimo... 39. Taigi, pareiškėjo nuomone, Išvada ir Įsakymas Nr. D1-347 neatitinka... 40. Atsakovas atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 176–182) prašė atmesti... 41. Atsakovas nurodė, kad, Ministerijai gavus APVA pranešimą, jog, vykdydama... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (I t., b. l. 133–146)... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Agentūros ir Ministerijos... 44. II.... 45. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 27 d. sprendimu... 46. (II t., b. l. 18–36) patenkino pareiškėjo skundą. Teismas panaikino... 47. Teismas nustatė, kad šioje administracinėje byloje pagal pareiškėjo... 48. Teismas pabrėžė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjas padarė... 49. Teismas taip pat pabrėžė, kad Įsakyme Nr. D1-889 pareiškėjui projekto... 50. Teismas pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 51. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, konstatavo, kad... 52. Teismas pažymėjo, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašymas priteisti... 53. III.... 54. Atsakovas apeliaciniu skundu (II t., b. l. 52–57) prašo panaikinti Vilniaus... 55. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo faktą, kad pareiškėjui Įsakymu Nr.... 56. už pažeidimus pritaikytą finansinę korekciją, apskaičiuotą nuo... 57. 2. Finansinių korekcijų tikslas – kad dėl pažeidimo finansinės... 58. 3. Teisės aktuose yra numatyta galimybė tikslinti ar naikinti pažeidimo... 59. Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliaciniu skundu (II t., b. l. 39–46)... 60. 1. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog pareiškėjas už tą patį... 61. 2. Teismas netyrė ir nevertino aplinkybių, susijusių su skundžiamo įsakymo... 62. 3. Teismas neteisingai vertino faktines aplinkybes, susijusias su atnaujintu... 63. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (II t., b. l.... 64. 1. Pagal Rangos sutartį buvo atlikti joje numatyti darbai, o Bendrovė... 65. 2. Bandė apskųsti Išvadą, tačiau, kaip paaiškino Vilniaus apygardos... 66. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (II... 67. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pritaria atsakovo apeliaciniame... 68. Pareiškėjas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą... 69. 1. Teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno šalies išsakyto argumento tam,... 70. 2. Pasvarstymai apie finansinių korekcijų tikslus ir kitus dalykus neturi... 71. 3. Įsakymas Nr. D1-347, priimtas įgyvendinant neteisėtą Išvadą,... 72. 4. Pradinė išvada ir Išvada dubliuoja viena kitą. Agentūra nežino, kokiu... 73. 5. Įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nėra ir nebuvo... 74. Atsakovas atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą (II... 75. Atsakovas nurodo, kad palaiko trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniame... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV.... 78. Apeliaciniai skundai atmestini.... 79. Iš bylos matyti, kad:
 1. 2009 m. spalio 16 d. Ministro... 80. 32 221 000,00 Lt dydžio Projekto finansavimas;
 2. 2009 m. lapkričio 10... 81. 32 220 396,17 Lt;
 3. 2009 m. gruodžio 3 d. Agentūra ir Bendrovė... 82. Nr. APVA-6249 pakeitė Sutarties specialiąsias sąlygas ir specialiųjų... 83. 30 640 200,00 Lt;
 4. 2011 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovė pateikė... 84. 2 021 799,66 Lt, o 1 534 304,58 Lt pripažinta netinkama finansuoti suma;... 85. Iš pareiškėjo šioje administracinėje byloje skundžiamo atsakovo 2013 m.... 86. Pasisakydama dėl Įsakymu Nr. D1-347 sukurtos situacijos, kolegija pažymi,... 87. Pasisakydama pirmuoju iš nurodytų klausimu, kolegija pažymi, kad atsakovui,... 88. Taisyklių 1981 punkte (2012-05-09 nutarimo Nr. 510 redakcija) nurodyta, kad... 89. 30 640 200,00 Lt kontekste, t. y. tarp pareiškėjo ir Agentūros... 90. Pasisakydama antruoju iš paminėtų klausimu, kolegija pažymi, kad, kaip jau... 91. Tai konstatavęs, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą,... 92. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, taip pat pritardama pirmosios... 93. Taigi tenkinti atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinius skundus... 94. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 95. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 27 d. sprendimą... 96. Nutartis neskundžiama....