Byla 2VP-12927-840/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio M. L. pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

2Teismas

Nustatė

3Antstolis M. L. pateikė teismui tvirtinti išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „NTG Lithuania“ ir skolininko V. V. 2020 m. balandžio 24 d. taikos sutartį vykdymo procese (vykdomi byla Nr. ( - )).

4Taikos sutartis patvirtinama ir vykdomoji byla nutraukiama.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta galimybė šalims taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

6Šalys bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo procese, gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 595 straipsnio 1 dalis). Tiek išieškotojas, tiek skolininkas turi teisę užbaigti vykdomąją bylą sudarydami taikos sutartį (CPK 639 straipsnio 4 punktas, 643 straipsnio 7 punktas). Šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis bei veikti vykdymo proceso eigą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis). Sudarydamos taikos sutartį vykdymo procese, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl teismo sprendimo įvykdymo sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą.

7CPK 595 straipsnyje numatyta, kad vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį, kurią antstolis, sustabdęs vykdomosios bylos vykdymą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo taikos sutarties gavimo perduoda apylinkės teismui. Teisėjas, gavęs pareiškimą patvirtinti taikos sutartį, pareiškimą išsprendžia pagal CPK 140 straipsnio 3 dalyje nurodytas taisykles (CPK 595 straipsnio 3 dalis).

8Susipažinus su teismui pateikta tvirtinti 2020 m. balandžio 24 d. išieškotojos UAB „NTG Lithuania“ ir skolininko V. V. vykdymo procese sudaryta taikos sutartimi, nustatyta, kad išieškotoja ir skolininkas gera valia susitarė dėl išieškotojos turimos reikalavimo teisės atsisakymo vykdomojoje byloje ir skolininko akcijų perleidimo išieškotojai. Taikos sutarties turinys nesudaro pagrindo spręsti apie sutartį sudariusių asmenų valios išraiškos ydingumą. Taikos sutartimi siekiama išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą, o vykdymo proceso dalyviams žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės. 2020 m. balandžio 24 d. taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių ar kitų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Byloje nesant duomenų, leidžiančių abejoti, kad šalių sudaryta taikos sutartis neatitinka jų tikrosios valios, nenustačius aplinkybių ir pagrindų, dėl kurių nebūtų galima tvirtinti šalių pateiktos taikos sutarties, taikos sutartis tvirtintina (CK 6.986 straipsnis, CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 595 straipsnio 3 dalis).

9Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, vykdomoji byla Nr. ( - ) nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 595 straipsnio 3 dalis, 629 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Vykdomąją bylą nutraukia antstolis (CPK 630 straipsnis).

10Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo vykdymo procese ir vykdomosios bylos nutraukimo pasekmės (Sutarties 11 punktas). Šalims išaiškintinos taikos sutarties sudarymo pasekmės, t. y., kad teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taip pat šalims išaiškintina, kad nutraukta vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.986 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1–2 dalimis, 290–291 straipsniais, ir 595 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Patvirtinti išieškotojos UAB „NTG Lithuania“ (juridinio asmens kodas 300059845, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.) ir skolininko V. V. (asmens kodas ( - ), ( - )) 2020 m. balandžio 24 d. vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. ( - )) sudarytą taikos sutartį:

14Išieškotojas UAB „NTG Lithuania“ ir skolininkas V. V., kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas iš šių asmenų atskirai – Šalimi, siekdamos taikiai užbaigti antstolio M. L. vykdomąją bylą Nr. ( - ), vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 595 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdamos į tai, kad skolininkui V. V. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1470 vnt. arba 49,00 % įmonės UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), ( - )) 10,00 Eur nominalios vertės akcijų, susitarė:

151.

16Išieškotojas UAB „NTG Lithuania“ (toliau – ir Išieškotojas) atsisako skolininko V. V. (toliau – ir Skolininkas) atžvilgiu visų reikalavimų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal antstoliui M. L. vykdymui pateiktą 2020 m. kovo 25 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-5990-717/2020.

172.

18Skolininkas perleidžia Išieškotojui nuosavybę į Skolininko turimas 1470 vnt. arba 49,00 procentus įmonės UAB „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - ), ( - )) 10,00 Eur (dešimt eurų) nominalios vertės akcijų.

193.

20Šalys pažymi, kad visi klausimai dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo yra išspręsti ir tokių vykdymo išlaidų viena iš kitos nereikalauja.

214.

22Skolininkas patvirtina ir garantuoja, kad jo buvimo UAB „( - )“ direktoriumi laikotarpiu:

234.1.

24UAB „( - )“ nėra pažeidusi jokių esminių įsipareigojimų. Nėra jokių sutarčių ar sąlygų, kurios suteikia ar suteiks trečiosioms šalims teises iš esmės padidinti bendrovės įsiskolinimus ar panaikins kokią nors bendrovės esminę materialią teisę;

254.2.

