Byla eB2-1421-259/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Ž. A. individualiai įmonei „Silentium“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Ž. A. individualiai įmonei „Silentium“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei Ž. A. individualiai įmonei „Silentium“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovė yra skolinga ieškovei 2477,15 Eur 2014 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu už pradinio kreditoriaus UAB „TELE2“ suteiktas mobiliojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugas. Minėto dydžio įsiskolinimo atsakovė nesumokėjo net ir po įspėjimo atsakovei dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo.

3Atsiliepime atsakovės Ž. A. individualios įmonės „Silentium“ savininkė Ž. A. nurodo, kad su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nesutinka, nes atsakovė neatitinka ĮBĮ įtvirtinto nemokumo kriterijaus ir turi visas galimybes tęsti veiklą. Šiuo atveju bankroto procedūra būtų žalinga tiek pačiai atsakovei, tiek jos kreditoriams, kadangi tik tęsdama veiklą atsakovė galėtų visiškai atsiskaityti su kreditoriais, kadangi atsakovės finansinė situacija nerodo akivaizdaus nemokumo, įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto realios turto vertės. Net ir darant prielaidą, kad atsakovė gali turėti finansinių sunkumų, tačiau nenustačius akivaizdžių nemokumo požymių, prioritetas turi būti teikiamas įmonės veiklos išsaugojimui.

4Klausimas iškelti atsakovės įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015 m. vasario 13 d. 11 val. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2015 m. sausio 30 d. paskelbta specialiame interneto tinklalapyje. Prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.

6Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki.

7Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

8Faktinis šioje byloje pareikšto reikalavimo iškelti bankroto bylą pagrindas – atsakovės įmonės nemokumas.

9Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1p.). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus teismui pateiktus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Taigi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne visiškai tikslius visų įmonės pradelstų konkretiems kreditoriams įsiskolinimų dydžius.

10Pagal LR individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. VĮ Registrų centro duomenimis nustatyta, kad Ž. A. individuali įmonė „Silentium“ nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų, nes atsakovės įmonės nuostatų 4.2 punktas numato, jog įmonės finansinė atskaitomybė nesudaroma, išskyrus atvejį, kai atsiranda įstatymų nustatyta prievolė ją sudaryti.

11Iš byloje kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovės įmonės savininkės pateikto atsakovės įmonės 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės balanse įrašyto turto vertė sudaro 109997,10 Eur, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudarė 26686,75 Eur, trumpalaikis turtas – 83310,36 Eur. Kaip patvirtina byloje esantys duomenys, atsakovės balanse įrašytą turtą iš esmės sudaro transporto priemonės, kurių reali vidutinė rinkos vertė yra kintanti. Šį argumentą patvirtina atsakovės byloje pateikta prekių, skirtų perparduoti judėjimo lentelė, kurioje nurodyta, jog transporto priemonių rinkos vertė 2014 m. gruodžio 31 d. yra 141230 Eur. Vidutinę transporto priemonių rinkos vertę patvirtina ir byloje pateikti išrašai iš VšĮ „Emprekis“. Tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai balanso duomenimis sudarė 114999,71 Eur, iš kurių – 44529,08 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Pagal pateiktą atsakovės įmonės kreditorių sąrašą nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 31 d. įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro ne mažiau kaip 44436,40 Eur. Pateiktas debitorių sąrašas patvirtina, kad kiti ūkio subjektai atsakovei skolingi 16251,33 Eur. Nors 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad įmonė 2014 metais turėjo 663,52 Eur nuostolių, tačiau net ir formaliai vertinant (nes turi būti vertinami ne atsakovės įsipareigojimai kreditoriams, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams) atsakovės turimo ir į balansą įrašyto turto bei atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis, neleidžia daryti išvados, kad atsakovė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme yra nemoki, todėl iškelti atsakovei bankroto bylą nėra teisinio pagrindo.

12Pažymėtina, jog atsakovė teismui pateikė nepilną finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22 straipsnio prasme, tačiau teismas tai vertina kaip įmonės finansinės apskaitos trūkumą, neįtakojantį bankroto bylos iškėlimui esminės aplinkybės – atsakovės aktualių pradelstų skolų santykio su į balansą įrašyto turto verte (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, jog įmonės savininkė Ž. A., pasirašiusi 2014 m. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, yra atsakinga už pateiktų duomenų teisingumą (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.).

