Byla e2-15377-947/2020
Dėl draudiminės išmokos priteisimo, trečiasis asmuo V. P

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančios per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl draudiminės išmokos priteisimo, trečiasis asmuo V. P..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (toliau – atsakovė) 132,06 Eur draudiminę išmoką, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje nurodė, jog ieškovė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių pagrindu sudarė draudimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė VOLVO XC90, v. n. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė, už autoavarijos metu padarytą žalą. 2019 m. liepos 11 d. kelyje ( - ) įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė FIAT DUCATO, v. n. ( - ) Įvykio kaltininku nurodytas atsakovei priklausančios transporto priemonės VOLVO XC90, v. n. ( - ) valdytojas. Su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas neįvykdė įstatyminės prievolės raštu pranešti draudikui per 3 darbo dienas apie eismo įvykį. Atsakovė nepateikė informacijos apie įvykio aplinkybes, nepateikė transporto priemonės apžiūrai ir nuotraukų, nebendradarbiavo, įvykio aplinkybių nenurodė. 2019 m. liepos 26 d. ieškovė pateikė atsakovei prašymą pranešti apie įvykį ir jo aplinkybes, tačiau atsakovė nereagavo. Ieškovė, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, išmokėjo 660,30 Eur draudimo išmoką dėl FIAT DUCATO, v. n. ( - ) apgadinimų. Draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nesilaikė atsakingo draudiko nurodymų, duotų po eismo įvykio, todėl ieškovė įgijo 132,06 Eur reikalavimo teisę į atsakovę.

6Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio kopija bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 terminas atsiliepimui į patikslintą ieškinį pateikti, buvo įteikti tinkamai 2020 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į patikslintą ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7Trečiasis asmuo atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti tinkamai 2020 m. liepos 3 d. asmeniškai pasirašant.

8Teismas

konstatuoja:

9vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti patikslintą ieškinį visiškai.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė sudarė draudimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė VOLVO XC90, v. n. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2019 m. liepos 11 d. ( - ) įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė FIAT DUCATO, v. n. ( - ) Įvykio kaltininku nurodytas atsakovei priklausančios transporto priemonės VOLVO XC90, v. n. ( - ) valdytojas. 2019 m. liepos 26 d. ieškovė pateikė atsakovei prašymą pranešti apie įvykį ir jo aplinkybes, tačiau atsakovė nereagavo. Ieškovė išmokėjo 660,30 Eur draudimo išmoką dėl FIAT DUCATO, v. n. ( - ) apgadinimų. Ieškovė įgijo 132,06 Eur reikalavimo teisę į atsakovę.

11Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. ( - ) ir draudimo sutarties liudijimas, eismo įvykio deklaracija, draudžiamojo įvykio tyrimo aktas, sąskaitos išrašas, pretenzija.

12Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas patikslintą ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad atsakovė atsiliepimo nepateikė, bylos eiga nesidomėjo, buvo pasyvi, nesinaudojo rungimosi teise.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2013).

14Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis numato, kad su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas ir pretenziją dėl padarytos per eismo įvykį žalos teikiantis asmuo privalo pateikti draudikui arba biurui turimus eismo įvykio ir žalos įrodymus, padėti jiems nustatyti įvykio aplinkybes ir žalos dydį, laikytis draudiko ar biuro nurodymų, jeigu jie buvo duoti, leisti draudikui ar biurui ištirti per eismo įvykį padarytos žalos priežastis ir nustatyti jos dydį.

15Su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas neįvykdė įstatyminės prievolės raštu pranešti draudikui per 3 darbo dienas apie eismo įvykį. Atsakovė nepateikė informacijos apie įvykio aplinkybes, nepateikė transporto priemonės apžiūrai ir nuotraukų, nebendradarbiavo, įvykio aplinkybių nenurodė. 2019 m. liepos 26 d. ieškovė pateikė atsakovei prašymą pranešti apie įvykį ir jo aplinkybes, tačiau atsakovė nereagavo. Ieškovė, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, išmokėjo 660,30 Eur draudimo išmoką. Draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nesilaikė atsakingo draudiko nurodymų, duotų po eismo įvykio. Ieškovė įgijo 132,06 Eur reikalavimo teisę į atsakovę. Todėl iš atsakovės ieškovei priteisiama 132,06 Eur draudiminė išmoka.

16CK 6.210 straipsnyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalies). Kadangi atsakovė prievolės tinkamai nevykdė, iš jos priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (132,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. birželio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

17Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos ieškovei – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

18Valstybė šioje byloje patyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 5 Eur, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

20patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovei AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiai per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ), įmonės kodas ( - ), 132,06 Eur (vieno šimto trisdešimt dviejų eurų 6 ct) draudiminę išmoką, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (132,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. birželio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

22Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Žeromskytė-Stanienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AAS... 3. Teismas... 4. ieškovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA... 5. Patikslintame ieškinyje nurodė, jog ieškovė transporto priemonių... 6. Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio kopija bei teismo pranešimas,... 7. Trečiasis asmuo atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, procesiniai... 8. Teismas... 9. vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė sudarė... 11. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: transporto priemonių valdytojų... 12. Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1... 14. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės... 15. Su eismo įvykiu susijęs transporto priemonės valdytojas neįvykdė... 16. CK 6.210 straipsnyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 17. Patikslintą ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteisiamos... 18. Valstybė šioje byloje patyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovei AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiai per... 22. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...