26UAB „( - )“ nėra sudariusi jokių sutarčių, nėra prisiėmusi jokių neatskleistų esminių įsipareigojimų, pagal kuriuos bendrovė garantuotų už trečiųjų šalių įsipareigojimus, taip pat bendrovė nėra užtikrinusi jokių esminių trečiųjų šalių įsipareigojimų jokiais kitais būdais. Bendrovė nėra sudariusi jokių neatskleistų neįprastų sutarčių ir / ar prisiėmusi neatskleistų neįprastų įsipareigojimų, pažeidžiančių bendrovės interesus.

274.3.

28Už 4.1.–4.2 aukščiau nurodytų patvirtinimų ir garantijų pažeidimą Skolininkas bus atsakingas asmeniškai.

295.

30Šalys susitaria, 4.1.–4.2 punktuose pateikti Skolininko patvirtinimai ir garantijos netaikomi Skolininko verslo, tapataus ar panašaus į Išieškotojo (transporto pervežimo, logistikos, sandėliavimo, muitinės tarpininko) vykdymą, įsigijimą, turėjimą nuosavybės teise, valdymą, kontrolę, dalyvavimą ir (ar) investavimą (tiesiogiai ir netiesiogiai, individualiai ir kartu su kitais asmenimis) į asmenį, užsiimantį šiame punkte nurodyta veikla, praeities, dabarties ir ateities laikotarpiais. Išieškotojas tiek pats, tiek per susijusius ar kontroliuojančius asmenis įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų Skolininkui dėl šiame punkte apibrėžtos veiklos.

316.

32Išieškotojas patvirtina, kad Skolininkas yra gražinęs visą jo dispozicijoje likusį UAB „( - )“ turtą bei darbo priemones, o taip pat pareiškia, kad jokių turtinių ir/ ar neturtinių pretenzijų Skolininkui dėl jo darbinės veiklos, susijusios su UAB „( - )“ vadovo pareigomis, neturi.

337.

34Šalys patvirtina, kad, joms pasirašius bei teismui patvirtinus šią taikos sutartį, neturės ir nereikš viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su antstolio M. L. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) keltais reikalavimais.

358.

36Šalys susitaria, kad neatlygina viena kitai jų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

379.

38Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (jei jų butų), valstybės naudai įsipareigoja sumokėti Skolininkas.

3910.

40Ši sutartis įsigalioja nuo nutarties, kuria ji patvirtinama teisme, įsigaliojimo momento.

4111.

42Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo vykdymo procese ir vykdomosios bylos nutraukimo, procesinės teisinės pasekmės.

4312.

44Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) atitenka sutartiems šalims bei 1 (vienas) egzempliorius antstoliui M. L., kuris šį egzempliorių teiks teismui.

4513.

46Šalys, pasirašydamos šią sutartį, patvirtina, kad šios sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka šalių išreikštą valią.

47Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Joana Kvaselytė... 2. Teismas... 3. Antstolis M. L. pateikė teismui tvirtinti išieškotojos uždarosios akcinės... 4. Taikos sutartis patvirtinama ir vykdomoji byla nutraukiama.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1... 6. Šalys bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo procese, gali baigti... 7. CPK 595 straipsnyje numatyta, kad vykdymo proceso metu išieškotojas ir... 8. Susipažinus su teismui pateikta tvirtinti 2020 m. balandžio 24 d.... 9. Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, vykdomoji byla Nr. ( - )... 10. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.986 straipsniais,... 12. Pareiškimą tenkinti.... 13. Patvirtinti išieškotojos UAB „NTG Lithuania“ (juridinio asmens kodas... 14. Išieškotojas UAB „NTG Lithuania“ ir skolininkas V. V., kartu vadinami... 15. 1.... 16. Išieškotojas UAB „NTG Lithuania“ (toliau – ir Išieškotojas) atsisako... 17. 2.... 18. Skolininkas perleidžia Išieškotojui nuosavybę į Skolininko turimas 1470... 19. 3.... 20. Šalys pažymi, kad visi klausimai dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo yra... 21. 4.... 22. Skolininkas patvirtina ir garantuoja, kad jo buvimo UAB „( - )“... 23. 4.1.... 24. UAB „( - )“ nėra pažeidusi jokių esminių įsipareigojimų. Nėra jokių... 25. 4.2.... 26. UAB „( - )“ nėra sudariusi jokių sutarčių, nėra prisiėmusi jokių... 27. 4.3.... 28. Už 4.1.–4.2 aukščiau nurodytų patvirtinimų ir garantijų pažeidimą... 29. 5.... 30. Šalys susitaria, 4.1.–4.2 punktuose pateikti Skolininko patvirtinimai ir... 31. 6.... 32. Išieškotojas patvirtina, kad Skolininkas yra gražinęs visą jo... 33. 7.... 34. Šalys patvirtina, kad, joms pasirašius bei teismui patvirtinus šią taikos... 35. 8.... 36. Šalys susitaria, kad neatlygina viena kitai jų patirtų bylinėjimosi... 37. 9.... 38. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (jei jų butų),... 39. 10.... 40. Ši sutartis įsigalioja nuo nutarties, kuria ji patvirtinama teisme,... 41. 11.... 42. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties... 43. 12.... 44. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais... 45. 13.... 46. Šalys, pasirašydamos šią sutartį, patvirtina, kad šios sutarties sąlygų... 47. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...