Byla 2-313-302/2017
Dėl sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Įžvalga“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1073-883/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ruvera“ dėl sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Įžvalga“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu atsakovės UAB „Ruvera“ sprendimą atsisakyti pateikti informaciją apie trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pirkimui „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pakruojo g. 10, Šiauliai, statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą, partnerius ir/arba subrangovus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016-10-21 atsakovės UAB „Ruvera“ sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Įžvalga“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas, remdamasis tuo, kad ieškovė UAB „LitCon“ pareiškė reikalavimą, kuris nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka ir grąžino jį ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK)137 str. 2 d. 1 p.).
 2. Teismas nustatė, kad pirkimą „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pakruojo g. 10, Šiauliai, statybos darbai“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, vykdo UAB „Ruvera“, kuri nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju šalių teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės).
 3. Įvertinęs VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2016-11-08 raštą, iš kurio matyti, kad VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atlieka Pirkimo procedūrų atitikimo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms vertinimą ir šiuo klausimu pateiks išvadą, bei Taisyklių 43 skyriaus „Skundų nagrinėjimas” nuostatas, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad, atlikus pirkimo vertinimą, VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra priimtą sprendimą ieškovė turės teisę apskųsti Taisyklėse nustatyta tvarka.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį ir ieškinį priimti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Skundžiamoje nutartyje nurodytos teisės aktų nuostatos netaikomos projektą įgyvendinančio subjekto ir įgyvendinant projektą Pirkime dalyvaujančių asmenų tarpusavio santykiams dėl tokio Pirkimo rezultatų. Teismo nurodytos teisės aktų nuostatos reglamentuoja juridinio asmens, kuris įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą, ir ES lėšas administruojančios ir skirstančios institucijos teisinius santykius dėl ES lėšų skyrimo ir neskyrimo privataus juridinio asmens projekto įgyvendinimui pagal tokio asmens pateiktą paraišką. Tuo tarpu tarp UAB „LitCon“, kaip viešo konkurso dalyvio, ir UAB „Ruverta“, kaip viešo konkurso organizatoriaus, yra susiklostę teisiniai santykiai, reguliuojami civilinės teisės normomis ir nagrinėjami CPK nustatyta tvarka.
  2. Atsakovės vykdomas Pirkimas yra viešas konkursas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.947 straipsnio prasme, o pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą civilines bylas dėl civilinio viešo konkurso teisinių santykių kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja apygardų teismai.
  3. VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros išvados dėl UAB „Ruvera“ veiksmų vykdant pirkimą neturės jokios įtakos UAB „LitCon“ teisėms ir pareigoms, nes tokios išvados yra skirtos išimtinai UAB „Ruvera“.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti UAB „LitCon“ ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Gavęs ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti neteisėtu atsakovės UAB „Ruvera“ sprendimą atsisakyti pateikti informaciją apie trečiojo asmens UAB „Įžvalga“ pirkimui „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Pakruojo g. 10, Šiauliai, statybos darbai“ pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą, partnerius ir/arba subrangovus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016-10-21 atsakovės UAB „Ruvera“ sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Įžvalga“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu, Šiaulių apygardos teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad tokie reikalavimai nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka, todėl ieškinį atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Tuo tarpu, apeliantės manymu, ieškiniu pareikšti reikalavimai, kyla iš viešo konkurso teisinių santykių, todėl ieškinys nagrinėtinas civilinio proceso tvarka apygardos teisme.
 4. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas. Kai asmuo, pateikdamas teismui ieškinį, netinkamai įgyvendina savo procesines teises, teismas atsisako priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies pagrindais.
 5. CPK 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja inter alia ginčus, kylančius iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. Civilinių bylų rūšinio teismingumo klausimus reglamentuoja CPK 26, 27 ir 28 straipsniai. CPK 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė rūšinio teismingumo taisyklė ir jos išimtys. Pagal ją visas civilines bylas pirmąja instanciją nagrinėja apylinkės teismai. Išimtiniai atvejai, kai dalį bylų pirmąja instancija nagrinėja apygardos teismai arba tik Vilniaus apygardos teismas, yra nustatyti atitinkamai CPK 27 ir 28 straipsniuose. Pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių.