13Be to, byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovė vykdo veiklą ir įsipareigojimus kreditoriams. Atsakovė yra kreipusis į VMI dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo (išdėstymo), taip pat sudarė mokestinės paskolos sutartį dėl 41415,60 Eur skolos grąžinimo termino atidėjimo/išdėstymo iki 2016 m. gruodžio 25 d. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, atsakovės įmonė 2015 m. sausio 20 d. duomenimis turi tik 5049,44 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešai skelbiamais duomenimis 2015 m. sausio 9 d. atsakovės skola biudžetui buvo 49,75 Eur, tačiau 2015 m. vasario 9 d. atsakovė nėra įsiskolinusi fondo biudžetui, įmonėje dirba 3 apdrausti asmenys (CPK 179 str. 3 d.). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2015 metais atsakovės atžvilgiu nėra iškeltos nė vienos bylos, kurioje jai būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Be to, byloje nėra duomenų apie atsakovės darbuotojų pretenzijas atsakovės įmonei dėl neatsiskaitymų ar duomenų, patvirtinančių atsakovės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tai reiškia, kad atsakovės įmonė šiuo metu neturi pirmos eilės kreditorių pagal išieškojimo eiliškumą ir nėra kitų nei nurodyta ieškinyje teisinių pagrindų pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalį bankroto bylos iškėlimui, nes teismas nenustatė, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Nors įmonės pradelstų įsipareigojimų ir balanse įrašytos turto vertės santykis implikuoja išvadą, jog atsakovės finansinė padėtis nėra labai gera, tačiau įrodymai apie vykdomą veiklą, jos planuojamas gauti pajamas patvirtina, kad bankroto bylos iškėlimas atsakovei prieštarautų bankroto proceso tikslams, dėl ko bankroto bylą atsakovei atsisakytina iškelti.

14Teismas pažymi, kad pagal ieškinyje dėstomas aplinkybes, kreipimosi į teismą pagrindas yra atsakovės neatsiskaitymas su ieškove, o skolos suma įmonei pati savaime nėra didelė (2477,15 Eur). Ieškovė nenurodė jokių aplinkybių bei duomenų, ar įsiskolinimą buvo siekta išieškoti teismine tvarka (ginčo teisenos tvarka arba supaprastinta bylų nagrinėjimo tvarka) ir tai patvirtinančių duomenų byloje nėra. Akcentuotina, jog bankroto bylos inicijavimas atsakovei negali būti taikomas kaip paslėptas skolos išieškojimo būdas, atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką. Ieškovė, laikanti save kreditoriumi, turi siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Vadovaujantis išdėstytu, spręstina, jog tai, kad atsakovė šiuo metu neatsiskaitė su ieškove, taip pat savaime nesudaro teisinio pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovei.

15Atsisakius iškelti atsakovės įmonei bankroto bylą, naikintinos Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 7d. nutartimi visų galimų atsakovės kreditorių reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės (ĮBĮ 9 str. 3 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, 10 straipsnio 1, 13 dalimis,

Nutarė

17Atsisakyti iškelti bankroto bylą Ž. A. individualiai įmonei „Silentium“ (juridinio asmens kodas 134070775) pagal ieškovės UAB „Noble Group“ pareiškimą.

18Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi visų galimų atsakovės kreditorių reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovei Ž. A. individualiai įmonei „Silentium“ (juridinio asmens kodas 134070775, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija) nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam ir kitam ilgalaikiam turtui, piniginėms lėšoms bei turtinėms teisėms, esantiems pas atsakovę ir/arba trečiuosius asmenis, taip pat atnaujinti atsakovės turto (lėšų) realizavimą ir išieškojimą vykdymo procese.

19Įsiteisėjus šiai nutarčiai, informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą paskelbti viešai specialioje interneto svetainėje.

20Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama... 3. Atsiliepime atsakovės Ž. A. individualios įmonės „Silentium“ savininkė... 4. Klausimas iškelti atsakovės įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.... 6. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 8. Faktinis šioje byloje pareikšto reikalavimo iškelti bankroto bylą pagrindas... 9. Įmonės nemokumas yra savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas... 10. Pagal LR individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Finansinės... 11. Iš byloje kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 12. Pažymėtina, jog atsakovė teismui pateikė nepilną finansinių ataskaitų... 13. Be to, byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovė vykdo... 14. Teismas pažymi, kad pagal ieškinyje dėstomas aplinkybes, kreipimosi į... 15. Atsisakius iškelti atsakovės įmonei bankroto bylą, naikintinos Kauno... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 17. Atsisakyti iškelti bankroto bylą Ž. A. individualiai įmonei „Silentium“... 18. Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m.... 19. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto... 20. Nutarties kopijas išsiųsti šalims.... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...