Byla eAS-995-438/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą atsakovui Elektrėnų savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – ir Skyrius) 2015 m. gegužės 26 d. per EPP sistemą padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-06-140626-00044.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Pateikti rašytiniai įrodymai ir pareiškėjo paaiškinimai patvirtina, kad vėliausiai 2015 m. kovo 27 d. pareiškėjui tapo žinoma apie 2014 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-06-140626-00044, todėl paskutinė skundo teismui padavimo diena – 2015 m. balandžio 27 d. Teismas pažymėjo, kad būtent 2015 m. kovo 27 d. pareiškėjas atliko patikrinimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi ir būtent 2015 m. kovo 27 d. surašė patikrinimo aktą Nr. LDIPA-00-150327-00045, kurio išvadose konstatavo, jog skundžiamas statybos leidimas, išduotas 2014 m. birželio 26 d. Nr. LNS-06-140626-00044 pagal projektą Nr. 07.26.01-TP „Traškučių gamybos cecho statyba“, išduotas neteisėtai.

8Pareiškėjas skundą teismui padavė 2015 m. gegužės 26 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs skundo padavimo teismui terminą.

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas skundą atsisakė priimti, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

10III.

11Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo minėtą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

12Atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teisingai pasisakė dėl pažeidimo paaiškėjimo datos (2015 m. kovo 27 d.), tačiau taikė neteisingą terminą skundui paduoti. Esant specialiojo įstatymo nustatytam kitokiam nei ABTĮ terminui, taikytinas specialusis įstatymas – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytas dviejų mėnesių terminas. Šis terminas skaičiuotinas nuo dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai, priėmimo dienos.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2015 m. gegužės 26 d. per EPP sistemą pateikė skundą teismui, kuriame prašė panaikinti Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-06-140626-00044.

17Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, motyvuodamas tuo, kad vėliausiai 2015 m. kovo 27 d. pareiškėjui tapo žinoma apie 2014 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-06-140626-00044, tačiau pareiškėjas skundą teismui padavė tik 2015 m. gegužės 26 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs skundo padavimo teismui terminą.

18Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo atskirajame skunde pateiktais argumentais ir pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas teisingai išsiaiškino faktines bylos aplinkybes (kad vėliausiai 2015 m. kovo 27 d., kai buvo surašytas Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas, pareiškėjui tapo žinoma apie 2014 m. birželio 26 d. išduotą statybos leidimą Nr. LNS-06-140626-00044 ir kad skundas teismui paduotas 2015 m. gegužės 26 d.), teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias termino skundui paduoti skaičiavimą.

19ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog iki Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) jokių specialių nuostatų, siekiant realizuoti teisę (ir pareigą) savo iniciatyva kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, nebuvo, todėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 30 dalyje nurodyti viešojo administravimo subjektai (valstybinės priežiūros institucijos) privalėjo laikytis bendrųjų proceso taisyklių, įskaitant reikalavimą paisyti įstatymuose nustatytų procesinių terminų skundui (prašymui) teismui pateikti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-120/2012).

20Tuo tarpu šiuo metu galiojančio Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į teismą. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto arba kt.), priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai prieš kreipimąsi į teismą pateikiamas privalomasis nurodymas neteisėtą administracinį aktą išdavusiai institucijai.

21Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tuo atveju, kai į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo kreipiasi valstybinės priežiūros institucija, taikytinas ne bendrasis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas, tačiau specialiame įstatyme (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme) įtvirtintas specialusis dviejų mėnesių terminas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti, nes dokumentas, kuriame konstatuoti nustatyti pažeidimai (Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas) priimtas 2015 m. kovo 27 d., o pareiškėjo skundas teismui buvo paduotas 2015 m. gegužės 26 d., t. y. nepraleidus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinto termino. Todėl teismas negalėjo atsisakyti priimti pareiškėjo skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.)

22Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi... 7. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 8. Pareiškėjas skundą teismui padavė 2015 m. gegužės 26 d., t. y.... 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas skundą atsisakė priimti, kaip... 10. III.... 11. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 12. Atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas teisingai... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 16. Pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 17. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi... 18. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo atskirajame skunde pateiktais... 19. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog jeigu specialus įstatymas... 20. Tuo tarpu šiuo metu galiojančio Teritorijų planavimo ir statybos... 21. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tuo... 22. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....