 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2006, yra išaiškinęs, jog CPK 27 straipsnio 3 punkte apibrėžiama civilinių bylų kategorija, susijusi su viešu konkursu, vartotina VPĮ ir CK 6.947-6.952 straipsniuose reglamentuojamiems viešo konkurso sandoriams.
 7. Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 str.1 d.).
 8. Taigi viešas konkursas yra suprantamas kaip kelių asmenų varžybos, kurių tikslas yra atrinkti geriausią vykdytoją, t. y. geriausią pasiūlymą pagal nustatytas konkurso sąlygas. Konkurso institutu siekiama konkurso būdu pasiekti geriausią rezultatą už tam tikrą atlyginimą.
 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju apie Pirkimą 2016-09-20 buvo paskelbta viešai internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt (b.l. 9-10). Pirkimas yra atviras - Pirkime gali dalyvauti visi subjektai, atitinkantys kvalifikacijos reikalavimus (Konkurso sąlygų 3 skyrius „Kvalifikacijos reikalavimai“). Pirkimo sąlygose įtvirtinta, kad Pirkimo laimėtojas nustatomas pagal mažiausios pasiūlymo kainos kriterijų (Konkurso sąlygų 6.8 p.), kad Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų (Konkurso sąlygų 1.5 p.). Pirkimo sąlygose yra apibūdintas Pirkimo objektas (užduotis), nurodyta vieta, kurioje bus atliekama užduotis (Konkurso sąlygų 2.1 ir 2.9 p.); nustatyta per kiek laiko turi būti atlikti perkami darbai (Konkurso sąlygų 2.8 p.).
 10. Taigi, nors nagrinėjamu atveju projekto vykdytojas ir Pirkimo organizatorius nėra perkančioji organizacija VPĮ prasme, tačiau Pirkimas vykdomas siekiant, vadovaujantis lygiateisiškumo nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, panaudoti viešąsias Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, kas suponuoja išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš CK 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamų viešo konkurso sandorių, todėl toks ginčas turėtų būti nagrinėjamas civilinio proceso tvarka.
 11. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatos netaikomos projektą įgyvendinančio subjekto ir įgyvendinant projektą Pirkime dalyvaujančių asmenų tarpusavio santykiams dėl tokio Pirkimo rezultatų.
 12. Pačiose Taisyklėse įtvirtinta, kad jos nustato iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai, vertinimo, atrankos, finansavimo ir projektų įgyvendinimo tvarką (Taisyklių 1 p.).
 13. Įvertinus Taisyklių 43 skirsnio „Skundų nagrinėjimas“, būtent kuriuo skundžiamoje nutartyje vadovavosi pirmosios instancijos teismas, turinį, darytina išvada, kad minėto skirsnio nuostatos reglamentuoja tų ginčų, kurie kyla tarp pareiškėjų ir projektų vykdytojų bei įgyvendinančiųjų institucijų dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjamo tvarką. Taigi, akivaizdu, kad Taisyklės nereguliuoja teisinių santykių, kurie susiklosto tarp projekto vykdytojo ir jo paskelbtame pirkime dalyvaujančių subjektų. Tarp viešo konkurso dalyvio ir viešo konkurso organizatoriaus susiklosčiusius teisinius santykius reguliuoja civilinės teisės normos (CK 6.947-6.952 str.), o ginčai tarp minėtų subjektų yra nagrinėjami CPK nustatyta tvarka.
 14. Situacijos teisinio vertinimo nekeičia ir tai, kad VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atlieka Pirkimo procedūrų atitikimo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms vertinimą ir šiuo klausimu pateiks išvadą (b.l. 53). Sutiktina su apeliante, kad VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros išvados dėl UAB „Ruvera“ veiksmų vykdant pirkimą neturės jokios įtakos UAB „LitCon“ teisėms ir pareigoms, nes tokios išvados bus adresuotos išimtinai UAB „Ruvera“.
 15. Nurodytų argumentų kontekste spręstina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai ieškovės UAB „LitCon“ ieškinį, kaip nenagrinėtiną civilinio proceso tvarka, atsisakė priimti, todėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

8Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti UAB „LitCon“ ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai